Financiële resultaten en toekomst

© Geert Van Hoeymissen

De gewone inkomsten van de VRT in 2017 bedroegen 443,5 miljoen euro: 268,3 miljoen euro overheidsmiddelen (60,5%, t.o.v. 61,3% in 2016 en 68% in 2009) en 175,2 miljoen euro eigen inkomsten (39,5%, t.o.v. 38,7% in 2016). Daarbij kwamen in 2017 nog twee buitengewone inkomstenposten: enerzijds een eenmalige overheidsbijdrage van 18,3 miljoen euro voor doorstorting naar het Pensioenfonds Contractuelen ter ondersteuning van het vermogen van dat fonds; en anderzijds een bedrag van 59,6 miljoen euro door de verkoop van de grond en de gebouwen op de Reyerssite aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het nieuwe VRT-gebouw. De meerwaarde uit deze verkoop werd integraal toegevoegd aan het reservefonds voor de nieuwbouw.

  • De totale kosten van de VRT in 2017 bedroegen 456,9 miljoen euro, of 422,4 miljoen euro indien abstractie wordt gemaakt van de “andere kosten” (= kosten voor voorzieningen, risico’s, herwaarderingen, belastingen, herstructureringen,… ) (Als men wil vergelijken over verschillende jaren wordt omwille van de vergelijkbaarheid deze “andere kosten” buiten beschouwing gelaten.)
  • De kosten voor de programma-output op radio, televisie en online bedroegen 87,4% (368,9 miljoen euro) van de totale kosten.
  • De VRT sloot 2017 af met een overschot van 64,5 miljoen euro. Zonder de meerwaarde uit de verkoop van de grond en gebouwen (en een waardvermindering voor buitengebruikstelling van het omroepcentrum), bedroeg het overschot 5,4 miljoen euro (0,1 miljoen euro beter dan voorzien in de beheersovereenkomst). Het ESR-budget voorzag een tekort van 5,2 miljoen euro. Het werkelijk tekort bedroeg 6,7 miljoen euro, o.a. als gevolg van hogere aankopen van sportrechten en extra voorraadopbouw van eigen programma’s.
  • De VRT kostte in 2017 per Vlaming 41,2 euro aan overheidsmiddelen (abstractie makend van de ondersteuning Pensioenfonds Contractuelen).

 

Financiële afspraken

In 2014 werd door de Vlaamse overheid een besparingstraject opgelegd van in totaal 29,5 miljoen euro voor de periode 2015-2019. Daarbovenop kwam in de Beheerovereenkomst 2016-2020 de verplichte beperking van de personeelskosten tot maximum 43,25% van de totale inkomsten. Een jaar na het afsluiten van de beheersovereenkomst besliste de Vlaamse regering bovendien (als horizontale maatregel binnen de Vlaamse overheid) om geen indexatie toe te kennen op het werkingsgedeelte van de VRT-dotatie in 2017, 2018 en 2019.

Ondanks de (gedeeltelijke en niet-structurele) compensatie die door de Vlaamse regering eind 2017 werd toegestaan, heeft de VRT vanaf 2019 geen voldoende financiële zekerheid meer. De globale financiële gezondheid van de VRT en haar goede werking komen daardoor in het gedrang. (Onder andere de toepassing van de bovengrens van de personeelskosten wordt problematisch)

De VRT wil daarvoor samen met de Vlaamse overheid zoeken naar een oplossing die de goede uitvoering van de publieke opdracht verzekert.

Gerelateerd