Gedragslijn sportprogramma's

De VRT heeft een beleid omtrent de mate waarin personen die in opspraak komen of veroordeeld zijn wegens sportgebonden strafbare feiten, als cocommentator en centrale gast in VRT-sportprogramma's kunnen fungeren.

De VRT wenst een beleid te ontwikkelen omtrent de mate waarin personen die in opspraak komen of veroordeeld zijn wegens sportgebonden strafbare feiten (zoals o.a. doping, hooliganisme, fraude of omkomping m.b.t. sport), als cocommentator of centrale gasten in VRT-sportprogramma's kunnen fungeren of als centrale gast bij chatsessies kunnen worden ingeschakeld.

Personen die in opspraak komen m.b.t. sportgebonden strafbare feiten

Omtrent iemand die in opspraak komt m.b.t. sportgebonden strafbare feiten wordt er ad hoc beslist of de betrokkene nog kanoptreden als co-commentator of als centrale  gast.

De beslissing hiervoor ligt bij de algemeen hoofdredacteur nieuws en sport voor tv ,de algemeen hoofdredacteur radio, de manager sport radio en de hoofdredacteur online.

Er wordt dus ad hoc beslist met dien verstande dat er rekening wordt gehouden met de ernst van de feiten het moment waarop de feiten hebben plaatsgevonden, de bronnen waarop de berichtgeving van de strafbare feiten gebaseerd is.

Personen veroordeeld wegens sportgebonden strafbare feiten

Iemand die veroordeeld is, ongeacht de identiteit van de officiële instantie (bv: disciplinaire commissie, tuchtorgaan van een sportfederatie of ander rechtscollege) en ongeacht de mate waarin deze beslissing in beroep aanvechtbaar is, wordt niet meer ingezet als cocommentator in sportprogramma's zolang de straf loop en vanaf het moment dat de veroordeling is uitgesproken, ongeacht de datum waarop de veroordeling effectief ingaat. 

Indien het gaat over een straf met uitstel of een combinatie van een effectieve straf en een straf met uitstel wordt er beslist door de algemeen hoofdredacteur nieuws en sport voor tv, de algemeen hoofdredacteur radio, de manager sport radio en de hoofdredacteur online of het al dan niet inzetten van de persoon in kwestie opportuun is gedurende de periode dat de strafg met uitstel geldt. 

Iemand die veroordeeld is wegens sportgebonden feiten kan tijdens de looptijd van zijn straf wel te gast zijn in een sportprogramma voor zover hij wordt geïnterview over datgene waarvoor hij ter discussie staat of voor zover hij niet een van de centrale gasten is van het sportprogramma en niet de indruk wordt gegeven dat hij een vaste medewerker of cocomentatoor van het programma of de reeks is.

Gerelateerd