Richtlijnen politici in programma's

De VRT heeft beleidslijnen ontwikkeld om het optreden van politici in infotainment- (mix informatie en ontspanning) en entertainmentprogramma’s (pure ontspanning) te regelen. 

Motivering

De VRT heeft richtlijnen over de aanwezigheid van politici in de infotainment- (mix informatie en ontspanning) en entertainmentprogramma's (pure ontspanning) van de openbare omroep. 

De richtlijnen houden rekening met diverse factoren:

  • de opdracht van de Vlaamse overheid
  • het belang van infotainment
  • zowel interne als externe studies over het bereik en de impact van deze programma's en hun invloed op de politieke opiniëring. 

De VRT beschouwt het optreden van politici in infotainment- en entertainmentprogramma's als een verworvenheid. 

  • deze optredens laten het publiek o.a. toe beter kennis te maken met de persoonlijkheid van de politici die hen vertegenwoordigen
  • uit uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de kijker dit een interessante aanvulling vindt bij nieuws en duiding
  • infotainment biedt de mogelijkheid om specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) te bereiken, groepen die zich eerder afsluiten van zowel het traditionele nieuws als de klassieke duidingsprogramma's. 

Voor wie en wanneer?

De "Richtlijnen politici in programma's" gaat om algemeen geldende richtlijnen voor alle infotainment  en entertainmentprogramma’s op  radio, televisie en online. Ze zijn altijd van toepassing en betreffen zowel de eigen producties als de programma’s van productiehuizen.

Wie beschouwt de VRT in dit kader nu als politici? Alle politici met een federaal, gemeenschaps , gewest- of Europees mandaat; alle kandidaten voor de verkiezingen; én iedereen die bij het grote publiek als politicus bekend is. Het gaat dus niet  om politici met uitsluitend een lokaal mandaat (tenzij ze nationale bekendheid genieten als politicus).

Om praktische redenen kunnen afwijkingen op deze richtlijnen worden toegestaan. Het gaat dan om uitzonderlijke gevallen waarbij de continuïteit van een programmareeks in gevaar komt of met een aanpassing onredelijk hoge kosten gemoeid zijn.

Vijf richtlijnen

1. Politici krijgen geen dragende rol in infotainment- en entertainmentprogramma’s

Politici kunnen uitgenodigd worden als centrale gast in een amusementsprogramma, als praatgast in een talkshow, alspanellid in een quiz of spelletje, …

Deze optredens mogen echter geen ‘vast weerkerend’ karakter krijgen. Een politicus kan dus geen eigen vaste rubriek krijgen, mag niet als vast panellid of vaste presentator optreden, mag geen eigen docusoap krijgen, enz.

2. De VRT streeft wat betreft de aanwezigheid van politici in zijn infotainment- en entertainmentprogramma’s naar diversiteit tussen de maatschappelijke stromingen die een verdraagzame, democratische en pluralistische samenleving voorstaan.

De keuze van individuele politici - wat betreft hun aanwezigheid in een programma – is én blijft de verantwoordelijkheid van de programmamakers.

Er wordt gestreefd naar evenwicht, maar er is geen contingentering.  De algemene directie van televisie en radio behoudt zichwel het recht voor om in te grijpen indien na een bepaalde periode blijkt dat het streven naar bovenvermelde diversiteit doorheen een programmareeks en/of doorheen het de hele programmering op een net, niet zou zijn gerealiseerd. 

3. Infotainment- of entertainmentprogramma’s zijn geen forum voor harde partijpolitieke stellingname.

Deze programma's zijn niet de plaats voor politieke debatten over partijprogramma's, standpunten of andere politici en partijen. 

Het is voornamelijk de bedoeling om in deze programma's 'de mens achter de politicus' te tonen. De 'harde' politieke stellingname en de bespreking ervan horen thuis in informatie- en duidingsprogramma's van de VRT-nieuwsdiensten.

4. Bij de realisatie van de programma-items waarin politici optreden, dient - zoals steeds - de nodige professionaliteit aan de dag te worden gelegd, met respect voor de kwaliteitsnormen en de waarden van de netten.

De VRT geeft zich rekenschap van de maatschappelijke impact van het optreden van politici in infotainment- en entertainmentprogramma's. Van de programmamakers wordt expliciet gevraagd dat zij werken met hetzelfde gezond verstand en zin voor professionalisme als bij het maken van andere programma's en items. 

5. Tijdens de sperperiode vóór de verkiezingen mogen politici niet optreden in andere programma’s dan de informatieve programma’s (nieuws en duiding) die onder de redactionele bevoegdheid van de nieuwsdiensten van de VRT worden geproduceerd.

In aanloop naar de verkiezingen gelden specifieke en strengere regels. Hierover worden telkens specifieke richtlijnen uitgevaardigd door de VRT-directie. 

Gerelateerd