Naar audiodescriptie

Hoe kan je stemmen voor het Eurovisiesongfestival?

Wil jij ook je stem uitbrengen op één van de artiesten op het podium van het Eurovisiesongfestival? Wij hebben de opties voor jou op een rijtje gezet.

OFFICIEEL STEMMEN KAN OP 3 MANIEREN:

Een sms-je of oproep kost je 0,50 euro

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY REGELING EUROVISIE SONGFESTIVAL TELEVOTING

De volgende informatie is bedoeld om je als deelnemer aan de televoting voor het Eurovisie Songfestival een overzicht te geven van de persoonsgegevens die we over je verzamelen en verwerken wanneer je per telefoon stemt, en van je rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als instanties die samen verantwoordelijk zijn voor de verwerking, beloven wij,

de European Broadcasting Union, samen met de deelnemende omroep VRT en de gastomroep L’Ancienne-Route 17A 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, Zwitserland (de EBU)

en

digame GmbH Schanzenstrasse 38 D-51063 Keulen Duitsland (de onderneming)

dat we je persoonsgegevens beschermen en je privacy respecteren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2016/679 (AVG) en de Duitse federale wetgeving inzake gegevensbescherming (BDSG). We verwerken je persoonsgegevens niet voor andere redenen dan degene die hierna worden vermeld.

De EBU en de onderneming hebben als gezamenlijke verwerkende partijen in overeenstemming met artikel 26 van de AVG een specifieke en aparte regeling uitgewerkt. De belangrijkste inhoud hiervan kun je opvragen bij de EBU of bij de onderneming.

Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

We verwerken enkel de persoonsgegevens die we ontvangen als je je stem uitbrengt per telefoon of per sms (rechtstreeks of via de ESF-app verstuurd), waarbij je de verbindingen gebruikt die de provider van je vaste of mobiele netwerk ter beschikking stelt.

Hierbij verzamelen we – naargelang je land van herkomst – de volgende categorieën gegevens over jou indien van toepassing

  • Je mobiele telefoonnummer (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network-nummer).
  • Datum en tijdstip waarop je aan de televoting deelnam.
  • Het nummer van het liedje waarop je hebt gestemd.
  • De naam van de provider van je vaste of mobiele netwerk.
  • Het soort contract dat je met je netwerkprovider hebt afgesloten (prepaid, contract).

Om welke redenen verwerken we deze gegevens en op welke wettelijke basis doen we dit?

We verzamelen je persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6 S1 (f) AVG) om de officiële resultaten te genereren die de rangschikking bepalen van de liedjes die deelnemen aan het ESF en de winnaar ervan.

Je deelname is vrijwillig en door deel te nemen aan de televoting stem je ermee in dat wij je (hiervoor vermelde) persoonsgegevens verwerken om de volgende redenen:

  • Het berekenen en genereren van de geldige en officiële resultaten van het ESF op basis van de stemmen uitgebracht door het publiek (inclusief die van jou).
  • Het genereren van geaggregeerde statistieken over het stemmen op het ESF.
  • Het publiceren van geaggregeerde en anoniem gemaakt resultaten/stemmen.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Om deel te nemen aan de televoting gebruik je een telecomdienst aangeboden door je nationale telecomoperator en/of aggregator die een deel of al je persoonsgegevens aan de onderneming kan bezorgen om een geldig publieksresultaat te berekenen.

Binnen de onderneming worden je persoonsgegevens beschikbaar gemaakt voor de afdelingen die ze nodig hebben, zodat de firma haar contractuele en wettelijke verplichtingen kan nakomen. Serviceproviders en agenten die voor de onderneming werken, kunnen je persoonsgegevens ook voor deze doeleinden ontvangen, op voorwaarde dat ze zich ertoe verbinden om met name hun vertrouwelijke karakter en hun integriteit te vrijwaren. Bij deze ontvangers kan het bijvoorbeeld gaan om IT-diensten of telecomproviders.

Je persoonsgegeven worden niet doorgegeven aan ontvangers buiten de onderneming. Hoewel de EBU samen met de onderneming voor de televoting verantwoordelijk is voor de verwerking, zal de onderneming je persoonsgegevens niet aan de EBU doorgeven. Die krijgt enkel anoniem gemaakte resultaten van de onderneming voor de hiervoor vermelde doeleinden. Alleen de geaggregeerde en anoniem gemaakte resultaten worden gepubliceerd.

Worden persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties doorgegeven?

Stemmen die buiten Duitsland werden uitgebracht, worden aan de onderneming in Duitsland doorgegeven om ze te verwerken. Er vindt geen verdere overdracht plaats. De onderneming zal persoonsgegevens niet doorgeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoelang worden je persoonsgegevens door ons bewaard?

De onderneming zal je persoonsgegevens bewerken en bewaren zolang als nodig is om haar contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen.

Zodra de persoonsgegevens niet langer nodig zijn om contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, worden ze op gezette tijdstippen gewist, tenzij hun verdere verwerking – gedurende een vastgestelde periode – om de volgende redenen is vereist:

  • Nakomen van commerciële en fiscale wettelijke bewaarverplichtingen.
  • De Duitse handelswetgeving (HGB), fiscale wetgeving (AO) en antiwitwaswetgeving (GwG). Deze wetten leggen doorgaans bewaartermijnen tussen twee en tien jaar voor archief- en documentatiedoeleinden op.

Wat zijn je rechten?

Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens. Je mag ook eisen dat ze worden verbeterd wanneer er fouten in voorkomen en dat ze worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt.

In sommige gevallen heb je het recht om een beperking van de verwerking te vragen, je hebt het recht om je gegevens over te dragen of om je tegen de verwerking te verzetten. De eventuele toestemming die je ons geeft om je persoonsgegevens te verwerken, kan op elk moment worden ingetrokken. Let wel: het intrekken van je toestemming geldt enkel voor de toekomst. De verwerking die voor het intrekken van je toestemming gebeurde, wordt hierdoor niet beïnvloed.

Je kunt je rechten uitoefenen door je vraag per e-mail te sturen naar privacy@digame.de.

Als je van oordeel bent dat de verwerking van je persoonsgegevens ingaat tegen de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een klacht bij de toezichthouder in te dienen, meer bepaald in de EU-lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, werkt of waar de inbreuk plaatsvond.

Hoe kun je contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming?

Als je vragen of bezorgdheden over deze privacyverklaring hebt, kun je contact opnemen met:

De functionaris voor gegevensbescherming van de onderneming op privacy@digame.de.

De functionaris voor gegevensbescherming van de EBU op dpo@ebu.ch.

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Deze privacyverklaring is met ingang van 17 maart 2022 van toepassing.

We behouden ons het recht voor om naar believen en wanneer we willen delen van deze privacyverklaring te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

Feedback

Sluit Login Venster

Er is geen feedback survey actief.