Actie in Vlaanderen

Formateur Kris Peeters heeft op basis van zijn verkennende gesprekken een onderhandelingsnota opgesteld.

Actie in Vlaanderen

voor een innovatief, sociaal en open Vlaanderen

Woord vooraf

Ter voorbereiding van de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering heb ik de voorbije week gesprekken gevoerd met een groot aantal maatschappelijke actoren. Van al deze actoren mocht ik interessante memoranda of nota's ontvangen. Dit toont aan dat wat Vlaanderen doet haar bevolking en middenveld niet onverschillig laat. Ik wens al deze actoren van harte te danken voor hun interessante inbreng die zeer nuttig is voor mezelf, de komende Vlaamse regering en de Vlaamse administratie.

De Vlaamse administratie heeft mij naar goede traditie een omvattende en interessante beleidsvoorbereidend document overhandigd. Het bevatte onder meer een interessante financiële analyse van de stand van de Vlaamse overheidsfinanciën en heel concrete voorstellen per beleidsdomein voor het komende beleid die mij reeds konden inspireren. Ik ontving een aantal strategische adviesraden, de vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, zelfstandigen, landbouwers en leefmilieuorganisaties. De inzichten van de sociale partners, afzonderlijk en in hun gemeenschappelijke adviezen zorgen voor de gedragenheid van een beleid.

De delegatie van de Verenigde Verenigingen bevestigde voor mij de brede rijkdom van het verenigingsleven in Vlaanderen en de bekommernissen van deze organisaties. Ik organiseerde ook twee themanamiddagen met betrekking tot belangrijke uitdagingen waar de komende Vlaamse Regering voor staat:

Het overleg met de gouverneur van de Nationale Bank en de voorzitter van de Hoge Raad voor Financien lieten mij toe de economische crisis die Vlaanderen treft in een breder perspectief te plaatsen en een beter inzicht te verwerven in de verwachte verdere evolutie van deze crisis en de weerslag ervan op de overheidsfinancien. Met een aantal Vlaamse topeconomen had ik de kans om van gedachten te wisselen over de wijze waarop we de crisis het best te lijf gaan en hoe we verder moeten omgaan met de bankencrisis.

Verschillende gesprekken met actoren uit de welzijns- en zorgsector gaven me een dieper inzicht in de problematiek in al zijn facetten. Ik besteedde ook aandacht aan de armoedeproblematiek en de wijze waarop we daar een antwoord kunnen bieden in een gesprek met Welzijnszorg en het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. Bijzondere aandacht besteedde ik ook aan de ouderenzorgproblematiek en het jongerenwelzijn.
Met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de  Vereniging van Vlaamse provincies, de gedeputeerden en de gouverneurs had ik het onder meer over de 'verrommeling' binnen het bestuur in Vlaanderen en de manier waarop we hier met het oog op het behalen van efficiëntiewinsten een oplossing kunnen vinden.

De Nederlandstalige Vrouwenraad legde in haar bezoek de nadruk op het belang van een afzonderlijke behandeling van de genderproblematiek en dit los van een gelijke kansenbeleid voor kansengroepen en minderheden.

Ik wens ten slotte alle organisaties te danken die op mijn uitnodiging zijn ingegaan voor de interessante gesprekken.

Inleiding

Vlaanderen kan zich een welvarende toekomst bouwen door verder te groeien tot een innovatief, sociaal en open Vlaanderen. Hiertoe moet het beleid een belangrijke bijdrage leveren, maar rust eveneens een belangrijke verantwoordelijkheid bij elke Vlaming, bij de sociale partners en het middenveld, die via hun  inbedding in de maatschappelijke structuren een beslissende rol spelen om de Vlaamse samenleving, de bevolking en het bedrijfsleven op weg te zetten naar die welvarende toekomst, ook en vooral in de kantelmomenten van een economische crisis. Daarom zal de Vlaamse Regering verder inzetten op de methode van het participatief beleid met een grote betrokkenheid van het
middenveld.

De toekomstvisie werd voor Vlaanderen reeds uitgewerkt. De langetermijndoelstellingen werden bepaald in het Pact 2020. De doorbraken van Vlaanderen in Actie concretiseren het beleid dat Vlaanderen zal toelaten zijn ambitieuze doelstellingen te bereiken.

Een open, innovatieve en sociale ingesteldheid van onze burgers, onze bedrijven, het beleid en de samenleving in zijn geheel, creëert een versnellend en versterkend effect in de realisatie van de doorbraken, en dus het behalen van de doelstellingen. Om dit te realiseren hebben we behoefte aan een stabiele, coherente meerderheid die zich voor de volle vijf jaar van de legislatuur engageert.

Kader 1

Vlaanderen bestrijdt de economische crisis: tijd om van het relanceplan over te schakelen naar een duurzaam investerings- en werkgelegenheidsplan

Een mondiale economische crisis is tijdelijk en tevens de  uitdaging om te remediëren aan de structurele zwaktes van een economie. Het is hét moment om ons vastberaden en  krachtdadig voor te bereiden op de nieuwe toekomst. We blijven de crisis kordaat bestrijden om de gezonde bedrijven door de crisis te helpen omdat ze voor de duurzame jobs van de toekomst kunnen zorgen. We zetten in op het beperken van het jobverlies omdat de maatschappelijke kost van reïntegratie in de arbeidsmarkt na de crisis hoger is dan de inspanning om jobs te behouden.Een proactief arbeidsmarktbeleid met de nadruk op competenties stelt ons in staat om in te spelen op de specifieke behoeften van doelgroepen. We streven ernaar dat mensen en bedrijven sterker uit de crisis kunnen komen. Daarom willen we een duurzaam werkgelegenheids- en investeringsplan opstellen. Over dit plan zullen we overleggen met de Vlaamse werkgevers en werknemersorganisaties.

Daarom blijven we kordaat reageren: we voeren de maatregelen van het anticrisisplan verder uit (overbruggingspremie, gigarant, beheer participaties in financiële sector, enz); we nemen de gepaste maatregelen: meer selectiviteit in de maatregelen om de effectiviteit van de ingezette middelen nog te verhogen; meer ruimte voor maatwerk; werkplekleren wordt veralgemeend; winwin-lening wordt binnen de budgettaire mogelijkheden  iitgebreid naar toepassingsmogelijkheden, naar de sociale economie en qua financiële voorwaarden; achtergestelde leningen voor innovatieve bedrijven door PMV; uitbreiding dienstverlening VDAB aan KMO's door gerichtere focus op invulling knelpuntvacatures; Persoonlijk OntwikkelingsPlan, te ontwikkelen met begeleiding van VDAB voor elke werknemer, met als eerste doelgroep de nieuwe intreders in de arbeidsmarkt en de ouderen die het risico lopen definitief uit de arbeidsmarkt te vallen; aanbod van trajecten op maat voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt waaronder mensen in armoede.

Daarom gaan we nog nadrukkelijker voor duurzame investeringen: de regering zal een meerjareninvesteringsplan opmaken bij het begin van de legislatuur zodat tijdig de voorbereiding voor voldoende investeringsprojecten kan opgestart worden. Hierbij zal prioritair in volgende domeinen worden geïnvesteerd:
o duurzame energie-economie (energiebesparingen, alternatieve energie, slim netwerk, …);
o gebouwen voor scholen, ziekenhuizen, rusthuizen;
o wegen-, waterwegen- en haveninfrastructuur;
o onderzoeksinfrastructuur in speerpuntdomeinen: de weg van kennis loopt langs innovatie naar vermarkting via een performante kennisinfrastructuur.

Hierbij worden procedures éénvoudiger en korter gemaakt zowel voor privé als voor publieke projecten; PPS zetten we enkel daar in waar er een aantoonbare meerwaarde is en door standaardisering verhogen we sterk de efficiëntie ervan; Vlaamse milieuholding uitbouwen tot Vlaams energiebedrijf door bundeling met reeds bestaande participaties van PMV. Er wordt een samenwerking met gemeenten tot stand gebracht (cfr. hun participaties) en kapitaal wordt aangetrokken om mee te bouwen aan de ontwikkeling van groene stroom in Vlaanderen; aansluitend bij het XL-fonds zullen we samen met de GIMV en eventuele andere geïnteresseerde partners investeringsstructuren opzetten waardoor we als overheid een groot multiplicatoreffect realiseren; we bieden ruimte en mogelijkheden aan de landbouwsector om zich verder economisch te ontwikkelen en we stimuleren de duurzame omschakeling van onze visserijvloot.

Kader 2

Vlaanderen in Actie om de toekomst te winnen

Na het vastleggen van de visie "Vlaanderen in Actie" en het draagvlak voor de uitvoering ervan, wenst de Vlaamse regering,  samen met sociale partners, het verenigingsleven en de brede bevolking 'Vlaanderen in Actie' te concretiseren en uit te voeren. We zetten resoluut in op de concretisering van de doorbraken in tastbare projecten en flankerend beleid, waarmee we in de komende regeerperiode substantiële stappen zetten om de doelstellingen van het Pact 2020 te bereiken.

2.1. Doorbraak: Lerende Vlaming

Meer mensen, in het bijzonder ook kansengroepen en vrouwen, moeten in Vlaanderen aan de slag. We willen langere loopbanen en meer werkbare jobs. Alle talenten moeten gemobiliseerd worden. We dringen de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs terug, zorgen voor een hogere participatie aan het hoger onderwijs en meer levenslang leren.

Om dit te realiseren zorgen we ervoor dat ons onderwijs en ons onderwijzend talent nog beter in staat is oog te hebben voor elk talent. Dit veronderstelt een dynamisch netwerk onderwijs, met sterke scholen en sterke leerkrachten, in het kleuter-, lager en secundair onderwijs; we realiseren meer kleuterparticipatie, vooral bij kinderen uit gezinnen in armoede en anderstaligen; we hervormen ons secundair onderwijs zodat we op Europees topniveau mee kunnen; werkplekleren en stages worden de regel in alle vormen van secundair onderwijs; onze onderwijsinstellingen moeten alle mogelijkheden krijgen om in te spelen op de noden aan zorg, gelijke onderwijskansen en taalvaardigheid; we zullen onze jongeren ook beter voorbereiden op de internationale samenleving.

Talenten moeten zich ook beter kunnen ontplooien op de arbeidsmarkt. Daarom introduceren we het Persoonlijk OntwikkelingsPlan als een instrument en een stimulans voor loopbaanbegeleiding en competentiemanagement; we creëren instrumenten zodat iedereen meer inspanningen doet voor competentie-ontwikkeling: werknemers, bedrijven, sectoren; we verscherpen het beleid voor een meer evenredige arbeidsparticipatie voor alle kansengroepen. De overheid zal hier haar voorbeeldfunctie ten volle waarmaken; we faciliteren een akkoord tussen werkgevers en werknemers over meer werkbaar werk.

2.2. Doorbraak: De open ondernemer

De uitdaging is dat onze bedrijven sterker uit de crisis komen. Dit wil zeggen dynamischer en meer op kennis gericht, klaar voor de geglobaliseerde concurrentie. Voldoende mensen moeten de stap zetten naar een eigen zaak.

Voor bedrijven moet er voldoende ruimte zijn. Maar Vlaanderen heeft vooral meer 'open' ondernemers nodig die openstaan voor de mogelijkheden van duurzame ecologische groei, innovatie en internationalisering en deze ook ten volle valoriseren. Belangrijke sectoren verdienen daarbij expliciete aandacht. We realiseren een cultuur en een klimaat waarin men wil en kan ondernemen. We creëren realistische oplossingen voor de vragen naar ruimte om te ondernemen. We stimuleren en ondersteunen KMO's en technologiebedrijven om internationaal hun kans te wagen. We verwijderen drempels om tot meer creatief en innoverend ondernemen te komen. We voeren een innovatief industrieel beleid in overleg met de bedrijfstakken. We geven kansen aan de ontwikkeling van onze landbouw- en visserijsector en stimuleren toerisme, media en cultuur als volwaardige economische sectoren.

In het kader van een partnerschap met steden en gemeenten stimuleren we een bedrijfsvriendelijk lokaal beleid; we realiseren een decreet ruimtelijke economie waarin de voorwaarden worden gecreëerd om voldoende ruimte te geven voor bedrijfsontwikkeling; we geven de gemeenten meer mogelijkheden voor KMO-ontwikkeling in het buitengebied en stellen een duidelijke visie op i.v.m. "Winkelen in Vlaanderen"; met de Gazellesprong begeleiden we KMO's naar internationale doorgroei; we zetten innovatieakkoorden op met kenniscentra om hen meer te laten samenwerken met de KMO-wereld.

2.3. Doorbraak: Innovatiecentrum Vlaanderen

De transformatie van het economische weefsel in Vlaanderen kan maar tot stand komen als we én beschikken over excellent wetenschappelijk onderzoek en onderwijs én deze kennis de weg vindt naar de bedrijfswereld en daar wordt omgezet in hoogwaardige producten en toepassingen voor de wereldmarkt. Dat is de dubbele uitdaging voor het wetenschaps- en innovatiebeleid van de regering.

We gaan naar een wetenschapsbeleid met maatschappelijke meerwaarde en gericht op duurzame werkgelegenheidscreatie; Hiervoor focussen we ons op de speerpuntdomeinen gedefinieerd door de VRWB en bekrachtigd in ViA; we maken ons innovatie-instrumentarium meer outputgedreven; we onderschrijven de 3%-norm voor O&O. Hierover sluiten we een nieuw innovatiepact; we zetten een fonds op om grote projecten voor maatschappelijke vernieuwing in de speerpuntdomeinen tot stand te brengen.

Onderzoeksinfrastructuur is internationaal de onderscheidende factor; we stimuleren jongeren voor een loopbaan in wetenschap en technologie en geven ook meer kansen aan onderzoekers; we wenden het hoger onderwijs aan als motor voor innovatie en financieren hen daarvoor.

2.4. Doorbraak: Slimme draaischijf van Europa

We moeten ons mobiliteitssysteem drastisch verbeteren om de negatieve effecten op onze economie, onze gezondheid en ons milieu aan te pakken en tegelijk onze logistieke positie in West-Europa te versterken. Hiervoor zullen we onze infrastructuur verbeteren en verduurzamen, zowel onze havens, binnenvaart, spoorwegen als autowegen maar ook voor fietspaden. We moeten werken sneller kunnen realiseren en zullen daarvoor decretaal ingrijpen; we zorgen voor goed onderhoud en installeren dynamisch verkeersmanagement voor minder files; we leggen nieuwe klemtonen voor het openbaar vervoer, dat een groter aandeel in woon-werk verkeer moet realiseren;
we investeren in de bestrijding van fijn stof en de geluidsoverlast door verkeer; we implementeren een 'masterplan groen vervoer' met biobrandstoffen, hybride voertuigen en de ontwikkeling van alternatieve tankstations; we werken aan een betere verkeersveiligheid en goede slachtofferzorg; met rekeningrijden en een km-heffing in Beneluxverband zullen we de kosten van mobiliteit objectief doorrekenenen en de opbrengsten ervan investeren in de aanpak van de mobiliteitsproblematiek.

2.5. Doorbraak: Groen stedengewest

Wij moeten werk maken van de bescherming en versterking van de ons nog resterende open ruimte, dit in combinatie met het antwoord op de vraag naar voldoende betaalbare woningen. We staan voor de uitdaging van duurzaam bouwen, duurzaam wonen en duurzaam leven. Dit betekent minder afval en vervuiling, een dalend energiegebruik, een verdere daling van de CO2-emissies en een stijging van het aandeel groene energie. We moeten ook zorgen voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze steden.

We willen met een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen een nieuwe visie voor ruimtelijk Vlaanderen tot stand brengen; we zorgen niet alleen voor stadsrandbossen maar ook voor meer groen in de stad. We leggen de klemtoon op brownfieldontwikkeling in het kader van zuinig ruimtegebruik; we onderzoeken de mogelijkheden voor de implementatie van het concept "Vlaamse Baaien 2100" aan onze kust; we voeren het decreet 'grond en pandenbeleid' uit en activeren op sociale wijze de private huurmarkt; we voeren geleidelijk strengere normen voor energieprestaties in; we bouwen verder op de resultaten van de klimaatconferentie om op een doeltreffende manier onze klimaatengagementen te vervullen. We plaatsen duurzaamheid centraal in bouwen, wonen en leven. De doelstellingen voor levenslang en duurzaam wonen worden de norm bij alle door de overheid gefinancierde wooninvesteringen; we investeren in energiebesparende maatregelen, ook voor verenigingen en de armen.

We richten een Vlaams energiebedrijf op om de technologische opportuniteiten van groene energie maximaal te benutten voor Vlaanderen. We zullen met de distributie-intercommunales starten met pilootprojecten voor slimme netwerken. We streven naar duurzaam materialenbeleid en de toepassing van het 'cradle to cradle' principe. We zullen ook duurzaam omgaan met onze watervoorraden en garanderen zuiver drinkwater. Haalbaarheid doeltreffendheid en vereenvoudiging hanteren we als belangrijke principes in de milieureglementering.

Kader 3. Inzetten op een warme samenleving

Het toekomstproject dat de Vlaamse regering concreet uitvoert, wil de ontplooiingskansen van de mensen bevorderen en de sociale banden tussen mensen versterken. Het Pact 2020 wil een inclusieve samenleving tot stand brengen. Dat resulteert in een hoge mate van sociale bescherming, in gelijke kansen, in een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod inzake zorg- en dienstverlening, en in ruimte voor zelfontplooiing voor iedereen.

Alle gezinnen, maar ook het vrij initiatief en het vrijwilligerswerk zijn steunpilaren van ons Vlaams maatschappelijk bestel en worden dan ook actief ondersteund. De Vlaamse samenleving moet een warme, solidaire samenleving zijn die oog heeft
zowel voor de zorgzaamheid voor ouderen als voor de toekomst van jongeren. De zwakkeren in de samenleving mogen niet aan hun lot overgelaten worden, ook niet wanneer de budgettaire middelen schaars zijn. De toenemende zorgvragen vragen een meerjarenprogrammatie. Er moet een adequaat aanbod zijn dat betaalbaar blijft. We zien de inburgering van etnisch-culturele minderheden als een kans tot meer solidariteit en meer respect, tot meer dialoog; kortom tot meer samen-leven in Vlaanderen. Kennis van het Nederlands blijft daarbij cruciaal. Taal en   verdraagzaamheid moeten ervoor zorgen dat de sociale integratie een balans wordt van respect voor de eigen identiteit en een erkenning van de samenleving waarin men leeft. Er worden bijzondere inspanningen gedaan voor het bevorderen van de werkgelegenheid en de overheid moet daarbij het goede voorbeeld geven.

Een warme samenleving vereist een intensieve bestrijding van de armoede. Het armoedebeleid moet een inclusief beleid zijn en vergt een integrale, gecoördineerde aanpak.

3.1. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaanderen maakt werk van voldoende, kwalitatieve en betaalbare zorg. In samenspraak en overleg met de actoren komt er een goede planning van het zorgaanbod.

Er wordt sterk ingezet op eerstelijnsgezondheidszorg en op preventiebeleid; de zorgverzekering wordt uitgebouwd met een
hospitalisatieverzekeringscomponent en we maken werk van een aanvullende Vlaamse toeslag voor kinderen.; er komt een concreet actieplan "Medisch Centrum Vlaanderen" om het groot wetenschappelijk en technologisch potentieel te valoriseren; er worden meerjarenplannen ontwikkeld voor een gerichte uitbreiding in de thuiszorg, de sector van de personen met een handicap en de jeugdzorg. Via gezins- en opvoedingsondersteuning en een brede toegang tot de jeugdhulp wordt voorkomen dat gezinnen en kinderen in ernstige problemen verzeild geraken; er wordt een geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld op maat van de nieuwe noden; de vele vrijwilligers in de sector van welzijn en gezondheid, de mantelzorg en de thuiszorg worden ondersteund; er wordt een decreet pleegzorg uitgewerkt; in een kaderdecreet kinderopvang worden de maatschappelijke opdracht, de organisatie, het landschap en de juridische onderbouw vastgelegd; in 2010 wordt er een staten-generaal over adoptie georganiseerd. Er wordt een decreet binnenlandse adoptie uitgewerkt; er wordt onmiddellijk uitvoering gegeven aan het woonzorgdecreet met maximale focus op wonen en zorg, op zorgvernieuwingsprojecten en op de uitbouw van de transmurale zorg; bestrijding van armoede is een topprioriteit. Er komt een nieuw Vlaams actieplan armoedebestrijding.

3.2. Cultuur, Jeugd en Sport

Het verenigingsleven wordt ondersteund, zowel structureel als projectmatig.

We zorgen voor een doorzichtige subsidieregeling, eenvoudige regelgeving en de blijvende erkenning en ondersteuning van het vrijwilligerswerk; er komt een jongerengeneratiepact waardoor de jongeren kans krijgen de Vlaamse samenleving mee vorm te geven; er wordt een beleid ontwikkeld rond gaming met een duidelijke rating, wetenschappelijk onderzoek, sensibiliseringsacties over mediawijsheid en het wegwerken van digitale ongeletterdheid, innovatiesteun voor Vlaamse   gamebedrijven, enz; participatiedrempels inzake cultuur, jeugd, sport worden weggewerkt.

3.3. Toerisme

Er wordt een vernieuwend strategisch beleidsplan toerisme opgesteld: er wordt werk gemaakt van een "collectie Vlaanderen" en een krachtenbundeling van de musea; we ontwikkeling een project "Uitbouw ééndagtoerisme in Vlaanderen"; we bereiden herdenking 100 jaar grote oorlog (14-18) voor en gebruiken dit als hefboom zowel naar toerisme (creatie landmark in Westhoek) als naar educatie (verdraagzaamheid, nooit meer oorlog); de conservatie en restauratie van ons erfgoed benutten we als een toeristische troef.

3.4. Een diverse en kwaliteitsvolle mediasector

Een nieuw Digitaal Actieplan bouwt Vlaanderen verder uit als geavanceerde informatiemaatschappij en om de digitale kloof te overbruggen; we geven digitale ethertelevisie alle kansen om uit te groeien tot een volwaardig en betaalbaar alternatief omroepplatform, met een breed aanbod aan televisiekanalen; de VRT volgt de  nieuwe (multi)mediatoepassingen en bereidt zich voor op de uitbreiding van mediaplatformen en de nieuwe functionele mediavormen, zonder daarbij de grenzen van de openbare opdracht te overschrijden; we starten met de voorbereiding van een geheel nieuw radiolandschap met adequaat frequentieplan; we hebben aandacht voor de noden van lokale radio en regionale televisie.

3.5. Inburgering

We gaan voor een verbreding van de inburgeringstrajecten; er wordt een masterplan opgesteld voor evenredige deelname van alle kansengroepen aan het maatschappelijk leven. Het masterplan bevat meetbare doelstellingen, concrete acties, een timing en een systematische monitoring van de resultaten; het masterplan bevat ook een overkoepelend actieplan voor alle onderwijssectoren en op alle onderwijsniveaus.

3.6. Gelijke kansen

We streven naar een genderevenwichtige samenleving. Daarom besteden we aan een specifiek gelijkekansenbeleid v/m de nodige aandacht en dit naast de diversiteitsproblematiek; er wordt werk gemaakt van een zero-tolerance-beleid op vlak van discriminatie. Vlaanderen investeert hiervoor in laagdrempelige meldpunten; met het expertisecentrum "Toegankelijkheid" maken we werk van een substantiële verhoging van de toegankelijkheid van gebouwen en diensten van de Vlaamse overheid en van een strategie om de toegankelijkheid in Vlaanderen te verhogen.

De Vlaamse overheid wil een voorbeeldrol vervullen. Nieuwe stappen worden gezet op het vlak van opvolging en evaluatie van de doelstellingen.

Kader 4. Een slagkrachtige overheid

Een slagkrachtige overheid is een determinerende factor voor de ontwikkelingsdynamiek in de samenleving. De overheden in Vlaanderen moeten daarom een belangrijke troef voor Vlaanderen worden in de economische, sociale en ecologische ontwikkelingen. Met een efficiënte en effectieve overheid willen we een concurrentievoordeel realiseren binnen Europa. We willen door samenwerking en partnerschap tussen de overheden in Vlaanderen zorgen voor slagkrachtige, effectieve en efficiënte overheid, ten dienste van mensen en bedrijven.

4.1. Een open en innovatieve overheid:

Samen tegen verkokering: meer dwarsverbanden en samenwerking: we zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat; gouverneurs kunnen belast worden met ambtelijke coördinatie, gedeconcentreerde diensten; administratieve vereenvoudiging; innovatief aanbesteden.

4.2. Een slagkrachtige werking van het overheidsapparaat:

We krimpen kabinetten in; we sluiten samenwerkingsovereenkomst met de administratie.

4.3. Minder bestuurlijke verrommeling door een interne staatshervorming:

Geen koppelsubsidies; maximum 2 niveaus houden zich met materie bezig; inkrimpen provincieraad in het kader van hertekening kantons.

4.4. Financieel beheer gericht op zuinigheid en transparantie:

We ontwikkelen een administratief beleid dat permanent streeft naar efficiëntiewinsten. We zetten daar ook cijfers tegenover. De administratie krijgt de ruimte om zelf binnen de apparaatskredieten aan optimalisatie te doen maar het totaal aantal Vlaamse ambtenaren zal niet meer aangroeien en de administratie zal het efficiëntietraject ook vertalen in aantoonbare besparingen. Een percentage efficiëntiewinst wordt overlegd en bij het niet behalen worden er andere maatregelen genomen.

4.5. Partnerschap met sterke lokale besturen:

Aangepast decreet intergemeentelijke samenwerking; afstemming van het gemeentelijk fiscaal beleid op de Vlaamse fiscale  beleidsdoelstellingen; verlichting en harmonisering van de planlasten tot één strategisch plan voor de gemeentelijke legislatuur; de verplichting in plannen om bijkomend personeel te voorzien.wordt afgebouwd.; opzetten van efficiëntere informatie- en gegevensstromen tussen de verschillende bevoegdheidsniveau's en overheidspartners op basis van kruispuntdatabanken en authentieke bronnen.

4.6. Een beleid voor steden en het platteland:

We voeren een beleid voor de steden en voor het platteland. Daarom zullen we naast het stedenfonds ook een plattelandsfonds opzetten.

4.7. De Vlaamse overheid staat open tegenover de wereld:

Europees voorzitterschap als opportuniteit;
o we zullen het Europees voorzitterschap actief invullen vooral in die domeinen waar we zelf het voorzitterschap op ons nemen;
o we benutten het Europees voorzitterschap als een opportuniteit om het imago van Vlaanderen in Europa duidelijk te stellen;

we bouwen culturele, publieks- en economische diplomatie uit en een doeltreffende communicatiestrategie voor een beter imago van Vlaanderen; we versterken onze inzet voor  ontwikkelingslanden en richten ons op sectoren waar Vlaanderen meerwaarde kan leveren (gezondheidszorg, zuiver water, landbouw); tevens besteden we ook de nodige aandacht aan noordwerking (4de pijler, ontwikkelingseducatie, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking). we maximaliseren onze interregionale samenwerking, in het bijzonder met onze buurregio's.

Kader 5. Gezonde openbare financiën

Vlaanderen wenst ook in de toekomst financieel gezond te blijven en een voorzichtig begrotingsbeleid te voeren. Gezonde begrotingen zijn de beste waarborg voor een toekomstgericht beleid met oog voor solidariteit tussen de generaties. De toekomstige Vlaamse regering zal met oog op het behoud van gezonde overheidsfinanciën weloverwogen beleidsbeslissingen moeten maken en ook op fiscaal vlak slimme keuzes moeten maken. Door voortdurend efficiëntiewinsten te realiseren binnen het overheidsapparaat en in de beleidsmaatregelen zetten we de Vlaamse begrotingsmiddelen maximaal in voor het bereiken van onze welvaart- en welzijnsdoelstellingen.

5.1. Begrotingsbeleid

We stellen een nieuwe Vlaamse meerjarenbegroting 2009-2014 op; de nieuwe Vlaamse Regering zal onmiddellijk werk maken van een begroting 2010 waarbij het begrotingsevenwicht wordt betracht met een besparingsoperatie; we besparen niet op investeringen; een administratief beleid gericht op permanente efficiëntiewinst moet leiden tot minder uitgaven; efficiënter omgaan met subsidies: de efficiëntiewinst die we de eigen diensten opleggen moet ook ten aanzien van diegenen die subsidies ontvangen kunnen opgelegd worden; we maken de bestaande jobkorting selectiever en focussen op deze groep mensen waarbij de werkloosheidsval wordt ingedijkt.

5.2. Slimme fiscaliteit

Kilometerheffing en vergroening autofiscaliteit;  overdracht van familiale KMO's verder fiscaal steunen; bedrijfsvriendelijk fiscaal klimaat door afspraken met gemeenten;

Kader 6. Staatshervorming, Brussel, Vlaamse Rand

De Vlaamse regering zet zich verder in voor het bereiken van een effectieve en efficiënte staatsstructuur, met sterke dynamische deelstaten, die daarvoor bijkomende instrumenten krijgen en tegelijkertijd via samenwerkingsverbanden de handen in mekaar slaan met als referentie de voorstellen die door de vorige Vlaamse Regering zijn geformuleerd. Het zijn de  deelstaatregeringen die vanuit een gemeenschappelijke consensus moeten bouwen aan een visie voor het samenleven van dit land. Maar ook hier moeten - omwille van de omvang van de problemen en niet in het minst de budgettaire situatie van de federale overheid - uiteindelijk alle overheden betrokken worden, om tot een breed gedragen engagement te komen.

We maken maximaal gebruik van onze eigen bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader; we hanteren de in de wetgeving voorziene instrumenten wanneer andere overheden op ons bevoegdheidsdomein ageren; de nieuwe Vlaamse Regering zal de staatshervorming agenderen op het overlegcomité: in de schoot van het overlegcomité wordt de bereidwilligheid van de Franstaligen om mee te werken getoetst en worden de afspraken gemaakt over de methodologie, de doelstellingen en de materies voor een verdere staatshervorming.

In ons toekomstproject voor Vlaanderen voorzien wij ook een sterke, positieve band met Brussel, onze hoofdstad. De Brusselse Vlamingen en alle Brusselaars die hiervoor kiezen maken integraal deel uit van de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse regering wil haar bevoegdheden maximaal uitoefenen in Brussel en een belangrijke beleidspartner zijn in en voor Brussel. Onze hoofdstad met zijn belangrijke Europese en internationale rol is voor Vlaanderen bovendien een enorme troef. We zetten het Vlaams beleid ter versterking van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand onverkort verder met extra inspanningen voor de bevordering van het wonen in eigen streek.

Brussel, 17 juni 2009
Kris Peeters