Vaticaan publiceert regels over misbruik

Het Vaticaan heeft op zijn website een vereenvoudigde versie gepubliceerd van een aantal kerkelijke regels inzake de aanpak van misbruik door geestelijken. Dat meldt KerkNet.

De voorschriften zijn samengesteld uit de bestaande regels van de roomskatholieke kerk. Volgens de persdienst van het Vaticaan, zijn de gepubliceerde richtlijnen niet nieuw, maar stammen ze uit 2003. Ze zijn gepubliceerd om duidelijk te maken dat de paus "absolute transparantie" wenst.

De regels maken duidelijk dat de Congregatie voor de Geloofsleer verschillende opties heeft. Afhankelijk van de ernst van de zaak kan zij de plaatselijke bisschop machtigen een gerechtelijk strafproces te voeren voor een lokale kerkelijke rechtbank.

De Congregatie kan de plaatselijke bisschop ook toelating geven voor een administratief strafproces. Worden daarbij canonieke straffen opgelegd, dan kan de gedaagde in beroep gaan bij de Congregatie. Haar beslissing is bindend.

In de meest ernstige gevallen, als er bijvoorbeeld sprake is van een civielrechtelijke veroordeling van een geestelijke of in gevallen van overweldigend bewijs, kan de Congregatie ervoor kiezen de zaak onmiddellijk voor te leggen aan de paus met het verzoek tot afkondiging van een 'ex officio'-decreet, waarmee de priester meteen uit de priesterstand wordt verwijderd.