Groen! over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Voor Groen! moet het gerecht als publieke dienst ten dienste staan van de burger en burgers de weg wijzen in plaats van hen te laten verdwalen. Daarvoor zijn andere structuren nodig: schaalvergroting om specialisatie mogelijk te maken, meer autonomie voor grotere arrondissementen, veralgemeende werklastmetingen en informatisering. Tegelijk willen we het gerecht sociaal rechtvaardiger maken door het versterken van rechtshulp en klachtenprocedures, het recht op een advocaat van bij het eerste verhoor en de mogelijkheid om collectief zaken aan te spannen tegen bedrijven die burgers collectief schade berokkenen.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

De overbevolking in onze gevangenissen kan het best aangepakt worden door alle geïnterneerden over te plaatsen, uitbreiding van het elektronisch toezicht, meer alternatieve straffen en minder voorlopige hechtenis. Dit maakt de bouw van nieuwe gevangenissen overbodig. De gevangenisplaatsen die we nog voorzien, moeten voldoen aan de hedendaagse normen voor een menswaardige opsluiting. Daarom wordt een zestal verouderde gevangenissen best snel vervangen.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Meer aandacht voor basispolitiezorg en wijkwerking kan een groot deel van de problemen opvangen. Er is geen nood aan meer blauw, wel aan meer blauw op straat. Met de wijkagent die elke dag te voet of met de fiets zichtbaar is en een eerste aanspreekpunt vormt. De huidige taakverdeling heeft vaak tot gevolg dat de politiemensen enkel op hun eigen terrein blijven. Een aantal administratieve taken verschuiven we van politie naar administratie.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Het verder uitbreiden van het bestaande systeem van de uithandengeving – waarbij jongeren als volwassenen worden berecht – is niet het goede antwoord. Duurzamer is een herstelgericht Vlaams jeugd(sanctie)recht los van het volwassen strafrecht, dat nog teveel stoelt op verouderde principes van de jeugdbeschermingsgedachte.

lees ook