Lijst Dedecker over asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Niet akkoord. De opvangcrisis is veroorzaakt door grootschalig asielmisbruik en veel te lakse opvangcriteria, niet door te weinig bedden. Er is voldoende capaciteit om aan onze Europese verplichting te voldoen. Helaas verplicht België zichzelf om ook aan asielzoekers uit kandidaat-EU-lidstaten en aan meervoudige asielzoekers opvang te verstrekken, en staat men na afloop van de asielprocedure allerlei verlengingen toe van de opvang. Fedasil heeft dus geen extra centra nodig, maar striktere toegangscriteria en een effectieve uitstroom.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Akkoord. Financiële steun verstrekken aan asielzoekers is een onverantwoord maatschappelijk signaal en zorgt voor een aanzuigeffect. Als men de opvangwet verstrengt, komen er genoeg bedden vrij om iedereen die daar recht op heeft materiële hulp te verstrekken. Hierdoor valt de nood aan spreidingsplannen, hotelrekeningen en absurde dwangsommen weg. LDD wenst verder de integrale terugvordering van de dwangsommen, door de genieters ervan te laten betalen voor hun opvang en door uitvoerend beslag te leggen op elke inkomst of uitkering die zij later in België zouden vergaren.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Akkoord. Een afgewezen asielzoeker krijgt een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV). De opvang wordt stopgezet en de asielzoeker wordt geïnformeerd over de plicht om te vertrekken en op de assistentie die België daarbij biedt, via een op te richten open vertrekcentrum. Het achteraf regulariseren van uitgeprocedeerden moet uiteraard worden afgeschaft. Als laatste stok achter de deur moet men werk maken van een daadkrachtig beleid van gedwongen terugkeer, voor zij die niet wensen in te gaan op de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer. Enkel zo kan het aanzuigeffect van België worden tegengegaan.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld– moet kunnen.

Akkoord. LDD pleit voor een soepele arbeidsmigratie. Momenteel blijft de hoogopgeleide buitenlander weg door de loodzware belastingdruk en de bureaucratische rompslomp in België. LDD wil de invoering van een ‘BLUE-CARD’ systeem: een verblijfsvergunning wordt gekoppeld aan een hernieuwbaar arbeidscontract van maximum vijf jaar, dat een goede controle op de arbeidsmarkt waarborgt. De arbeidsmigranten hebben meteen recht op dringende medische zorgen, maar andere sociale rechten bouwen ze maar op, in de mate ze daar ook financieel toe bijgedragen.

lees ook