Lijst Dedecker over justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Het gerecht kan alleen rechtvaardig zijn en vertrouwen inboezemen indien het binnen een redelijke termijn tot een uitspraak komt. Het gerecht moet daarom worden vereenvoudigd met één gerechtelijk arrondissement per 500.000 inwoners, samenvallend met één of meerdere stads- en streekgewesten. Daarbij hoort één laagdrempelig toegankelijke rechtbank die de huidige rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel, de arbeidsrechtbank, de politierechtbank en de vredegerechten omvat.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Akkoord. Een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit dringt zich op, zowel om overbevolking van onze gevangenissen tegen te gaan, als om de uitvoering van straffen voor zware misdrijven te verzekeren. Om dringende tekorten tijdelijk op te vangen moeten zoals in Nederland gevangenisboten ingezet worden. Meer fundamenteel schiet de huidige manier van straffen tekort. De doelstellingen afschrikking, bestraffing en rehabilitatie worden niet gehaald. Behoudens voor zedenfeiten en zware geweldsdelicten pleit LDD voor meer alternatieve straffen, onder strikt toezicht van politie en justitie.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Akkoord. Tegen de toenemende zware criminaliteit in grootsteden is volgens LDD maar één kruid gewassen, dat is met onmiddellijke ingang de ABT-patrouilles (antibanditisme) (her)invoeren. Deze speciale patrouilles met drie politiemannen in één voertuig, die gericht en getraind waren op dergelijke situaties behaalden in de jaren 80 in alle grootsteden schitterende resultaten. Het gaat er voornamelijk om, om naast de "zachtere" politionele methodes zoals "wijkwerking", "nabijheidspolitie" en dergelijke meer, ook het middel van een "repressieve politie" op een adequate en kordate wijze te durven gebruiken.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Akkoord. Om het (jongeren)geweld een halt toe te roepen is nood aan kordaat strafbeleid. LDD vindt dat de overheid dringend op zoek moet naar locaties om er een aangepaste strenge jeugdopvang te organiseren. In zogenoemde bootcamps kan de jeugddelinquentie doelmatig worden bestreden. Zware strafbare feiten gepleegd door niet-EU-burgers met dubbele nationaliteit moeten leiden tot het ontzeggen van de Belgische nationaliteit.

Meest gelezen