Lijst Dedecker over staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Akkoord. Dit België werkt niet meer. Vlaanderen en Franstalig België zijn volledig uit elkaar gegroeid, getuige afzonderlijke publieke opinies, politieke partijen en collectieve culturele voorkeuren. LDD streeft daarom naar een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat van een Belgische confederatie. Vlaanderen moet daarbij kunnen instaan voor zijn uitgaven en deze financieren met eigen belastingen. Voor bevoegdheden die aan de lidstaten toegewezen worden is er nood aan eigen gerechtelijke instanties en justitiemanagement.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voordat er een regering wordt gevormd.

Akkoord. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is het uitvoeren van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Hoewel het arrest niet uitdrukkelijk de wijze voorschrijft waarop een einde moet worden gemaakt aan de huidige discriminatie van Vlaams-Brabantse kiezers, vindt LDD dat op het grondgebied van Vlaanderen geen bijzondere rechten dienen te worden geformuleerd ten aanzien van anderstaligen, dit ter bescherming van de Nederlandse taal.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Niet akkoord. Een federale kieskring staats haaks op de maatschappelijke realiteit in ons land, zou de kloof tussen de burger en de politiek enkel vergroten, en holt alle kieswetten en alle verworvenheden van de taalwetgeving uit. Met de invoering van een federale kieskring wordt het probleem van BHV niet opgelost maar op nationale schaal uitvergroot. Wat zouden de Franstaligen zich dan nog zorgen maken over faciliteiten in de rand van Brussel? De taalgrens verschuift gewoon tot aan de Noordzee en de Nederlandse grens.

lees ook