SP.A over buitenlands beleid

België moet een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Akkoord. We willen het huidige ondemocratische regime niet bevestigen. Het kan niet dat de rijkdom van het land enkel ten goede komt aan een kleine elite en een aantal bedrijven. We gebruiken onze expertise en hulp als hefboom tot echte vooruitgang voor de Congolezen en verbinden onze hulp aan concrete voorwaarden. De Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking koppelen we veel meer dan nu aan concrete en meetbare resultaatsverbintenissen op vlak van staatsopbouw, naleving van de mensenrechten en corruptiebestrijding.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Akkoord. Bij beleidsbeslissingen met zo’n verregaande impact kan je het parlement niet buitenspel zetten. Deelname aan buitenlandse operaties is een van de kerntaken van het Belgische leger en dat houdt belangrijke beleidskeuzes in. De Kamer moet zich, net zoals in onze buurlanden, kunnen uitspreken over de wenselijkheid en de randvoorwaarden van elk buitenlands optreden van ons leger. De voorafgaande toestemming van het parlement wordt best grondwettelijk verankerd.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Akkoord. De Amerikaanse tactische kernwapens zijn van geen enkel militair belang meer en moeten zo snel als mogelijk uit Europa worden verwijderd. In de onderhandelingen over een nieuw strategisch concept van de NAVO vragen we een fundamentele herziening van de nucleaire strategie. Non-proliferatie, ontwapening en uiteindelijk het schrappen van elke rol voor kernwapens, zijn de doelstellingen.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Akkoord. Het engagement om 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden willen we effectief nakomen. Indien we niet langer eenmalige maatregelen meerekenen om deze norm te halen, is er een stijging van het budget nodig. We willen het ontwikkelingsgeld benutten op een doeltreffende manier, zodat onze hulp effectief ten goede komt aan armoedebestrijding en duurzame menselijke ontwikkeling.

lees ook