Thema's CD&V

Communautair

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Ja. De staatshervorming is voor CD&V een noodzakelijk middel, een instrument om een beter beleid te kunnen voeren op alle niveaus. Een voorbeeld: een grote uitdaging voor de komende jaren is meer mensen aan de slag te krijgen. Dit is ook een speerpunt in de EU2020-agenda. De verschillende arbeidsmarktsituatie in de verschillende gewesten vereist een aanpak op maat, en dus een staatshervorming.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Ja. Dit dossier legt een hypotheek op andere broodnodige hervormingen. Het is dringend tijd dat we die hypotheek lichten.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Neen. Er bestaan in ons land geen nationale partijen, alleen Vlaamse en Franstalige.. Een federale kieskring stemt dus niet overeen met de politieke realiteit.

Sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Ja. We moeten blijvend aandacht hebben voor wie in de armoede dreigt te belanden. Dit vergt vooral selectieve maatregelen. Er is nu geen geld voor grote beloftes voor iedereen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Neen, het debat moet niet gaan over de wettelijke pensioenleeftijd. De meeste mensen werken vandaag immers niet tot 65 jaar. Het komt er vooral op aan de reële loopbaan van mensen te verlengen, onder meer door langer werken te belonen en via ondersteunend beleid (permanente vorming, combinatie werk-gezin, …) en mensen die langer willen werken dat ook niet onmogelijk te maken.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Bepaalde takken van de sociale zekerheid, zoals de kinderbijslag, zouden beter geregionaliseerd worden. Dit is immers een deel van het gezinsbeleid. Nu strijden we op twee niveaus met halve wapens. Maar dat betekent geenszins dat de solidariteit gesplitst wordt: andere takken van de sociale zekerheid, zoals de pensioenen, blijven federaal.

Financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Ja, en dat is precies wat de regering-Leterme als allereerste ook effectief heeft gedaan. De goede manier is die van Carl Devlies: een doorgedreven coördinatie over alle beleidsniveaus heen. We moeten verder gaan op dat pad. Als we het beleid van Devlies verder zetten, brengt dat jaarlijks 1 miljard euro op.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

De overheid moet dat beleid ontmoedigen en zelf het goede voorbeeld geven (bijv. in overheidsbedrijven). Maar ook de aandeelhouders moeten hun verantwoordelijkheid opnemen.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

We zijn niet tegen zo’n belasting, maar die moet wel internationaal geregeld worden. Zolang er vluchtroutes bestaan, zal ze niet effectief zijn.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Ja. Een begrotingsevenwicht in 2015 is absoluut een noodzaak om onze toekomstige welvaart veilig te stellen.

 

Buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Ja. Maar een kritische houding moet ook gepaard gaan met een aanpak die tot resultaten leidt. En dan moet je vooral zorgen dat je blijft spreken. Om als klein land internationaal een rol te spelen, heb je vooral nood aan een geloofwaardige en verstandige diplomatie, niet aan loze uitspraken.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Een kleiner en efficiënter leger, een verdienste van Pieter De Crem, moet zijn rol kunnen spelen als volwaardige en betrouwbare partner binnen de NAVO. Dergelijke missies zijn de kerntaak van defensie. Ze dragen ook bij aan een veiligere wereld.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Akkoord, maar dat moet kaderen binnen wereldwijde afspraken omtrent ontwapening.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Ons land is één van de weinige ter wereld die 0,7 procent van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking spendeert. CD&V heeft daar met succes een punt van gemaakt. We moeten nu vooral die 0,7 procent blijven handhaven in moeilijke begrotingstijden.

Justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Ja. De hervorming van justitie die uitgewerkt werd door Stefaan De Clerck kwam aan deze vraag tegemoet. We moeten op dat pad verder gaan. Het politiek akkoord moet uitgevoerd worden.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Ja. Strafuitvoering is belangrijk voor een goed justitiebeleid. Een uitbreiding van de gevangenissen is daarbij nodig. Ook daarin werden onder leiding van CD&V reeds belangrijke stappen gezet, met het meest ambitieuze gevangenissenplan ooit. De beslissing is dus al genomen, de volgende regering moet enkel verder uitvoeren.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Veiligheid garanderen aan iedereen is een kerntaak van de overheid. Maar veiligheid is méér dan enkel de inzet van meer politie. Er is nood aan een integrale aanpak, een ketengerichte benadering, waarin ook preventie zeer belangrijk is.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Er is nu al de mogelijkheid om 16-jarigen door te verwijzen en voor nog lagere leeftijden zijn er ook de gesloten instellingen. Zware misdrijven kunnen nooit genegeerd worden, maar we moeten vooral zoeken naar structurele oplossingen die ook de minderjarigen in kwestie helpen op iets langere termijn.

Klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Ja, zolang er geen garantie is op voldoende, betaalbare en betrouwbare alternatieve energie, is een sluiting van de kerncentrales geen optie. Zeker niet in het licht van de strijd tegen de klimaatverandering.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Ja, maar dat is vooral bevoegdheid van de gewesten, die daar trouwens concreet werk van maken. We willen dat gewestelijk beleid nog versterken door overdracht van de fiscale stimuli inzake energiebesparende investeringen.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Ja. De lasten op arbeid moeten verder zakken. Een verschuiven naar het belasten van milieubelastende productie/consumptie is een mogelijkheid.

Asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Ja. Het oplossen van het opvangprobleem is zeer belangrijk op korte termijn.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen

Ja. We moeten vermijden dat we mensen “stimuleren” om hier asiel aan te vragen om de verkeerde redenen.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Ja. Een humaan asielbeleid vereist ook een kordaat sluitstuk.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Soms kan dat nuttig zijn, maar eerst moeten we de eigen arbeidsmarktreserve uitputten. En daarna kijken wat binnen Europa mogelijk is. Migratie van buiten de EU is pas de laatste stap.

CD&V zet ook nog in op...

Het ondernemers- en investeringsklimaat. Verder inzetten op innovatie. Met ook een specifiek KMO-beleid. Sociaal statuut, veiligheid voor ondernemers. Stabiel fiscaal klimaat. Energieprijzen, de overheid als element van concurrentiekracht economie. Dit alles natuurlijk om duurzame jobs te creëren.

lees ook