Thema's Lijst Dedecker

Staatshervorming

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Akkoord. Dit België werkt niet meer. Vlaanderen en Franstalig België zijn volledig uit elkaar gegroeid, getuige afzonderlijke publieke opinies, politieke partijen en collectieve culturele voorkeuren. LDD streeft daarom naar een zelfstandig Vlaanderen als lidstaat van een Belgische confederatie. Vlaanderen moet daarbij kunnen instaan voor zijn uitgaven en deze financieren met eigen belastingen. Voor bevoegdheden die aan de lidstaten toegewezen worden is er nood aan eigen gerechtelijke instanties en justitiemanagement.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voordat er een regering wordt gevormd.

Akkoord. De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is het uitvoeren van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Hoewel het arrest niet uitdrukkelijk de wijze voorschrijft waarop een einde moet worden gemaakt aan de huidige discriminatie van Vlaams-Brabantse kiezers, vindt LDD dat op het grondgebied van Vlaanderen geen bijzondere rechten dienen te worden geformuleerd ten aanzien van anderstaligen, dit ter bescherming van de Nederlandse taal.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Niet akkoord. Een federale kieskring staats haaks op de maatschappelijke realiteit in ons land, zou de kloof tussen de burger en de politiek enkel vergroten, en holt alle kieswetten en alle verworvenheden van de taalwetgeving uit. Met de invoering van een federale kieskring wordt het probleem van BHV niet opgelost maar op nationale schaal uitvergroot. Wat zouden de Franstaligen zich dan nog zorgen maken over faciliteiten in de rand van Brussel? De taalgrens verschuift gewoon tot aan de Noordzee en de Nederlandse grens.

Sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Akkoord. LDD wil de minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers optrekken tot 10 procent boven de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). De overheid moet daarnaast het opbouwen van een eigen pensioen, via individueel sparen of via groepsverzekeringen, fiscaal aanmoedigen. Er moet voor LDD ook één enkele pensioeninstelling komen die alle gepensioneerden in dit land uitbetaalt.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet akkoord. Het komt erop aan dat de feitelijke pensioenleeftijd zo dicht mogelijk aanleunt tegen de wettelijke pensioenleeftijd. Vandaag duurt een gemiddelde loopbaan slechts 37,2 jaar, en dat is te kort om de pensioenen verder te kunnen dragen. LDD wil dan ook dat iedereen die 40 jaar voltijds gewerkt heeft een volwaardig, menswaardig en welvaartsvast wettelijk pensioen krijgt uitbetaald. Wie minder lang werkt, ontvangt proportioneel minder. Wie langer wil werken, moet dat kunnen.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Akkoord. De federale overheid heeft door zijn onverantwoord begrotingsbeleid gefaald om de Vlamingen voldoende sociale bescherming te bieden in ruil voor hun nochtans zeer gulle bijdragen. Op Vlaams niveau moet dit wel mogelijk zijn. LDD wil daarom alle aspecten van de sociale zekerheid defederaliseren. Vlaanderen moet zelf kunnen instaan voor de financiering, de uitgaven, het beheer en de controle van alle takken van de sociale zekerheid: geneeskundige verzorging, kinderbijslag, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioenen.

Financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Akkoord. Dit kan in de eerste plaats door werk te maken van een eenvoudig en transparant belastingstelsel. De fraude ligt in België 5 tot 7 procent hoger dan in onze buurlanden omdat onze fiscaliteit zo complex is. Een systeem dat niemand nog begrijpt kan onmogelijk goed gecontroleerd worden. Professoren van de VUB hebben berekend dat de overheid met een vlaktaks makkelijk 10 miljard euro extra inkomsten kan ophalen door een betere fraudebestrijding.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Niet akkoord. LDD is van oordeel dat de overheid moet streven naar de grootst mogelijke welvaarts- en welzijnstoename, en zich niet mag laten leiden door afgunstpolitiek. Niettemin heeft het graaibeleid van sommige bedrijfsleiders de fatsoensgrens al lang overschreden. De bonussen voor topmanagers vormen een tak in ons verloningsbeleid waar de herverdeling soms te ver doorgeschoten is en waardoor het rechtvaardigheidsgevoel wordt getart. In dergelijk geval moet het gezond verstand de markt corrigeren en met belastingen sanctioneren.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Akkoord. In opdracht van de G20 bestudeerde het IMF een eerlijke en substantiële bijdrage van de financiële sector ter vergoeding van de kredietcrisis. In haar tussentijdse rapport van eind april 2010 stelde de organisatie drie maatregelen voor: een bijdrage voor de financiële stabiliteit, een heffing op financiële activiteiten en een belasting op financiële transacties. De eerste is een vergoeding van de financiële sector voor de veroorzaakte schade uit het verleden, wat LDD wenselijk acht. De tweede en de derde moeten de nationale schatkisten financieren en lijken LDD minder opportuun.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Akkoord. Voor een land met een voorthollende staatsschuld zoals België is het uiterst belangrijk dat de financiële markten een duidelijk signaal krijgen dat het de regering menens is met de sanering van de staatsschuld. De laatste drie jaar gebeurde het omgekeerde. In de waan dat ons land immuun was voor de markten bleven opeenvolgende regeringen lustig uitgeven, alsof er niets aan de hand was. LDD wil dat het overheidsbeslag over een periode van ten hoogste vijf jaar daalt tot maximum 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Niet akkoord. LDD pleit voor een pragmatisch buitenlands beleid. Zo heeft het geen zin om in naam van universele mensenrechten de koning niet naar Congo te laten reizen voor de viering van het vijftigjarige bestaan van het land. Andere staatshoofden hebben minder problemen om op te dagen. Als men bovendien als maatstaf neemt dat een koning geen bloed aan de handen mag hebben, dan moet men constant thuisblijven.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

De NAVO blijft voor LDD de hoeksteen van de Westerse internationale veiligheid. Onze krijgsmacht zal op termijn opgaan in een dringend te versterken Europese pijler van de NAVO. Niet alleen zal ze instaan voor logistieke steun, maar ook voor goed uitgeruste en getrainde, gespecialiseerde en onmiddellijk inzetbare eenheden. Dit betekent ook dat een goed uitgeruste en getrainde reserve moet worden uitgebouwd.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Niet akkoord. Ons land moet loyaal zijn verplichtingen in NAVO-verband naleven en naast de lusten van de bescherming zijn deel in de lasten dragen. Ook als daar opslag van kernwapens bijhoort.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Niet akkoord. LDD is voor een meer efficiënte ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat het bestaande budget op een meer doordachte en zorgvuldigere manier moet worden besteed. Meer geld voor ontwikkelingshulp is dus een verkeerd uitgangspunt. De reden hiervoor is dat in eerste instantie uitgegaan moet worden van zinvolle projecten en dat nadien de financiering moet worden gezocht. Afrika heeft vrijhandel en investeringen nodig vanuit Europa, geen collectief medelijden.

Justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Het gerecht kan alleen rechtvaardig zijn en vertrouwen inboezemen indien het binnen een redelijke termijn tot een uitspraak komt. Het gerecht moet daarom worden vereenvoudigd met één gerechtelijk arrondissement per 500.000 inwoners, samenvallend met één of meerdere stads- en streekgewesten. Daarbij hoort één laagdrempelig toegankelijke rechtbank die de huidige rechtbanken van eerste aanleg en van koophandel, de arbeidsrechtbank, de politierechtbank en de vredegerechten omvat.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Akkoord. Een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit dringt zich op, zowel om overbevolking van onze gevangenissen tegen te gaan, als om de uitvoering van straffen voor zware misdrijven te verzekeren. Om dringende tekorten tijdelijk op te vangen moeten zoals in Nederland gevangenisboten ingezet worden. Meer fundamenteel schiet de huidige manier van straffen tekort. De doelstellingen afschrikking, bestraffing en rehabilitatie worden niet gehaald. Behoudens voor zedenfeiten en zware geweldsdelicten pleit LDD voor meer alternatieve straffen, onder strikt toezicht van politie en justitie.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Akkoord. Tegen de toenemende zware criminaliteit in grootsteden is volgens LDD maar één kruid gewassen, dat is met onmiddellijke ingang de ABT-patrouilles (antibanditisme) (her)invoeren. Deze speciale patrouilles met drie politiemannen in één voertuig, die gericht en getraind waren op dergelijke situaties behaalden in de jaren 80 in alle grootsteden schitterende resultaten. Het gaat er voornamelijk om, om naast de "zachtere" politionele methodes zoals "wijkwerking", "nabijheidspolitie" en dergelijke meer, ook het middel van een "repressieve politie" op een adequate en kordate wijze te durven gebruiken.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Akkoord. Om het (jongeren)geweld een halt toe te roepen is nood aan kordaat strafbeleid. LDD vindt dat de overheid dringend op zoek moet naar locaties om er een aangepaste strenge jeugdopvang te organiseren. In zogenoemde bootcamps kan de jeugddelinquentie doelmatig worden bestreden. Zware strafbare feiten gepleegd door niet-EU-burgers met dubbele nationaliteit moeten leiden tot het ontzeggen van de Belgische nationaliteit.

Klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Akkoord. Kernenergie levert de goedkoopste elektriciteit om onze milieudoelstellingen te halen. Ze wekt geen CO2 op, en is zes keer goedkoper dan stroom uit gasturbines. Bovendien kunnen onze nucleaire energiebronnen noch op korte, noch op middellange termijn worden vervangen door hernieuwbare energie. Daarom moeten de kerncentrales voor LDD open blijven en worden gemoderniseerd. De winst van de afgeschreven kerncentrales komt de consumenten toe, zowel de burgers als de bedrijven.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Niet akkoord. Elektriciteit opgewekt door zonnepanelen kost negen tot tien keer meer dan met een klassieke centrale. Het is voor LDD onaanvaardbaar dat de belastingbetaler voor deze hype van zeer dure energietechnologie opdraait. De groene economie bestaat enkel bij gratie van subsidies. Daarom ook moet er in dit land dringend worden geïnvesteerd in kernenergie, die bovendien nog schoner is dan energie van zonnepanelen of windmolens. Als we onze energie betaalbaar willen houden, zal dat alleen met een nieuwe kerncentrale zijn.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Akkoord. Om ons leefmilieu maximaal te vrijwaren geldt het basisprincipe dat de vervuiler betaalt. Indirecte belastingen op het verbruik zijn zowel economisch als ecologisch meer verantwoord dan overmatige directe belastingen op productieve arbeid en inkomen.

Asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Niet akkoord. De opvangcrisis is veroorzaakt door grootschalig asielmisbruik en veel te lakse opvangcriteria, niet door te weinig bedden. Er is voldoende capaciteit om aan onze Europese verplichting te voldoen. Helaas verplicht België zichzelf om ook aan asielzoekers uit kandidaat-EU-lidstaten en aan meervoudige asielzoekers opvang te verstrekken, en staat men na afloop van de asielprocedure allerlei verlengingen toe van de opvang. Fedasil heeft dus geen extra centra nodig, maar striktere toegangscriteria en een effectieve uitstroom.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Akkoord. Financiële steun verstrekken aan asielzoekers is een onverantwoord maatschappelijk signaal en zorgt voor een aanzuigeffect. Als men de opvangwet verstrengt, komen er genoeg bedden vrij om iedereen die daar recht op heeft materiële hulp te verstrekken. Hierdoor valt de nood aan spreidingsplannen, hotelrekeningen en absurde dwangsommen weg. LDD wenst verder de integrale terugvordering van de dwangsommen, door de genieters ervan te laten betalen voor hun opvang en door uitvoerend beslag te leggen op elke inkomst of uitkering die zij later in België zouden vergaren.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Akkoord. Een afgewezen asielzoeker krijgt een Bevel om het Grondgebied te Verlaten (BGV). De opvang wordt stopgezet en de asielzoeker wordt geïnformeerd over de plicht om te vertrekken en op de assistentie die België daarbij biedt, via een op te richten open vertrekcentrum. Het achteraf regulariseren van uitgeprocedeerden moet uiteraard worden afgeschaft. Als laatste stok achter de deur moet men werk maken van een daadkrachtig beleid van gedwongen terugkeer, voor zij die niet wensen in te gaan op de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer. Enkel zo kan het aanzuigeffect van België worden tegengegaan.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld– moet kunnen.

Akkoord. LDD pleit voor een soepele arbeidsmigratie. Momenteel blijft de hoogopgeleide buitenlander weg door de loodzware belastingdruk en de bureaucratische rompslomp in België. LDD wil de invoering van een ‘BLUE-CARD’ systeem: een verblijfsvergunning wordt gekoppeld aan een hernieuwbaar arbeidscontract van maximum vijf jaar, dat een goede controle op de arbeidsmarkt waarborgt. De arbeidsmigranten hebben meteen recht op dringende medische zorgen, maar andere sociale rechten bouwen ze maar op, in de mate ze daar ook financieel toe bijgedragen.

lees ook