Thema's N-VA

Communautair

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Akkoord. België is een optelsom van een Vlaamse en een Franstalige democratie, een permanente diplomatieke conferentie tussen twee uit elkaar groeiende landen als het ware. De huidige Belgische structuren werken niet meer, dit land zit muurvast. Het Belgische tussenniveau zien wij op termijn verdampen. De toekomst is aan Vlaanderen en Europa. België biedt immers niet de schaalvoordelen die Europa ons wel kan bieden (bijvoorbeeld inzake interne markt, concurrentiebeleid, muntunie, defensie…) en kampt tegelijk met enorme heterogeniteitskosten doordat Vlamingen en Franstaligen het nergens nog over eens geraken.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Akkoord. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is gewoon de toepassing van de Grondwet en de naleving van een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het is in feite niets meer dan de aanpassing van een kieskring aan de in 1963 vastgelegde taalgrens. In de praktijk gaat het over de verfransingsdruk in de Vlaamse rand waarbij wij Vlamingen respect vragen voor het Vlaams karakter van ons grondgebied. Daarover moet niet onderhandeld worden. De Vlamingen mogen pas in een federale regering stappen indien de Franstaligen eindelijk aanvaarden om de Grondwet na te leven.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Niet akkoord. Nergens ter wereld bestaat er een federaal land met een unitaire kieskring. Een unitaire kieskring impliceert het bestaan van een Belgische democratie, terwijl dat al lang niet meer het geval is. Waarom anders zijn alle Belgische partijen al decennia geleden gesplitst in een Vlaamse en een Franstalige partij? Als men dit echt meent, moet men consequent zijn. In een Belgische democratie kunnen er wetten (zoals de splitsing van BHV) goedgekeurd worden met een Belgische meerderheid, is er geen nood aan pariteit in de regering of de Senaat, geen alarmbelprocedures etc. Want we zijn dan toch allemaal Belgen, geen Vlamingen of Franstaligen die tegen elkaar beschermd moeten worden.

Sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Akkoord.Het is tragisch dat we in dit land Scandinavisch hoge belastingen betalen, maar tegelijk een Zuid-Europese schuld torsen en Amerikaans lage uitkeringen trekken. Dit is de kostprijs van de Belgische inefficiëntie. Voor de N-VA is het essentieel dat het wettelijke pensioen (de eerste pijler) wordt versterkt. Om dat te kunnen betalen moeten er wel eerst veel meer mensen aan het werk. Daarom moet elke deelstaat ook financieel verantwoordelijk worden voor haar activeringsbeleid. De taart moet eerst groter worden vooraleer we grotere stukjes kunnen uitdelen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet akkoord. Iedereen weet dat we met zijn allen langer zullen moeten werken om onze welvaart te handhaven. De N-VA vindt niet dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar omhoog moet, maar wel de effectieve pensioenleeftijd, die vandaag gemiddeld amper 60 jaar bedraagt. Allerlei stelsels van brugpensioen moeten we geleidelijk aan afbouwen, maar met respect voor de mensen die nu reeds in dit systeem zitten. We moeten streven naar een loopbaan van 40 tot 45 jaar, afhankelijk van de zwaarte van de job.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Akkoord. We moeten dringend een cultuur van verantwoordelijkheid introduceren, met een sterk arbeidsethos. We kunnen maar een sterke sociale zekerheid aanbieden, als iedereen daar zo veel mogelijk toe bijdraagt. Dat is een verantwoordelijkheid van elke mens die in staat is om daartoe bij te dragen. Maar ook politici en overheden moeten dringend verantwoordelijk gemaakt worden. Niets is immers makkelijker dan geld uit te geven dat door anderen verdiend wordt. Dat belet niet dat Vlaanderen nog steeds solidair kan zijn met Wallonië, maar dan op een transparante, rechtvaardige en vooral doelmatige manier.


 

Financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Akkoord. De strijd tegen de fiscale fraude moet veel harder gevoerd worden dan vandaag het geval is. Als je ergens meer en beter opgeleide ambtenaren moet inzetten, dan is het hier wel. Door drie staatssecretarissen aan te stellen komen we geen stap verder. Door in het confederalisme het departement Financiën te ontbinden en over te hevelen naar de deelstaten, kan er eindelijk eens een nieuwe start genomen worden in dit land voor een betere inning van de belastingen en een betere controle.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Akkoord. De N-VA wil dit debat echter niet populistisch voeren. Bonussen maken deel uit van het salarispakket van topmanagers. Essentieel element in deze discussie is dat die salarissen in verhouding moeten staan tot de resultaten die ze boeken, op langere termijn weliswaar. Een manager die het bedrijf goed leidt, structureel goede resultaten boekt en voor meer jobs zorgt, die mag gerust een hoog salaris verdienen. Vertrekpremies moeten volgens ons beperkt worden tot maximum 12 maanden loon.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Akkoord. Als de financiële crisis en de gevolgen van speculaties ons iets geleerd hebben, dan is het wel dat we dringend een betere regulering van onze financiële markten op poten moeten zetten. Bij voorkeur gebeurt dit op Europees niveau, maar in de tussentijd moet elk land al zijn duit in het zakje doen. Centraal staat een betere controle en bewaking van grote banken en ratingbureaus. Een belasting op speculatie is voor de N-VA gerechtvaardigd, op voorwaarde dat dit enkel de professionele speculanten treft en niet verwordt tot een algemene belasting op financiële transacties.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Akkoord. In 2015 moet de begroting in evenwicht zijn. Dat is een enorme uitdaging, want deze regering heeft de begroting totaal laten ontsporen. Maar het moet, want met een staatsschuld van meer dan 100% van het BNP is er geen alternatief. Hogere belastingen zijn voor de N-VA echter uit den boze, want de werkende Vlamingen worden nu al uitgeperst als citroenen. Het evenwicht moet bereikt worden door over te stappen naar een confederaal systeem waardoor efficiëntiewinsten geboekt worden in de administratie en de beheersinstellingen van de sociale zekerheid en waardoor de deelstaten financieel geresponsabiliseerd worden. Bovendien moet men stoppen de groei van de uitgaven in de ziekteverzekering te stimuleren met een opgelegde groeinorm. Een strikt activeringsbeleid moet ook meer mensen aan het werk helpen.
 

Buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Akkoord. Corruptie, etnische slachtpartijen, plunderingen, rebellie, slavernij, verkrachtingen, kindsoldaten… Het regime van Congo is door en door ziek. Dat zeggen niet alleen de N-VA of Karel De Gucht. Diezelfde analyse werd gemaakt door de VN-mensenrechtencommissie en door Human Rights Watch. En de hele Europese Commissie stond pal achter De Gucht toen hij deze analyse maakte. De Belgische regering verkoos echter om zoete broodjes te blijven bakken met Kabila. Ook dit moet veranderen. Zo moeten we rechtstreeks steun geven aan ngo’s en universiteiten, zodat we vanuit de burgerlijke samenleving druk zetten op corrupte regimes.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Akkoord. Als NAVO-lidstaat moeten we onze verantwoordelijkheid opnemen bij bepaalde operaties. Die zijn uiteraard niet zonder risico’s, maar de N-VA wil geen electorale spelletjes spelen op de kap van onze militairen op missie en hun families. We zijn wel voorstander van een geleidelijke terugtrekking van onze troepen in Afghanistan, maar die beslissing moet goed doordacht genomen worden en na een ernstig parlementair debat hierover.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Akkoord. De N-VA en haar voorganger Volksunie zijn al decennia een hevige tegenstander van de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied. We moeten streven naar een kernwapenvrije wereld en een eerste stap daar naartoe moet gezet worden door Europa kernwapenvrij te maken. De aanwezigheid van kernwapens in Europa is een anachronisme. Als relikwieën uit de Koude Oorlog ontberen die bommen vandaag immers elk politiek, laat staan militair doel.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Niet akkoord. Als men schuldkwijtschelding hierin meerekent, dan gaat op dit moment ongeveer 0,7 procent van het BNP naar ontwikkelingssamenwerking. Dat komt in de buurt van de normen zoals voorgeschreven door Europa en de Millenniumdoelstellingen. Voor de N-VA moet die 0,7procent-norm zeker gehandhaafd worden, maar gezien de huidige crisis is het niet opportuun om nog meer geld daarvoor uit te trekken. Er moet wel op toegezien worden dat onze ontwikkelingshulp zoveel mogelijk ongebonden hulp is.
 

Justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Akkoord. De broodnodige hervorming van het gerechtelijk landschap is een stille dood gestorven. Voor de N-VA moeten er dringend eenheidsrechtbanken opgericht worden in elk gerechtelijk arrondissement, zodat de rechtzoekende via één toegangsdeur terecht kan bij verschillende soorten rechtbanken. Magistraten moeten administratief beter omkaderd worden en een beter statuut krijgen, zodat de beste juristen voor de magistratuur kiezen. De N-VA wil ook dat efficiënte managementtechnieken hun weg vinden naar de parketten en rechtbanken. Er moet gesnoeid worden in het aantal adviesraden binnen Justitie en er moet eindelijk eens werk gemaakt worden van de informatisering van Justitie.
 

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Akkoord. Het kan niet de bedoeling zijn dat straffen van minder dan 3 jaar cel in de praktijk niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Dit creëert een gevoel van straffeloosheid en is dodelijk voor het rechtvaardigheidsgevoel van de bevolking. Er moeten dan ook gevangenissen worden bijgebouwd, maar tegelijk moet er ook werk gemaakt worden van alternatieve straffen zoals werkstraffen of het gebruik van enkelbanden. Tot slot moeten buitenlandse gevangenen veel meer dan nu hun straf uitzitten in hun land van herkomst. Als we gevangenen naar Tilburg kunnen sturen, moet dat bijvoorbeeld met Marokko ook mogelijk zijn.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Akkoord. De N-VA wil een norm voor politieaanwezigheid voor de echte politietaken op het gebied van veiligheid en ordehandhaving. De N-VA eist ook concrete en afdwingbare doelstellingen inzake criminaliteitscijfers en de ophelderingsgraad van misdrijven. De politie moet zich concentreren op haar kerntaken: de efficiënte bestrijding van de criminaliteit. Dit houdt in dat ze ontlast wordt van administratieve formaliteiten.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Akkoord. Criminaliteit moet streng aangepakt worden, daar mag geen misverstand over bestaan. In het grootste deel van Vlaanderen stellen zich geen onoverkomelijke problemen, maar in bepaalde wijken in grote steden en zeker in Brussel, is dat wel het geval en dan moeten zowel politie als justitie hard optreden, ook wanneer de daders minderjarig zijn. Dan moeten zij inderdaad voor een gewone rechtbank verschijnen op voorwaarde dat het hier over zware misdrijven gaat.


 

Klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Akkoord. De N-VA wil het debat over kernenergie voeren los van alle dogma’s. Aangezien we geconfronteerd worden met schaarse fossiele brandstoffen, een dreigende klimaatopwarming en een gebrekkige concurrentie op de energiemarkten, kunnen we geen enkele optie uitsluiten in onze energiemix, ook kernenergie niet. Dit ontslaat ons wel niet van de plicht om prioritair werk te maken van een grotere energie-efficiëntie en het mag ook geen vrijgeleide zijn om niet te investeren in hernieuwbare energie.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Akkoord. Voor de N-VA moeten we prioritair investeren in energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik aan de ene kant en de productie van hernieuwbare energie aan de andere kant. We moeten met andere woorden minder energie verbruiken en de productie ervan moet zo groen mogelijk zijn. Om dat doel te bereiken is een geleidelijke transitie naar een groene economie onontbeerlijk. Een sterke overheid begeleidt die overgang en geeft zelf het goede voorbeeld in haar eigen overheidsgebouwen.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Akkoord. Arbeid wordt in dit land kapot belast. Zelfs onze buurlanden hebben een veel lagere loonkost dan België. We moeten daarom geleidelijk overstappen van een belasting op wat goed is (arbeid) naar een belasting op wat slecht is (o.a. milieuvervuiling). Een groene fiscaliteit mag wel niet dienen om als een verkapte belastingverhoging de staatsfinanciën aan te zuiveren. Ze moet dienen om de groene economie, efficiënte energiezuinige installaties en de productie van hernieuwbare energie te ondersteunen en aan te moedigen.

Asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Niet akkoord. Fedasil beschikt momenteel over 18.000 opvangplaatsen. Als dat niet meer volstaat, dan is er iets ernstigs mis met het beleid. Het asiel- en migratiebeleid van de regering Leterme is een van de grootste dieptepunten van deze regering. De massale regularisatieoperatie heeft een enorm aanzuigeffect gecreëerd waardoor er plots opvangplaatsen te weinig waren. Dit beleid moet drastisch teruggeschroefd worden. Er moet nu vooral werk gemaakt worden van een actief terugkeerbeleid.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Akkoord. In 2007 is er beslist om de financiële steun voor asielzoekers af te schaffen omdat het bewezen was dat die een enorm aanzuigeffect tot gevolg had. Het drama van het wanbeleid van de regering Leterme op dit domein is precies dat ze die financiële steun opnieuw heeft ingevoerd omdat alle opvangplaatsen door de massale collectieve regularisatieoperatie al snel vol zaten. Voor de OCMW’s was dit een ramp en bovendien heeft de regering-Leterme nog geprobeerd om 88 procet van de lasten daarvan op Vlaanderen af te wentelen. Dankzij het oppositiewerk van de N-VA heeft ze dat “spreidingsplan” moeten afvoeren, maar er is nog steeds geen nieuw plan.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Akkoord. Als men dit niet doet, moet men om de zoveel jaren een nieuwe regularisatieoperatie doorvoeren en dat zou dramatisch zijn voor het maatschappelijk weefsel. De N-VA wil vooral een vrijwillige terugkeer stimuleren, maar als dat niet helpt, moet er gekozen worden voor een gedwongen terugkeer. Afgewezen asielzoekers en illegalen moeten in afwachting van hun repatriëring ondergebracht worden in gesloten centra, maar die periode moet zo kort mogelijk gehouden worden.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Akkoord. Voor de invulling van knelpuntvacatures moet eerst gezorgd worden voor een sterk Vlaams activeringsbeleid. Wanneer echter noch in Vlaanderen noch in de rest van de EU geschikte kandidaten gevonden kunnen worden, moet het mogelijk zijn om een werknemer van buiten de EU aan te trekken om die vacatures in te vullen. Economische migratie moet voor de N-VA in principe een tijdelijk karakter hebben, waarbij de migrant tewerkgesteld wordt met verlengbare contracten van één jaar. Pas wanneer een migrant na een ononderbroken periode van 5 jaar nog steeds verzekerd is van tewerkstelling en als hij voldoende ingeburgerd is en de taal spreekt van de regio waar hij woont, dan kan hij een permanente verblijfsvergunning krijgen.

De N-VA zet ook nog in op ...

Een efficiënte en slanke overheid.

Resoluut de stap zetten naar het confederalisme betekent een aanzienlijke rationalisering van de overheadkosten, een aantal dubbele posten die verdwijnen, bepaalde instellingen en adviesraden die gefuseerd of zelfs afgeschaft kunnen worden, administraties die bij elkaar gevoegd kunnen worden en daardoor afgeslankt. Kortom, enorme efficiëntiewinsten.

Ook in de politiek kan er serieus bespaard worden: afschaffing Senaat, veel minder parlementsleden (geen senatoren, maar ook geen extra Kamerleden want de leden van het Bondsparlement zullen afgevaardigden uit de deelstaatparlementen zijn), sanering van de Brusselse instellingen (besturen als een grote stad, niet als een gewest).

Daar bovenop moet het overheidsapparaat afgeslankt worden: de pensioengolf bij de ambtenaren die reeds ingezet is en de komende jaren voort werkt, moet resoluut aangegrepen worden om zonder naakte ontslagen toch naar een efficiënter ambtenarenkorps te evolueren.

Ook in haar takenpakket moet de overheid durven rationaliseren. De overheid moet zich focussen op zijn kerntaken en die moet men beter dan vandaag uitoefenen. Andere taken kan men wellicht beter overlaten aan de private sector.

lees ook