Thema's Open VLD

Communautair

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Ja. Open VLD wil een grote staatshervorming die ons land omvormt tot een confederale staat. Dat betekent dat het zwaartepunt van het beleid bij de deelstaten komt te liggen. We willen de oude fabriek België omvormen tot drie jonge, dynamische KMO’s, gehuisvest onder één dak, die goed met elkaar samenwerken. Vlaanderen, Wallonië en Brussel krijgen meer bevoegdheden – ook fiscaal –, maar moeten in ruil ook een grotere financiële verantwoordelijkheid dragen. Meer beslissen dus, maar ook meer betalen. Voor Open VLD is het confederaal model wel het eindstation en geen tussenstation naar separatisme.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Ja. We moeten leren van de fouten van het verleden. Een regering die vertrekt zonder akkoord over BHV of de staatshervorming is bij voorbaat verlamd. Open VLD wil daarom een communautair akkoord bij de start van de regering. De volgende vier jaar zijn er geen federale of regionale verkiezingen. Dit moet zorgen voor een stabiele en krachtige regering die de grote hervormingen doorvoert die ons land nodig heeft: de versterking van onze economie, de modernisering van onze arbeidsmarkt, onze pensioenen veilig stellen en zorgen voor een efficiëntere justitie.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Een federale kieskring is een interessant idee om te vermijden dat kopstukken van een partij enkel straffe verkiezingsslogans roepen voor het eigen Vlaamse, Brusselse of Waalse kiespubliek. Met zo'n kieskring verplichten we hen om ook over “het muurtje” te kijken. Maar de federale kieskring is zeker niet dé zaligmakende oplossing voor de communautaire impasse waarin ons land is terecht gekomen. Daarvoor hebben we een verregaande staatshervorming nodig, die het merendeel van de bevoegdheden overhevelt naar de gewesten en gemeenschappen.

Sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

De voorbije jaren werden al heel wat inspanningen gedaan om de laagste en oudste pensioenen op te trekken. De invoering van de zogenaamde welvaartsenveloppe heeft ervoor gezorgd dat er een inhaalbeweging kwam. Ook in de toekomst moeten de sociale partners – die de middelen uit de welvaartsenveloppe verdelen over alle uitkeringen – voorrang geven aan de laagste pensioenen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

De wettelijke pensioenleeftijd van 65 moet niet naar omhoog. We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook effectief tot hun 65e blijven werken. Nu bedraagt de gemiddelde pensioenleeftijd 58 jaar. Die moet dus naar omhoog, willen we een sterkere basis geven voor onze pensioenen. Daarom moeten we de systemen aanpakken die mensen toelaten om vroeger met pensioen te gaan. Open VLD wil vervroegde pensionering maar toelaten na een loopbaan van minstens 40 jaar. Bovendien moet het brugpensioen geleidelijk worden afgeschaft. Als we blijven toelaten dat mensen op vijftigste op pensioen kunnen gaan, leggen we de pensioenlasten volledig op de schouders van de jongeren en mensen die vandaag werken. Dat is voor Open VLD onaanvaardbaar.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Open VLD wil een grondige staatshervorming die ons land omvormt tot een confederale staat. Dat betekent dat het zwaartepunt van de bevoegdheden bij de deelstaten komt te liggen. Op het confederale niveau willen we een beperkte lijst van bevoegdheden houden die best – omwille van schaalvoordelen en solidariteitsredenen – op het gemeenschappelijk niveau worden gehouden.. Daaronder ook belangrijke delen van de sociale zekerheid, zoals de pensioenen of de werkloosheid (tot twee jaar). Maar in elk van deze onderdelen moeten de gewesten en gemeenschappen ruimte krijgen voor een eigen invulling. Zo moet Vlaanderen een volledige bevoegdheid krijgen voor de begeleiding én controle van werkzoekenden.

Financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Ja. Fraude is diefstal. Als iedereen zijn belastingen correct betaalt kunnen we de belastingen meteen gevoelig verlagen. Als niemand onterecht een uitkering krijgt, kunnen we de uitkeringen voor zij die het echt nodig hebben, meteen verhogen. Daarom moet fiscale en sociale fraude beter worden opgespoord en aangepakt.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Open VLD wil geen wettelijk verbod op bonussen of andere voordelen. Het gaat om private afspraken tussen een bedrijf en zijn aandeelhouders, en de manager of werknemer in kwestie. Dit verbieden ruikt zeer sterk naar afgunst.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Zo'n belasting kan er voor Open VLD enkel komen als ze op een internationaal of Europees niveau wordt ingevoerd. Zo niet verzwakken we onze financiële markten en ontnemen we onze bedrijven en KMO’s de toegang tot het risicokapitaal dat ze nodig hebben om te starten of te investeren.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Tegen 2015 moet de begroting opnieuw in evenwicht zijn. Sommigen willen kiezen voor de gemakkelijke weg van belastingverhogingen. Wij niet. Open VLD wil niet weten van belastingsverhogingen op werken, sparen en investeren. Om de begroting opnieuw structureel gezond te maken zullen er nieuwe financiële afspraken moeten gemaakt worden tussen de verschillende overheden in ons land. Ook de gemeenschappen en gewesten zullen hun steentje moeten bijdragen. Daarnaast moet er bespaard worden. Bijvoorbeeld door maar een op drie vertrekkende ambtenaren te vervangen. Maar bovenal zullen we werk moeten maken van een hogere activiteitsgraad. Meer mensen zullen langer aan de slag moeten blijven. En daarvoor zijn grondige hervormingen nodig in onze economie en onze arbeidsmarkt.

Buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Open VLD heeft de leiders van Congo steeds met argusogen gevolgd. Het land heeft nog een lange weg af te leggen om te komen tot een echte democratie, die de mensenrechten respecteert. Daarom heeft Open VLD nooit een blad voor de mond genomen en de wantoestand aangeklaagd. Dat moeten we blijven doen.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Ja. Ons land moet zijn verantwoordelijkheid blijven nemen ten aanzien van onze bondgenoten. Maar het sturen van troepen wordt best voorafgegaan door een debat in het parlement. Tenzij in hoogdringende gevallen natuurlijk. Denk maar aan het sturen van troepen om landgenoten in het buitenland te ontzetten.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Ja. De aanwezigheid van kernwapens in ons land dateert nog uit de Koude Oorlog. Die ligt ondertussen al meer dan 20 jaar achter ons.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

De voorbije jaren werden de middelen voor ontwikkelingssamenwerking stelselmatig opgetrokken. Sinds kort hebben we een belangrijke doelstelling bereikt: we geven 0,7% van ons BBP aan ontwikkelingssamenwerking. Dit moeten we aanhouden. Maar meer nog dan geld te geven, wil Open VLD vooral werk maken van een vrije wereldhandel, zodat de boeren en andere ondernemers in de arme landen, hun producten ook bij ons aan de man kunnen brengen.

Justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Vele mensen zijn het vertrouwen in justitie kwijt. Dat moeten we dringend herstellen. Dat doe je in de eerste plaats door het gevoel van straffeloosheid weg te werken. De politie reageert vaak gevat en pakt criminelen op. Maar justitie volgt niet altijd. Daarom moet er prioritair werk worden gemaakt van een efficiëntere vervolging en berechting van criminele feiten. En wie een straf heeft gekregen, moet die ook uitzitten.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Ja. Er moet geïnvesteerd worden in de renovatie van bestaande gevangenissen en nieuwe complexen. Het aantal plaatsen moet naar omhoog. Maar daarnaast moeten we ook zorgen voor meer en betere alternatieven. Een gevangenisstraf is niet altijd de beste manier om iemand te bestraffen.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Ja. Politieagenten moet meer de straat op. Dat doen we door ze maximaal te ontheven van bureauwerk. Ook andere veiligheidstaken, zoals het bewaken van ambassades of de vervanging van cipiers bij stakingen, moeten we zoveel mogelijk wegtrekken van de politie. Op die manier kan de politie zich ten volle concentreren op haar kerntaak: patrouilleren in de wijken, criminele feiten voorkomen en – indien ze toch gepleegd zijn – de daders opsporen en vatten.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Ja. Zware misdrijven gepleegd door minderjarigen moeten door een volwassenenrechtbank worden beoordeeld. Maar we moeten vooral voorkomen dat het zover komt dat jongeren zware feiten plegen. En dat doe je door jonge criminelen van bij het begin te begeleiden en te straffen. Ook zij die minder zware feiten plegen. Als je hen de indruk geeft dat alles kan en mag, dreigen ze te ontsporen. We moeten dus in de eerste plaats zorgen voor een adequate aanpak van de kleinere jongerendelinquentie. Door bijvoorbeeld ook de ouders meer te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Op termijn moet kernenergie plaats maken voor enkel nog hernieuwbare energievormen. Kernenergie is dat niet. Ook het uranium – de brandstof voor de kerncentrales – is een eindige brandstof die op geraakt. Bovendien zit je met het hoog radioactieve afval van kerncentrales. Toch moet de overstap geleidelijk gebeuren. De energiebevoorrading mag nooit in het gedrang komen. Bovendien helpt kernenergie in de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarom moet de kernuitstap langer in de tijd worden gespreid. We moeten ook volop investeren in de kerncentrales van de vierde generatie. Die wekken energie met minder uranium en produceren ook minder radioactief afval.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Ja. In de strijd tegen de opwarming van de aarde is het cruciaal dat we onze bedrijven; maar zeker ook onze gezinnen, aanzetten tot minder energieverbruik. Dat kan bijvoorbeeld door mensen aan te zetten hun dak te isoleren. Daarnaast moeten we mensen ook aanmoedigen om gebruik te maken van groene energie. Zelf (via zonnepanelen bijvoorbeeld) of bij hun stroomleverancier. Op termijn moet onze energie-infrastructuur evolueren naar een soort “internetstructuur” waarbij een veelheid en diversiteit van producenten via een slim netwerk verbonden worden. Deze talloze energieproducenten produceren zelf hun stroom en wisselen overschotten en tekorten uit.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Ja. Arbeid is te duur. Daardoor verhuizen bedrijven naar het buitenland waar jobs goedkoper zijn. De productiviteit van onze mensen weegt niet meer op tegen de hoge kost. Daarom moeten we de lasten op arbeid verlagen. Dat doen we door ze te verschuiven naar milieuvervuilende producten en activiteiten.

Asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Nee. Het probleem is dat vandaag teveel uitgeprocedeerde asielzoekers nog in de centra blijven. Er moet dus een betere opvolging komen, waarbij we asielzoekers die asiel hebben gekregen helpen om zelfstandig te worden en zij die geen papieren hebben gekregen ook effectief uitwijzen.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Ja. Financiële steun zorgt voor een aanzuigeffect. Daarom moeten we enkel materiële steun geven aan asielzoekers.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Ja. Om het opvangtekort weg te werken is er ook nood aan een effectief uitwijzingsbeleid.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Ja. Ondanks de crisis zijn er nog heel wat openstaande vacatures, vooral in de zogenaamde knelpuntberoepen. Natuurlijk moeten we proberen om in de eerste plaats de huidige werkzoekenden bij ons naar die jobs toe te leiden (via omscholing). Maar voor sommige knelpuntberoepen zullen we ook economische migratie moeten toelaten. Zeker in onze vergrijzende samenleving zullen we extra helpende handen kunnen gebruiken om de vele zorgtaken waar te nemen.

Open VLD zet ook nog in op...

Er is één cruciaal thema, dat voor Open VLD de echte inzet is van deze verkiezingen: hoe zorgen we voor een economie die opnieuw draait en zorgt voor jobs. Daarvoor hebben we een hele reeks voorstellen, waaronder doelgerichte lastenverlagingen, het optrekken van de belastingvrije som (zodat mensen met een laag inkomen meer overhouden) of een betere en striktere activering van werkzoekenden (met hogere uitkeringen in de eerste maanden, maar wel beperkt in de tijd). Ook moeten we onze arbeidsmarkt flexibeler maken, zodat de combinatie van arbeid en gezin eenvoudiger wordt. Concreet moet het mogelijk worden om de 38-urenweeek op jaarbasis te berekenen, zodat ouders langer werken tijdens het schooljaar, maar thuis zijn in de schoolvakanties.

lees ook