Thema's SP.A

Communautair

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen.

Akkoord. Een staatshervorming is noodzakelijk om de welvaart en de sociale bescherming veilig te stellen. Met een sociale staatshervorming kunnen we alle overheden versterken. De regionale entiteiten krijgen alle instrumenten om een werkgelegenheidsbeleid op maat te voeren. Daardoor ontstaan op federaal niveau extra middelen voor de pensioenen en de gezondheidszorg. Zonder staatshervorming wordt onze sociale zekerheid dus bedreigd, met staatshervorming kunnen we de sociale zekerheid versterken.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voordat er een regering wordt gevormd.

Akkoord. We kunnen het ons niet veroorloven om nog langer stil te staan. We moeten opnieuw vooruit. Iedereen is het erover eens dat BHV moet worden gesplitst. Dat kan via een onderhandelde oplossing. Dan kunnen eindelijk de noodzakelijke maatregelen genomen worden voor betere pensioenen en gezondheidszorg, een eerlijkere fiscaliteit en meer en duurzame jobs. Als we bereid zouden zijn om in een regering te stappen zonder splitsing van BHV, dan hebben we daar overigens de kans toe gehad: men is ons komen smeken om in een noodregering te stappen.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Niet akkoord. Samenvallende verkiezingen zijn de oplossing voor de stabiliteit van het land. België is een atypisch federaal land. Het is klein en bipolair. De politieke partijen zijn enkel op gemeenschapsniveau georganiseerd. Theoretisch staat het elke partij vrij om in de andere gemeenschap lijsten in te dienen, maar niemand doet dat. Vandaar dat een federale kieskring in België niet werkbaar is. Vandaar ook dat wij gerust het enige federale land kunnen zijn met samenvallende verkiezingen.

Sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

Akkoord. Geen enkele senior mag na zijn pensioen arm zijn. Prioriteit in de bestrijding van armoede bij ouderen is het optrekken van de inkomensgarantie voor ouderen en van de laagste pensioenen.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet akkoord. Niet de pensioenleeftijd moet omhoog, maar het pensioen. Daarnaast moeten we werken na 50 in de feiten mogelijk en, meer nog, aantrekkelijk maken. Wie aan de pensioenen bijdraagt door langer te werken, verdient ook een beloning in de vorm van hoger pensioen.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Niet akkoord. De sociale bescherming moet versterkt worden op federaal niveau, niet in het minst op het vlak van pensioenen en gezondheidszorg. De sociale investeringen in jongeren, werkzoekenden en actieven gebeuren best op gewestelijk niveau. Je kan de verzekering op vlak van pensioenen, gezondheidszorg en werkloosheidsuitkeringen niet uit elkaar halen aangezien die rechten sinds lang zijn opgebouwd. En om concurrentie te vermijden zijn de sociale bijdragen daarvoor best dezelfde in het hele land. Een werkgever in Brussel kan moeilijk andere bijdragen betalen naargelang de woonplaats van de werknemer.

Financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Akkoord. 20 miljard euro fiscale fraude is te veel. 10 jaar Reynders op Financiën is ook te veel. Financiën moet hervormd worden tot een performante administratie die de grote fraudeurs aankan. De kans op controle hangt nu ook teveel af van waar je woont. We willen de volledige uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Fiscale Fraude, met sterkere antimisbruikmachten voor de controleurs.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Akkoord. De kloof tussen "gewone" lonen en toplonen is te groot. De SP.A wil een maximale verhouding vastleggen tussen bonus en vast salaris en deze bonussen verplicht laten spreiden in de tijd. Als de resultaten niet duurzaam blijken, kunnen de bonussen ingetrokken worden. Ontslagvergoedingen voor kaderpersoneel willen we in alle gevallen beperken tot maximum één jaarsalaris.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Akkoord. De SP.A wil op Europees niveau een taks op financiële transacties om op die manier speculatie financieel te ontmoedigen en om speculanten mee te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht. Op nationaal niveau willen we een rem zetten op speculatie door vennootschappen. Dat doen we door de belastingsvrijstelling die ze genieten op meerwaarden van speculatieve financiële transacties af te schaffen.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Akkoord. Op dit moment is het enkel de Vlaamse regering die de begrotingsdoelstellingen haalt. Besparingen kunnen het sociaal beleid versterken en niet in het gedrang brengen. De fiscale fraude pakken we nu eindelijk serieus aan, de inkomens uit grote vermogens belasten we zoals in de buurlanden, de bank- en energiesector moeten meer bijdragen aan de gemeenschap. Tegelijk willen we een efficiëntere overheid en houden we de vinger aan de knip. Bijvoorbeeld door de invoering van het plafondprijsmodel (het Colruytmodel) om de kosten voor medicijnen te laten dalen.

Buitenlands beleid

België moet een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Akkoord. We willen het huidige ondemocratische regime niet bevestigen. Het kan niet dat de rijkdom van het land enkel ten goede komt aan een kleine elite en een aantal bedrijven. We gebruiken onze expertise en hulp als hefboom tot echte vooruitgang voor de Congolezen en verbinden onze hulp aan concrete voorwaarden. De Belgische officiële ontwikkelingssamenwerking koppelen we veel meer dan nu aan concrete en meetbare resultaatsverbintenissen op vlak van staatsopbouw, naleving van de mensenrechten en corruptiebestrijding.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Akkoord. Bij beleidsbeslissingen met zo’n verregaande impact kan je het parlement niet buitenspel zetten. Deelname aan buitenlandse operaties is een van de kerntaken van het Belgische leger en dat houdt belangrijke beleidskeuzes in. De Kamer moet zich, net zoals in onze buurlanden, kunnen uitspreken over de wenselijkheid en de randvoorwaarden van elk buitenlands optreden van ons leger. De voorafgaande toestemming van het parlement wordt best grondwettelijk verankert.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Akkoord. De Amerikaanse tactische kernwapens zijn van geen enkel militair belang meer en moeten zo snel als mogelijk uit Europa worden verwijderd. In de onderhandelingen over een nieuw strategisch concept van de NAVO vragen we een fundamentele herziening van de nucleaire strategie. Non-proliferatie, ontwapening en uiteindelijk het schrappen van elke rol voor kernwapens, zijn de doelstellingen.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Akkoord. Het engagement om 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen aan ontwikkelingssamenwerking te besteden willen we effectief nakomen. Indien we niet langer eenmalige maatregelen meerekenen om deze norm te halen, is er een stijging van het budget nodig. We willen het ontwikkelingsgeld benutten op een doeltreffende manier, zodat onze hulp effectief ten goede komt aan armoedebestrijding en duurzame menselijke ontwikkeling.

Justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Akkoord. Een performant parket, een betere toegang tot het gerecht en minder gerechtelijke achterstand zijn de prioriteiten. We willen een performante justitie -parket en rechtbank- die samen met een even performant politieapparaat de veiligheid van de mensen daadwerkelijk garandeert. Daarnaast willen we voor iedereen een zo gelijk mogelijke toegang tot de rechter, en maken we werk van het terugdringen van de gerechtelijke achterstand.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Akkoord. Om een geloofwaardig strafuitvoeringsbeleid te voeren, in het belang van zowel de gedetineerden als het gevangenispersoneel, vergeten we de holle woorden van het masterplan gevangenissen en beginnen we met de bouw van nieuwe gevangenissen. De bouw en het beheer van de gevangenissen en het onderhoud en het beheer van de beschikbare plaatsen gebeurt door één agentschap, onder de voogdij van de minister van Justitie. Daarnaast is er dringend nood aan een herziening van ons straffenarsenaal. Uitgangspunt is dat een straf effectief en constructief moet zijn. Daarom moet de toepassing van het elektronisch toezicht en het aantal elektronische enkelbanden drastisch worden uitgebreid.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

Akkoord. We willen meer politie op straat en minder politie achter het bureau. We pleiten voor een efficiënte inzet van politiemensen, zonder evenwel aan hun politietaken te raken.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Akkoord. We zijn voor een correcte toepassing van het huidige systeem. Dit betekent dat "uit handen gegeven" jongeren vanaf 16 jaar door een gewone rechtbank worden berecht.

Klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Niet akkoord. De kerncentrales produceren goedkoop omdat de consument ze in het verleden via veel te hoge facturen heeft afbetaald, maar onze elektriciteit is duur gebleven. De winst, anderhalf miljard euro per jaar, vloeit integraal naar Suez. Als we die afromen, kunnen we investeren in hernieuwbare energie en de factuur voor gezinnen en bedrijven goedkoper maken. De kerncentrales hoeven daarvoor niet langer open te blijven. Ook volgens de wet op de kernuitstap blijven ze draaien tot 2015, de laatste zelfs tot 2025.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Akkoord. De opwarming van de aarde is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Het wetenschappelijke bewijs is overweldigend. De enige manier om onze planeet leefbaar te houden is de omschakeling naar een CO2-neutrale energievoorziening. Duurzame energie en energiebesparing staan daarin centraal. Dat is tegelijk de enige manier om onze energie betaalbaar te houden. Want alleen zo worden we onafhankelijk van import uit het buitenland en van steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

We zijn voor lagere lasten op arbeid én voor een groene fiscaliteit, maar de twee staan los van elkaar. De lasten op arbeid willen we verlagen met een bedrag dat neerkomt op 1procent van het bruto binnenlands product (bbp), ondermeer via een verlaging van de werkgeversbijdrage en de verhoging van de belastingvrije som. Inzake groene fiscaliteit zijn we voor een kilometerheffing voor vrachtwagens en voor het Europese systeem van CO2-emissiehandel, die een heffing instelt op CO2. Ten slotte willen we klimaatonvriendelijke belastingsaftrek en subsidies afbouwen.

Asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

Akkoord. Aangezien de regering Leterme de opvangcrisis op zijn beloop heeft gelaten, is er op korte termijn nood aan extra opvangcapaciteit. Geen enkele samenleving kan en mag dulden dat asielzoekers en hun kinderen op straat moeten leven, terwijl zij een wettelijk recht hebben op opvang. We moeten vooral de nood aan opvang terugdringen, door te zorgen voor een snellere behandeling van de asielaanvragen en door te zorgen voor een daadwerkelijke uitwijzing van afgewezen asielzoekers.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Akkoord. We blijven voor de volle 100% achter de basisfilosofie van de herziene asielwet staan. Via materiële hulp tijdens een korte, kwaliteitsvolle en efficiënte asielprocedure kan de asielzoeker optimaal begeleid en beschermd worden en tegelijkertijd voorbereid worden op een mogelijk negatieve beslissing en een vrijwillige terugkeer. Financiële steun daarentegen is te vermijden omwille van het aanzuigeffect, de minder intensieve begeleiding van de asielzoeker en het risico dat asielzoekers zich vastklampen aan oneigenlijke middelen.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

Akkoord. Een kordaat uitwijzingsbeleid is noodzakelijk om een humaan asielbeleid te kunnen blijven voeren. Asielzoekers in procedure moeten humaan worden opgevangen. Erkende vluchtelingen moeten we ondersteunen in hun integratie. Afgewezen asielzoekers moeten het land verlaten. We geven de voorkeur aan vrijwillige terugkeer, maar gaan waar nodig over tot gedwongen repatriëring. Via een intensieve begeleiding, die zowel een verblijfs- als terugkeertraject omvat, bereiden we de asielzoeker vanaf het ogenblik van zijn asielaanvraag actief voor op een eventuele terugkeer naar zijn land van herkomst. Zo maximaliseren we de kans op vrijwillige terugkeer.

Immigratie waarbij onze economie baat heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Akkoord, onder voorwaarden. In eerste instantie moeten de knelpunten worden weggewerkt door een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De sectoren brengen de competenties die zij nodig achten voor de beroepen van de toekomst best in kaart. Dan kan het onderwijs daar flexibel op inspelen. Door omscholing en bijscholing worden werkzoekenden toegeleid naar knelpuntvacatures. Tegelijkertijd bevorderen we best de mobiliteit tussen onze regio’s, onder meer door te voorzien in taalopleidingen. Als er dan nog niet-ingevulde knelpuntvacatures overblijven, kunnen we migratie met het oog op de invulling van deze knelpuntvacatures gemakkelijker maken. Dit zonder de controle-instrumenten zoals arbeidskaarten en arbeidsvergunningen opzij te schuiven.

SP.A zet ook nog in op...

Gezondheidszorg. De SP.A wil de commercialisering in de zorg een halt toeroepen. We zorgen voor een allesomvattende wettelijke ziekteverzekering die alle medische kosten en hedendaags comfort dekt. Hospitalisatieverzekeringen mogen enkel dienen voor extra luxe, niet om loonsupplementen van specialisten te betalen. Een eenpersoonskamer kost meer, maar het loon van de arts en de prijs van de geneesmiddelen blijft hetzelfde. Daarom veranderen we de ziekenhuisfinanciering. Zo kunnen we de kostenspiraal van supplementen in ziekenhuizen en private verzekeringen doorbreken.

Ten tweede pakken we onterechte prijsverhogingen van de hospitalisatieverzekeringen aan. Premieverhogingen boven de index sluiten we uit. De medische index herzien we op basis van objectieve parameters. Dit is nodig, want de premies voor de hospitalisatieverzekeringen zijn de laatste drie jaar met 20 tot 120 procent gestegen.

lees ook