Thema's Vlaams Belang

Communautair

Een grondige hervorming van de staat is absoluut noodzakelijk om de toekomst van het land veilig te stellen

Het Vlaams Belang stelt vast dat in 2007 alle staatsbehoudende Vlaamse partijen die stelling onderschreven en nu opnieuw. Nochtans is er niets veranderd, tenzij de vaststelling dat het federale onderhandelingsmodel drie jaar lang heeft gefaald en vastliep op Franstalige veto’s. Het Vlaams Belang denkt dat het concept van een opdeling van België een belangrijke stok achter de deur moet zijn bij onderhandelingen, op basis van de 5 resoluties van het Vlaams Parlement. Niet het in België haalbare maar het voor Vlaanderen noodzakelijke moet onze strategie bepalen.

Er moet een akkoord zijn over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor dat er een regering wordt gevormd.

Uiteraard. Maar elk zogenaamd “akkoord” over BHV mag enkel een bevestiging zijn van de splitsingsvoorstellen. Er kan dus geen sprake zijn van compensaties of toegevingen aan de Franstaligen. Geen enkel volk “onderhandelt” namelijk over de grondwet en zeker niet in het kader daarvan over zijn grenzen of bevoegdheden. Wat nodig is, is het intelligent politiek hanteren van de piste van Vlaamse onafhankelijkheid als stok achter de deur.

Voor de federale verkiezingen moet ook worden gewerkt met een nationale kieskring, zodat Franstaligen ook voor Vlamingen kunnen kiezen en omgekeerd.

Een federale kieskring draait de klok terug. Hij wordt meestal in één adem genoemd met andere beperkingen van de Vlaamse dynamiek zoals het gedwongen samenvallen van verkiezingen. Geen wonder dat ze dus hoog op het verlanglijstje staan van Franstaligen en belgicisten. Overigens wordt de federale kieskring een Brussel-Halle-Vilvoorde in het groot.

Sociale Zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

De Belgische pensioenen zijn bijzonder laag ten opzichte van andere Europese landen. Hogere pensioenen zijn een noodzaak, zeker wat betreft de minimumpensioenen, en moeten gelijke tred houden met de levensduurte. De basispensioenen van werknemers en zelfstandigen moeten gelijkgeschakeld worden.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet de leeftijd, maar de loopbaan moet centraal staan. Een nieuw stelsel dus dat recht heeft op pensioen na 40 jaar arbeid. Wie na deze 40 jaar actief wil blijven, moet geen bijdragen meer afstaan op deze inkomsten. Bovendien moet de pensioensector gesplitst worden. De Vlaamse en Waalse tewerkstellingsgraad verschillen immers te veel van elkaar. Alleen zo blijven de pensioenen betaalbaar.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Ja. Een eigen SZ geeft aan Vlaanderen de kans een eigen beleid gestalte te geven. Een Vlaamse sociale zekerheid leidt tot meer transparantie, efficiëntie en verantwoordelijkheid en dus tot een lagere kost. De transfers naar Wallonië hebben immers weinig met solidariteit te maken.

Financiën

De belastingfraude moet beter worden bestreden.

Er moet een definitief einde komen aan het tijdperk Reynders dat van de fiscale administratie een politiek nest gemaakt heeft. De “puinhoop” die het departement volgens oppositieleider Leterme was, is dat onder premier Leterme gebleven. “Mochten belastingen even efficiënt geïnd worden als in de buurlanden, haalt de fiscus 15 miljard meer op.” Aldus prof. Maus van de VUB. Hoe dan ook mag het debat niet los gezien worden van de veel te hoge globale fiscale druk in dit land.

Grote bonussen voor topmanagers moeten worden verboden.

Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie en moeten dus ook de toekenning van bonussen op een publiek aanvaardbaar niveau behandelen. Ook privébedrijven moeten niettegenstaande hun ondernemingsvrijheid hun bonusbeleid maatschappelijk verantwoorden. Als de zelfregulatie niet helpt moeten de overheden kunnen optreden, zeker in de banksector waar alleen de baten privé waren maar de rampen in de schoot van de belastingbetaler terecht kwamen.

Er moet een belasting op speculatieve financiële transacties komen.

Neen, in de praktijk kan dit onmogelijk werken als een dergelijke taks niet wereldwijd  wordt ingevoerd. Bovendien is het nagenoeg onmogelijk een puur speculatieve transactie te onderscheiden van een economisch verantwoordde verrichting. Een efficiëntere regelgeving inzake beursverrichtingen (op bijvoorbeeld short selling of regels voor hedge funds) zal meer en beter resultaat opleveren.

De volgende regering moet dringend besparen om de begroting weer op orde te krijgen.

Met een verwacht tekort van 4,8% en een schuldratio die de kaap van 100% opnieuw overschrijdt, zijn besparingen onvermijdelijk. Zeker nu de effecten van de vergrijzing steeds duidelijker worden en de Europese schuldencrisis bedwongen moet worden, is budgettaire discipline noodzakelijk. De volgende regering wordt hoe dan ook een besparingsregering, die er echter voor moet waken de lasten niet af te schuiven op de belastingbetaler.

Buitenlands beleid

België moeten een kritische houding aannemen tegenover Congo en ook mistoestanden aanklagen.

Uiteraard. De voorkeursrelatie met Congo is een Belgische erfenis die wortelt in particuliere belangen van Belgische groepen. Buitenlandse samenwerking moet steeds vertrekken vanuit een evenwichtige rechten-plichtenverhouding. Het moet dus perfect mogelijk zijn om te blijven samenwerken met de lokale bevolking van Congo. De corrupte regering moeten we echter stevig onder druk kunnen zetten.

De deelname van Belgische troepen aan buitenlandse missies zoals Afghanistan moet door het parlement worden goedgekeurd.

Ja. De inzet van het leger moet naast ministeriële besluitvorming ook onder strikt parlementair toezicht en voorafgaande toelating worden geplaatst.

Alle tactische kernwapens moeten weg uit ons land.

Zolang er reële nucleaire bedreigingen bestaan voor West-Europa, komen we maar beter onze afspraken in het kader van het NAVO-partnerschap na. Indien er dergelijke wapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel zijn opgeslagen, dan maakt dat deel uit van de afspraken in het kader van dit partnerschap.

Het budget voor ontwikkelingssamenwerking moet worden opgetrokken.

Ontwikkelingssamenwerking moet vooral efficiënter worden georganiseerd. Er moeten waar mogelijk resultaatsverbintenissen komen. Ngo’s moeten meer op het terrein in de ontwikkelingslanden aanwezig zijn. In Vlaanderen moeten de ngo’s bovendien meer samenwerken, in plaats van daarvoor nu in gespreide slagorde aan te treden. Massale geldverspilling is daarvan nu het gevolg.

Justitie en veiligheid

Er moet dringend werk worden gemaakt van een modern en efficiënt gerechtsapparaat. Wat is hier de prioriteit?

Prioriteit is de toenemende straffeloosheid met alle mogelijke middelen te bestrijden. Criminaliteit moet effectief worden vervolgd en straffen moeten worden uitgevoerd. Onsamendrukbare straffen moet kunnen worden uitgesproken. De parketten moeten worden gemoderniseerd en versterkt. De motivatie van de politie zal overeenkomstig stijgen.

Er moeten meer gevangenissen worden gebouwd.

Wij wensen een uitbreiding van de celcapaciteit naar 14.000 plaatsen. In Brussel moet het aantal cellen zeker worden opgetrokken naar 2.500.

Er moet meer politie op straat komen om het veiligheidsprobleem aan te pakken.

De sociale waakzaamheid van de burger moet ondersteund worden door een forse toename van het aantal agenten die criminaliteit bestrijden. Agenten die de straat opgaan en makkelijk kunnen ingrijpen waar het fout gaat. Waar nodig moet een stelsel van nultolerantie worden ingevoerd. Een vlotte samenwerking van de politie en verschillende overheden is broodnodig.

Minderjarigen die zware misdrijven plegen moeten voor een gewone rechtbank verschijnen.

Het Vlaams Belang wil een modern jeugdbestraffingsbeleid dat crimineel gedrag van jongeren streng bestraft. In de schoot van volwaardige rechtbanken moet een jeugdrechter (desnoods langdurige) strafsancties kunnen opleggen. Hierbij houdt die rechter ook rekening met de ernst van de feiten.

Klimaat, milieu en energie

De kerncentrales moeten langer openblijven om elektriciteit betaalbaar te houden.

Ja, maar dit mag niet een versterking betekenen van het quasimonopolie van Electrabel dat volledig de Franse belangen dient. Het energiebeleid moet volledig in Vlaamse handen komen. Een Vlaams energiebedrijf, zoals door de Vlaamse overheid gepland, moet naast hernieuwbare energie ook kunnen instaan voor het opwekken van elektriciteit door kerncentrales. Vlaanderen moet ook de ontwikkeling van kerncentrales van de vierde generatie ondersteunen.

Er moet meer worden geïnvesteerd in energiebesparing en duurzame energie (o.m. zonne-energie of windenergie) om de opwarming van onze planeet tegen te houden.

Het Vlaams Belang is eerder kritisch over doemscenario’s. Wij stellen ons vragen bij de algemeen heersende opvatting dat de reductie van de CO2-uitstoot klimaatopwarming kan tegenhouden. Toch is een duurzaam energiebeleid en het veiligstellen van onze energievoorziening is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze eeuw.

In plaats van belastingen op arbeid moet er een groene fiscaliteit komen.

Het Vlaams Belang ijvert voor volledige fiscale
autonomie van Vlaanderen. Hierdoor kan er een rechtvaardiger belastingssysteem worden uitgewerkt met een lineaire verlaging van de lasten op arbeid. Een zogenaamde groene fiscaliteit kan voor ons een onderdeel vormen van een Vlaams fiscaal stelsel.

Asiel en migratie

Er moeten meer centra komen om asielzoekers op te vangen.

De opvangcapaciteit moet drastisch toenemen. Eerst en vooral als sluitstuk van een actieve opsporings- en uitwijzingspolitiek van illegalen, maar ook als ontradend signaal. Migranten die misbruik wensen te maken van het statuut van politiek vluchteling, zullen hun kans minder snel wagen wanneer ze weten dat het onmogelijk wordt om tijdens de behandeling van hun aanvraag onder te duiken. Wij stellen opvang in gesloten centra voor tijdens de ganse duur van de afhandeling van de asielaanvraag.

Asielzoekers moeten alleen materiële, en geen financiële steun krijgen.

Om elk nieuw aanzuigeffect te minimaliseren, mag geen financiële steun meer worden verstrekt. In de gesloten centra krijgen de kandidaat-asielzoekers alles waarop mensen recht hebben.

Afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ook daadwerkelijk naar hun land van oorsprong worden gerepatrieerd.

De opvangcentra moeten worden aangevuld met uitzettingscentra, die afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers op een menswaardige, maar kordate manier terugleiden naar de landen van herkomst. Waar nodig moeten diplomatieke doorbraken worden geforceerd om de heropname van deze mensen in de herkomstlanden te vergemakkelijken.

Immigratie waarbij onze economie baat bij heeft – van Indiase IT’ers bijvoorbeeld – moet kunnen.

Tijdelijke contracten voor personen met bijzondere vaardigheden hebben altijd gekund en zullen in de toekomst zeker ook nog kunnen. De immigratie van hele groepen mensen die lacunes in onze arbeidsmarkt moeten helpen opvullen, kan echter niet. We moeten werk maken van de activering van de mensen die in eigen land werkloos zijn. Anders denken we enkel op korte termijn en nemen we dus asociale beslissingen, waarvan op langere termijn immigranten en autochtonen beiden slachtoffer zijn.

Vlaams Belang zet ook nog in op...

We willen een einde stellen aan de bestuurlijke inefficiëntie, de verspilling en verstarring op federaal niveau van heel wat overheidsorganisaties. Er moet dringend bespaard worden in de federale overheidsbesturen zelf. Een toekomstige ordelijke opdeling van het België zal daardoor makkelijker gebeuren door.Daarom heeft het Vlaams Belang een Plan voor een Betere Overheid opgesteld.

lees ook