Vlaams Belang over sociale zekerheid

De laagste pensioenen moeten worden opgetrokken.

De Belgische pensioenen zijn bijzonder laag ten opzichte van andere Europese landen. Hogere pensioenen zijn een noodzaak, zeker wat betreft de minimumpensioenen, en moeten gelijke tred houden met de levensduurte. De basispensioenen van werknemers en zelfstandigen moeten gelijkgeschakeld worden.

De pensioenleeftijd moet omhoog.

Niet de leeftijd, maar de loopbaan moet centraal staan. Een nieuw stelsel dus dat recht heeft op pensioen na 40 jaar arbeid. Wie na deze 40 jaar actief wil blijven, moet geen bijdragen meer afstaan op deze inkomsten. Bovendien moet de pensioensector gesplitst worden. De Vlaamse en Waalse tewerkstellingsgraad verschillen immers te veel van elkaar. Alleen zo blijven de pensioenen betaalbaar.

De sociale zekerheid moet worden gesplitst.

Ja. Een eigen SZ geeft aan Vlaanderen de kans een eigen beleid gestalte te geven. Een Vlaamse sociale zekerheid leidt tot meer transparantie, efficiëntie en verantwoordelijkheid en dus tot een lagere kost. De transfers naar Wallonië hebben immers weinig met solidariteit te maken.

lees ook