Nieuw KB identificatie en registratie runderen

Er komt een aangepaste regeling voor de identificatie en registratie van runderen. De ministerraad heeft daarvoor een koninklijk besluit goedgekeurd. Het KB, dat de administratieve lasten van veehouders moet terugdringen, verhuist nu voor advies naar de Raad van State.

De wettekst regelt de registratie van runderen in de Sanitel-databank van het federaal voedselagentschap (FAVV) en het aanbrengen van een identificatie bij de geboorte of invoer van een rund. De veehouder kan daarnaast een rechtspersoon oprichten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en kan, op basis van het stelsel van het ondernemingsloket, administratieve taken aan derden delegeren.