Bart De Wever heeft compromistekst klaar

De koninklijke verduidelijker Bart De Wever (N-VA) heeft zijn compromistekst klaar die de onderhandelingen over de staatshervorming en de vorming van een nieuwe regering moet vlottrekken. Hij heeft die rondgestuurd aan de zeven partijen die tot nu toe hebben deelgenomen aan de onderhandelingen.

De Wever verwacht een antwoord tegen morgen, want dan gaat hij naar de koning. U kunt de tekst van 48 bladzijden hier raadplegen.

De tekst is volgens De Wever het best haalbare communautaire akkoord dat met de zeven betrokken partijen te vinden is, met respect voor de verzuchtingen van Vlamingen en Franstaligen. Ze komt tegemoet aan de Vlaamse roep om verandering, maar ook aan de bekommernissen van de Franstaligen, verduidelijkt de verduidelijker. Het gaat volgens hem om het resultaat van een uitermate moeilijke evenwichtsoefening tussen partijen met enorm uiteenlopende programma's.

De tekst bepaalt dat 45 procent van de personenbelasting naar de gewesten gaat. Op die manier zou Vlaanderen 60 procent van zijn inkomsten zelf verwerven. Er komt een solidariteitsmechanisme voor gewesten die het financieel moeilijk hebben, al zal een gewest nooit volledig gecompenseerd worden voor zijn lagere inkomsten.

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt volgens de tekst gesplitst, maar de inwoners uit de faciliteitengemeenten zouden wel ook op Brusselse lijsten kunnen stemmen.

Hieronder volgt een samenvatting van de opvallendste maatregelen uit de compromistekst.

Meer transparantie in de politiek

De Wever stelt een aantal maatregelen voor die het politieke bedrijf transparanter en democratischer moeten maken. Hieronder enkele opvallende punten.

  • Het aantal ministers en/of staatssecretarissen wordt beperkt.
  • Allerlei extra vergoedingen voor bijvoorbeeld de Kamervoorzitter of bureauleden van parlementaire commissie worden drastisch ingeperkt.
  • Het parlementair zomerreces wordt ingekort (tot 15 september).
  • De Senaat wordt afgeslankt.
  • Politici die verkozen worden, moeten hun laatste mandaat ook opnemen.
  • Dubbele kandidaatstelling voor het Europees Parlement en een deelstaatparlement wordt verboden.
  • Tegelijk kandidaat zijn bij de effectieven en de opvolgers wordt verboden.

Meer bevoegdheden voor de regio's

De regio's krijgen meer bevoegdheden, onder meer op het vlak van de reactivering van werklozen en het sanctioneren van wie onvoldoende inspanning doet om werk te vinden.

Ook in de gezondheidszorg worden een aantal bevoegdheden overgeheveld, onder meer de eerstelijnsgezondheidszorg (diensten voor thuisverzorging, palliatieve zorg, drugsbeleid, ...).

Zoals gevraagd door de N-VA komt er een herziening van de financieringswet. De gewesten zullen worden gefinancierd door eigen gewestelijke belastingen, die in de plaats komen van het huidige dotatiesysteem. Toch komt er ook een "solidariteitsmechanisme" tegen structurele verarming van deelstaten. De vennootschapsbelasting blijft federaal.

Door de herziening van de financieringswet zal ook de federale overheid zeker zijn van haar inkomsten. Net zoals bij de deelstaten geldt ook hier het principe van eigen inkomsten en responsabilisering.

Op het vlak van justitie valt op dat de gemeenschappen bevoegd worden voor de organisatie en de werking van de rechtbanken van eerste en tweede aanleg (o.m. vredegerecht, politierechtbanken, erechtbanken van koophandel, hoven van beroep, ...).

De gewesten worden bevoegd voor de wegcode en de verkeersboetes. Het federale BIVV wordt opgeheven. Daarnaast krijgen de gewesten ook een grotere vinger in de pap bij de spoorwegen: ze zullen bepaalde projecten bijvoorbeeld mee kunnen financieren.

Iedereen zijn eigen feestdag

Het is de bedoeling dat de officiële feestdag van elke Gemeenschap een arbeidsvrije dag wordt. De regering zal daarvoor overleggen met de sociale partners.

En wat met Brussel?

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst. De Franstalige inwoners van de zes faciliteitengemeenten zullen voor Kamer, Senaat en Europees Parlement wel kunnen stemmen op de lijsten in het tweetalige Hoofdstedelijk Gewest.

In de rand rond Brussel blijft Nederlands de norm. Wie dat vraagt kan wel in het Frans worden bediend, en die uitzonderingsregel blijft telkens drie jaar geldig. Dat betekent dat de door de Franstaligen zo gehate omzendbrief-Peeters wordt afgeschaft.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt extra geld: vanaf 2011 100 miljoen euro extra, en daar komt in 2012 en 2013 telkens 100 miljoen extra bij. Vanaf 2013 betekent dat dus 300 miljoen extra. Een jaarlijkse extra financiering van 50 miljoen euro kan, op voorwaarde dat er een meer efficiënt bestuur komt in Brussel.