Kerstboodschap van koning Albert

Dit is de volledige tekst van de toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar.

Mijn beste landgenoten,

In deze Kerst- en Nieuwjaarstijd, wens ik allereerst een reden van tevredenheid met u te delen. Volgens de eensgezinde mening van onze Europese partners, was het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie, tijdens het tweede semester van dit jaar, bijzonder geslaagd. Op talrijke uiteenlopende gebieden werd aanzienlijke vooruitgang geboekt. Ik denk daarbij aan de Europese economische strategie, de maatregelen om een terugkeer van financiële crisissen te vermijden, de Europese begroting, de verwezenlijkingen inzake handel en diplomatie of de betrekkingen tussen Europa en Azië. Talrijke staatshoofden en regeringsleiders maar ook verantwoordelijken van Europese instellingen hebben mij daarover spontaan hun bewondering uitgesproken. Dat is tekenend voor het talent dat ons land bezit om standpunten nader tot elkaar te brengen door compromissen uit te werken. Onze verscheidenheid helpt ons op die vlakken.

Maar het komt me voor dat de kunst van het compromis, in ons eigen land, de jongste jaren ietwat vergeten is geraakt. Vandaar mijn zorg, en mijn vaste wil, een oproep te doen tot al onze verantwoordelijken en tot alle burgers.

Ons land krijgt de gelegenheid om zich diepgaand te hervormen, teneinde de verwachtingen van talrijke Belgen te beantwoorden, en de komende uitdagingen aan te gaan. Voortaan, na meer dan zes maand onderhandelen, liggen alle elementen op tafel om een grondige hervorming van de Staat te verwezenlijken. Er zou een belangrijke overdracht van bevoegdheden naar de Gewesten en Gemeenschappen plaatsgrijpen, een sterk doorgedreven autonomie en responsabilisering van de gefedereerde entiteiten tot stand komen, ook op fiscaal gebied, een herfinanciering van Brussel worden beslist, en er zou een werkelijke solidariteit binnen ons land behouden blijven. Tezelfdertijd, zal het nodig zijn een duurzame financiering van de federale Staat te voorzien om de uitvoering te waarborgen van de bevoegdheden en de verplichtingen die hij verder zal waarnemen ten overstaan van alle Belgen, maar ook op Europees vlak en in de wereld. Voorts dient een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde te worden aangereikt, en regels op het gebied van politieke ethiek nader bepaald.

Het komt er dus op aan evenwichtige compromissen te vinden die rekening houden met de rechtmatige verzuchtingen van eenieder. In zodanige overeenkomsten mogen er geen verliezers zijn. Wij moeten tot oplossingen komen waar iedereen winnaar is.

Bij het zoeken naar dat redelijk akkoord spreekt het vanzelf dat elke partij toegevingen zal moeten doen. Iedereen is dus verplicht zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Het moment is daar, waarop de ware moed erin bestaat, vastberaden het compromis na te streven dat bijeenbrengt, en de tegenstellingen niet verscherpt.

Als een dergelijke overeenkomst wordt bereikt, kan een nieuwe federale regering worden gevormd. Met de gefedereerde entiteiten zal zij maatregelen kunnen treffen om het welzijn van de bevolking te handhaven, en in alle kringen van het land nieuw vertrouwen te doen opleven. Al onze medeburgers verwachten dat.

Ingeval we slagen, want ik ben overtuigd dat we het kunnen, zullen we opnieuw tot voorbeeld dienen van goede verstandhouding, en een factor van eenheid zijn in een wereld die dat broodnodig heeft. We zullen het gerechtvaardigde beeld kunnen tonen van een land dat zich met succes, vredig en diepgaand kan hervormen. Onze Europese partners, en alle landen, zullen ervaren dat België een verantwoordelijke Staat is, die vertrouwenswaardig blijft.

Deze oproep, die ik plechtig tot u allen richt, is vanzelfsprekend in de eerste plaats bedoeld voor onze politieke verantwoordelijken, maar eveneens voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de economie, in de sociale sector, in de culturele wereld, en in de media. Door onze acties en in ons optreden moeten we allen de moed opbrengen vredestichter te zijn.

Bij deze kerst- en nieuwjaarsfeesten wensen de Koningin, ikzelf en gans onze familie, u allen dat van harte toe.

Meest gelezen