Nieuwe maatregelen voor opvang asielzoekers

De ontslagnemende regering heeft nieuwe maatregelen afgesproken om het stijgende aantal asielzoekers op te vangen. Het gaat zowel om preventie als om de behandeling van aanvragen en het terugsturen van mensen.

Premier Yves Leterme benadrukte na afloop van de ministerraad dat de gewapende conflicten en haarden van onveiligheid op verschillende plaatsen in de wereld met zich meebrengen dat de druk op het Westen om mensen op te vangen hoger ligt dan in andere periodes.

Wat preventie betreft, wordt 600.000 euro uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking ingezet voor campagnes in landen waaruit een hoge toevloed asielzoekers afkomstig is. Het gaat daarbij om de Balkan, maar ook om Guinee.

Voor de behandeling van de asielaanvragen komen er 125 extra mensen bij voor het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat moet het mogelijk maken 1.850 dossiers per maand te behandelen en de behandelingsduur bij het CGVS terug te dringen tot zes maanden.

Er wordt ook een beroep gedaan op meer dokters om de aanvragen van een regularisatie op medische gronden sneller te analyseren. Voor de opvang van niet-begeleide minderjarigen komen er 200 nieuwe plaatsen bij bovenop de 150 die al werden gecreëerd. Voor de andere asielzoekers komen er 52 opvangplaatsen bij in Poelkapelle en is sprake van 400 tot 450 plaatsen in Bierset, na het vertrek van de militairen.

Wat het terugsturen van mensen betreft wordt de samenwerking opgedreven met Binnenlandse Zaken en Justitie. Doel daarbij is de escortering van mensen die worden uitgewezen efficiënter te laten verlopen.

Staatssecretaris Melchior Wathelet (foto links) wees erop dat de maatregelen binnen het bestaande budgettaire kader werden genomen. Ons land kan ook rekenen op 3 miljoen euro Europees geld.