Verklaring formateur Elio Di Rupo

Formateur Elio Di Rupo heeft tijdens een korte persconferentie meer uitleg gegeven over de formatie-opdracht die hij gisteren van de koning heeft gekregen. Hieronder kunt u de integrale tekst van zijn verklaring lezen.

Dames en Heren,

De Koning heeft mij belast met het vormen van een federale regering en heeft me gevraagd elk nuttig initiatief te nemen met het oog hierop.

Ik heb die opdracht aanvaard.

Ik heb ze aanvaard omdat ik me bewust ben van de verantwoordelijkheden die de grootste partij van de grootste politieke familie van het land toekomen.

Mijn opdracht zal niet eenvoudig zijn. Ik hoop dat ik ze met de medewerking van mijn collega’s zal kunnen waarmaken!

Sinds 11 maanden werd belangrijk werk verricht.

In dit opzicht bedank ik al mijn voorgangers voor het omvangrijke geleverde werk. Ik bedank in het bijzonder Wouter Beke, die aan de Koning zijn verslag een paar dagen geleden heeft overgemaakt, een verslag waarvan ik met veel belangstelling kennis zal nemen. Ik zal Wouter Beke vanavond ontmoeten.

Iedereen weet dat de standpunten van de enen en de anderen nog steeds heel ver uiteen liggen. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat er substantiële vooruitgang is geboekt in bepaalde domeinen.

Dames en Heren,

Het is nu onze taak om een gezamenlijk project voor alle Vlamingen, Walen, alle Brusselaars en Duitstaligen uit te werken. Een gezamenlijk project van een vernieuwd België met een federale Regering die voor alle Belgen werkt, schouder aan schouder, met de regeringen van de Gewesten en de Gemeenschappen.

Wij moeten dus partners samenbrengen die bereid zijn om dit gezamenlijk project vorm te geven, en dit met het verlangen om ambitieuze doelstellingen te realiseren voor het hele land, van Oostende tot Aarlen, van Antwerpen tot Bergen, via Brussel.

Dit gezamenlijk project zal moeten beantwoorden aan de verwachtingen van de burgers.

Ik ben ervan overtuigd dat we het zwaartepunt van de federale Staat moeten doen verschuiven naar de deelstaten.

Wij hebben een nieuw evenwicht nodig tussen onze instellingen, met een grotere autonomie voor de Gewesten en de Gemeenschappen en met een federale Staat die in staat is om haar essentiële opdrachten te vervullen, op lange termijn en in een stabiele context.

Wij hebben ook een volwaardige Regering met het vertrouwen van het Parlement nodig, met sterke ambitie en een duidelijke visie, om het land uit de crisis te halen en de uitdagingen van de volgende jaren te kunnen aangaan.

Wij hebben een volwaardige Regering nodig om de economische en sociale hervormingen door te voeren waaraan ons land nood heeft : het begrotingsevenwicht terugvinden, de werkgelegenheidsgraad optrekken, de economie en de koopkracht ondersteunen, de pensioenen, justitie, asiel en migratie hervormen enzovoort.

Daarom zal ik van bij het begin van mijn opdracht ook beginnen werken aan het sociaal-economische luik.

Eerst zal ik bilaterale vergaderingen organiseren met de verschillende partners om hun sociaal-economische prioriteiten te kennen en hun voorstellen om het evenwicht in onze publieke financiën terug te vinden in naleving van onze Europese engagementen.

Men spreekt van een sanering van om en bij de 17 tot 20 miljard EUR, terugkerend, tegen het jaar 2015 voor het volledige "huis België".

De uitdaging is dus enorm. Alle beleidsniveaus zullen hierbij betrokken worden.

Het zal moeilijk zijn voor iedereen en eenieder zal moeten bijdragen in functie van zijn mogelijkheden.

Parallel hiermee zal ik de institutionele onderhandelingen verderzetten.

Dames en Heren,

In het licht van de voorafgaande ervaringen, stel ik een nieuwe werkmethode voor die de institutionele en de sociaal-economische hervormingen aan elkaar bindt.

Ik wil een basisnota opstellen, waarin 2 aspecten worden opgenomen:

- Het sociaal-economisch luik, met de belangrijkste initiatieven die op het federaal niveau gerealiseeerd moeten worden, telkens wanneer dit noodzakelijk is;

- En het institutionele luik van iedere thema.

Ik wil deze basisnota en de twee luiken neerleggen, binnen een termijn die redelijk wordt geacht, aan de partijen die deze laatste maanden betrokken waren bij de onderhandelingen.

Uiteraard gaat het niet over voorstellen die te nemen of te laten zijn maar wel over een basis voor discussie.

Elke partij kan op dat moment aanvaarden of weigeren om verder te onderhandelen, op die basis, ofwel voor beiden luiken ofwel voor het institutioneel luik alleen.

Om te slagen hebben we minstens een consensus van een 2/3 meerderheid nodig voor de institutionele kwesties en minstens een gewone meerderheid voor het sociaal-economisch luik en dus voor de vorming van een volwaardige regering.

De twee grootste partijen van het land, de N-VA et de PS, hebben uiteraard een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ze zijn niet in staat om alléén het land te hervormen.

Om hierin te slagen moet elke partij zichzelf overstijgen en boven de partijbelangen of van die van zijn eigen gemeenschap staan.

Dames en Heren,

Veel burgers klagen over het feit dat ze niet weten waarover wij al maandenlang onderhandelen. Ze willen eerst en vooral geïnformeerd worden. En ze hebben gelijk.

Het is hoog tijd voor transparantie.

De inwoners van ons land hebben het recht om te weten wat er op tafel ligt. Wij hebben het over hun toekomst, over de toekomst van ons land.

De basisnota die ik zal voorstellen zal dus openbaar worden gemaakt.

***

Dames en Heren,

Ik weet dat dit een moeilijk jaar geweest is voor onze inwoners.

We moeten absoluut tot meer sereniteit komen.

We moeten ons constant bewust zijn van de fundamentele inzet waarover we onderhandelen.

We moeten ook, met veel nederigheid, goed inschatten hoe klein de kans op het welslagen van mijn opdracht is.

Om ons samen een slaagkans te geven, moeten we allemaal :

- Een inspanning doen om deel te nemen aan deze opdracht met de vastberadenheid van het eerste uur;

- En tegelijkertijd een compromis durven aangaan alsof het de opdracht van de laatste kans is.

Maar deze kans zal afhangen van een écht evenwichtig akkoord. Een onevenwichtig akkoord dat niet alle gevoeligheden van ons land respecteert zou alleen maar frustraties opwekken en de kiem vormen van ernstige conflicten in de toekomst.

Ik hoop dat we met de medewerking van de verschillende partijen kunnen komen tot dit noodzakelijk evenwicht.

Ik zal, in het belang van alle inwoners van ons land, alles doen wat menselijk mogelijk is om hierin te slagen.

Dank u voor uw aandacht.