Kamer keurt strenge wet op gezinshereniging goed

De Kamer heeft een nieuwe wet goedgekeurd die gezinshereniging strenger moet maken. De Orde van Vlaamse Balies had de Kamerleden gewaarschuwd de wet voorlopig niet goed te keuren, omdat ze in strijd zou zijn met de Europese wetgeving.
De bevoegde Kamercommissie keurde het voorstel eerder deze maand goed.

Door de nieuwe wet zullen mensen die een partner of kinderen van buiten de Europese Unie willen laten overkomen, onder meer moeten bewijzen dat de nieuwkomers niet ten laste zullen komen van het OCMW. Bovendien moet er ook behoorlijke huisvesting zijn.

De wet werd goedgekeurd na een lang debat en een hele reeks amendementen. Eerder vandaag had de Orde van Vlaamse Balies nog een waarschuwing meegeven. Volgens haar is de nieuwe wet immers discriminerend en bijgevolg in strijd met de Europese regelgeving, zegt Kati Verstrepen van de Orde van Vlaamse Balies.

"De wet bevat bijvoorbeeld een aantal bepalingen die ervoor zorgen dat er een discriminatie komt tussen Belgen en Belgen. Ze creëert twee categorieën Belgen: Belgen die niet gebruikmaken van het vrij verkeer van personen en Belgen die dat wel doen."

"De voorstellen die nu voorliggen zijn op een aantal punten strijdig met de Europese wetgeving en het gevolg daarvan zal zijn dat het aannemen van die wetsvoorstellen aanleiding zal geven tot het voeren van veel procedures voor rechtbanken, tot en met de Raad van State en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En dat zijn procedures die vermeden kunnen worden als men wetten zou goedkeuren die in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving." Maar de Kamer keurde de nieuwe wet toch goed, zij het met een wisselmeerderheid.

N-VA-Kamerlid Theo Francken, een van de initiatiefnemers van de wet, vindt de kritiek volledig onterecht, want achterhaald. "Wij hebben nog heel wat amendementen op de valreep goedgekeurd. De wet is nog aangepast op verschillende punten."