"Pesten op het werk beter beteugelen"

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft eenstemmig een resolutie goedgekeurd om pesten op het werk beter te beteugelen. Ze vindt ook dat slachtoffers van pesterijen beter beschermd moeten worden. Het gaat om aanbevelingen voor de volgende regering.

Aanleiding voor de aanbevelingen zijn de zware pesterijen die recent aan het licht gekomen zijn, onder meer bij het Waalse bedrijf MacTac (foto). Klachten over pesterijen moeten binnen strikte termijnen worden onderzocht en ze moeten ook beter opgevolgd worden, zegt de commissie.

Wie een klacht indient wegens pesten, is nu al beschermd tegen ontslag, maar wie zo zwaar gepest wordt dat hij weg wil uit zijn bedrijf, moet begeleid worden naar een nieuwe baan, volgens de commissie. De commissie vraagt ook te onderzoeken of een slachtoffer dat niet meer in het bedrijf wil blijven, zijn arbeidscontract kan opzeggen met behoud van dezelfde rechten als iemand die ontslagen wordt.

Als de pesterijen bewezen zijn, vindt de commissie, moet het slachtoffer aanspraak kunnen maken op een vaste schadevergoeding van zes maanden loon. De vertrouwenspersonen bij wie gepeste werknemers terechtkunnen, moeten voor de commissie een opleiding krijgen. 

Het gaat om een reeks aanbevelingen waar een nieuwe, volwaardige regering werk van moet maken.