Wat zijn Di Rupo en de 6 overeengekomen?

Formateur Elio Di Rupo (PS) en de onderhandelaars van de 6 partijen hebben de laatste knopen doorgehakt in het regeerakkoord. We zetten de belangrijkste beslissingen van vandaag en de voorbije dagen op een rij.

JUSTITIE

 • De wet-Lejeune wordt strenger. Bij zeer zware misdrijven - die leiden tot celstraffen van 30 jaar of meer - zou de veroordeelde niet meer na een derde maar ten vroegste na de helft van de straf kunnen vrijkomen. Bij recidive zou dat zelfs 3/4e worden. De strafuitvoeringsrechtbank heeft het laatste woord.

BANKENSECTOR

 • Banken die steun krijgen van de overheid zullen niet langer bonussen mogen uitdelen aan hun managers
 • Er komt op termijn een opsplitsing tussen depositobanken en zakenbanken die zware risico's nemen, op basis van een studie van de Nationale Bank
 • De banken moeten een plan uitwerken om eventuele grote verliezen in de toekomst op te vangen

ARBEIDSMARKTBELEID

 • Ten laatste tegen juli 2013 moet er een eenheidsstatuut komen voor arbeiders en bedienden
 • De arbeidstijd zal voortaan op jaarbasis berekend worden en niet langer driemaandelijks
 • Interimarbeid wordt ook mogelijk bij de overheid
 • De regelingen rond overuren, deeltijds werk en tijdelijke arbeid worden versoepeld
 • Wie pas begint te werken, zal sneller vakantiedagen opbouwen (nu worden die berekend op basis van het voorbije jaar)
 • Er komt een responsabiliseringsmechanisme voor werkgevers die overdreven vaak een beroep doen op tijdelijke werkloosheid
 • De vergoedingen en voordelen van gedelegeerd bestuurders en leden van het directiecomité bij overheidsbedrijven worden beperkt.
 • Nog bij overheidsbedrijven zal het variabele deel van de verloning worden geplafonneerd op 30 procent van het vaste deel en geen enkel personeelslid zal nog via een managementvennootschap kunnen worden betaald
 • Overheidsbedrijven zullen hun managers niet langer mogen uitbetalen via een managementsvennootschap, waardoor ze op zelfstandige basis verloond worden

DEFENSIE

 • Vanaf volgend jaar wordt begonnen met de terugtrekking van de Belgische soldaten uit Afghanistan, met als perspectief dat de laatste militairen in 2014 vertrekken
 • Tegen 2015 zal het aantal manschappen van het leger dalen tot 32.000. Het gaat om 30.000 soldaten en 2.000 burgers
 • De beslissing om deel te nemen aan een militaire actie blijft bij de regering. Die zal daarna uitleg geven aan het parlement

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBELEID

 • De toekenning van het Omnio-statuut, voor gezinnen met een laag inkomen, wordt vereenvoudigd en versneld
 • Het derdebetalersysteem wordt veralgemeend voor de meest kwetsbare patiënten
 • De laagste sociale uitkeringen gaan omhoog (maar het verschil met de inkomens uit werk mag niet kleiner worden)
 • Er komen maatregelen om mensen met een leefloon te activeren

GELIJKEKANSENBELEID

 • De nieuwe regering zal een wet opstellen over de loongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Die zal onder meer inhouden dat in de cao's een hoofdstuk moet staan over het verkleinen van de loonkloof
 • De sociale partners wordt gevraagd hetzelfde te doen bij de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord
 • Op juridisch vlak komen er specifieke maatregelen tegen seksueel geweld. De huidige DNA-gegevensbank zal worden uitgebreid
 • De strijd tegen de verspreiding van boodschappen die aanzetten tot haat en discriminatie, in het bijzonder via het internet, zal worden verscherpt

GEZONDHEIDSZORG

 • De groeinorm van 4,5 procent voor de gezondheidszorg zal uit de wet worden gehaald. Voor 2012 zal de norm 2 procent bedragen, voor 2013 en 2014 3 procent