"Aantal basisvakken lager onderwijs voldoet niet"

Volgens de Vlaamse onderwijsinspectie volgt een aantal vakken in het basisonderwijs niet het leerplan. Ze zegt dat op basis van onderzoeken van vorig schooljaar. Een derde tot de helft van de lessen voldoet niet aan de vooropgestelde kwaliteitscriteria.

Het gaat om de vakken muzische vorming, lichamelijke opvoeding en wereldoriëntatie. Leerkrachten weten vaak niet hoe ze die lessen moeten opbouwen en er is niet altijd didactisch materiaal voorhanden, zegt de onderwijsinspectie.

“Vakken zoals Frans, Nederlands en wiskunde krijgen veel ondersteuning. Op die manier is het makkelijker om daar de einddoelen te behalen”, zegt Lieven Viaene van de Vlaamse Onderwijsinspectie. “Maar andere basisvakken zoals muziek of plastische opvoeding, waar dat niet zo is, zijn voor ons even belangrijk als Nederlands of Frans.”

Naast een betere invulling van die vakken pleit de schoolinspectie er ook voor dat de leerkrachten hun leerlingen meer testen op concrete leerstof, en minder op wat er in hun handboek staat.