"Globale werkloosheid wordt nog erger"

De voorbije jaren is de werkloosheid wereldwijd fors gestegen en dat zal wellicht ook de volgende jaren zo zijn. De Internationale Arbeidsmarkt (ILO) vreest dat de besparingen in de eurozone tot nog meer werkloosheid zullen leiden.

Dit jaar zou de werkloosheid wereldwijd stijgen van 196 miljoen naar 202 miljoen mensen of 6,1% van de actieve bevolking. Dat staat in een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

De ILO vreest bovendien dat de besparingen in de eurozone de werkloosheid daar nog verder zullen stuwen en tot een nieuwe recessie zouden leiden. Toch blijkt de arbeidsmarkt ook in de rest van de geïndustrialiseerde wereld zwak. Het aantal nieuwe banen in de VS is wat afgevlakt en in Japan en andere landen blijft het aantal mensen zonder werk erg hoog.

In China lijkt de groei van banen ook te verflauwen, vooral dan voor de beter opgeleide mensen. In het Midden-Oosten en Afrika blijft er vooralsnog weinig uitzicht op werk voor veel mensen, geschoold of niet.

Vooral de situatie van langdurig werklozen en jongeren dreigt uitzichtloos te worden, vreest de ILO. Sinds de crisis van 2008 zijn er wereldwijd al 50 miljoen banen verloren gegaan. De volgende jaren zouden er bovendien 80 miljoen mensen bijkomen op de arbeidsmarkt.

"Welvaart en vrede als doelstellingen"

De International Labour Organisation (ILO) werd in 1919 opgericht in de marge van de vredesakkoorden van Versailles. Het was eerst een onderdeel van de Volkerenbond, nu van diens opvolger, de Verenigde Naties.

Het grondidee is dat duurzame vrede enkel mogelijk is op basis van sociale rechtvaardigheid, de kansen op werk, sociale zekerheid en overleg tussen bedrijven, werknemers en de overheden.

In de delegaties van elke lidstaat zitten naast vertegenwoordigers van de regeringen ook mensen van de werkgevers en werknemers. De ILO voert studies uit en doet aanbevelingen voor economisch beleid. In 1969 kreeg de ILO de Nobelprijs voor de Vrede. De hoofdzetel bevindt zich in de Zwitserse stad Genève.