Lokale verzuchtingen belangrijker dan ideologie

Het onverzoenbare zal niet verzoend moeten worden na 14 oktober. Links-rechtstegenstellingen spelen op lokaal niveau maar een beperkte rol. Dat blijkt uit een analyse van de verschillende beloften die de lijsttrekkers van de Vlaamse centrumsteden maakten op de voorstellen uit “De vragende partij”.

Met sommige voorstellen kan men moeilijk níét akkoord gaan, welke ideologie men ook aanhangt. Neem het topvoorstel in Genk waarin wordt gevraagd om de uitstoot van giftige stoffen, afkomstig van bedrijven in Genk-Zuid, maximaal te verminderen. De N-VA van de rechterkant en PVDA in de linkerhoek hebben soortgelijke oplossingen en willen maximale tewerkstelling garanderen.

Eén ideologische stellingname

Van duidelijke links-rechts tegenstellingen is in de centrumsteden meer in het algemeen niet veel sprake. Concrete problemen die in de respectievelijke stad moeten worden aangepakt, worden doorgaans op eenzelfde praktische wijze benaderd. Een vraag naar meer fietspaden of groenzones wordt bijgevolg niet enkel door de linkse partijen geclaimd, ook een partij als Vlaams Belang maakt hiervan geregeld een prioriteit. In Roeselare profileren de vier deelnemende lijsttrekkers – die van Vlaams Belang, Groen, CD&V en de Open Stadslijst – zich gezamenlijk rond een voorstel over extra groenzones. Om deze te onderhouden hebben de partijen wel een verschillende insteek.

Enkel in Oostende zijn overduidelijk partijthema’s te ontwaren, maar dat komt wellicht door het nogal extreme voorstel om de “vreemdelingenstroom in mijn stad” te stoppen. Lijst Dedecker vindt dat men moet durven zeggen dat samen met de migratie de criminaliteit gestegen is, Vlaams Belang pleit voor zero tolerance en ook Bart Tommelein van Open VLD wil middels een aantal maatregelen een “nog groter aanzuigeffect” vermijden.

Dergelijke expliciete ideologisch geïnspireerde voorstellen halen in de meeste steden echter niet de top tien.

Zes partijen met gelijkaardig standpunt

Sint-Niklaas kent van alle centrumsteden het meest versnipperde politieke landschap. Tal van meningsverschillen en verschillende visies zou men dan denken, maar dat is slechts halvelings het geval. Zes van de acht deelnemende lijsttrekkers beloven de gemeentebelastingen te zullen herbekijken en indien mogelijk te verlagen. Hun recepten daarvoor zijn wel niet identiek.

Nog in Sint-Niklaas zijn PVDA en Vlaams Belang het roerend eens over het afvalbeleid van de stad. Een wekelijkse ophaling van het huisvuil is voor beide partijen cruciaal.

Slinkse kritiek

Er is een lichte tendens waarneembaar waaruit blijkt dat de huidige oppositiepartijen hun beloften soms aangrijpen om slinks kritiek te geven op het gevoerde beleid. In Hasselt heeft de oppositie de bal voor het binnenkoppen. Topvoorstel is daar om eens per maand een referendum te houden onder de Hasselaren om zo het gevoel van betrokkenheid bij het bestuur te verhogen. In de top tien van voorstellen komt de vraag naar transparantie nog twee keer terug. Een ander voorstel lijkt te impliceren dat het huidige bestuur geen onpopulaire beslissingen durft te nemen.

Steven Vandeput van de N-VA neemt de gelegenheid te baat om het standpunt van zijn partij omtrent transparantie duidelijk in de verf te zetten. “Betrokkenheid is belangrijk en inspraak is broodnodig.” Toch houdt Vandeput het, net als de overige oppositielijsttrekkers, vrij braaf.

Enkel Katleen Martens van het Hasseltse Vlaams Belang durft iets explicieter te zijn. “In Hasselt stellen politici dikwijls aanzien en het promoten van henzelf voorop bij de vele prestigeprojecten die onze stad kent. Het algemeen belang en de noden van de stad en zijn inwoners worden hierdoor naar de tweede plaats verdrongen.”

Overigens zijn er in Hasselt geen uitgesproken voorstanders voor maandelijkse referenda.

Oppositie wil burgerinspraak

Vlaams Belang en de N-VA pleiten als oppositiepartijen wel vaker voor meer inspraak van de burger. N-VA-lijsttrekker Danny Pieters wil in Leuven naar aanleiding van de recente naamsverandering van het Rector De Somerplein “de Leuvenaar veel meer betrekken bij de besluitvorming.”

In Mechelen was er de voorbije jaren heel wat te doen rond de zogenaamde “Lamottige” brug. Die kwam er op de Vismarkt, maar zorgde voor heel wat protest en zal in een komende legislatuur waarschijnlijk worden weggehaald. Een voorstel op ons forum tot verwijdering van de brug ontlokt aan CD&V-oppositieleider de reactie “Een hallucinant dossier: verspilling van veel geld, ontwrichting van een historische omgeving en communicatief spuwen in het gezicht van de Mechelaars.”

Piratenpartij belooft niets

Enkele gegevens springen nog in het oog. In Antwerpen beloven alle lijsttrekkers dat ze zich zullen inspannen voor een beter onderwijsbeleid en om extra scholen te creëren. De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens laat de kwestie op ons forum als enige lijsttrekker aan zich voorbijgaan. Toeval?

Janssens belooft tot twee keer toe dat hij de fietsende sinjoor een duwtje in de rug zal geven als hij daartoe opnieuw de kans krijgt. De burgemeester wil meer en betere fietspaden en wil, net als zijn voornaamste uitdager, Bart De Wever, het stadsfietsenproject Velo promoten.

Wat ook opvalt is dat de Gentse CD&V en de Piratenpartij op één lijn zitten. Beide partijen beloven te zullen ijveren voor een fietsvriendelijker Gent enerzijds en een stad met meer groenzones anderzijds. Al moet worden opgemerkt dat de Piratenpartij geen uitspraak doet over hoe zij dit willen realiseren. Het standaardantwoord van de partij luidt dat ze altijd zal streven naar maximale burgerinspraak en transparantie.

In Aalst stellen meerderheidspartij CD&V en voornaamste uitdager Open VLD dezelfde prioriteiten. Zo ijveren lijsttrekkers Jean-Jacques De Gucht en CD&V-burgemeester Ilse Uyttersprot beiden voor goedverlichte fietspaden en de uitwerking van een nieuw sportcomplex. Ideologie is hier wederom niet aan de orde.

Alexander Cornet

lees ook