Lijsttrekkers over de Antwerpse provincieraadsverkiezingen

De voorbije weken hebben alle Vlaamse lijsttrekkers via "De vragende partij" hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de lijsttrekkers voor de Antwerpse provincieraad.

Onze redactie legde elke lijsttrekker voor de Antwerpse provincieraad twee vragen voor. Hieronder vindt u de antwoorden van de lijsttrekkers voor uw district.

Na de beslissingen van de Vlaamse ministerraad in februari 2012 lijkt de discussie over het behoud of het afschaffen van de provincies afgelopen. De provincies blijven bestaan, maar het takenpakket wordt scherper afgelijnd.

1. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste beleidsitems binnen dat scherper profiel?

2. Wat moet bij voorrang gerealiseerd worden door het provinciebestuur waarvoor u zich kandidaat stelt?

District Antwerpen

Frank Geudens (SP.A)

 1. Voeren van een sociaaleconomisch beleid met in het bijzonder een actieve rol bij de (her) aanleg van bedrijventerreinen zodat die zowel organisatorisch als vanuit het leefmilieu standpunt optimaal zijn. - Met provinciaal onderwijs inspelen op de noden van het bedrijfsleven waarbij kort op de bal wordt gespeeld met opleidingen in knelpuntberoepen. - Realiseren van bovenlokale fietsnetwerken, meer fietspaden. Elektrisch fietsen stimuleren, ook door de installatie van oplaadpunten. Degelijke fietsparkings inrichten.
 2. Aanscherpen van de sociale opdrachten van de provincie - Meer fietspaden in stad en op platteland. - In Antwerpen het uitbouwen van de vier musea in hun economisch thema. Het diamantmuseum moet absoluut een topmuseum zijn waarmee we onze unieke plaats in de wereld bevestigen als diamantregio.- Het prachtige Rivierenhof blijven verbeteren : met betere toegangen naar de omliggen woonbuurten. Hét stadspark bij uitstek zijn met een veelheid van functies. Zo moet het mogelijk zijn om korfbal te blijven spelen in het hart van het park én op kunstgras.

Luk Lemmens (N-VA)

 1. De N-VA wil dat de provincie Antwerpen de komende zes jaar focust op zogenaamde grondgebonden bevoegdheden. Op het vlak van economie, ruimtelijke ordening en toerisme kunnen onze provincies nog altijd het verschil maken. Dit zijn meteen de dries peerpunten waarop de N-VA zich bij deze provincieraadsverkiezingen focust. Als de provincies ergens in investeren, laat het voor de N-VA in één van deze domeinen zijn.
 2. Als er iets is waar de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en de stadsrand de volgende jaren werk van moet maken, dan is het wel door samen concreet te werken aan de mobiliteitsproblemen in onze regio. Daarvoor wil ik me als toekomstig provinciaal mandataris engageren. Zeker op het gebied van verkeersveiligheid kan de provincie acties ondernemen die een toegevoegde waarde hebben.

 Tom Caals (Groen)

 1. De provincie als actor: ruimtelijke ordening, toerisme, milieu, ontwikkeling van economisch beleid, waterbeleid, vergunningenbeleid, fietsmobiliteit, groendomeinen, onderwijs m.b.t. knelpuntberoepen, ... / De provincie als innovator: welzijn, wonen, mobiliteitsoplossingen, cultuur, .../ De provincie als regisseur: overleg stimuleren tussen gemeenten, verenigingen, sectoren, bedrijven en burgers in diverse domeinen.
 2. Groen ijvert voor een provincie die bescheidener is in wat ze zelf doet en ambitieuzer in de samenwerking die ze opzet. Groen ijvert voor een propere politiek: afschaffen van de politieke benoemingen en de ons-kent-ons cadeaus aan bevriende gemeenten. Inhoudelijk gaan we voor het behoud van open ruimte, voor slimme oplossingen rond zorg en mobiliteit en willen we een klimaatneutrale provincie tegen 2020. We willen de burgers beter betrekken, bijvoorbeeld via burgerjury’s of scenariodebatten.

Kris Merckx (PVDA+)

 1. a. Betrekken van de bevolking en het personeel bij het vergunningsbeleid voor de klasse-1 bedrijven in de haven en elders. Actief gevolg geven aan de milieueffectrapportering en de veiligheidsrapporten. Coördineren en terugdringen van de emissies.
  b. Bevorderen van duurzaam, openbaar woonwerk verkeer. Bevorderen van duurzaam transport over water en spoor. Lange afstands fietsroutes.
  c. Aaneensluitende groene zones, landschapsparken, herbebossing en natuurherstel, stimuleren ecologische landbouw.
 2. a. Meer ruime en openbare dienstverlening, met correct betaald vast personeel. Uitbreiding van de openbare diensten tegen de trend van steeds meer afbouw en vervanging door privatisering.
  b. De doelstelling voor sociale woningbouw opvolgen.
  c. Verbeteren van de algemene luchtkwaliteit.
  d. Werken aan openbaarheid van bestuur over alle grote infrastructuurprojecten en het vergunningsbeleid voor de bedrijven.
  e. Zorgen dat de provincie, als voogdijoverheid, het initiatiefrecht van onze toekomstige gemeenteraadsleden niet beknot maar stimuleert en ondersteund.

District Boom-Kontich

Diederik Vandendriessche (Groen)

 1. Ruimtelijke ordening - mobiliteit - energie
 2. Ruimtelijke ordening: doordachte keuzes op het vlak van wonen en werken en bescherming van de open ruimte./ Mobiliteit: hangt nauw samen met de ruimtelijke ordening: de provincie dient een voortrekkersrol te spelen op het vlak van de zoektocht naar alternatieve transportmodi, zoals bv. de binnenscheepvaart, waarbij het ook belangrijk is dat wordt nagedacht over de vestiging van bedrijven langs bv. kanaalzones of een uitbouw van de mogelijkheden voor de binnenscheepvaart in de Antwerpse haven./ Energie: De provincie dient tools aan te reiken aan gemeenten voor energie-audits bij verenigingen: jeugdverenigingen, culturele verenigingen, sportclubs, …

Livia Moreau (Open VLD)

 1. 1. specifiek voor de provincie Antwerpen : in het provinciaal onderwijs blijven inzetten op laagdrempelige maar kwalitatieve opleidingen die maximaal inspelen op knelpuntvacatures, en dus de behoeften van het bedrijfsleven;
  2. blijven zorgen voor ruimte om te ondernemen (brownfields / structuurplannen) met een verhoging van de werkgelegenheid tot gevolg;
  3. de coördinerende rol van het provinciebestuur verder uitbouwen met betrekking tot bovenlokale fietspaden, verbindingswegen en waterlopen, om zo de gemeentegrenzen overstijgende mobiliteitsknopen aan te pakken.
 2. De provincie moet blijven inzetten op wat niet gerealiseerd kan worden door de gemeentebesturen en de Vlaamse overheid.
  Door de veelheid van taken en de versnippering er van is een onduidelijk beeld ontstaan van de werking van de provincie. Open Vld wil daarom gaan naar 6 homogene bevoegdheidspakketten die elk ressorteren onder de bevoegdheid van 1 gedeputeerde. Ook het aantal commissies kan daardoor terug gebracht worden van 12 naar 6, een besparing die tegelijkertijd zorgt voor een duidelijk en gestructureerd beeld.
  Rationaliseren en besparen is de leidraad doorheen ons programma.

Bart Van Hove (Vlaams Belang)

 1. Laat ons eerst stellen dat wij ontgoocheld zijn dat de provincies blijven verder bestaan. Buiten het toekennen van een parlementaire wedde + auto aan de 6 gedeputeerden, zien wij echt geen meerwaarde voor dit tussenbestuur. Er zijn geen huidige taken die de gemeenten of het Vlaams gewest niet zouden kunnen overnemen. Dat de rol van de provincie nu beperkt wordt, is de eerste stap in de goede richting. In dit nieuw profiel zou de nadruk moeten liggen op economie, mobiliteit en groenbeleid. jammer genoeg zijn dat net die beleidsdomeinen die de laatste jaren stiefmoederlijk werden behandeld, met economie op kop. Het beleid bestond er meestal uit om subsidies te geven aan andermans projecten, zonder zelf een beleid uit te dokteren. Die subdidies werden dan nog gegeven zonder resultatenverbintenis. Wij verwachten daar meer!
 2. Het provinciebestuur van Antwerpen moet dringend een eigen economisch beleid gaan ontwikkelen, waarbij de troeven van de verschillende regio's optimaal kunnen uitgespeeld worden. En vermijden dat de regio's elkaar gaan beconcurreren. Er moet worden ingezet in de ontwikkeleling van lokale bedrijventerreinen. Hierbij samen kan dan bovenlokaal gezorgd worden voor de juiste infrastructuur en mobiliteit. Bedrijventerreinen die niet toegankelijk zijn, zijn ook niet aantrekkelijk. Daarom dat er dringen werk moet gemaakt worden van de aanleg van de "Banaan" en de "missing link" tussen A12 en E19. De komst van de ontsluitingsweg in Niel is dan wel een zege voor de leefbaarheid in deze gemeente.

Katleen Van Hove (N-VA)

 1. Voor N-VA is het van groot belang dat het Witboek Interne Staatshervorming strikt wordt nageleefd. Dit wil zeggen dat de focus enkel op grondgebonden bevoegdheden ligt.
  Economie, ruimtelijke ordening en toerisme zullen de komende zes jaar, als de kiezer dit wil, volgens hoge kwaliteitsnormen van N-VA behandeld worden en de provincie Antwerpen naar een hoger niveau tillen.
 2. Een correcte uitvoering van de Interne Staatshervorming impliceert ook dat we als provincie ervoor moeten zorgen dat geen enkele persoon of instantie slachtoffer wordt van het feit dat de persoonsgebonden bevoegdheden niet meer tot het takenpakket van de provincie horen.
  Daarom heeft de provincie ook als cruciale taak om de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden naar de gemeentebesturen, correct en met voldoende ondersteuning van de provincie te laten verlopen.
  Zo zal het provinciebestuur ook kunnen evolueren naar een meer efficiënt en slanker provinciebestuur. 

Wendy Weckhuysen (CD&V)

 1. a) Ruimtelijke ordening en geïntegreerd gebiedsgericht beleid: De aspiraties van stad, rand en platteland en van functies als wonen, werken, natuur, recreatie en landbouw elk op een evenwichtige manier tot hun recht laten komen.
  b) Economie en tewerkstelling: kandidaat-investeerders onthalen, jongeren stimuleren voor technische beroepen, de detailhandel ondersteunen, het binnenlands toerisme en streekproducten promoten.
  c) Specifiek sociaal beleid: o.m. sociale economie, sportinfrastructuur voor mensen met een beperking en het gebiedsdekkend maken van diensten voor aangepast vervoer.
 2. Slagen in de rol van ondersteunende overheid. Ondersteunend zowel voor het beleid van de Vlaamse Regering, als voor dit van steden en gemeenten. Dit kan bvb. door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te helpen leggen op het vlak van cultuur, toerisme en het ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten zoals logistiek en groothandel, hoeve- en streekproducten,…
   

 

District Kapellen

Kris Geysen (N-VA)

 1. De provincie heeft nog een belangrijke coördinerende rol naar de gemeenten toe. Prioritair zijn de grondgebonden materies waartoe de provincie is bevoegd. Dit zowel op vlak van toerisme, ruimtelijke ordening en economie.
 2. Een duidelijke doorlichting van de provincie is prioritair. “ De juiste taak op de juiste plaats” wordt zo bepaald en de provincie zal zich moeten focussen op zijn kerntaken. Verder moet er afgesproken worden hoe en naar waar de persoonsgebonden bevoegdheden worden verdeeld, dit in samenspraak met gemeentebesturen en andere overheden. Deze overheveling van taken mag niet ten kosten zijn van wie nu ondersteuning krijgt.

Inge Verhaert (SP.A)

 1. Mobiliteit: investeren in fietspaden en bovenlokale verkeersproblemen oplossen. Gemeenten alléén kunnen die niet aan. / Toerisme: provinciale sturing om toeristen te blijven lokken. De fietsknooppunten brengen 30,4 mio € per jaar extra op voor de economie. En 326 jobs op jaarbasis. En dan hebben we het nog niet gehad over de 4200 km wandel- en ruiternetwerken. / Onderwijs: blijven investeren in ons nicheonderwijs: technisch-beroeps. In het hoger onderwijs de prof. bachelors en kunstenopleidingen.
 2. De provincie moet het fietsbestuur bij uitstek worden. We leggen alle geplande fietsostrades aan en blijven fietspaden in de gemeenten subsidiëren. We blijven inzetten op energie. Niet alleen op het goedkoper beschikbaar maken, maar ook op productie. Met participatie van de inwoners van de provincie. We realiseren slimme besparingen voor de inwoners. Met bvb groepsaankopen, maximum factuur in de eerste graad van ons provinciaal onderwijs en een kwalitatief toeristisch aanbod dicht bij huis.

Tim Willekens (Vlaams Belang)

 1. De discussie over het al dan niet voortbestaan van de provincies is allesbehalve afgelopen. Het is niet omdat de N-VA met Geert Bourgeois op kop, in dit dossier een bocht van 180 ° heeft gemaakt dat daarmee ook definitief het bestaansrecht van de provincies zou zijn vastgelegd. Wat ons betreft, en wij zijn zéker niet de enigen, mogen de provincies gerust opgedoekt worden. Als eerste stap streven wij naar een herziening van art. 2 van het provinciedecreet, waarin de taakomschrijving & missie van de provincies moet worden beperkt tot een grondgebonden taakstelling. Op deze manier worden - als een eerste stap in het ontmantelinsscenario - de persoonsgebonden materies al afgestoten. Andere middelen om de provincies al af te slanken zien we o.m. in het ten volle laten spelen van het subsidiariteitsprincipe, waardoor wellicht een schaalvergroting van de gemeenten onvermijdelijk wordt, of in de volledige sanering van het bestuurlijke middenveld. De provincie is hier immers te vaak de oorzaak geweest van de bestuurlijke verrommeling.            

Wiebe Eekman (PVDA+)

 1. a. Betrekken van de bevolking en het personeel bij het vergunningsbeleid voor de klasse-1 bedrijven in de haven en elders. Actief gevolg geven aan de milieueffectrapportering en de veiligheidsrapporten. Coördineren en terugdringen van de emissies.
  b. Bevorderen van duurzaam, openbaar woonwerk verkeer. Bevorderen van duurzaam transport over water en spoor. Lange afstands fietsroutes.
  c. Aaneensluitende groene zones, landschapsparken, herbebossing en natuurherstel, stimuleren ecologische landbouw.
 2. a. Meer ruime en openbare dienstverlening, met correct betaald vast personeel. Uitbreiding van de openbare diensten tegen de trend van steeds meer afbouw en vervanging door privatisering.
  b. De doelstelling voor sociale woningbouw opvolgen.
  c. Verbeteren van de algemene luchtkwaliteit.
  d. Werken aan openbaarheid van bestuur over alle grote infrastructuurprojecten en het vergunningsbeleid voor de bedrijven. Voor actieve informatie naar bevolking, gericht op het betrekken van personeel, omwonenden en andere belanghebbenden.

Ludwig Caluwé (CD&V)

 1. 1. Ruimtelijke ordening: Harmonie brengen in de aspiraties van stad, rand en platteland en van functies als wonen, werken, natuur, recreatie en landbouw
  2. Economie en tewerkstelling: een snel en efficiënt vergunningenbeleid, jongeren stimuleren voor technische beroepen, de detailhandel ondersteunen, het binnenlands toerisme en streekproducten promoten.
  3. Specifiek sociaal beleid: o.m. sociale economie, sportinfrastructuur voor mensen met een beperking en het gebied dekkend maken van diensten voor aangepast vervoer
 2. 1. Slagen in de rol van ondersteunende overheid die het beleid van de Vlaamse Regering gebiedsgericht invult en dit van steden en gemeenten faciliteert.
  2. Een goede ruimtelijke planning zodat de verwachte bevolkingstoename terechtkan in aantrekkelijke steden en dorpskernen, het platteland bewaard blijft en jonge gezinnen in eigen gemeente een betaalbare woning kunnen blijven vinden.
  3. De aanleg van bijkomende fiets-o-strades voor veilig woon-werk en woon-schoolverkeer

Karin Van Hoffelen (Groen)

 1. - de provincie als actor, ttz initiatieven zelf te ondernemen : mobiliteit en in het bijzonder fietsmobiliteit, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, vergunningenbeleid, energie (groepsaankopen verderzetten), recreatie,...
  - de provincie als innovator (vernieuwer) : wonen, oplossingen voor het mobiliteitsprobleem, wonen, cultuur, energie (hernieuwbare energie),....
  - de provincie als regisseur (sturend en regulerend) : intergemeentelijk overleg stimuleren, wonen (optrekken van het aandeel sociale huurwoningen),bedrijven, verenigingen,...
 2. Groen ijvert voor een politiek met propere handen, ttz het afschaffen van politieke benoemingen van topambtenaren.
  Qua inhoud, gaat Groen voor het behoud van open ruimte, voor het duidelijker afbakenen van de taken van de provincie en voor het meer en beter betrekken van de burger door nieuwe vormen van inspraak.

   

 

District Mechelen

Bart De Nijn (N-VA)

 1. Op het vlak van de grondgebonden bevoegdheden blijft de provincie haar vertrouwde rol spelen. De provincie kan gemeenten blijven ondersteunen daar waar dit een bovenlokale meerwaarde betekent. Voor de N-VA kan de provincie nog steeds het verschil maken inzake economie, ruimtelijke ordening en toerisme.
 2. Voor de N-VA is de eerste oefening die elk provinciebestuur prioritair dient te maken een doorlichting van de eigen activiteiten in functie van deze nieuwe taakverdeling in de geest van de interne staatshervorming. Dit betekent prioriteiten formuleren en duidelijke keuzes maken om tot een efficiënt en slanker provinciebestuur te komen.

Nicole Van Praet (Groen)

 1. de 3 belangrijkste beleidsdomeinen zijn voor mij vrije tijd en cultuur, waterbeleid en mobiliteit.
 2. Wat bij voorrang moet gerealiseerd worden voor mij is dat de provincie de rol opneemt voor de bescherming voor ons cultureel erfgoed.
  Het Vrijbroekpark kan nog verder ontwikkeld worden met een zwemvijver, een Finse piste en picknickzone.
  Voor Klein-Brabant zie ik een ondersteunende rol van de provincie voor de omschakeling naar bio landbouw, ondersteuning projecten samen tuinen en de realisatie van een plukboerderij.
  Dit deel van de provincie Antwerpen: Mechelen en Klein-Brabant heeft vele rivieren en is zeer kwetsbaar bij wateroverlast.
  Hierbij is een degelijk provincieplan geen luxe.
  Voor mij is het heel belangrijk om degelijke fiets-o-strades aan te leggen zodat de verplaatsingen via de gewest wegen op een snelle en veilige manier kunnen gebeuren.

Rony Cuyt (SP.A)

 1. Mobiliteit: bovenlokale verkeersproblemen oplossen en investeren in fietspaden.
  Toerisme - Parken - Domeinen : blijven investeren in de diverse provinciale parken en domeinen verspreid over de ganse provincie. Verder stimuleren van het fiets – en wandeltoerisme die goed zijn voor de locale economie (omzet en jobs).
  Onderwijs : verder aanbieden en investeren in het technisch en beroepsonderwijs. Betaalbare ‘speciale’ opleidingen blijven aanbieden in richtingen die de andere netten niet aanbieden of te duur zijn.
 2. Blijven investeren in de aanleg van bovenlokale fietspaden en subsidiëren van gemeentelijke fietspaden.
  Blijven inzetten op energie. Verder organiseren van groepsaankopen en eventueel ook productie met deelname van de inwoners.
  Blijven investeren in de diverse provinciale parken en domeinen en het restaureren van het erfgoed.

Sofie Bradt (CD&V)

 1. 1. Ruimtelijke ordening: Werken aan het evenwicht tussen wonen, werken, natuur, landbouw en recreatie. Stad, rand en platteland behouden ieder hun specifiek karakter.
  2. (Ruimtelijke) economie: De op- en inrichting van bedrijventerreinen en bedrijvencentra ondersteunen; onderzoeken op welke sectoren in een bepaalde regio de focus moet liggen.
  3. Mobiliteit: Functionele en recreatieve fiets-, wandel- en ruiternetwerken uittekenen zodat mensen een volwaardig alternatief hebben voor de wagen.
 2. 1. De provinciale groendomeinen versterken. Met de uitbreiding van het Vrijbroekpark in Mechelen kunnen meer mensen genieten van een eigentijds park waar educatie, recreatie en natuur hand in hand gaan.
  2. Focussen op initiatieven die het woonaanbod verhogen (verhogen Vlaamse huurpremie, premies aan sociale huisvestingsmaatschappijen, leningen aan particulieren, aanpassingspremies) en zo betaalbaar en kwalitatief wonen stimuleren. Het woonaanbod moet gericht zijn op private woningen én op sociale huur- en koopwoningen en sociale kavels.
  3. Verdere afbakening van economische knooppunten om de bedrijvigheid te verhogen rekeninghoudend met mobiliteit en omgeving. 

Ludwig Neefs (Open VLD)

 1. 1. ONDERWIJS: Hoofdtaak van ieder bestuur is om onze welvaart te vrijwaren. De provincie richt kwalitatief, marktgericht onderwijs in, een brug tussen bedrijven (knelpuntberoepen) en werkzoekenden. Dit vergt voortdurende bijsturing en verdient onze investering.
  2. ECONOMIE: Het is maar dankzij mensen die privé-kapitaal durven investeren, dat de economie kan boosten. De provincie moet haar uitstekend beleid omtrent bedrijventerreinen-met-dienstverlening verder zetten.
  3. RECREATIE: Om maximaal te streven naar een 'work-life balance', moeten mensen ook kans krijgen tot deelname aan sport en cultuur. De provincie moet haar groen- en recreatieparken en musea up to date houden.
 2. Ik denk dat het hierboven beschreven punt 1 het belangrijkste is: vraag en aanbod van de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen via trefzeker onderwijs en zo maximaal bijdragen tot een florerende economie én welzijn van gezinnen, want dat begint bij het hebben van een vaste job.

District Lier

Jan De Haes (N-VA)

 1. N-VA wil dat de provincie haar tijd en middelen richt doelgericht en efficiënt inzet. Ze wil de economie versterken door ontwikkeling en uitbouw van bedrijventerreinen en met een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteitsproblemen. Ze wil ook meer objectiviteit en meer expertise in de ruimtelijk ordening. Tot slot wil N-VA dat de provincie samen met de gemeentelijke en private spelers werkt aan de gestage verbetering van de kwaliteit van het toeristisch aanbod.
 2. De provincie zal eerst zichzelf klaar moeten maken om te kunnen focussen op haar kerntaken. Om die aandacht te heroriënteren zal een transitietraject worden uitgetekend en in gang gezet. De provincie is immers een groot gezin met eigen kinderen nl. haar kerntaken en pleegkinderen nl. de opdrachten die er in de loop der jaren bijgenomen werden. Ze zal nu die pleegkinderen voorbereiden voor adoptie. Ze zal voor hen echter alleen ouders aanvaarden die er beter of evengoed kunnen voor zorgen.

Jan Zander (Vlaams Belang)

 1. Zichzelf in stand houden, zichzelf in stand houden en zichzelf in stand houden.
 2. Zichzelf afschaffen wegens de complete overbodigheid van deze instelling.

Lili Stevens (CD&V)

 1. 1. Sociaal beleid moet een prioriteit zijn,
  met specifieke aandacht voor al diegenen
  die minder mogelijkheden hebben.
  2. Tewerkstelling en onderwijs,
  met veel aandacht voor onderwijsflankerend beleid
  voor al de onderwijsnetten.
  Provinciaal Technisch onderwijs met specifieke opleidingen naar knelpuntberoepen.
  3. Ruimtelijke ordening die harmonie brengt in gans de provincie Antwerpen.
 2. 1. De zorginstelling Gielsbos voor mensen met beperkingen uitbreiden
  en uitbouwen en zo meewerken om de wachtlijst in te perken.
  2. Al de realisties voor de fietsers: fiets-o-strades, fietsknooppuntennetwerk,
  subsidie aan gemeenten voor aanleg en verbetering van fietspaden...
  3. De goede ruimtelijke planning via Provinciaal structuurplan
  waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen natuur, recreatie,wonen, werken,...

 

District Turnhout

Bruno Peeters (N-VA)

 1. De N-VA wil vooral focussen op het versterken van de economische streekontwikkeling, de verhoging van de bestuurskracht van de gemeenten en een gebiedsgerichte aanpak van de mobiliteit.
 2. Een loyale uitvoering van de interne staatshervorming moet leiden tot een vereenvoudiging en afslanking van het provinciebestuur door alleen taken op zich te nemen die een meerwaarde betekenen voor de gemeenten en hun inwoners.

Werner Hens (SP.A)

 1. De provincie moet functioneren als een democratisch verkozen bestuur dat als tussenniveau tussen het verre Brussel en het eigen lokale gemeentebestuur een duidelijke meerwaarde levert. Het kan op die wijze algemene ondersteuning bieden aan gemeenten om hun bestuurskracht te verhogen. De meerwaarde is direct voelbaar op het vlak van 1) mobiliteit, waar de problemen vaak de gemeentegrens overschrijden, 2) toerisme, waar netwerkstructuren worden opgebouwd, en 3) de ruimtelijke ordening.
 2. Het provinciebestuur van Antwerpen is het fietsbestuur bij uitstek en moet dan ook verder investeren in functionele én recreatieve fietsroutes. De fietsostrades zijn bij voorrang uit te voeren. Verder moet het provinciebestuur de stimulator blijven van de goedkopere energiefactuur, o.m. via de samenaankopen. De provincie moet tevens onderzoeken hoe geparticipeerd kan worden in de productie van groene stroom. Tot slot heeft de provincie een belangrijke rol te spelen inzake toerisme.

Jef Van der Aa (PVDA+)

 1. Zoals op alle andere politieke niveau’s (gemeentelijk, Vlaams, nationaal,...) spant de PVDA + zich in om een robuust links alternatief aan te bieden. Ons actieterrein is de strijd voor gelijkheid en we zetten ons in voor een gelijkwaardige verdeling van de voor hande zijnde middelen. Op provinciaal niveau lijkt het ons daarom logisch dat onderwijs, leefmilieu en preventieve geneeskunde (bogend op de ruime ervaring van onze artsen van Geneeskunde voor het Volk) een prioriteit zijn.
 2. Het provinciebestuur zou zich diepgaand moeten buigen over een verdeling van de prioriteiten, aangezien er een beperkt budget voor handen is. In een linkse visie op de maatschappij zijn die gericht op het verbeteren, toegankelijk en betaalbaar houden van de openbare dienstverlening. We kunnen hierbij op provinciaal niveau bijvoorbeeld denken aan het algemeen rampenplan: in hoeverre zijn alle burgers, waar ze ook wonen en wie ze ook zijn, hierin gelijk?

Hans Schoofs (Open VLD)

 1. 1) Waterbeheer: de provincie is coördinator van integrale beleidsbeslissingen in overleg met gemeentelijke vertegenwoordigers.
  2) Ruimtelijke Ordening: De Bestendige Deputatie heeft in de afhandeling van bouwvergunningen en in ruimtelijke planningsprocessen een belangrijke rol.
  3) Provinciale Parken: De provincie investeert in toeristische infrastructuur en recreatiemogelijkheden, dit is een bovenlokale taak.
 2. Nauw aansluitend bij de Ruimtelijke planningsprocessen kan de provincie bovenlokale mobiliteitsstudies laten uitvoeren en mobiliteitsplannen tussen gemeenten coördineren. Zo deed de provincie Antwerpen dit al voor het gebied gelegen tussen E34 en de A12. Open Vld regio Turnhout wil dat de provincie Antwerpen ook voor de zone tussen de E313 en de E34 een dergelijke mobiliteitsstudie laat uitvoeren om de gemeentelijke mobiliteitsplannen te laten inpassen in een bovenlokale visie.

Michel Meeus (CD&V)

 1.  • De provincie kan besturen ondersteunen bij de visie vorming rond mobiliteit maar moet ook een partner zijn naar de Vlaamse overheid.
  • De provincieraad is de ideale partner om wonen, werken, landbouw, natuur en recreatie tot een evenwichtig geheel af te wegen. Zij is de beste partner om een geïntegreerd gebiedsgericht beleid te voeren.
  • Voor sociale economie kan zij voor lokale besturen een belangrijke partner zijn om dit mee concreet gestalte te geven.
 2. Het provinciebestuur moet vooral haar rol als ondersteuner van de lokale besturen blijven waarmaken. Haar beleidskracht kan alleen maar sterker worden als zij de lokale besturen en het middenveld blijft ernstig nemen in haar taken. Ook voor de Vlaamse overheid moet zij meer de rol van ondersteuner naar de lokale besturen durven waarnemen, haar verantwoordelijkheid nemen in dossiers van ruimtelijke planning.

 

District Herentals

Kris Goossens (N-VA)

 1. De N-VA wil prioritair inzetten op de grondgebonden materies, die na de Vlaamse interne staatshervorming tot de bevoegdheid van de provincies blijven behoren. Daarom willen wij dat het beleid van de provincie Antwerpen zich concentreert op toerisme, economie en ruimtelijke ordening.
 2. Dagelijks worden wij in de Kempen geconfronteerd met diverse mobiliteitsproblemen. Zowel de Noord-Zuidverbinding, verkeersveiligheid als de de structurele files naar Antwerpen baren zorgen. De provincie kan hier een coördinerende rol spelen. Zeker op het gebied van verkeersveiligheid kan de provincie acties ondernemen die een toegevoegde waarde hebben. Daarvoor wil ik me als toekomstig provinciaal mandataris engageren.

Assunta Geens (Groen)

 1. Als tussenbestuur is de provincie zeer geschikt voor grondgebonden beleidsdomeinen die de grenzen van een gemeente overstijgen of als er nood is aan een beroepsinstantie: Het (her)ordenen van de ruimte via provinciale structuur- en uitvoeringsplannen om het mobiliteitsinfarct te bestrijden./ Het bewaren en herstellen van het milieu en een duurzame natuur- en landschapszorg./ De ontwikkeling van de streekeconomie, inbegrepen het toerisme in functie van een duurzame lokale tewerkstelling.
 2. Waar liggen de mensen wakker van: de mobiliteitsproblemen, de verkeersonveiligheid, het verkeerslawaai… De toenemende mobiliteitscrisis eist gemeente-overstijgende maatregelen. Groen gaat daarbij voor leefbare woonkernen en een veilige infrastructuur volgens het STOP-principe: eerst stappen, trappen, openbaar vervoer en dan personenvervoer. Een beleidsplan geluidsoverlast vult het mobiliteitsplan aan.

Peter Bellens (CD&V)

 1. a) Mobiliteit : verder aanleggen van fiets-o-strades voor veilig en duurzaam woon-werk – verkeer en recreatie ; zorgen voor een veilige verkeersdeelname door educatie
  Voorbeelden :
  - provinciale mobiliteitsstudie Noorderkempen is uitgevoerd ;
  -de Middenkempen vraagt een studie over het gebied E 34 – E 313
  -in 2013 start de aanleg van de 31 km-lange fiets-o-strade van de Kempen
  b) Voeren van een Geïntegreerd Gebiedsgericht beleid door interne en externe samenwerking dat moet leiden tot een optimale streekontwikkeling ; vanuit verschillende invalshoeken kijken naar een bepaald afgebakend gebied en een evenwicht zoeken tussen natuur, landbouw, erfgoed en toerisme.
  Voorbeelden :
  - vzw Kempens Landschap
  - diverse projecten in het kader van intergemeentelijke samenwerking in de Rupelstreek
  c) Sociale economie
  Ik ben ervan overtuigd dat de uitbouw van de sociale economie noodzakelijk is en blijft om de integratie van bepaalde groepen (langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden,…) in de arbeidsmarkt te stimuleren. In onze provincie zijn de uitdagingen het grootst, hier liggen dus ook veel kansen.
  Voorbeeld
  Provinciaal Steunpunt Sociale Economie
 2. Het voortdurend waarmaken van de ondersteunende en faciliterende functie die de provincie heeft t.o.v. de lokale besturen die onze natuurlijke partner zijn en het middenveld. Dit kan bv door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te helpen leggen op het vlak van cultuur, toerisme en het ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten zoals logistiek en groothandel, hoeve- en streekproducten,…

Joeri Liberloo (Belg-Unie)

 1. Volgens ons mag men op vlak van welzijn en gezondheid in het provinciaal beleid niet gaan snoeien, aangezien welzijn en gezondheid aan de basis ligt van een stabiele samenleving.
  Op vlak van mobiliteit willen we een verder uitbouw naar de gehele provincie bewerkstelligen. Om zo de huidige knelpunten aan te pakken en iedereen de kans te bieden, elkaar te ontmoeten.
  Elke investering in educatie, opleiding en onderwijs is een investering in onze toekomst. De rol die onze provincie hierin speelt is van onschatbare waarde, omdat ze afgestemd is op de specifieke noden binnen onze provincie.
 2. Een open communicatie naar de burgers toe creëren waardoor de werking van de provincies duidelijker naar voor komt. Alsook een werking door het provinciebestuur welke constructief naar de provincie toe is, i.p.v. een verdere uitholling van onze provincie. Wanneer wij naar de partijprogramma’s van de helft van het huidige provinciebestuur kijken, merken wij op dat zij niet altijd het beste met onze provincie voor hebben. Een mentaliteitsverandering zal dan ook noodzakelijk zijn, willen wij onze provincie terug kracht geven.

Marc Verhulst (Open VLD)

 1. De bestaansreden van het provinciebestuur ligt in datgene waaraan de schaal van de gemeenten of de Vlaamse overheid niet aangepast is. Inzake ruimtelijke ordening heeft de provincie troeven om een bovenlokaal, streekgericht ruimtelijk beleid te voeren. Inzake mobiliteit is de provincie het ‘fietsbestuur bij uitstek’ met de subsidiëring van bovenlokale fietspaden en aanleg van fietsostrades. Inzake duurzame ontwikkeling zijn er de acties rond hernieuwbare energie en duurzaam bouwen.
 2. Met de scherpstelling van de provinciale bevoegdheden moet binnen de provincie werk gemaakt worden van een zo slank mogelijk organisatiekader met rationaliseringen en besparingen als achterliggende kernbegrippen. Inzake mobiliteit is de realisatie van een fietsostrade tussen Herentals en Balen voor de Kempen zeker een meerwaarde. Nadat onlangs werk gemaakt is van een mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen is een uitbreiding van dergelijke studie voor de hele Kempen geen overbodige luxe.

lees ook