Lijsttrekkers over de Limburgse provincieraadsverkiezingen

De voorbije weken hebben alle Vlaamse lijsttrekkers via "De vragende partij" hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de lijsttrekkers voor de Limburgse provincieraad.

Onze redactie legde elke lijsttrekker voor de Limburgse provincieraad twee vragen voor. Hieronder vindt u de antwoorden van de lijsttrekkers voor uw district.

Na de beslissingen van de Vlaamse ministerraad in februari 2012 lijkt de discussie over het behoud of het afschaffen van de provincies afgelopen. De provincies blijven bestaan, maar het takenpakket wordt scherper afgelijnd.

1. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste beleidsitems binnen dat scherper profiel?

2. Wat moet bij voorrang gerealiseerd worden door het provinciebestuur waarvoor u zich kandidaat stelt?

District Hasselt

Frederick Vandeput (Open VLD)

 1. Cultuur, toerisme en ondernemerschap zijn domeinen waar we als provincie het verschil kunnen maken. Een goed cultuurbeleid zorgt voor een creatieve omgeving. Net wat Limburg nodig heeft om innoverend te zijn. Anderzijds is ook het vergunningenbeleid erg belangrijk. Dat is nu veel te rigide. Limburg heeft nood aan een transparant vergunningenbeleid.
 2. Op vlak van economie is er veel werk. We moeten het roer omgooien en meer inzetten op het stimuleren van ondernemerschap. Starters en Kmo's zijn de groeimotoren van onze provincie. Zij zorgen voor meer jobs en welvaart. Het huidige beleid beperkte zich tot het installeren van allerhande raden van bestuur. Dat moet veranderen. Inzake zorg is kinderopvang een prioriteit. Oa door een waarborgfonds naar Nederlands model op te richten voor starters in de sector.

Koen Ooms (Vlaams Belang)

 1. De actieradius van provincies wordt helemaal niet beperkt tot hun grondgebonden bevoegdheden. Betreffende de gemeenschap gebonden bevoegdheden kunnen sectorale akkoorden worden gesloten met de verschillende vakministers.
  De provincie moet zich strikt beperken tot een aantal welomlijnde grondgebonden bevoegdheden zoals toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Zaken dus die minder efficiënt vanuit Brussel kunnen worden geregeld en waar streekgebonden insteek de logica zelve is.
 2. De interne staatshervorming die Bourgeois en N-VA met veel bombarie in juni 2009 hebben aangekondigd heeft amper iets opgeleverd net zoals trouwens het kerntakendebat rond de provincies (bestuursakkoord van eind 2003).
  Belangrijker is de opdracht voor begeleiding van fusie-operaties tussen gemeenten.
  De overdreven financiële omkadering van de deputatie moet verminderen. De provincie bemoeit zich met alles en nog wat maar is verworden tot een subsidiemachine waarmee ze zich onmisbaar wenst te maken

Renate Van Damme (PVDA+)

 1. Inzetten op betaalbaar wonen
  Bouwgronden zijn de laatste 10 jaar in sommige gemeenten verdrievoudigd in prijs. We moeten zorgen voor betaalbare bouwgronden, degelijke woningen en appartementen die binnen het budget passen van jongeren, maar ook van ouderen. Zorgen dat we de huurprijzen onder controle houden.

  Inzetten op méér jobcreatie
  De werkloosheidscijfers in Limburg naar beneden halen.

  Inzetten op degelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen
  We moeten er voor zorgen dat meer jongeren de school verlaten met een middelbaar schooldiploma.
 2. Realisatie 1: Wonen
  Zorgen dat wonen betaalbaar blijft; zorgen voor méér sociale woningen zowel in aankoop als in verhuur.
  Méér sociale woningen geeft ook méér druk op de aankoop-en huurprijzen op de privémarkt.
  Het systeem van erfpacht ook mogelijk maken voor particulieren, voor gezinnen, wat bouwen weer wat betaalbaarder maakt en tevens de speculatie met bouwgronden vermindert.

  Realisatie 2: Mobiliteit
  Limburg is een logistiek knooppunt; dat is een grote troef voor onze provincie. Deze troef moet worden uitgespeeld en het behoud ervan is gunstig zowel voor onze bedrijven als voor de burger.
  Zorgen voor betaalbaar openbaar vervoer; niet minder maar méér snelbussen; onze treinsporen beter laten renderen.
  Beter vervoer, niet alleen binnen Limburg, maar ook naar bv. Antwerpen en Brussel en waarom ook niet naar Nederland en Duitsland?

Marc Vandeput (CD&V)

 1. Het provinciebestuur heeft een belangrijke opdracht in het voorzien van voldoende economische ruimte voor groeiers en starters. Deze opdracht wordt ingevuld via ruimtelijke planning en via ontwikkelingsprojecten. Ook in het mede-beheer en de doelmatige inzet van de beschikbare Europese subsidies biedt de provincie een grote meerwaarde. Op het vlak van innovatiestimulering in de land- en tuinbouw legt de provincie met de ondersteuning van het praktijkonderzoek, provinciespecifieke klemtonen.
 2. Het behoud van de welvaart door meer ondernemerschap en jobcreatie is dé prioriteit. Dit betekent verder investeren in de Limburgse speerpunteneconomie (slimme logistiek, life sciences en zorgeconomie, clean technology, creatieve economie) en in een provinciale slimme innovatiestrategie (smart specialisation) ter versterking van de traditionele sectoren. Verder dient de provincie haar jarenlange expertise en kennis in bovenlokale thema’s in te zetten in een sterkere ondersteuning van de eerder kleinere gemeenten.

 

District Genk

Gaston Vangeneugden (Vlaams Belang)

 1. De actieradius van provincies wordt helemaal niet beperkt tot hun grondgebonden bevoegdheden. Betreffende de gemeenschapsgebonden bevoegdheden kunnen sectorale akkoorden worden gesloten met de verschillende vakministers.
  De provincie moet zich strikt beperken tot een aantal welomlijnde grondgebonden bevoegdheden zoals toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Zaken dus die minder efficiënt vanuit Brussel kunnen worden geregeld en waar streekgebonden insteek de logica zelve is.
 2. De interne staatshervorming die Bourgeois en N-VA met veel bombarie in juni 2009 hebben aangekondigd heeft amper iets opgeleverd, net zoals trouwens het kerntakendebat rond de provincies (bestuursakkoord van eind 2003).
  Belangrijker is de opdracht voor begeleiding van fusie-operaties tussen gemeenten.
  De overdreven financiële omkadering van de deputatie moet verminderen. De provincie bemoeit zich met alles en nog wat maar is verworden tot een subsidiemachine waarmee ze zich onmisbaar wenst te maken.

Stany Nimmegeers (PVDA+)

 1. - De werkeloosheid is in Limburg nog steeds het hoogste van heel Vlaanderen. De crisis slaat in vele gezinnen keihard toe (tijdelijke werkeloosheid en herstructureringen).
  - Ook de schoolachterstand neemt toe, zeker in de mijngemeentes. Het is tof dat we nu beschikken over een universiteit in de provincie. Dat verlaagt de drempel. Maar eerst moeten we oplossen dat in gemeentes zoals Genk 1 op 5 zelfs geen middelbare schooldiploma haalt
  - Enorm tekort aan betaalbare huizen. In sommige gemeentes is de prijs van bouwgrond meer dan verdrievoudigd op 10 jaar tijd.
 2. Ten eerste veel meer sociale woningen. Dat drukt ook de huurprijs op de privé markt.
  Ten tweede systeem van erfpacht ook veralgemenen naar particuliere gezinnen. Dit stopt de speculatie met bouwgrond en zorgt dat bouwen terug haalbaar wordt.
  Ten derde veel meer snelbussen in plaats van ze te laten afschaffen of inperken.
  Ten vierde de treinsporen veel beter laten renderen. Zowel binnen Limburg, als naar Brussel en Antwerpen. En waarom gaat alleen het goederentransport per trein tot in Duitsland en Nederland.

Hugo Knevels (N-VA)

 1. - Economie
  - Ruimtelijke ordening
  - Toerisme
 2. - Efficiëntie verhogen en een transparant beleid leidt tot kostenbesparingen
   

 

District Sint-Truiden

Michaël Onkelinx (PVDA+)

 1. De drie items die zeker prioriteit op de agenda verdienen zijn woonbeleid, onderwijs en werk. Wonen is nog steeds veel te duur en jonge gezinnen ontvluchten Limburg. In sommige gemeenten is de prijs van bouwgrond verdrievoudigd op 10 jaar tijd. Limburg moet qua onderwijs nog sterk groeien. Genk scoort het slechtst in Vlaanderen. 1 kind op 5 haalt zijn middelbare schooldiploma niet en dat mogen we niet langer accepteren. Mogelijk is de schoolachterstand hierin een factor, maar de werkeloosheid en dan vooral bij jongeren is het hoogste van Vlaanderen.
 2. We moeten vooral werken rond betaalbaar wonen door in te zetten op sociaal woonbeleid. Dit drukt ook de prijs op de privémarkt. Daarnaast moet het systeem van de erfpacht ook kunnen voor particuliere gezinnen. Hiermee stoppen we het speculeren met bouwgrond. Een tweede punt is het uitwerken van initiatieven voor onderwijs. Hiermee kunnen we de schoolachterstand bijwerken en dit zal ook de werkeloosheid helpen aanpakken. Ten derde, het openbaar vervoer. Terug meer snelbussen maar ook het rendement van de treinsporen verhogen.

Rik Beckers (Vlaams Belang)

 1. Vlaams Belang is niet echt overtuigd van dat scherper profiel. De aangekondigde interne staatshervorming was de zoveelste berg die een muis baarde. Zeker kunnen een aantal bevoegdheden die nu provinciaal zijn, op een ander lager of hoger niveau geregeld worden. Taken die provinciaal kunnen/moeten blijven zijn toerisme, verder ruimtelijke ordening en tenslotte landbouw en daarmee samenhangend plattelandsontwikkeling, omdat Limburg toch wel zijn eigenheid heeft.
 2. Mag ik beginnen met wat volgens de Limburgse Vlaams Belangfractie niet mag gerealiseerd worden: het onrealistische geldverslindende Spartacusplan dat geen oplossing biedt voor de mobiliteit. Wat wel moet gerealiseerd worden is de fusie tussen gemeenten, die dan naar een samenwerkingsniveau getild worden, waar zij een aantal functies die nu provinciaal zijn kunnen overnemen. De andere provinciale bevoegdheden gaan naar Vlaanderen en de provincies worden afgeschaft.

Ludwig Vandenhove (SP.A - Groen)

 1. De provincie is de ideale partner en stimulator om gemeenten te laten samenwerken (kennis- en coördinatiecentrum voor een intergemeentelijke werking op maat).
  Specifieke domeinen uitkiezen, zoals de aanpak van (kinder)armoede, het economisch beleid en mobiliteit.
  ‘Lobbyen’ voor Limburgse dossiers in Brussel.
 2. Nieuwe vormen van economie: werken aan een duurzame, sociale en innovatieve regio.
  Mobiliteit: Limburg moet goed ontsloten, toegankelijk en bereikbaar zijn in het kader van een verstandige en milieuvriendelijke mobiliteitsmix.
  Aandacht voor het sociale en het welzijn.

Igor Philtjens (Open VLD)

 1. De centrale ligging van Limburg in de Euregio biedt bedrijven een sterke logistieke uitvalsbasis. De provincie moet deze troef uitspelen om lokale werkgelegenheid te creëren. Daarmee samenhangend blijft een goede mobiliteit cruciaal. Ook de vergrijzing is een thema dat alle gemeenten treft. Open Vld Limburg wil levenslang wonen aanmoedigen zodat onze ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen leven.
 2. De provincie moet professionele diensten aanbieden om de gemeenten financiële ademruimte te geven zodat zij zich kunnen concentreren op hun kerntaken zonder belastingverhogingen. Limburg kan het opzetten van IGS stimuleren en coördineren. Ik wil het unieke landschap en fruitcultuur van Haspengouw door UNESCO laten beschermen. Met dit label en de centrale ligging ten opzichte van cultuursteden als Leuven, Luik, en Tongeren willen we inzetten op verblijfstoerisme en het promoten van streekproducten. Van Haspengouw een sterk merk maken.

Hendrik Verbrugge (N-VA)

 1. De drie belangrijkste items zijn ruimtelijke ordening, economie en toerisme. Concreet: onze historische achterstand in tewerkstelling moet eindelijk omgebogen worden naar een voorsprong door intensievere samenwerking met de sociale partners en met de gemeenten.
 2. Een transparant bestuur dat werkt met meetbare doelstellingen en een globale kostenreductie realiseert zodat een belastingsvermindering mogelijk wordt.

District Neerpelt

Walter Cremers (SP.A - Groen)

 1. Ruimtelijke Ordening (inclusief bouwberoepen) / Milieu (inclusief vergunningen) / Toerisme
 2. Betere ruimtelijke ordening met wel overwogen verdichtingen in de kernen, niet er buiten. Afbouw en betere inbedding van verlinting, meer kwalitatieve eisen voor het openbaar domein bij verkavelingen en R.U.P.'s. / Een gebiedsdekkend dierenopvangplan per provincie.

Jef van Bree (Vlaams Belang)

 1. Het provinciebestuur kan dadelijk bezuiningen op bestuurlijk vlak.Minder taken op zich nemen betekent dus ook minder deputees.De overdreven financiële omkadering van de depu-tees moet verminderen. De provincie bemoeit zich op dit ogenblik met alles en is een subsidiemachine waarmee ze zich onmisbaar denkt te maken.De provincie zou zich als tus-senniveau ten dienste kunnen stellen van de gemeenten en geen taken op zich nemen die gemakkelijk door hogere en lagere niveaus kunnen uitgevoerd worden.
 2. Welomlijnde grondgebonden bevoegdheden kunnen bij de provincie blijven: toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en waterbeheer.Al de rest kan afgestoten worden.Er is voor de provincie een rol weggelegd om tussenschakel te spelen tussen gemeenten en het Gewest bij het bepleiten van voor Limburg belangrijke dossiers zoals voor het distict Neerpelt bv:de verdere ontsluiting van Noord-Limburg zowel door uitbreiding van de wegeninfrastructuur als van het spoorwegennet over de landsgrenzen heen.

Frank Smeets (CD&V)

 1. 1. Het provinciebestuur moet de gemeentebesturen ondersteunen
  2. Het provinciebestuur moet de specifieke noden in haar provincie aankaarten aan de Vlaamse regering
  3. Het provinciebestuur van Limburg moet samen met de gemeentebesturen en tal van organisaties de Limburgse eigenheid bewaren en het Limburggevoel warm houden.
 2. Limburg gaat klimaatneutraal.

Gilbert Van Baelen (Open VLD)

 1. * samenwerking stimuleren tussen lokale actoren en / of de provincie
  * expertise aanbieden vanuit het provinciebestuur
  * (al dan niet) coördinatie en stimuleren van initiatieven

  In Limburg zou het inperken van de provinciale bevoegdheden ( slechts actief zijn op aantal terreinen) een verarming kunnen betekenen.vb in de sector cultuur
 2. voorrang moet krijgen de versterking van de ontsluiting van de provincie
  extern : naar Antwerpen Brussel e.a.
  intern : per openbaar vervoer ( Spartacus) over de weg Noord-Zuid en 3de rijstrook Koning Boudewijnsnelweg

Bianca Maas (N-VA)

 1. • Ruimtelijke ordening
  • Economie
  • Toerisme
  Door vooral toe te spitsen op grondgebonden bevoegdheden, kunnen we kansen creëren voor mensen.
  Want mensen laten de economie draaien, laten het toerisme opflakkeren en kunnen een boost geven om uit deze economische crisis te geraken waarin we zitten.
  Zo wordt er aan jobcreatie gedaan, worden bedrijven ondersteund en worden de financiële middelen optimaal gebruikt.
  We investeren in mensen in plaats van structuren!
 2. Een transparant bestuur dat een globale kostenreductie realiseert zodat een belastingsvermindering mogelijk wordt.
  Werken met meetbare doelstellingen, is de weg die we willen bewandelen, om deze transparante structuur te verwezenlijken.

District Maasmechelen

Wim De Meester (Vlaams Belang)

 1. De actieradius van provincies wordt helemaal niet beperkt tot hun grondgebonden bevoegdheden. Betreffende de gemeenschap gebonden bevoegdheden kunnen sectorale akkoorden worden gesloten met de verschillende vakministers.
  De provincie moet zich strikt beperken tot een aantal welomlijnde grondgebonden bevoegdheden zoals toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Zaken dus die minder efficiënt vanuit Brussel kunnen worden geregeld en waar streekgebonden insteek de logica zelve is.
 2. De interne staatshervorming die Bourgeois en N-VA met veel bombarie in juni 2009 hebben aangekondigd heeft amper iets opgeleverd net zoals trouwens het kerntakendebat rond de provincies (bestuursakkoord van eind 2003).
  Belangrijker is de opdracht voor begeleiding van fusie-operaties tussen gemeenten.
  De overdreven financiële omkadering van de deputatie moet verminderen. De provincie bemoeit zich met alles en nog wat maar is verworden tot een subsidiemachine waarmee ze zich onmisbaar wenst te maken

Jo Brouns (CD&V)

 1. Op de eerste plaats moet de provincie haar ondersteunende rol t.a.v de lokale besturen versterken en uitbreiden. Daarnaast moet ze de specifieke socio economische uitdagingen op haar grondgebied permanent detecteren en hiervoor in nauw overleg met de hogere overheden gepaste oplossingen zoeken.
 2. Een van de topprioriteiten voor Limburg is de ontsluiting van onze provincie. Zowel onze interne als grensoverschrijdende mobiliteit moet beter. Hoewel mobiliteit en openbare werken in eerste orde Vlaamse bevoegdheden zijn, moet de provincie ikv de uitvoering van haar socio economisch beleid een strategische mobiliteitsvisie ontwikkelen en hiervoor de Limburgse krachten en middelen bundelen.

Miet Vandersteegen (N-VA)

 1. • Ruimtelijke ordening
  • Economie
  • Toerisme
  Door vooral toe te spitsen op grondgebonden bevoegdheden, kunnen we kansen creëren voor mensen.
  Want mensen laten de economie draaien, laten het toerisme opflakkeren en kunnen een boost geven om uit deze economische crisis te geraken waarin we zitten.
  Zo wordt er aan jobcreatie gedaan, worden bedrijven ondersteund en worden de financiële middelen optimaal gebruikt.
  We investeren in mensen in plaats van structuren!
 2. Een transparant bestuur dat een globale kostenreductie realiseert zodat een belastingsvermindering mogelijk wordt.
  Werken met meetbare doelstellingen, is de weg die we willen bewandelen, om deze transparante structuur te verwezenlijken.

District Tongeren

Veerle Schoenmaekers (SP.A - Groen)

 1. Vooreerst wil ik het belang van de provincie als "tusssenliggend bestuur" tussen de lokale besturen en de hogere overheden benadrukken. De provincie fungeert als een platform voor de steden en gemeenten en kan hier coördineren. Ze weet wat er leeft in de gemeenten en is een "doorgeefluik" van gedeelde gemeentelijke bekommernissen naar de hogere overheden. In dit kader zijn de 3 belangrijkste beleidsitems voor mij: lokale economie, welzijn en toerisme (Limburg op de kaart zetten).
 2. Mijns inziens is lokale economie het belangrijkste domein waarop we moeten inzetten. In het kader van "Limburg Sterk Merk" moeten we aan gebiedsgerichte ontwikkeling op maat doen, in samenspraak met stads- en gemeentebesturen. Hierin komt ook toerisme terug aan bod, want ook hier wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Tewerkstelling is een hefboom voor het welzijn van de mensen. Hierbij moeten we ook oog hebben voor sociale tewerkstelling: kansen geven aan mensen in een moeilijke situatie met het oog op langdurige/vaste job (maatschappelijke meerwaarde) in de vorm van trajectbegeleiding (in samenwerking met bv. VDAB/werkwinkels). Belangrijk hierbij is dat er een engagement wordt gevraagd van de betrokkene.

Inge Moors (CD&V)

 1. De provincie heeft een belangrijke rol te spelen op vlak van tewerkstelling in eigen streek door o.a. de verdeling en planning van de toegewezen bijkomende ruimte voor bedrijvigheid (280ha) te coördineren en een duurzame ontwikkeling van deze nieuwe zones te stimuleren, te begeleiden en waar nodig te initiëren. De provincie moet een voortrekkersrol opnemen om een voldoende en kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden aan iedere zorgbehoevende Limburger. Tot slot dient het provinciebestuur innovatieve projecten in kader van toerisme te stimuleren.
  In kader van mobiliteit is het belangrijk dat de provincie zorgt voor goed uitgeruste fietspaden en inzet op een goed openbaar vervoer.
 2. Limburg heeft prioritair nood aan de realisatie van een goede en vlotte ontsluiting, zowel intern als extern. Hierbij vormen de uitvoering van het Spartacusplan, de ontsluiting van Zuid Limburg richting E40 en het eindelijk realiseren van de Noord-Zuidverbinding erg belangrijke schakels.

Walter Bollen (N-VA)

 1. • Ruimtelijke ordening
  • Economie
  • Toerisme
  Door vooral toe te spitsen op grondgebonden bevoegdheden, kunnen we kansen creëren voor mensen. Want mensen laten de economie draaien, laten het toerisme opflakkeren en kunnen een boost geven om uit deze economische crisis te geraken waarin we zitten.
  Zo wordt er aan jobcreatie gedaan, worden bedrijven ondersteund en worden de financiële middelen optimaal gebruikt.
  We investeren in mensen in plaats van structuren!
 2. Een transparant bestuur dat een globale kostenreductie realiseert zodat een belastingsvermindering mogelijk wordt.
  Werken met meetbare doelstellingen, is de weg die we willen bewandelen, om deze transparante structuur te verwezenlijken.

District Peer

Katja Verheyen (N-VA)

 1. Ruimtelijke ordening, economie en toerisme. Door vooral toe te spitsen op grondgebonden bevoegdheden, kunnen we kansen creëren voor mensen. Want mensen laten de economie draaien, laten het toerisme opflakkeren en kunnen een boost geven om uit deze economische crisis te geraken waarin we zitten. Zo wordt er aan jobcreatie gedaan, worden bedrijven ondersteund en worden de financiële middelen optimaal gebruikt. We investeren in mensen in plaats van structuren!
 2. Een transparant bestuur dat een globale kostenreductie realiseert zodat een belastingvermindering mogelijk wordt. Werken met meetbare doelstellingen, is de weg die we willen bewandelen, om deze transparante structuur te verwezenlijken.

District Beringen

Mario Borremans (N-VA)

 1. • Ruimtelijke ordening
  • Economie
  • Toerisme
  Door vooral toe te spitsen op grondgebonden bevoegdheden, kunnen we kansen creëren voor mensen.
  Want mensen laten de economie draaien, laten het toerisme opflakkeren en kunnen een boost geven om uit deze economische crisis te geraken waarin we zitten.
  Zo wordt er aan jobcreatie gedaan, worden bedrijven ondersteund en worden de financiële middelen optimaal gebruikt.
  We investeren in mensen in plaats van structuren!
 2. Een transparant bestuur dat een globale kostenreductie realiseert zodat een belastingsvermindering mogelijk wordt.
  Werken met meetbare doelstellingen, is de weg die we willen bewandelen, om deze transparante structuur te verwezenlijken. 

Anne Wouters-Cuypers (CD&V)

 1. Op de eerste plaats moet de provincie haar ondersteunende rol t.a.v de lokale besturen versterken en uitbreiden. Daarnaast moet ze de specifieke socio economische uitdagingen op haar grondgebied permanent detecteren en hiervoor in nauw overleg met de hogere overheden gepaste oplossingen zoeken.
 2. Een van de topprioriteiten voor Limburg is de ontsluiting van onze provincie. Zowel onze interne als grensoverschrijdende mobiliteit moet beter. Hoewel mobiliteit en openbare werken in eerste orde Vlaamse bevoegdheden zijn, moet de provincie ikv de uitvoering van haar socio economisch beleid een strategische mobiliteitsvisie ontwikkelen en hiervoor de Limburgse krachten en middelen bundelen.

 

lees ook