Lijsttrekkers over de Oost-Vlaamse provincieraadsverkiezingen

De voorbije weken hebben alle Vlaamse lijsttrekkers via "De vragende partij" hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de lijsttrekkers voor de Oost-Vlaamse provincieraad.

Onze redactie legde elke lijsttrekker voor de Oost-Vlaamse provincieraad twee vragen voor. Hieronder vindt u de antwoorden van de lijsttrekkers voor uw district.

Na de beslissingen van de Vlaamse ministerraad in februari 2012 lijkt de discussie over het behoud of het afschaffen van de provincies afgelopen. De provincies blijven bestaan, maar het takenpakket wordt scherper afgelijnd.

1. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste beleidsitems binnen dat scherper profiel?

2. Wat moet bij voorrang gerealiseerd worden door het provinciebestuur waarvoor u zich kandidaat stelt?

District Gent

Kathleen Kerckvoorde (Belg-Unie)

 1. De provincies zijn de oudste bestuursvormen in onze regio. Er was reeds in de middeleeuwen sprake van het graafschap Vlaanderen, het hertogdom Brabant, het Loon (Limburg) het prinsbisdom Luik, Zelfs Henegouwen en Luxemburg bestonden al bij naam en hun gebied was reeds afgebakend. Brabanders zijn de Nederlanders uit Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams en Waals-Brabant bij ons. Waarom een verdeling die reeds eeuwen haar waarden heeft bewezen over boord gooien voor een falende regio en het vermoeilijken van ons bestuursapparaat? Laat de provincies verder goed werk leveren en verlos ons van de regio's.

Gerda Zenner - De Gryze (CD&V)

 1. Nieuwe bovengemeentelijke uitdagingen zijn een echte rol voor de provincies:-Inzake platteland, integraal waterbeleid, ruimtelijke ordening,Europese programma’s, streekontwikkeling zijn er tal van opdrachten. Een goede decentralisatie is hierbij nodig.We betrekken gemeenten en provincies nauwer bij de opbouw van het Vlaamse beleid om de uitvoering ervan op een betere, betaalbare en realistische wijze te kunnen uitvoeren. - Middenstand en KMO’s zijn dragers voor de Vlaamse economie. De provincie heeft bijzondere aandacht voor doelgroepen zoals starters, jonge en kleine bedrijven en besteedt de nodige aandacht aan het promoten van het ondernemerschap. - Het samengaan van mobiliteit en leefbaarheid dwingt de provincies tot een aantal omvangrijke investeringen en impulsen naar de gemeenten toe. Bevordering van veilige fietspaden is een taak van de provincies. In het kader van het woon-werk-verkeer speelt de provincie een ondersteunende rol wat betreft bedrijfsvervoerplannen.
 2. Nog meer inzetten op communicatie: duidelijk maken aan de Oost-Vlamingen dat de provincie er is „voor ieder van ons”en de mensen duidelijk maken dat de provincie een belangrijk intermediair niveau is en moet blijven.- district Gent: nog meer streven naar een evenwicht tussen wonen,werken en ontspannen in de kanaaldorpen - de Gentse belangen optimaal behartigen en er voor zorgen dat Gent niet alleen internationaal maar ook provinciaal op de kaart wordt gezet. 

Jeroen Lemaitre (N-VA)

 1. Economie: de provincie stimuleert de economische streekontwikkeling. Efficiënt ruimtegebruik is belangrijk. Onbenutte gronden worden duurzaam ontwikkeld./Toerisme: de provincie investeert in haar toeristische troeven en promoot haar regio’s op de binnenlandse toeristische markt. Dit in nauwe samenwerking met de gemeenten en de toeristische sector./ Ruimtelijke ordening:de provincie maakt ruimtelijke plannen die gemeentegrenzen overschrijden. Kleine gemeenten krijgen bovenlokale ondersteuning.
 2. De provincie moet afslanken met een belastingverlaging als gevolg. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen. Er moet dus prioritair een grondig doorlichting komen van alle provinciale activiteiten. Overlappende activiteiten worden afgebouwd en de provincie focust zich nog enkel op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Dit is eveneens een efficiënte besparing. De provinciebelastingen kunnen dus voor iedereen naar omlaag.

Joris Vandenbroucke (SP.A)

 1. De verdere ontvoogding van de steden is de belangrijkste opdracht voor het nieuwe provinciebestuur. Dat betekent meer financiële ondersteuning voor centrumfuncties zonder bemoeizucht via subsidiereglementen. Zo vermijd je dubbelwerk en komt er mankracht vrij voor ondersteuning van kleine gemeenten. Inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en mobiliteit beschikt de provincie over hefbomen die een duidelijke keuze voor een meer ecologisch duurzame en sociale toekomst mogelijk maken.
 2. De voltooiing van het bovenlokaal, functioneel fietsroutenetwerk is essentieel om het woon-werkverkeer in Oost-Vlaanderen vlotter, veiliger en gezonder te maken. Daarnaast moet de provincie aan de kar trekken voor de realisatie van de groenpolen rond Gent zoals het Parkbos en de Vinderhoutse bossen. De succesvolle groepsaankoop voor groene energie is voor herhaling vatbaar. Tot slot moet de Gentse Kanaalzone verder uitgroeien tot economisch knooppunt en hét voorbeeld voor duurzame havenactiviteiten.

Jan Fiers (Groen)

 1. Ruimtelijke Ordening, nu de provincie met haar terreinkennis in theorie goed geplaatst is om problemen die de reikwijdte van één gemeente overschrijden, aan te pakken, en daar ruime bevoegdheden houdt.
  Mobiliteit, ook zonder eigen wegen nog belangrijk als bovenlokale regisseur van fietspaden, trage wegen en slimme mobiliteit.
  Bos en natuur, omdat de provincie belangrijke hefbomen heeft en houdt om voor meer bos en natuur in de provincie te zorgen.
 2. Het provinciebestuur heeft al te sterk ingezet op het omzetten van open ruimte in industriegebied. Tegelijk bleef de provincie stilzitten bij afbakening van bos en groen. Groen wil een forse inhaalbeweging in Oost-Vlaanderen, één van de bosarmste regio's van Europa: bescherming van bestaand bos en natuur, afbakening en realisatie van nieuwe gebieden voor bos en natuur. Tegelijk moet ingezet worden op slimme mobiliteit: op trage wegen, fietsmobiliteit, consudelen, NIET op N-wegen, …

Christian Bauwens (Vlaams Belang)

 1. - veilig verkeer dus goed onderhouden wegen en fietspaden, dit komt ten goede aan jongere en oudere weggebruikers
  - in stand houden van het Oost-Vlaamse cultuuraanbod, ook in de centrumsteden die de behoeften van de
  van kleine gemeenten opvangen
  - zorg voor goede financiën, de schuld – nu even groot als de jaarlijkse ontvangsten – afbouwen
  de huidige trend stoppen, nl. thans wordt er jaarlijks meer uitgegeven dan er ontvangsten geboekt worden
 2. Zorgen voor bovenlokale functies van de kleinere gemeenten, via stimulering van een actieve samenwerking tussen hen, zodat de provincie in de toekomst kan verdwijnen.
  Ook verdient de afbouw van de schuldenberg een absolute voorrang.

District Deinze

Andries Gryffroy (N-VA)

 1. Economie: welvaart en leefbaarheid : Het provinciebestuur moet een actievere rol spelen in het stimuleren van de economische streekontwikkeling. Een stevig economisch weefsel is een zeer belangrijke pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio. Ruimte : Een efficiënt gebruik van de ruimte is zeer belangrijk. Zo moeten verwaarloosde en onderbenutte gronden bij voorrang opnieuw duurzaam en in relatie met de omgeving worden ontwikkeld. Kleinere gemeenten ondersteunen : Met goed overleg en gerichte initiatieven moet het provinciebestuur de kleinere gemeenten helpen.
 2. De N-VA wil het provinciebestuur vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet niet langer actief zijn waar Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf al engagement nemen, maar moet voortaan concreet focussen op die taken waar ze een meerwaarde biedt. Specifiek maatwerk voor de diverse regio’s in onze provincie leidt vlotter tot efficiëntie. Meteen kunnen ook een pak kosten worden bespaard. De provinciebelastingen moeten dus voor iedereen naar omlaag.

Sander Vercamer (CD&V)

 1. A. Integraal beleid op maat met kleine en grote gemeenten, vnl. samenhang tussen ruimtelijke ordening, leefmilieu, water, landbouw, over hoe we deze provincie willen zien evolueren, is noodzakelijk. Provincies staan op de ideale plaats om gebiedsgericht en op wisselende schaal te kunnen werken. Bovendien is samenwerken onze 2e natuur.
  B. Kritisch kijken naar onszelf. We moeten als provincie onze rol van intermediair en bovenlokaal niveau ten volle spelen. Durven afstoten en loslaten dus, en bekijken waar we (administratief) kunnen vereenvoudigen.
  C. Herkenbaarheid in alles wat we doen. Velen weten niet wàt de provincie juist doet, want we werken vaak àchter de schermen. Maar over welk soort beleid het ook gaat, men moet te allen tijde weten wat de rol is van het provinciebestuur. Herkennen om te kunnen erkennen.
 2. Binnen een strikt en verantwoord financieel beleid willen we bij voorrang het volgende realiseren:
  A. Uitbouw van bovenlokale infrastructuur, proefcentra, land-& tuinbouw,domeinen, natuur: opportuniteiten tot uitbreiding aangrijpen en afstemmen op gemeentelijke initiatieven en noden. Voorbeeld uit het verleden: Puyenbroeck, zowel het recreatiedomein als de sportinfrastructuur.
  B. Mobiliteit: investering in korte en lange afstandsfietspaden, uitbouw van een bovenlokaal fietsroutenetwerk. Recreatief en functioneel (woon-werkverkeer) fietsen aanmoedigen door degelijke fietsinfrastructuur.
  C. Ruimte : een heldere visie en beleid op de ruimtelijke orde en planning ontplooien. En streven naar een moeilijk maar noodzakelijk evenwicht tussen (betaalbaar) wonen, ondernemen, landbouw,natuur,ontspannen, verplaatsen en leven.

Marc De Buck (Open VLD)

 1. Economie: de provincies sloten met Vlaanderen een overeenkomst af waarbij in elke provincie een acquisitie – platform wordt opgericht waar de provincie, het Agentschap Ondernemen en F.I.T. samen het aantrekken van buitenlandse investeringen gaan stimuleren.
  Onderwijs: het provinciaal onderwijs blijft en wordt uitgebreid met het aanbieden van flankerend onderwijs voor alle netten.
  Ruimtelijke Ordening: de taakstelling Ruimtelijke Ordening blijft zeer belangrijk.
 2. De haven van Gent is de economische motor van onze provincie. Ruim 15% van de tewerkstelling en 25% van de toegevoegde waarde zijn havengebonden. De Provincie is sterk betrokken bij het Project Gentse Kanaalzone. Gezien het belang van de haven voor onze economie, moeten wij verder gaan en ook financieel en bestuurlijk participeren in het Havenbedrijf. De provinciale Ontwikkelingsmaatschappij moet de nodige middelen krijgen om belangrijke economische projecten in de Provincie uit te voeren.
   

 

District Eeklo

Philippe De Coninck (Open VLD)

 1. Ruimtelijke ordening, milieu en toerisme lijken mij evidente bevoegdheidsdomeinen waar de provincie een belangrijke rol moet spelen. Ook de bevordering van de samenwerking tussen gemeenten in een regionaal verband, is een taak dat best gestuurd wordt vanuit een provinciale context.
 2. Een provinciaal windplan niet alleen voor grote windmolens, maar ook een provinciale verordening voor kleine en middelgrote windmolens.Op die manier kunnen we de wildgroei een halt toeroepen en kunnen de gemeentelijke stedenbouwkundige diensten elke aanvraag hieraan toetsen. Hernieuwbare energie zal zeker de komende jaren van cruciaal belang zijn en de provincie moet hier ook zijn rol opeisen.

Dirk Goemaere (PVDA+)

 1. Naar mijn mening heeft de provincie niet de taak om parallel met het Vlaams Gewest of de Federale overheid handelsmissies te ondernemen naar bvb China, of bvb managersscholen op te richten in Vietnam: De opdracht in het provinciedecreet bepaalt dat moet worden bijgedragen tot het welzijn van de burgers en tot een duurzame ontwikkeling v h provinciale gebied.
  Daarom denk ik voor het provinciebestuur vooral een rol is weggelegd op vlak van cultuur, van mobiliteit en van Milieu.
 2. Beter uitbouwen van openbaar vervoer, cfr Masterplan Mobiliteit 2007 = maatregelen nemen zodat busvervoer van De Lijn weer in ere wordt hersteld, zeker voor woon-werkverkeer naar KMO-zones en grote bedrijven.
  Stopzetten van investeringen in Zonnepanelenpark Terra Nova in Zelzate, van schatrijke baggerbaron De Nul, en die vrijgekomen 416.000 € benutten voor goedkope leningen voor woning- en dakisolatie.
  Meer sport voor iedereen uitbouwen, bvb sterk gereduceerde inkom van zwembaden voor de jeugd.

Hans Nauwynck (Groen)

 1. Ruimtelijke Ordening, nu de provincie met haar terreinkennis goed geplaatst is om problemen die de reikwijdte van één gemeente overschrijden, aan te pakken, en daar ruime bevoegdheden houdt (Schipdonkkanaal).
  Mobiliteit, ook zonder eigen wegen nog belangrijk als bovenlokale regisseur van fietspaden, trage wegen en openbaar vervoer (Gent-Eeklo-Maldegem).
  Bos en natuur, omdat de provincie belangrijke hefbomen heeft en houdt om voor meer bos en natuur te zorgen.
  Ecotoerisme
  Korteketen voeding
 2. De provincie heeft al te sterk ingezet op het omzetten van open ruimte voor logistiek en industrie. Tegelijk bleef ze stilzitten bij afbakening van bos en groen. Groen wil een inhaalbeweging in O-Vl, één van de bosarmste regio's van de EU: bescherming van bestaand bos & natuur, afbakening en realisatie van nieuwe gebieden, beheer van bermen en KLEs.
  Er moet ingezet worden op slimme mobiliteit: trage wegen, fietsmobiliteit, aanpassen openbaar vervoer.
  Stimuleren ecotoerisme en korteketen voeding.

   

 

District Aalst

Eddy Couckuyt (CD&V)

 1. Voor wat betreft de beleidsterrein waarvoor gedeputeerde Couckuyt bevoegd is gaat dit over ‘impulsbeleid’ en ‘netwerkvorming’ op vlak van het beleidsterrein Welzijn en Gezondheid en gaat dat over ‘binnenlandmarketing’ voor wat betreft het terrein van Toerisme
 2. de link met de gemeenten moet nog worden versterkt en er moeten taakafspraken komen mbt bovenlokaal beleid

 

District Geraardsbergen

Jamila Lafkioui (Groen)

 1. - ruimtelijke ordening : de provincie als bovenlokale overheid, is goed geschikt om hier problemen, die één gemeente overschrijden op te lossen en aan te pakken.
  - mobiliteit : bovenlokale regisseur van fietspaden, trage wegen en wandelnetwerk alsook slimme mobiliteit
  - bos en natuur omdat de provincie belangrijke hefbomen heeft en houdt om voor meer bos en natuur in de provincie te zorgen
 2. - een serieuze inhaalbeweging voor wat betreft afbakening bos en natuur, bescherming van bestaand bos en natuur en realisatie van nieuwe gebieden bos en natuur
  - inzetten op slimme mobiliteit : trage wegenbeleid, fietsmobiliteit, wandelroutenetwerk, ...
  - zelf het sociaal voorbeeld geven door meer sociale tewerkstelling te creëren in eigen diensten 

Greet De Troyer (SP.A)

 1. Mijn 3 belangrijkste beleidsdomeinen : sociale huisvesting
  waterhuishouding
  ruimtelijke planning
 2. De provincie moet actiever optreden naar huisvestingsmogelijkheden inzonderheid betaalbare gronden en woningen , verhogen van het aanbod van sociale woningen en kavels.
  Binnen de ruimtelijke planning zorgen voor betere evenwichten tussen wonen , werken , groen , landbouw en recreatie ( we mogen fier zijn op ons recreatiedomein De Gavers in Geraardsbergen )
  De waterhuishouding is regio-en provincie overschrijdend .Het vermijden van wateroverlast door aanleg van overloopgebieden en grachten. Actieve acties om dit te realiseren behoren tot de kerntaken van de provincie.

Veerle Baeyens (N-VA)

 1. Provinciaal economisch beleid
  Een stevig economisch weefsel is een cruciale pijler voor de welvaart en leefbaarheid van een regio.
  Toerisme
  De voorbije jaren groeiden de provincies uit tot belangrijke toeristische spelers, deels al coördinatie, deels als ontwikkelaar van eigen toeristische producten.
  Ruimtelijke ordening - vergunningenbeleid
  Een eigen bovenlokaal, streekgericht, ruimtelijk beleid voeren.
  Adviseren en ondersteunen van het lokaal ruimtelijke ordeningsbeleid.
 2. Om onze economie te stimuleren hebben bedrijven in de eerste plaats letterlijk de ruimte nodig om
  te ondernemen. Belangrijk hierbij is de herwaardering en sanering van zogenaamde brownfields.
  Een tweede uitdaging voor Oost-Vlaanderen wordt het vermarkten van het toeristisch aanbod van de provincie in het kader van het toeristisch beleid.
  Op het gebied van ruimtelijke ordening zal het uitwerken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen een uitdaging worden.  

Caroline De Padt (Open VLD)

 1. • In het kader van de vergunningstaak moet de deputatie een luisterend oor zijn voor de burger en als buffer optreden tegen de almacht van de administratie.
  • De provincie moet zich meer promoten als toeristische provincie bij uitstek. We moeten verder investeren in de publieksvriendelijkheid en in de infrastructuur van de domeinen.
  • De provincie moet vooral een coördinerende, stimulerende en ondersteunende rol spelen met extra aandacht voor jongeren met een beperking.
 2. De provincie moet ijveren voor het voeren van promotie omdat toerisme en recreatie in belangrijke mate het imago van de provincie bepaalt. Er moet een verdere samenwerking komen tussen de provincie, de gemeenten en de private sector bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve initiatieven. En de uitbouw van fietsnetwerken moet verder gestimuleerd worden opdat de provincie Oost-Vlaanderen de fiets-/wielerprovincie bij uitstek wordt.
   

 

District Oudenaarde

Kathleen Hutsebaut (CD&V)

 1. We ijveren voor gelijke behandeling van alle mensen op de woninghuurmarkt, en stimuleren de gemeenten om hun sociaal objectief te behalen op vlak van sociale woningbouw en sociale verkavelingen. / De provincie doet heel veel rond fietstoerisme. Er zal verder werk gemaakt worden van de stukken fietspad die er nog ontbreken rond de lange-afstand-fietspaden-netwerk, onder meer langs de spoorweglijn Zingem-Oudenaarde dient het fietspad nog worden afgewerkt.
 2. Welzijnsbeleid versterken : klemtonen zijn toegankelijke zorg, ondersteuning van het socio-culturele verenigingsleven en het vrijwilligerswerk / verder werk maken van de aangelegde waterspaarbekkens en de onbevaarbare waterwegen./ kleine initiatieven ondersteunen oa. :De Zwalmmolen wekt groene energie op via een kleine waterkrachtcentrale, tijden de Ronde van Vlaanderen bussen inleggen voor de vele bezoekers, dit kunnen blijvende provinciale insteken zijn.

Wouter Stockman (Groen)

 1. Ruimtelijke Ordening, nu de provincie met haar terreinkennis in theorie goed geplaatst is om problemen die de reikwijdte van één gemeente overschrijden, aan te pakken, en daar ruime bevoegdheden houdt. Mobiliteit, ook zonder eigen wegen nog belangrijk als bovenlokale regisseur van fietspaden, trage wegen en slimme mobiliteit.
  Bos en natuur, omdat de provincie belangrijke hefbomen heeft en houdt om voor meer bos en natuur in de provincie te zorgen.
 2. Het provinciebestuur heeft al te sterk ingezet op het omzetten van open ruimte in industriegebied. Tegelijk bleef de provincie stilzitten bij afbakening van bos en groen. Groen wil een forse inhaalbeweging in Oost-Vlaanderen, één van de bosarmste regio's van Europa: bescherming van bestaand bos en natuur, afbakening en realisatie van nieuwe gebieden voor bos en natuur. Tegelijk moet ingezet worden op slimme mobiliteit: op trage wegen, fietsmobiliteit, consudelen, recreatieve verplaatsingen, …

Vera De Merlier (Open VLD)

 1. De ruimtelijke ordening heeft een rechtstreekse weerslag op de gemeenten en burgers. De provincie is als intermediair bestuur goed geplaatst om beslissingen te nemen inzake ruimtelijke planning en vergunningen.
  Onze provinciale domeinen zijn stuk voor stuk toegankelijk voor iedereen. Dit beleid, gesteund op laagdrempeligheid / publieksvriendelijkheid is van grote waarde.
  Een goede fietsinfrastructuur, de aanleg van lange afstandsfietspaden en het promoten van de fiets zijn belangrijke items.
 2. Gelet op het feit dat enerzijds ieder van ons recht heeft op recreatie- en sportmogelijkheden en anderzijds de hoge infrastructuur kosten en onderhoudskosten die bepaalde voorzieningen met zich brengen voor de gemeenten / steden:
  - Sta ik voor een regionaal gespreide overname of ondersteuning van gemeentelijke / stedelijke recreatiedomeinen met een bovenlokale uitstraling.
  - En hierbij aansluitend vind ik dat de mogelijkheid van regionaal gespreide bovenlokale zwembaden onderzocht dient te worden.

Jean-Pierre Stockman (SP.A)

 1. Wonen in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen is er niet goedkoper op geworden. Integendeel. Toch zoeken velen nog vruchteloos naar een woonst naar wens. Vooral jonge gezinnen blijven op hun honger.
  We doen met zijn allen veel te weinig aan sport. Lichaamsbeweging is niet alleen fysisch gezond. Het helpt mensen ook mentaal fit en zelfs gelukkig blijven. Bovendien brengt samen sporten, of sport beleven, mensen bij elkaar.
  Verder zetten van het flankerend onderwijsbeleid en het verbeteren van de band tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
 2. Erosiebestrijding en verdere aanpak van wateroverlast door creëren van wachtbekkens.
   

 

District Sint-Niklaas

Peter Hertog (SP.A)

 1. Milieu en natuur (natuureducatie, integraal waterbeleid, natuur- en recreatiegebieden, regionale landschappen, duurzaamheid, …) - Zachte mobiliteit (fietspaden, toeristische fietsnetwerken, trage wegen, mobiliteitseducatie, …) - Ondersteuning lokale besturen (ict, bibliotheekwerking, studiewerk, patrimoniumbeheer, …)
 2. Nog meer veilige fietspaden in Oost-Vlaanderen - Meer aandacht voor waterbeleid, met nog zeker 18 extra bufferbekkens om wateroverlast te voorkomen en water meer ruimte geven - Meer provinciale natuur- en recreatiedomeinen.

Luc Maes (Open VLD)

 1. Ondersteuning en bijstand van de gemeenten
  - Vooral kleinere gemeenten zijn onvoldoende slagvaardig om een aantal taken degelijk uit te voeren, bijvoorbeeld op gebied van milieu. De provincie moet nog meer bijstand kunnen verlenen. Zonder sterke provincies zal een nieuwe fusiegolf van gemeenten op gang komen. De afstand tussen burger en bestuur zou hierdoor nog vergroten.
  Verder uitbouw van het bovenlokaal fietspadennetwerk. Planmatige aanpak van alternatieve energieproductie voor gans de provincie Oost-Vlaanderen
 2. Een trekkersrol voor projecten voor energiebesparing en de uitbouw van alternatieve energieproductie heeft voor mij een absolute prioriteit. Een goede participatie van zo veel mogelijk actoren zoals burgers, bedrijven en lokale overheden kan er voor zorgen dat we sneller uitzicht krijgen op een duurzaam gebruik van onze omgeving. Ook onze (klein)kinderen moeten de kans krijgen om in een hoogontwikkelde maatschappij te leven met voldoende kansen om hun eigen talenten uit te bouwen en te verzilveren.

Jonas De Koning (Piratenpartij)

 1. De interne staatshervorming is niet ambitieus genoeg doorgevoerd. De provincies zijn nog steeds een overbodige bestuurslaag. Een efficiënter en transparanter bestuur is nodig.
  Ze zou zich best focussen op taken waarvoor zij schaalvoordelen kunnen bieden. De eGov dienst is hier een voorbeeld van. Voor zo’n projecten kan de provincie meerwaarde bieden.
  Mensen weten niet precies wat de provincie voor hen kan doen of wat haar precieze bevoegdheden zijn. Hier kan beter over gecommuniceerd worden.
  Openbaarheid van bestuur is een hoofdprioriteit. Bestuursdocumenten dienen eenvoudig online raadpleegbaar te zijn.
 2. De provinciebelastingen moderniseren. Dit allegaartje aan verouderde belastingen brengt amper nog iets op. De geschrapte belastingen kunnen vervangen worden door een eenvoudiger systeem.
  De provinciale domeinen niet langer verlieslatend uitbaten maar werken naar een break-even situatie. Hanteer een redelijke prijs voor iedereen: dit drukt de kosten.
  Openbaarheid van bestuur heeft de hoogste prioriteit. Waarom niet de zittingen streamen? Een cumulplafond voor mandatarissen instellen met een maximum van drie mandaten.

Lena Van Boven (Vlaams Belang)

 1. Zolang het niveau van de provincies bestaat is het nodig en noodzakelijk om ook daar onze punten op de agenda te plaatsen. 1.Wij blijven er op toezien dat de gelden die de provincie krijgt van de overheid goed worden besteed.Wat ons betreft geen subsidies voor moskeeën of voor een godsdienst die haat predikt. Geen subsidies voor wansmakelijke kunst waar een deel van het budget aan wordt verspild. 2. Veilige, propere en drugsvrije scholen en domeinen. 3. Bescherming van onze taal en Vlaamse cultuur.
 2. Om te beginnen een zuiniger en efficiënter beleid. Afschaffen van de dure buitenlandse reizen die de leden van de deputatie ondernemen. Geen subsidies voor moskeeën. Meer investeren in een veilige en leefbare provincie door middel van ondersteunende maatregelen met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het voorkomen van misdrijven. De provincie moet een krachtiger beleid voeren tegen drugs. Wat gezondheid betreft moet het beleid verder gaan dan preventie. In elk provinciaal gebouw zou een AED toestel aanwezig moeten zijn en opgeleid personeel. Vooral in de sportcomplexen zou dat geen overbodige luxe zijn.   

 

District Dendermonde

Hilde Bruggeman (Open VLD)

 1. - Ruimtelijke Ordening is en blijft een belangrijk beleidsitem.
  De provincie (als verkozen streekbestuur) is enerzijds voldoende uitgebouwd om (deskundig, flexibel en uitvoeringsgericht) ruimtelijke kansen en problemen aan te pakken die de gemeentegrenzen overschrijden (wonen, werken, recreatie, water,…). Anderzijds staat de provincie voldoende dicht bij de burgers en de gemeenten om hen op maat te ondersteunen en nieuwe uitdagingen en behoeftes aan te voelen en (accuraat) hierop in te spelen.
  - Bovenlokale infrastructuur aanbieden.
  De provincie heeft een coördinerende, stimulerende en ondersteunende rol bij het ontwikkelen, onderhouden en exploiteren van bovenlokale infrastructuur (zowel naar sport toe, als met betrekking tot de recreatiedomeinen). Daarbij kunnen provincies omwille van hun schaal de belangen van natuur, sport, recreatie en ruimtelijke ordening goed afwegen en op elkaar afstemmen.
  - Cultuur.
  Naast het coördineren van het streekgericht bibliotheekbeleid, krijgen de provincies belangrijke taken inzake het regionaal cultureel erfgoed-beleid.
 2. Omdat sport nu mijn bevoegdheid is, geef ik hier twee concrete items aan:
  - G-sport wordt een kerntaak voor de provincies.
  Het net opgerichte Steunpunt G-sport (waarin de provincies en de vertegenwoordigers uit de sector zitten) verder uitbouwen en het provinciale beleid hierop enten, opdat alle Oost-Vlamingen op een gepaste manier kunnen sporten. Inzetten op sport is inzetten op gezondheid.
  - De bestaande sportcentra alle kansen bieden. Zeer concreet betekent dit o.a. voor Golf Puyenbroeck de uitbreiding (op basis van het onderzoek) van een 9 naar 18 holes om de verdere democratisering en toeleiding tot de golfsport te kunnen verwezenlijken.

Barbara Pas (Vlaams Belang)

 1. Het takenpakket van de provincies is, ondanks de initiële bedoeling, nauwelijks gewijzigd. Dit tussenniveau afschaffen is veel efficiënter en goedkoper. Zolang de andere partijen de provincies behouden om postjes te verdelen, willen wij er op toezien 1) dat de provinciale subsidies terecht komen bij hen die het echt nodig hebben 2) dat onze provinciale domeinen veilig, proper en voor ons eigen volk toegankelijk blijven en 3) dat onze identiteit op het voorplan komt in de provinciale scholen.
 2. Met belastinggeld moet men zuinig omspringen. De huidige deputatie subsidieert moskeeën, sponsort transgenderonderzoek, onderneemt reizen naar China en Vietnam,… Dat zijn niet de prioriteiten van de Oost-Vlaamse burger. Bij voorrang willen wij investeren in een veilige, Vlaamse, propere, sociale en leefbare provincie. Zo kan de provincie ondersteunende maatregelen nemen om de onveiligheid te beperken. Door bv. Buurt Informatie Netwerken en SDNA-projecten financieel en organisatorisch te steunen.

Annemie Demuyt (N-VA)

 1. Economie: de focus van de provincie moet liggen op de economische ontwikkeling van elke regio, zodat de welvaart en leefbaarheid in heel Oost-Vlaanderen verder kan groeien en ontwikkelen. Ruimtelijke ordening: de provincie moet toezicht houden op het efficiënt gebruik van de ruimte: bijvoorbeeld verwaarloosde industriegronden opwaarderen en saneren voor hergebruik zodat de bestaande industriezones ten volle benut worden. Toerisme: de provincie probeert zich van haar mooiste kant te laten zien aan alle inwoners van het land en zo de provincie Oost-Vlaanderen te promoten.
 2. De N-VA wil het provinciebestuur nog verder vereenvoudigen en afslanken. De provincie moet zich focussen op taken waar ze nog een meerwaarde biedt en niet langer dubbele bevoegdheden dragen in combinatie met Vlaanderen of steden en gemeenten. N-Va pleit dus ook voor een efficiënter provinciebestuur. Op deze manier kunnen we de provinciebelastingen verlagen.

 

lees ook