Lijsttrekkers over de Vlaams-Brabantse provincieraadsverkiezingen

De voorbije weken hebben alle Vlaamse lijsttrekkers via "De vragende partij" hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de lijsttrekkers voor de Vlaams-Brabantse provincieraad.

Onze redactie legde elke lijsttrekker voor de Vlaams-Brabantse provincieraad twee vragen voor. Hieronder vindt u de antwoorden van de lijsttrekkers voor uw district.

Na de beslissingen van de Vlaamse ministerraad in februari 2012 lijkt de discussie over het behoud of het afschaffen van de provincies afgelopen. De provincies blijven bestaan, maar het takenpakket wordt scherper afgelijnd.

1. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste beleidsitems binnen dat scherper profiel?

2. Wat moet bij voorrang gerealiseerd worden door het provinciebestuur waarvoor u zich kandidaat stelt?

District Leuven

Danny Carleer (PVDA+)

 1. Samenlevingsopbouw: meer sociale initiatieven (zie ook 2.) / Huisvesting: een betaalbare woonst voor iedereen / Verkeersveiligheid. In vergelijking met het buitenland zitten we statistisch niet goed. Ook op en langs de provinciale wegen blijft er heel wat te doen. Bijvoorbeeld in Kortenberg is er nog veel werk aan de N2 om de omgeving daar veiliger en leefbaarder te maken.
 2. ik verwacht van de Vlaams-Brabantse provincieraad initiatieven om voor een meer verdraagzame wijze van samenleven te zorgen. Nu laten ook de provincieraadsleden zich vaak opmerken in het communautaire circus. Als we straks met nog wat meer N-VA-ers zitten, mogen we nog meer van deze flauwekul verwachten. Die partij staat niet voor een sociaal rechtvaardig, maar voor een eng, bang, grauw, egoïstisch, narcistisch, verdeeld en onverdraagzaam Vlaanderen.

Willy Smout (Vlaams Belang)

 1. Vlaams Karakter&eigenheid: de uitbreiding van de Franstalige olievlek vanuit Brussel, samen met het falend integratiebeleid van vreemdelingen bedreigt in toenemende mate de provincie Vlaams-Brabant. / Betaalbaar wonen: de toenemende immigratie maakt de woningprijzen onbetaalbaar. Een gecoördineerd sociaal woonbeleid dient voorrang te geven aan jonge Vlaamse gezinnen die willen blijven wonen in eigen streek. De belasting op wonen moet dalen./ Mobiliteit&ruimtelijke ordening: economische activiteiten de nodige ruimte geven voor tewerkstelling in eigen streek, met goede verkeersontsluiting richting Antwerpse haven, is de enige duurzame oplossing voor het fileprobleem richting Brussel.
 2. Opstarten van een duurzaam integratiebeleid: taalbadklassen, inburgeringsproeven met examen, promotiecampagnes om het Nederlands ook in de huiskring te gebruiken. Kinderen krijgen hierdoor volwaardige ontwikkelingskansen in onze maatschappij en het helpt hen op weg “Vlaming onder de Vlamingen” te worden./ Betaalbaar wonen: provincie vermindert de onroerende voorheffing in de mate dat haar takenpakket wordt afgebouwd. Provincie coördineert het sociaal woonbeleid met voorrang voor jonge Vlaamse gezinnen en oefent druk uit op hogere bestuursniveaus om stengere immigratiewetten te bedingen, wat ook de druk op de woningmarkt doet afnemen. / Mobiliteit&ruimtelijke ordening: realisatie van de ontsluiting van Leuven en het Hageland richting Antwerpen. (vb. via verbinding E 19 –E314 tussen Holsbeek en Zemst).

Sonia Van Laere (N-VA)

 1. Binnen de Vlaamse Regering is afgesproken dat er 3 bevoegdheden overblijven voor de provincie: toerisme, economie en ruimtelijke ordening. De overige bevoegdheden gaan naar Vlaanderen of de gemeente. Een voorbeeld: jeugdverenigingen, zoals scouts en chiro, krijgen nu subsidies van de Vlaamse Overheid en van de provincie. Ze moeten ook 2 dossiers indienen. Na de afslanking van de provincie zal de totale subsidie wel even hoog zijn, maar er zal maar 1 dossier meer nodig zijn.
 2. De realisatie van de afslanking van de provincie is de grote uitdaging voor de N-VA. De traditionele partijen willen die afslanking ten koste van alles tegenhouden en alles bij het oude houden. Dat is duidelijk te zien in hun verkiezingspropaganda. Alleen als de N-VA met een grote fractie kan deelnemen aan het beleid van de provincie zal de afslanking van de provincie gerealiseerd worden.

Tie Roefs (Groen)

 1.  Milieu, mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn de belangrijkste beleidsitems. Het provinciebestuur moet een ambitieus milieubeleid ontwikkelen en het milieuvergunningsbeleid moet aan bod komen in de openbare zittingen van de provincieraad. De verdubbeling van de Brusselse ring past niet in een provincie die de kaart van de duurzaamheid trekt. De ruimtelijke ordening van Vlaams-Brabant moet gericht zijn op het behoud van open ruimten en het leefbaar maken van stadskernen en verstedelijkte gebieden.
 2. Een klimaatneutrale provincie kan niet uitblijven. Vlaams-Brabant moet haar ambities scherp stellen. De provincie moet investeren in een bovenlokaal fietspadennetwerk. Ze moet werk maken van een Gewestelijk Expresnet (GEN) en van ‘intermodaal’ transport. De provincie kan beroep doen op kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden met bedrijven aanmoedigen.
  Zo bouwt ze aan een economie die op duurzame wijze bijdraagt aan onze welvaart. Tegelijk moet de provincie actief strijden tegen
  (kans)armoede.

Denise Vandevoort (SP.A)

 1. • Mobiliteit: de provincie moet dringend verder werk maken van de aanpak van de files en de uitbouw van openbaar vervoer. Verkeersveiligheid: fiets- en voetpaden vragenextra aandacht.
  • Ruimte is schaars, we moeten er dus bewust mee omgaan. Het is de uitdaging te komen tot een evenwicht tussen (betaalbaar) wonen, werken en milieu.
  • Groene energie: Vlaams-Brabant heeft een achterstand in te halen en moet daarom in zones voor windmolens en zonnepanelen te voorzien.
 2. Mobiliteit is hét knelpunt in Vlaams-Brabant. De files zijn niet alleen vervelend voor wie er in staat, ze zijn ook een belangrijke belemmering voor de economische groei en de werkgelegenheid. Bovendien zijn ze nefast voor milieu en gezondheid. Een aanpak van dit probleem, in samenwerking met openbaar vervoer maar ook met aandacht voor fiets- en voetpaden, is daarom prioriteit nummer 1.
   

 

District Diest

Nico Creces (Vlaams Belang)

 1. 1. Het vrijwaren van ons Vlaams karakter. Onze provincie heeft te maken met een grote influx van niet alleen Franstalingen in de regio's Halle en Vilvoorde, maar ook met niet-europese vreemdelingen die zich eveneens vestigen in de Leuvense regio, zonder dat deze geïntegreerd zijn in onze maatschappij.
  2. Betaalbaar wonen voor onze eigen mensen.
  3. Verstedelijking tegengaan en zoveel mogelijk groene zones inbouwen.
 2. Het realiseren en ondersteunen van betaalbaar wonen voor onze eigen mensen, met voorrang voor jonge Vlaamse gezinnen.
  Het stopzetten van de subsidiëring van moskees in onze streek en dat geld gebruiken voor het versterken van het Vlaams karakter.

Hilde Kaspers (N-VA)

 1. De scherpstelling van het provinciaal takenpakket spitst zich toe op de grondgebonden materies, met name; economie, ruimtelijke ordening en toerisme. Het betekent concreet dat de provincie haar activiteiten afbouwt in de beleidsdomeinen die nu reeds op gemeentelijk of regionaal niveau worden waargenomen of best op deze niveaus worden geregeld. We denken dan met name aan persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn.
 2. Vereenvoudiging en afslanking van het provinciaal bestuur staat centraal, met oog voor het behoud van het Vlaams karakter van Vlaams-Brabant en betaalbaar wonen. Verder moet de efficiënte werking van het provinciaal bestuur verbeteren. Besparing op de werkingskosten van de provincie moet onder meer toelaten om de – overigens weinig transparante - provinciale opcentiemenbelasting gevoelig te verlagen. In dat verband willen we ook de wildgroei en versnippering van subsidies grondig herbekijken.

Karin Jiroflee (SP.A)

 1. • Mobiliteit: we moeten dringend werk maken van de aanpak van de files, maar ook van de verkeersveiligheid. Fiets- en voetpaden verdienen extra aandacht.
  • De ruimte is schaars, we moeten er dus bewust mee omgaan. Het is de uitdaging te komen tot een evenwicht tussen (betaalbaar) wonen, werken en milieu.
  • Groene energie: Vlaams-Brabant heeft helaas een achterstand in te halen. De provincie moet daarom in planningsprocessen zones voor windmolens en zonnepanelen voorzien.
 2. Mobiliteit is ongetwijfeld hét knelpunt in Vlaams-Brabant. De files zijn niet alleen vervelend voor wie er in staat, ze zijn ook een belangrijke belemmering voor de economische groei en dus de werkgelegenheid in onze regio. Bovendien zijn ze nefast voor milieu en gezondheid. Een intelligente aanpak van dit probleem, in samenwerking met het openbaar vervoer maar ook met aandacht voor fiets- en voetpaden, is daarom prioriteit nummer 1.

Julien Dekeyser (Open VLD)

 1. 1. ruimtelijke ordening :
  Naast haar eigen ruimtelijk beleid heeft de provincie de eindbeslissing over alle gemeentelijke initiatieven en acties inzake ruimtelijke ordening. De deputatie oordeelt ook in beroep over bouw- en verkavelingsvergunningen
  2. leefmilieu :
  De provincie beslist over de milieuvergunningen van de klasse 1- en ook over de beroepen van de klasse 2-bedrijven
  3. waterlopen :
  Het beheer van de waterlopen van 2de categorie is een provinciale bevoegdheid. Hiernaast treedt de provincie op als coördinator bij overstromingen en rampen
 2. Wij willen koploper worden als fietsprovincie. De investeringsmiddelen voor fietsinfrastructuur moeten verdubbeld worden. De Balenberg in Tremelo moet uitgebouwd worden tot een belevingscentrum voor cyclocross en mountainbike.
  Verkeersveiligheid in schoolomgevingen is voor ons een breekpunt. Wij gaan voor 50.000 €/school voor de inrichting van een veilige schoolomgeving
  Wij ijveren voor slim en zuinig ruimtegebruik door het opnieuw inzetten op stationslocaties
  (o.a. Haacht staat op het programma).

Monique Swinnen (CD&V)

 1. - Wonen en welzijn. Door piekende grond- en woningprijzen kennen welzijnsvoorzieningen een frappante achterstand in Vlaams-Brabant. Het Vlaams Investeringsfonds houdt geen rekening met regionale verschillen.
  - Waterbeheersing. Waterbeheersing wordt tot 3 niveaus herleid: Vlaanderen categorie 1, provincies cat. 2, gemeenten cat. 3.
  - Toerisme. De provincies voeren de promotie in het binnenland met o.a. het programma 'Vlaanderen Vakantieland', de vakantiecheque, ...
 2. - Welzijn. De 4 investeringstoelagen om achterstand van welzijnsvoorzieningen te verhelpen, blijven voorzien.
  - Water. Het onderhoud door de provincie van waterlopen cat. 3 aanbieden aan alle gemeenten. Blijven investeren om overstromingen weg te werken en erosiewerken uit te voeren.
  - Toerisme. De promotie van Vlaams-Brabant in het binnenland versterken. Vlaams-Brabant is de sterkste groeier in overnachtingen. Het aanbod hierin blijven vernieuwen in combinatie met zakenmensen en congresgangers.

District Tienen

Marc Wijnants (CD&V)

 1. Ik beperk mij tot het opsommen van een aantal direct concrete domeinen: betaalbaar wonen, fietspaden, mobiliteit & verkeersveiligheid
 2. De provincie moet al regisseur optreden en een voortrekkersrol spelen. Gemeenten hebben dan de keuze mee op de trein te springen om belangrijke projecten te realiseren.

Bernadette Stassens (Groen)

 1. Ruimtelijke ordening
  Er moet voorrang gegeven worden aan het behoud van open ruimten, landbouw en natuur.
  De reden voor roofbouw hierop is het tekort aan woongelegenheden, weginfrastructuur en industrie.
  Groen voelt de absolute noodzaak om zeer creatief na te denken over oplossingen voor dit tekort: alternatieve vormen van wonen, voorrang aan openbaar vervoer en fiets, en enkel duurzame bedrijven en volledige benutting van de bestaande terreinen.
  Wonen:faciliteren van generatiewonen, zorgwonen, co-housing...
  Welzijn:armoede
  (500 karakters op!!)
 2. Absolute keuze en voorrang voor streek- duurzame en bioproducten. Logistieke ondersteuning van de productielijn en organiseren van aanbod via verschillende kanalen.
  Plattelandsontwikkeling met accent op de vereenzaming, aanbod aan buurtwinkels en basis-administratieve hulp.
  Voorrang aan kleinschalige (vaak liefdevolle) initiatieven voor opvang van alleenstaande ouderen, jonge (allochtone)gezinnen,....Aandacht voor het “samen leven” als goede basis voor al het andere.

Lucia Dewolfs (N-VA)

 1. NVA gaat voor het afslanken van en de efficiëntere werking van de provincie
  en juist daarom willen we erbij zijn om dit te bewerkstelligen.
  o.m. door die afslanking kunnen we komen tot verlaging belasting (opcentiemen, niet altijd zo zichtbaar en/of gekend door de burger)
 2. Het resterende takenpakket wordt toegespitst op 3 actieterreinen :
  1.regionaal ondersteunend werken aan economie
  2.ruimtelijke ordening deels als ondersteuning aan die economie
  3.streektoersime dat ook de economische activiteit in de hand kan werken
  Ondersteunend werken op deze domeinen opdat steden/gemeenten zich als regio’s gaan profileren en zo als sterker en groter geheel naar buiten komen

District Halle

Mark Moens (PVDA+)

 1. Huisvesting: de provincie moet initiatieven nemen mbt openbaar bezit van bouwgronden en sociale woongelegenheid, zonder private inmenging, zonder discriminatie. / Samenleven: woonkernen uitrusten met een geïntegreerde openbare sociale infrastructuur: post, verzorgingscentra, politiekantoor, gemeentediensten. Jeugd en vooral jonge kinderen moeten altijd voldoende omkaderde en goed uitgekiende ontspanningsruimte vinden. / Mobiliteit: wegwerken van het verkeersinfarct van Vl.-Brabant. Uitbouw van doeltreffend openbaar vervoer.
 2. Mobiliteit: taalgrens mag geen metro-grens zijn. Metro en carpooling moet aangemoedigd door combinatie van parkings met stations in de rand. Gen- en andere nieuwe openbare-vervoersaders moeten uitgerust met moderne parallele fietspaden.

 Daniël Fonteyne (Vlaams Belang)

 1. Vlaams karakter: Halle-Vilvoorde kreunt onder de immigratie van meer dan 6000 inwijkelingen per jaar. Het dure “integratiebeleid” komt neer op dweilen met de kraan open… De Franstaligen blijven onze streek als hun wingewest beschouwen. / Wonen: Jonge koppels vinden hier amper betaalbare woningen en verlaten de streek. Het woonbeleid is versnipperd, een aanzienlijk deel van de sociale woningen gaat nu naar vreemdelingen. / Ruimtelijke ordening en mobiliteit: De groene gordel wordt bedreigd en we staan elke dag langer in de file.
 2. Vlaams karakter: Wij vragen extra personeel , een assertievere houding, ondersteuning van de middelbare scholen door taaltesten te bekostigen. Geen toetreding tot de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap. / Wonen: Bundel provincie, Vlabinvest, … onder één woonregie; zorg voor betaalbare woningen, met voorrang voor jonge Vlaamse gezinnen. Eis strengere federale wetten: sociale woning pas na minstens 3 jaar bijdragen en 5 jaar legaal verblijf. / Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Tegengaan van de verstedelijking en voltooien van de ring in het zuiden, via een tunnel van Ruisbroek naar Tervuren.

Linda De Dobbeleer-Van den Eede (N-VA)

 1. Voor N-VA focussen wij op de grondgebonden materies: toerisme, ruimtelijke ordening en economie. Voor de persoonsgebonden materies zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden met de Vlaamse Overheid of de gemeenten, aangezien door de Interne Staatshervorming nog slechts 2 niveaus een bepaalde materie kunnen behandelen. N-VA geeft graag mee dat de POM een duidelijke en belangrijke speler zal zijn op het gebied van het ontwikkelen van bedrijventerreinen (zowel nieuwe als brownfields) met een bijhorend parkmanagement. Voor het toerisme zullen we vooral de binnenlandse toerist aanspreken: kunstpatrimonium, Groene Gordel en Hageland en ook de provinciedomeinen spelen hier een belangrijke rol.
 2. Het Vlaams Karakter van onze provincie moet verstevigd worden. Hier moeten jonge gezinnen de kans krijgen om in eigen streek te blijven wonen en ook werken.

Martine Lemonnier (SP.A)

 1. Sommige problemen overschrijden de gemeentegrenzen, maar zijn te veraf voor het Vlaamse gewest. De provincie is daarom het meest geschikte bestuursniveau om deze problemen op een transparante wijze aan te pakken :
  a. Sp.a pleit voor provinciaal maatwerk op het vlak van een doelmatig gebiedsgericht streekbeleid, zowel op economisch gebied als m.b.t. de welzijnsvoorzieningen
  b. De provincie dient een belangrijke rol te spelen inzake duurzaamheid en de bestrijding van de wateroverlast. Enkel via bovenlokale samenwerking kunnen deze problemen aangepakt worden.
  c. Voor sp.a is de provincie het fietsbestuur bij uitstek. We willen nog meer het fietsgebruik naar werk of school stimuleren.
 2. Door haar centrale ligging en de grote verkeersassen van en naar Brussel moet de provincie haar regierol waarmaken in de aanpak van bovenlokale mobiliteitsvraagstukken. Uitgangspunt i s het STOP-principe. Dit betekent dat de voet- en buurtwegen geherwaardeerd worden en dat het fietsgebruik gestimuleerd wordt. Niet alleen door het bovenlokaal fietsroutenetwerk verder uit te bouwen, maar ook door gemeenten intensief te begeleiden om meer fietspaden te realiseren. Een bijzonder aandachtspunten zijn de fietsverbindingen naar Brussel en de fietsnetwerken langs de spoorwegen. Tenslotte pleiten we voor het verder uitbouwen van een degelijk en betaalbaar openbaar vervoer.

Elke Zelderloo (CD&V)

 1. -Ruimtelijke ordening: provincie als beroepsprocedure-niveau voor bouwgeschillen;
  -Vlaams karakter: het promoten en organiseren van taalcursussen Nederlands voor andertaligen (cfr NT2 campagnes);
  -Cultuur en jeugd: supralokale initiatieven opstarten en/of ondersteunen ter bevordering van cultuurparticipatie maw nog meer inzetten op de labofunctie van de provincie;
 2. Administratieve vereenvoudiging.

Luc Debraekeleer (Groen)

 1. Ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit! Vlaams-Brabant koos de simpelste weg: overtredingen en scheef gegroeide situaties regulariseren. Groen wil het behoud van de open ruimte en leefbare stadskernen en verstedelijkte gebieden. Kwaliteit van water, bodem en lucht wordt het uitgangspunt van het milieubeleid. Er is werk: fijn stof, ozonpieken, asbest, nitraten. Deze beïnvloeden de gezondheid. De provincie verzet zich tegen de verdubbeling van de Ring, Uplace, Neoproject Heizel.
 2. Weinig zichtbaar voor de burger, maar nefast voor een efficiënt bestuur is de bestuurlijke 'verrommeling'. Veel bovenlokale taken worden uitgevoerd door intermediaire organisaties zoals de intercommunales, huisvestingsmaatschappijen en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. De provincie financiert deze organisaties, maar geeft in feite de macht uit handen. De democratische controle op deze organisaties is beperkt. Een provinciebestuur moet een belangrijk deel van deze taken zelf uitvoeren.

Walter Zelderloo (Open VLD)

 1. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en toerisme/recreatie.
 2. - verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen
  - vernieuwde stationsomgevingen
  - verdubbeling aantal kilometer fietspaden
  - uitbreiding provinciale uitleendienst

District Vilvoorde

Jan Laeremans (Vlaams Belang)

 1. Vlaams karakter: Halle-Vilvoorde kreunt onder de immigratie van meer dan 6000 inwijkelingen per jaar. Het dure “integratiebeleid” komt neer op dweilen met de kraan open… De Franstaligen blijven onze streek als hun wingewest beschouwen. / Wonen: Jonge koppels vinden hier amper betaalbare woningen en verlaten de streek. Het woonbeleid is versnipperd, een aanzienlijk deel van de sociale woningen gaat nu naar vreemdelingen. / Ruimtelijke ordening en mobiliteit: De groene gordel wordt bedreigd en we staan elke dag langer in de file.
 2. Vlaams karakter: Wij vragen extra personeel , een assertievere houding, ondersteuning van de middelbare scholen door taaltesten te bekostigen. Geen toetreding tot de Brusselse hoofdstedelijke gemeenschap. / Wonen: Bundel provincie, Vlabinvest, … onder één woonregie; zorg voor betaalbare woningen, met voorrang voor jonge Vlaamse gezinnen. Eis strengere federale wetten: sociale woning pas na minstens 3 jaar bijdragen en 5 jaar legaal verblijf. / Ruimtelijke ordening en mobiliteit: Tegengaan van de verstedelijking en voltooien van de ring in het zuiden, via een tunnel van Ruisbroek naar Tervuren.

Tom Troch (SP.A)

 1. Mobiliteit. Het Planbureau voorspelt dat het personenvervoer nog met ca. 20% zal toenemen tegen 2030 en het goedervervoer met bijna 70%. En onze regio is al bijna 1 grote file.
  Economische ondersteuning. We zijn een welvarende regio, maar voelen daardoor de gevolgen van de crisis sneller. We moeten dus blijven investeren in onze troef, de kenniseconomie.
  Waterlopen. Overstromingen teisterden onze regio de voorbije jaren. De provincie heeft een cruciale rol het aanleggen van overstromingsgebieden.
 2. Meer en veilige (bovenlokale) fietspaden. In Halle-Vilvoorde gebeurt slechts 1,5% van het woon-werk-verkeer met de fiets, terwijl het Vlaams gemiddelde 11% is. Als we dit cijfer kunnen laten stijgen, pakken we al een stuk de files aan. Dit kan o.a. door veilige, goed onderhouden, snelle verbindingen. De provincie heeft hierin een belangrijke rol met het bovenlokaal fietsroutenetwerk en het fietsfonds. Er zijn al stappen gezet, maar we moeten duidelijk nog een versnelling hoger schakelen.

Lena Ghysels (N-VA)

 1. De drie belangrijkste beleidsitems die zullen overblijven na de hervormingen zijn grondgebonden: economie, ruimtelijke ordening en toerisme. De overige persoonsgebonden domeinen zoals o.a. welzijn, cultuur zullen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid vallen. De provincie zal in deze persoongebonden materie haar inbreng nog wel kunnen leveren, maar dit moet dan duidelijk afgesproken worden met De Vlaamse overheid en vastgelegd worden in een bestuursakkoord.
 2. De provincie zal nog meer moeten besparen en afslanken ten voordele van een efficiënter bestuur en van de vermindering van een aantal belastingen die de burger via een niet altijd even duidelijke weg moet betalen. De eigenheid van Vlaams-Brabant moet bewaard blijven. Zo gaat de verstedelijking ten koste van verlies van groen, van open ruimte en vooral jaagt ze jonge gezinnen weg uit hun leefomgeving ten voordele van meerverdieners die de prijzen van gronden en woningen de lucht injagen.

Gwen Falony (PVDA+)

 1. De strijd tegen de neoliberale marktvisie. Publiek-private partnerschappen vervangen het sociale weefsel van publieke voorzieningen door dat van geld en prestigeprojecten. Een andere aanpak is nodig!
  Een socialer beleid. Investeren in gezondheidszorg, welzijnswerk, jeugdwerking, sport en lokale cultuur. Het provinciaal onderwijs moet kosteloos worden.
  Transparantie! Bij het uitreiken van vergunningen moeten openbare debatten gevoerd worden - referenda moeten mogelijk en bindend zijn.
 2. Halle en Vilvoorde vormen de favoriete speeltuin voor nationalisten van allerlei slag. En dat terwijl er ook serieus werk is aan de winkel.
  Verkeersveiligheid blijft een heikel punt op en langs provinciale wegen. Ook het provinciale vergunningenbeleid jaagt veel mensen de kast op en de provincies besteden steeds meer uit aan de privé. Er is ook nood aan meer transparantie en een veel betere communicatie.

Corinne Olbrechts (Open VLD)

 1. 1. De werking zowel van de provincie als van de intercommunales transparanter en efficiënter maken. Dat moet leiden tot een lagere kostprijs. Klantvriendelijkheid naar de burger toe is een must.
  2. Voor mij moet het beleid absoluut de identiteit van de Rand vrijwaren en verstevigen.
  3. Vanuit de bevoegdheid Ruimtelijke Ordening moet de provincie werk maken van de ontsluiting van nieuwe bedrijfsterreinen en volgens haar mogelijkheden bijdragen tot het verzachten van het fileleed.
 2. De kostprijs van het provinciaal bestuur moet omlaag. Ik verwijs naar het efficiënt, transparant en klantvriendelijk besturen dat ik in punt 1 hierboven vermeld heb.

lees ook