Lijsttrekkers over de West-Vlaamse provincieraadsverkiezingen

De voorbije weken hebben alle Vlaamse lijsttrekkers via "De vragende partij" hun standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de lijsttrekkers voor de West-Vlaamse provincieraad.

Onze redactie legde elke lijsttrekker voor de West-Vlaamse provincieraad  twee vragen voor. Hieronder vindt u de antwoorden van de lijsttrekkers voor uw district.

Na de beslissingen van de Vlaamse ministerraad in februari 2012 lijkt de discussie over het behoud of het afschaffen van de provincies afgelopen. De provincies blijven bestaan, maar het takenpakket wordt scherper afgelijnd.

1. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste beleidsitems binnen dat scherper profiel?

2. Wat moet bij voorrang gerealiseerd worden door het provinciebestuur waarvoor u zich kandidaat stelt?

District Brugge

Jean Marie de Meester (Rood!)

 1. De provincie kan een belangrijke rol spelen als stimulator voor de regionale tewerkstelling bijvoorbeeld op vlak van toerisme en recreatie. Zo heeft onze provincie heel wat bossen in bezit. Wij pleiten voor één naaktbos in West-Vlaanderen. Dit zou bijkomende tewerkstelling kunnen creëren. Tevens pleiten wij voor bossen voor vrij rondlopende honden en waar kinderen en jongeren kunnen kamperen, bivakkeren, ... - De verdere uitbouw van de Zeebrugse haven is zeer belangrijk. Wij willen een rechtstreekse spoorlijn die Zeebrugge met het Ruhrgebied verbindt. Hierdoor zouden de plannen voor de verbreding en uitdieping van het Schipdonkkanaal komen te vervallen. - De provincie zou nog meer dan nu het geval is een bruggenhoofd moeten zijn tussen aangrenzende gemeenten. “
 2. Toerisme is een belangrijke troefkaart voor de kustprovincie. De aandacht moet voornamelijk dan ook gaan naar het verder stimuleren van het toerisme en recreatie. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de verdere ontwikkeling van de Zeebrugse zeehaven. De provincie kan hierin een coördinerende rol spelen tussen de diverse betrokken gemeenten. Hierbij moet er wel oog zijn voor leefbaarheid en milieu maar mag de tewerkstelling van duizenden mensen niet in het gedrang gebracht worden.

Roland Tyteca (VCD)

 1. De provincie kan via de aangestelde gebiedswerkers, die aanwezig zijn op de vergaderingen van de regionale welzijnsraden, een overzicht krijgen van het welzijn alsook van probleemgebieden. De provincie kan vaststellen of de grondrechten gewaarborgd worden: Democratische rechten gerespecteerd door de lokale overheden? (prioritair) / Recht op arbeid en de vrije keuze van beroepsarbeid ? (prioritair) / Bescherming van gezondheid, sociale en juridische bijstand ? / Toegang tot een behoorlijke huisvesting ? (prioritair) / Leefmilieu beschermd ? / Kansen op culturele en maatschappelijke ontplooiing? / Voorzieningen inzake onderwijs ? / Veiligheid - Verkeer?
 2. Het provinciebestuur moet er over waken dat de democratische rechten van de burger in alle zaken maximaal kunnen gewaarborgd worden. Het verleent advies voor de hogere overheid in eventuele klachten van de burger tegen lokale overheden (democratie). Het provinciebestuur doet vaststellingen inzake onvoldoende werkaanbod in bepaalde regio’s, signaleert deze aan de hogere overheid met eventuele voorstellen tot stimuli van de industriële activiteiten (arbeid). Door de gebiedswerkers en de regionale welzijnsraden staat de provincie dichter bij de burger en zal relatief vlug informatie krijgen over zijn noden en behoeften zodat er vlugger kan opgetreden worden om leemtes inzake behoorlijke huisvesting op te vullen (huisvesting). Die andere punten zijn niet onbelangrijk maar lijken volgens ons eerder een lokale, Vlaamse of federale bevoegdheid.

Dalila Douifi (SP.A)

 1. De interne staatshervorming is afgerond waarbij de takenpakketten voor de 3 beleidsniveaus scherper werden afgelijnd. Wij waren hiervoor vragende partij, cfr het VVP-memorandum van 2009 m.b.t. de bestuurlijke verrommeling. Binnen het takenpakket dat ons werd toegewezen zijn er geen belangrijke en minder belangrijke items. Of het nu grondgebonden- dan wel persoonsgebonden opdrachten betreft; we willen ze met evenveel inzet van mensen en middelen vervullen ten voordele van alle inwoners van onze provincie.
 2. Een evenwichtig aanbod van sociale huurwoningen (tegen 2020 moeten 8.125 huurwoningen, 3.846 sociale koopwoningen en 183 sociale kavels worden gerealiseerd). De provincie kan hier de regisseursrol opnemen. Investeringen inzake waterbeheersing via een meerjarig investeringsprogramma. Een verkeersveilige provincie met de realisatie van een fietsroutenetwerk. Een kwaliteitsvolle en respectvolle herdenking van Wereldoorlog I met het cultureel-evenementenprogramma ‘GoneWest’.

Ruben Cottenjé (BELG-UNIE)

 1. De belangrijkste beleidsitems voor de provincies binnen het scherper profiel zijn, onderwijs, leefmilieu en wegen en waterwegen.
 2. De Provincie West-Vlaanderen zou er vooral moeten op toezien dat er degelijk onderwijs wordt aangeboden in de provincie, door het stimuleren van “hoger onderwijs”-aanbod. Zo kunnen studenten in hun eigen provincie en dichter bij huis, studeren. Daarnaast heeft de provincie een duidelijke taak tot het creëren van meer bosgebieden. Dit onder meer door het terugdringen van de lintbebouwingen die ontstaan zijn tussen de verschillende gemeentes. Wegen en waterwegen zorgen dan weer voor een vlotte verbinding/ontsluiting tussen – en in West-Vlaanderen zeker – de centrumsteden en de haven van Zeebrugge.

Bart Naeyaert (CD&V)

 1. A. omgeving :
  strijd tegen wateroverlast door beheer van bron tot monding.
  actieve open ruimte via groendomeinen, groene assen, fiets en wandelroutes
  kwaliteit voor landschap, wonen en werken via ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, gebiedsgerichte werking.
  B. Ondernemen
  aanbieden van materiële ondersteuning (starters- en bedrijvencentra) en immateriële ondersteuning : bvb coördinatie van logistiek (POM), onderzoek en ontwikkeling in de landbouw (Inagro) productontwikkeling en marketing (Westtoer).
  C. betaalbaar wonen : ruimtelijke ordening, rollend fonds voor sociale koopwoningen, groepsaankoop, …
 2. De hierboven aangegeven zaken. Daarnaast moet echter ook aandacht zijn voor niet grondgebonden bevoegdheden zoals cultuur en welzijn. In zorg kan men een coördinerende rol opnemen en projectsubsidies toekennen voor vernieuwende projecten. Projecten als bvb Beaufort en Buren bij kunstenaars zijn gemeentegrensoverschrijdende projecten en cultuurparticipatie bevorderende activiteiten die een gemeente niet aankan. Een streekbestuur moet over alle bevoegdheden heen kunnen ingaan op noden en behoeften die op streekniveau ontstaan en niet onmiddellijk en adequaat door de Vlaamse overheid kunnen aangepakt worden. De gebiedsgerichte aanpak is daarbij een troef.

Jan Van Meirhaeghe (N-VA)

 1. Toerisme: Met de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog vanaf 2014 kan West-Vlaanderen zich internationaal op de kaart te zetten. Het cultuurhistorisch patrimonium, de kust, onze Vlaamse gastvrijheid en culinair vermogen moeten de troeven worden van deze herdenking.
  Ruimtelijk ordening: Open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen, landbouwgebied, … moeten in goed evenwicht komen te staan. Het provinciale bestuur moet inzetten op een duurzame landbouw, in goed afgewogen harmonie met andere vitale sectoren zoals toerisme en recreatie.
  Economie: Via de POM (Provinciale OntwikkelingsMaatschappij) kan de provincie de West-Vlaamse economie ondersteunen, o.a. bij de ontwikkeling en uitbouw van bedrijventerreinen. Zowel het ontwikkelen van nieuwe, als de herwaardering en sanering van bestaande terreinen.
 2. De organisatie van herdenkingen van de Groote Oorlog, en de opportuniteiten die dit voor de provincie meebrengt. Bijvoorbeeld het verder uitbouwen van de wandelroutes en het fietsnetwerk.
  Maar misschien is het nog belangrijker dat de provincieraad de nieuwe regels van de interne staatshervorming nauwgezet uitvoert. Het is de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur om de interne staatshervorming niet uit te hollen door overeenkomsten te sluiten met bevriende ministers. N-VA wil alvast enkel de grondgebonden materies binnen de provincie toelaten en zal er dan ook naar streven om de wetten van de interne staatshervorming strikt toe te passen.

Hugo De Plecker (Open VLD)

 1. Grondgebonden materie is een open taakstelling dus meer autonomie.
  * R.O.: eigen ruimtelijke visies streekgericht in overleg met de gemeenten
  * Milieu : meer rechtszekerheid voor bedrijven door permanent vergunningen beleid waar mogelijk
  * waterbeheersing: naast de waterlopen op termijn volledige bevoegdheid riolering infrastructuur i.s.m. gemeenten
 2. Bij de persoonsgebonden materie, onderhandelde taakstelling , zullen de bevoegdheden worden afgebouwd. Dit budget kan aangewend worden voor een vermindering van de bedrijfslasten en afschaffing ervan voor starters gedurende 5 jaar.
   

 

District Ieper

Alex Colpaert (Groen)

 1. De provincie heeft een zeer belangrijke educatieve taak. Zij moet verder werken aan de milieueducatie en hiervoor de provinciale domeinen nog verder uitbouwen. Een milieubewust kind wordt een milieubeschermende volwassene. Verder moet de provincie duurzame (sociale) woningbouw, maar ook nieuwe woonvormen als kangoeroe-wonen of cohousing stimuleren. Belangrijk blijft dat de provincie zorgt voor meer fietspaden en fietsroutes, zodat zowel de schoolfietsende jeugd als de recreant zich op een gezonde, veilige en duurzame manier kan verplaatsen.
 2. De provincie moet in de komende jaren vooral stimuleren dat de gemeenten gaan voor duurzame, energiebesparende projecten . Zo zou bv. bij de bouw van een nieuw zwembad het plaatsen van een warmtekoppelingscentrale (15 % minder energieverbruik) een vereiste moeten zijn. Ook moet de provincie het fietsnetwerk verder blijven uitbouwen en dan in de eerstvolgende jaren vooral in de Westhoek om zo het ecotoerisme (fietsarrangementen) te bevorderen. Stralingsgevaar stopt niet aan de Franse grens. De provincie is dé instantie die contacten kan leggen met de Franse bevoegde diensten om te overleggen inzakte de milieurisico’s van de kerncentrales van Gravelines, gelegen op 30 km van onze grens.

Christof Dejaegher (CD&V)

 1. Toerisme, economie waaronder land- en tuinbouw en ruimtelijke ordening.
 2. Het provinciebestuur moet prioriteit geven aan de aanleg van nieuwe fietspaden, waterbeheersingswerken tegen de overstromingen en het stimuleren van de economische en toeristische ontwikkeling.

Gunter Pertry (SP.A)

 1. De interne staatshervorming is afgerond waarbij de takenpakketten voor de 3 beleidsniveaus scherper werden afgelijnd. Wij waren hiervoor vragende partij, cfr het VVP-memorandum van 2009 m.b.t. de bestuurlijke verrommeling. Binnen het takenpakket dat ons werd toegewezen zijn er geen belangrijke en minder belangrijke items. Of het nu grondgebonden- dan wel persoonsgebonden opdrachten betreft; we willen ze met evenveel inzet van mensen en middelen vervullen ten voordele van alle inwoners van onze provincie.
 2. Een evenwichtig aanbod van sociale huurwoningen (tegen 2020 moeten 8.125 huurwoningen, 3.846 sociale koopwoningen en 183 sociale kavels worden gerealiseerd). De provincie kan hier de regisseursrol opnemen. Investeringen inzake waterbeheersing via een meerjarig investeringsprogramma. Een verkeersveilige provincie met de realisatie van een fietsroutenetwerk. Een kwaliteitsvolle en respectvolle herdenking van Wereldoorlog I met het cultureel-evenementenprogramma ‘GoneWest’.

Jan Claus (Piratenpartij)

 1. -> De provincie wordt verantwoordelijk voor alle bovengemeentelijke maar streekgebonden publieke instellingen (politie- en brandweerzones, intercommunales, waterschappen...). Decentralisatie van bevoegdheden naar de provinciale en gemeentelijke instellingen zoals voorzien in artikel 162 paragraaf 3 van de Belgische grondwet. Waarom moet het Vlaamse bestuursniveau nooit bevoegdheden afstaan aan de lokale bestuursniveau's terwijl ze dit omgekeerd wel altijd van anderen eist? Zij kan ook afslanken.
 2. -> De provincie West-Vlaanderen bevordert de grensoverschrijdende samenwerking met buurstreken en -regio's die eveneens aan de rand van hun land liggen. Beter goede buren dan verre vrienden. Voor een provincie als West-Vlaanderen die zowel aan de rand van de BeNeLux als van België als van Vlaanderen ligt is grensoverschrijdende samenwerking met buurtstreken en -regio's die in eenzelfde situatie zitten levensnoodzakelijk.

District Kortrijk

Kenny Beels (Piratenpartij)

 1. Alvast West-vlaanderen laten groeien naar een ondernemende topregio binnen Vlaanderen/België.- Toerisme naar West-vlaanderen meer promoten, wij zijn meer dan 'tzeetje'. - Respect voor natuur en leefomgeving , maar niet te nadele van groei en expansie binnen de provincie.
 2. Ram SABAM en co : het terugdringen van de almacht van SABAM en de andere 25 à 26 private belastingsdiensten in dit land (“billijke” vergoeding, Reprobel,...). - Gelijke kansen in de ganse provincie, zowel qua mobiliteit, onderwijs en werkgelegenheid. Achtergestelde regio’s ontsluiten en kansen bevorderen. Bijvoorbeeld betere verbindingen tussen de Westhoek en het noorden van West-Vlaanderen, en aangepaste criteria voor volwassenenonderwijs in dunbevolkte landelijke gebieden met groot oppervlak. - De provincie West-Vlaanderen bevordert de grensoverschijdende samenwerking met buurstreken en -regio's die eveneens aan de rand van hun land liggen. Beter goede buren dan verre vrienden.

Maarten Tavernier (Groen)

 1. De provincie moet zich focussen op taken waar zij echt een meerwaarde kan leveren: innoveren, coör¬dineren of stimuleren. Het accent ligt vooral bij grondgebonden bevoegdheden als mobiliteit, duurzaam toerisme en natuur. Bvb: de provincie is hét bestuur om een trage wegen- en fietsnetwerk te realiseren. Ze moet haar rol blijven spelen als trekker voor natuur- en milieueducatie en natuurgebieden verbinden. Als eigenaar van de provinciale domeinen moet ze die beheren en gratis toegankelijk houden.
 2. Veilige verbindingen realiseren voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of werk, door het fietsroutenetwerk jaarlijks met 50 km uit te breiden en door trage wegen in te schakelen voor voetgangers en fietsers. De troeven voor plattelandstoerisme uitspelen. Door hoevetoerisme te ondersteunen zorgen we voor extra inkomsten voor de landbouwers en behouden we de open ruimte. Daar moet plaats zijn voor zachte recreatie maar ook voor windenergie en waterbuffering. Economie en ecologie gaan samen.

Reinhilde Castelein (Vlaams Belang)

 1. De lokale bestuurskracht versterken bij:
  * Het sociaaleconomisch streekbeleid: ondersteuning kennisclusters die moet leiden tot
  kennisgedreven economie (dataverzameling, exploitatie van bedrijven- en ondernemingscentra),
  in een veilig klimaat.
  * Aanpak waterbeheersingproblematiek: afvoermogelijkheden van het IJzerbekken en
  noodzakelijke bufferbekkens
  * Verdere uitbouw van toeristisch recreatief potentieel: opwaardering van bestaande
  provinciale groendomeinen, promotie van Vlaamse Kust!
 2. De gouverneur moet actieve rol spelen in garanderen van veiligheid en aanpak van grenscriminaliteit: aandringen op bewaakte grensovergangen, informatiedeling met Franse politiediensten, sensibiliseren en stimuleren van ondernemers en burgers door in te zetten op buurtinformatienetwerken. Het aanbieden van een pakket aan ondernemers om hen en hun werknemers weerbaarder te maken tegen criminele feiten moet een prioriteit zijn in samenwerking met de diensten van de gouverneur en de West-Vlaamse politieschool.

Carl Vereecke (Open VLD)

 1. Toerisme: ontspannen en ondernemen
  Economie en landbouw : een duurzame toekomst bieden
  Waterbeheer : integrale en geïntegreerde aanpak
 2. - economisch herstel in de provincie West-Vlaanderen
  - een strategisch provinciaal energiebeleid, vooral inzake het ontwikkelen van windenergie
  - minder bestuurlijke drukte (minder mandaten allerhande)
  - vermindering van de provinciale uitgaven
  - verhoging van de kwaliteit van besturen.

Peter Herman (N-VA)

 1. Toerisme: Vanaf 2014 wordt de ‘Grote Oorlog’ herdacht. West-Vlaanderen kan zich dan internationaal op de kaart te zetten. De provincieraad moet initiatieven nemen om de toeristische- en de horecasector te ondersteunen. Het cultuurhistorisch patrimonium, de kust, onze Vlaamse gastvrijheid en culinair vermogen moeten de troeven worden van deze herdenking. Ze moeten de basis vormen voor het toeristisch succes van West-Vlaanderen in de toekomst.
  Ruimtelijk ordening: Wonen, werken, handel drijven, ontspannen moeten harmonieus kunnen samen gaan. Ook voor de kleinere handel moet er voldoende betaalbare ruimte beschikbaar zijn.
  Economie: 2 Economisch belangrijke assen lopen door onze provincie. De industriële as Brugge-Roeselare-Kortrijk-Waregem, en de toeristische as Brugge - kust. De basis van onze economische structuur zijn de KMO’s. Deze moeten beroep kunnen doen op ondersteunend advies om nationaal en internationaal te kunnen ondernemen.
 2. Het project “De Grote Oorlog” alsook het verder uitbouwen van het fietsnetwerk bvb door herstel van de oude gemeentelijke wandelwegen en de kerkewegels, … zijn belangrijke zaken.
  De nieuwe regels van de interne staatshervorming nauwgezet uitvoeren volgens het ‘Witboek voor interne staatshervorming”.
  N-VA wil alvast enkel de grondgebonden materies binnen de provincie toelaten en zal er dan ook naar streven om de wetten van de interne staatshervorming strikt toe te passen.

Axel Weydts (SP.A)

 1. De interne staatshervorming is afgerond waarbij de takenpakketten voor de 3 beleidsniveaus scherper werden afgelijnd. Wij waren hiervoor vragende partij, cfr het VVP-memorandum van 2009 m.b.t. de bestuurlijke verrommeling. Binnen het takenpakket dat ons werd toegewezen zijn er geen belangrijke en minder belangrijke items. Of het nu grondgebonden- dan wel persoonsgebonden opdrachten betreft; we willen ze met evenveel inzet van mensen en middelen vervullen ten voordele van alle inwoners van onze provincie.
 2. • Een evenwichtig aanbod van sociale huurwoningen (tegen 2020 moeten 8.125 huurwoningen, 3.846 sociale koopwoningen en 183 sociale kavels worden gerealiseerd). De provincie kan hier de regisseursrol opnemen.
  • Investeringen inzake waterbeheersing via een meerjarig investeringsprogramma.
  • Een verkeersveilige provincie met de realisatie van een uitgebreid fietsroutenetwerk.
  • Een kwaliteitsvolle en respectvolle herdenking van Wereldoorlog I met het cultureel-evenementenprogramma ‘GoneWest’.

District Oostende

Liliane Geyskens (piratenpartij)

 1. Er moet meer informatie naar de mensen toestromen. Bijna niemand weet welke taken de provincie op zich neemt,anderzijds moet er meer controle uitgeoefend worden door het provinciaal beleid op de gemeenten besturen.
 2. Meer inspraak voor de burgers.

Herman Lodewyckx (Groen)

 1. In de regio Oostende raken de kust en het platteland elkaar. De provincie is het geëigende niveau om de vraag naar duurzaam toerisme te verzoenen met een innovatief en duurzaam landbouw- en havenbeleid. Mobiliteit moet sterk de kaart trekken van het realiseren van aantrekkelijke, veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, zowel in woon-werk; woon-school en recreatief verband. Bedrijven moeten duurzame werkgelegenheid aanbieden, in verbondenheid met de onderwijs- en vormingsinstellingen in de regio.
 2. De provincie moet een toonbeeld worden van duurzaamheid op alle vlakken: toerisme, werkgelegenheid, cultuur, ecologie, economie, … De initiatieven van de provincie moeten initiatieven van gemeentes, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen…. faciliteren. De provincie moet een forum zijn waar verschillende stakeholders mekaar kunnen vinden om een duurzame mix van werkgelegenheid, scholing en vorming, recreatie, toerisme, … te realiseren.

Anthony Dumarey (Open VLD)

 1. 1.Toerisme: ontspannen en ondernemen
  De provinciale wandel- en fietsroutes, maar ook de bezoekerscentra zijn zeer kwaliteitsvol. Vanaf 2013 wordt het provinciebedrijf ‘Westtoer’ exclusief verantwoordelijk voor de binnenlandse toeristische promotie. Dit is een zeer bijzondere uitdaging, vooral met oog op de komende jaren 2014-2018. Het internationale vredestoerisme vraagt terecht om aandacht.
  2. Economie en landbouw: een duurzame toekomst bieden
  Het provinciaal bestuur moet de economische streekontwikkeling ondersteunen, dit kan verwezenlijkt worden door het scheppen van ruimte en het ondersteunen van diverse mogelijkheden van transport, maar ook samenwerking met de gemeenten, de bedrijven en de onderwijsinstellingen.
  3. Waterbeheer: integrale en geïntegreerde aanpak
  West-Vlaanderen heeft door de jaren een onmiskenbare expertise uitgebouwd inzake waterbeheer in de provincie. Deze expertise moet ten volle worden benut voor het beheersen van de waterhuishouding. Lokale besturen moeten hierbij gestimuleerd blijven om hun riolen, grachten en beken te digitaliseren in een hydronautstudie en zelf te modelleren.
 2. - Economisch herstel in de provincie West-Vlaanderen
  - Een strategisch provinciaal energiebeleid, vooral inzake het ontwikkelen van windenergie
  - Minder bestuurlijke drukte (minder mandaten allerhande)
  - Vermindering van de provinciale uitgaven
  - Verhoging van de kwaliteit van besturen door vereenvoudiging van de procedures, door verdere uitbouw van het e-government, door goede samenwerking met lokale besturen met goede afstemming van bevoegdheden.

Koen Bultinck (Vlaams Belang)

 1. De interne staatshervorming die door de Vlaamse regering in juni 2009 werd aangekondigd heeft voorlopig niet veel opgeleverd. De provincies worden in hun actieradius niet beperkt tot de grondgebonden bevoegdheden.
  Wat de gemeenschapsgebonden bevoegdheden betreft kunnen ze akkoorden sluiten met de respectievelijke vakministers. Ook de rol als inrichtende macht van het provinciaal onderwijs wordt niet langer in vraag gesteld.
  Het Vlaams Belang heeft altijd gesteld dat de provincie zich moet beperken tot een aantal grondgebonden bevoegdheden zoals toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en waterbeheer.
 2. Via de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) moet de provincie sterk investeren in en inzetten op de ontwikkeling van de Westvlaamse economie, met grote aandacht voor de kennisclusters en de noodzakelijke ruimte voor bedrijvigheid.

Wim Aernoudt (N-VA)

 1. Zoals door de Vlaamse regering is beslist moet de provincie West-Vlaanderen zich focussen op een beperkt aantal taken. Deze worden de grondgebonden materies genoemd. Toerisme is, zeker bij ons in West Vlaanderen, heel belangrijk. Ook gemeente overschrijdende werking in verband met ruimtelijke ordening is een uitdaging. Economische streekontwikkeling met veel aandacht voor onze KMO’s verdient ook speciale aandacht. N-VA kiest ook voor een duurzame landbouw en wil via de provincies ondersteuning bieden.
 2. De herdenking van de eerste wereldoorlog kan voor West-Vlaanderen wereldwijde aandacht te genereren. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) zette de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog op de sporen en zorgde, ook voor West-Vlaanderen, voor een stevige, ook financiële, omkadering.
  Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze bezoekerscentra zijn echt top maar het werk is zeker niet af. En vanaf 2013 wordt het provinciebedrijf Westtoer exclusief verantwoordelijk voor de binnenlandse toeristische promotie. Wat een bijzondere uitdaging is.

District Veurne-Diksmuide

Willy Zoete (Piratenpartij)

 1. Volgens het jaarboek 2012 van de provincie West-Vlaanderen bedroegen de gewone ontvangsten 199.638.721 euro. Vertrekkende vanuit dit jaarbudget, moeten alle beleidsvelden onder de loep worden genomen vanuit de vraag: komt dit ten goede aan het algemeen nut en aan de gewone mensen of is deze beleidsmaatregel ten gunste van een elitegroep of lobbygroep. Met andere woorden: de leefbaarheid, de levenskwaliteit en het welzijn van de inwoners moet absolute voorrang hebben op de belangen van de toeristen, de haute finance, de bouwpromotoren, de lobbygroepen en de particratie.
 2. Vertrekkende vanuit het onderzoek van alle beleidsdomeinen, moet de provincie ook een coördinerende functie tussen gemeenten op zich nemen. Concreet hier in de Westhoek, het duurt meer dan 10 jaar om een fietspad aan te leggen; de baan Veurne-Ieper is al 40 jaar verkeersonveilig met tientallen verkeersslachtoffers tot gevolg; er verblijven nog zorgbehoevende bejaarden in een RVT, gebouwd in 1880 enz. Stop de megalomane prestigeprojecten van de provincie en investeer die luxe in basisvoorzieningen voor de gewone mensen.

Charlotte Castelein (Open VLD)

 1. Toerisme met ambitie - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting - Een ondernemende provincie die de lokale middenstand aanmoedigt.
 2. De provincie moet volop inzetten op toerisme.Toerisme is economie. Toerisme bepaalt het imago van onze provincie en is in zeker opzicht ons visitekaartje. We moeten een aangepaste promotie voeren en zorgen voor nog meer wandel-, fiets- en ruiterroutes. Open VLD pleit daarom ook voor de verdere uitbouw van fietsnetwerken en de ontwikkeling van een provinciaal fiets uitleen systeem zodat we ons nog meer kunnen profileren als echte fietsprovincie. Er zijn nog heel wat opportuniteiten. Denk maar aan watertoerisme, hoeve -en plattelandstoerisme, all weather activiteiten en uiteraard ook duurzame visserij en het toerisme, die meer stimulansen zouden mogen krijgen.

Peter Roose (SP.A)

 1. De interne staatshervorming is afgerond waarbij de takenpakketten voor de 3 beleidsniveaus scherper werden afgelijnd. Jammer genoeg werd niets gedaan aan de “verrommeling” dat de Vlaamse overheid zelf gecreëerd heeft. Wij waren hiervoor vragende partij. Binnen het takenpakket dat ons werd toegewezen zijn er geen belangrijke en minder belangrijke items. Of het nu grondgebonden- dan wel persoonsgebonden opdrachten betreft; we willen ze met evenveel inzet van mensen en middelen vervullen ten voordele van alle inwoners van onze provincie.
 2. Een evenwichtig aanbod van sociale huurwoningen (tegen 2020 moeten 8.125 huurwoningen, 3.846 sociale koopwoningen en 183 sociale kavels worden gerealiseerd). De provincie kan hier de regisseursrol opnemen. Investeringen inzake waterbeheersing via een meerjarig investeringsprogramma. Een verkeersveilige provincie met de realisatie van een fietsroutenetwerk.
  Een kwaliteitsvolle en respectvolle herdenking van Wereldoorlog I met het cultureel-evenementenprogramma ‘GoneWest’.

Giovanni Doom (PVDA+)

 1. - PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
  - PREVENTIEVE ARMOEDEBESTRIJDING
  - DUURZAME LANDBOUW
  En bovenstaande kunnen perfect in een geïntegreerd provinciaal plan van duurzame ontwikkeling.
 2. Vanuit de feitelijke en nog steeds toenemende sociale en economische (en medische) achterstelling op wereld schaal door de “effectiviteit” van het falende economisch model, dient elke overheid op een actieve wijze m.i. prioritair in te zetten (verantwoordelijkheid nemen en sensibiliseren) op publiek werk alsook “coöperatief ecologisch ondernemen”.
  - publiek werk zoveel als mogelijk publiek invullen i.s.m. kennispartners uit het middenveld, i.p.v. te privatiseren. Dit kan voor heel wat taken;
  Vb. onderhoud waterlopen en natuurbeheer i.s.m. Natuurpunt.
  Vb. initiatieven rond werk voor “financieel-armeren” i.s.m. Armoedeverenigingen
  - sensibilisatie van de burger over “coöperatief ondernemen” ( VN zegt : 2012 is jaar van de Coöperaties, en het jaar is nog niet om!!!)

Luc Coupillie (N-VA)

 1. 1) De interne staatshervorming toepassen:
  De Vlaamse regering heeft een eerste aanzet gegeven om de provincie af te slanken. Dit moet nu gerealiseerd worden (= enkel nog bezighouden met grond-gebonden materies). In de volgende 6 jaar moet er verder bestudeerd worden of er nog overlappingen met andere overheden kunnen weggewerkt worden, of dus: DE PROVINCIE IN STELLING BRENGEN TOT MEER OVERHEVELEN VAN BEVOEGDHEDEN = BESPAREN.
  2) Toerisme:
  Onze wandel- en fietsroutes, maar ook onze onthaal – en bezoekerscentra zijn goed. Het provinciebedrijf Westtoer heeft knap werk geleverd. Dit moet blijvend opgevolgd.
  3) Landbouw & Industrie & KMO’s:
  Een vergunningsbeleid met een hart voor de ondernemer.
  Promotie van innovatieve initiatieven op het terrein van de landbouw en industrie, met een knipoog naar de kenniscentra.
  De economische streekontwikkeling ondersteunen.
 2. 1) De belastingen (direct of indirect) die naar de provincie gaan moeten naar omlaag. Er moet overal bespaard worden, in de provincie dus ook. In 2018 moet het met minder gedeputeerden kunnen dan de voorziene vijf van de interne staatshervorming (zal ongetwijfeld afhangen van wie na 2014 op Vlaams niveau het beleid zal voeren).
  2) WO I moet een grote toeristische trekpleister worden met realisaties die ook na 2018 nog hun diensten blijven bewijzen; het fietsnetwerk moet verder uitgebouwd en bestaande moet onderhouden worden.

Reinilde Van Cleemput (Vlaams Belang)

 1. Het Vlaams Belang wil dat de provincie zich beperkt tot een aantal grondgebonden bevoegdheden zoals toerisme en recreatie, ruimtelijke ordening en waterbeheersingswerken.
 2. Een aankoopstop mbt nieuwe provinciale domeinen en een snellere optimalisatie en een herinrichting van de bestaande provinciale domeinen.

Frederik Duym (Groen)

 1. De provincie moet zich focussen op taken waar zij echt een meerwaarde kan leveren: innoveren, coör¬dineren of stimuleren. Het accent ligt vooral bij grondgebonden bevoegdheden als mobiliteit, duurzaam toerisme en natuur. Bvb: de provincie is hét bestuur om een trage wegen- en fietsnetwerk te realiseren. Ze moet haar rol blijven spelen als trekker voor natuur- en milieueducatie en natuurgebieden verbinden. Als eigenaar van de provinciale domeinen moet ze die beheren en gratis toegankelijk houden.
 2. Veilige verbindingen realiseren voor de dagelijkse verplaatsingen naar school of werk, door het fietsroutenetwerk jaarlijks met 50 km uit te breiden en door trage wegen in te schakelen voor voetgangers en fietsers.
  De troeven voor plattelandstoerisme uitspelen: hoevetoerisme en bioteelt ondersteunen voor extra inkomsten voor de landbouwers; zo behouden we ook de open ruimte. Er moet plaats zijn voor zachte recreatie maar ook voor energie uit wind, water en zon. Economie en ecologie moeten samen groeien.

District Tielt

Kaat De Waele (Open VLD)

 1. Wij pleiten voor een provinciale ondersteuning die leidt tot maximale zelfstandigheid in de thuissituatie. Mensen worden steeds ouder maar moeten de kans krijgen om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen als ze dat verkiezen:Provinciale premies en intiatieven behouden en uitbreiden ( bvb Steunpunt Woningaanpassing).
 2. Wij willen en zeer transparant subsidiebeleid. Het is niet omdat er subsidies zijn dat die ook zomaar opgebruikt moeten worden, we moeten dat heel doordacht doen. Tenslotte wordt ook elke subsidie door de belastingbetaler betaald, soms krijgt men de indruk dat het centen zijn die uit het niets komen maar niets is minder waar. Gebouwen moeten doordacht en niet noodzakelijk met de duurste materialen gebouwd worden en ze moeten efficiënt beheerd worden.

Jonas Degrave (Piratenpartij)

 1. Allereerst moet er veel meer transparantie komen over de gang van zaken in de niet-democratische intercommunales. De controle hiervan is momenteel ondermaats, het is dan ook een publiek geheim dat er daar veel geld wegvloeit. Verder moet de burger betrokken worden in het bestuur van West-Vlaanderen en dit kan door het promoten en voorzien van e-government, ook aan de gemeentes. Tenslotte moet ook duidelijk gecommuniceerd worden waar de 199 638 721 euro ieder jaar precies voor gebruikt wordt.
 2. Het belangrijkste is wat we als Piratenpartij kunnen realiseren, zelfs vanuit de oppositie in de provincieraad. Momenteel is er nog veel informatie onbereikbaar in de provincie en haar intercommunales, die informatie moet nodig op straat. Zo worden mistoestanden aangekaart, waarna er eindelijk iets aan gedaan zal worden. Om dit te bereiken hebben we slechts één zetel nodig, waarna we voor de absolute transparantie kunnen zorgen in het beleid van onze provincie.

Simon Bekaert (SP.A)

 1. De interne staatshervorming is afgerond waarbij de takenpakketten voor de 3 beleidsniveaus scherper werden afgelijnd. Hiermee gaan we voor een vereenvoudiging van de provincie. We willen alle bevoegdheden van de provincie met evenveel enthousiasme vervullen voor alle inwoners van onze provincie.
 2. Een verkeersveilige provincie met de realisatie van een fietsroutenetwerk. Kwaliteitsvolle en respectvolle herdenkingsevenementen van Wereldoorlog I met het cultureel-evenementenprogramma ‘GoneWest’. Een belangrijk deel van de provinciesubsidies moet hierbij naar Tielt gaan, dat het hoofdkwartier vormde van het Ijzerfront in de eerste wereldoorlog. Investeringen inzake waterbeheersing via een meerjarig investeringsprogramma.
   

District Roeselare

Gerda Mylle (CD&V)

 1. * Waterbeheer: Door de efficiënte werking binnen de provincie kunnen onze waterlopen in de toekomst nog beter beheerd worden. Dat is uiteraard goed in tijden van overvloedige regen, waarbij de provincie er verder voor kan zorgen dat wateroverlast beperkt wordt en de mensen met hun voeten op het droge kunnen blijven. Maar ook in tijden van droogte is het een belangrijke bevoegdheid: op dat moment kunnen de provinciale spaarbekkens hun rol vervullen.
  * Gehandicaptenzorg: hier in de streek is belangrijke opvang voorzien voor mensen met een handicap. Zonder de provincie zou deze zorg ernstig in het gedrang komen. Dat was ook meteen duidelijk toen diverse taken 'herverdeeld' zouden worden.
  * Natuur en toerisme: in het verleden is al gebleken dat de provincie een belangrijke rol speelt in het overleg tussen bv natuur en toerisme. De provinciale domeinen, groene assen, ... zijn daar mooie voorbeelden van. Ook die taak moet de provincie dus zeker verder kunnen blijven spelen.
 2. * De provincie dient haar rol als bruggenbouwer verder te spelen om onderwijs en bedrijfswereld nog meer met mekaar in contact te brengen. Daar kunnen zowel de leerlingen als de bedrijven wel bij varen, en ook belangrijk: het zorgt ervoor dat onze West-Vlaamse economie een nog belangrijkere speler wordt op economisch vlak.

Myriam Vanlerberghe (SP.A)

 1. De interne staatshervorming is afgerond waarbij de takenpakketten voor de 3 beleidsniveaus scherper werden afgelijnd. Wij waren hiervoor vragende partij, cfr het VVP-memorandum van 2009 m.b.t. de bestuurlijke verrommeling. Binnen het takenpakket dat ons werd toegewezen zijn er geen belangrijke en minder belangrijke items. Of het nu grondgebonden- dan wel persoonsgebonden opdrachten betreft; we willen ze met evenveel inzet van mensen en middelen vervullen ten voordele van alle inwoners van onze provincie.
 2. 2. Een evenwichtig aanbod van sociale huurwoningen (tegen 2020 moeten 8.125 huurwoningen, 3.846 sociale koopwoningen en 183 sociale kavels worden gerealiseerd). De provincie kan hier de regisseursrol opnemen.
  Investeringen inzake waterbeheersing via een meerjarig investeringsprogramma.
  Een verkeersveilige provincie met de realisatie van een fietsroutenetwerk.
  Een kwaliteitsvolle en respectvolle herdenking van Wereldoorlog I met het cultureel-evenementenprogramma ‘GoneWest’.

Piet Vandermersch (Open VLD)

 1. 1 Economie en landbouw stimuleren
  West-vlaanderen heeft enorme troeven op vlak van onderwijs en logistiek om onze bedrijven ook een uitstraling te geven in het buitenland.
  2 waterbeheer
  West-vlaanderen moet blijven inzetten om de wateroverlast te voorkomen, iedere gemeente die met wateroverlast te maken heeft zou moeten beschikken over een ruim voldoende bufferbekken.
  3 toerisme
  De wandel en fietsroutes zijn heel belangrijk voor onze horeca.
 2. - vermindering van de provinciale uitgaven
  - vermindering van de bedrijfsbelasting en de vrijstelling van de bedrijfsbelasting voor starters

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang)

 1. Het Vlaams Belang is een koele minnaar van het provinciaal niveau. Voor ons moet de provincie zich beperken tot de grondgebonden bevoegdheden. Na de ganse oefening rond het groenboek en het witboek – die achter alles minder gebracht hebben dan men voorspelde – kunnen wij als partij volgende drie, grondgebonden bevoegdheden als prioritair beschouwen.
  1/ toerisme en recreatie
  2/ ruimtelijke ordening
  3/ waterbeheersingswerken
 2. Door een beperking van de actieradius van het provinciebestuur zou er een verlaging moeten komen van de provinciebelastingen. Hiervan kan elke West-Vlaamse burger genieten.
  Op investeringsvlak ijveren wij voor de verdere uitbreiding van waterbeheersingswerken om zo de steden, gemeenten en woonkernen te beschermen bij hevige regenval.

Kristof Pillaert (N-VA)

 1. Toerisme: De herdenking van de Groote Oorlog..
  Ruimtelijk ordening: De ruimte efficiënt beheren.
  Economie: De POM moet acties ondernemen om de economische recessie tegen te gaan.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van het huidige bestuur om de interne staatshervorming niet uit te hollen door overeenkomsten te sluiten met bevriende ministers. N-VA wil enkel de grondgebonden materies binnen de provincie toelaten en zal er dan ook naar streven om de wetten van de interne staatshervorming strikt toe te passen.
   

 

lees ook