"Betaalbaar wonen, veiligheid en werkgelegenheid"

Betaalbaar wonen, veiligheid en meer werk, dat blijken de prioriteiten voor de komende legislatuur. Antwerpse politici en Mechels lijsttrekster Caroline Gennez (SP.A) hebben in "De zevende dag" de wijze waarop ze die prioriteiten willen invullen, besproken.

Zo stelt Liesbeth Homans dat men geen sociale woningen moet bijbouwen. Volgens de nummer twee van de Antwerpse N-VA-lijst is dat onbetaalbaar en de ruimte in Antwerpen te schaars. De stad moet integendeel meer gebruik maken van sociale verhuurkantoren, om betaalbare woningen te kunnen aanbieden. Ook wijst Homans op de verantwoordelijkheden van de randgemeenten inzake sociale woningen.

Philip Heylen (CD&V) beaamt dat ook randgemeenten hun steentje moeten bijdragen in het debat rond betaalbaar wonen. Voor CD&V moet de stad een tweesporenbeleid voeren: enerzijds meer wooncapaciteit creëren en anderzijds nieuwe technieken ontwikkelen waarbij het voor de Antwerpenaars mogelijk wordt goedkoop te kopen. Zo denkt hij er bijvoorbeeld aan huizen te verkopen waarvan de grond in eigendom van de stad wordt behouden.

Voor Peter Mertens van PVDA+ moet men niet enkel met de vinger wijzen naar de randgemeenten. Ook in de Antwerpse districten komt men volgens de lijsttrekker niet aan de vooropgestelde quota. Hij pleit bovendien voor een huurplafonering op de privémarkt.

Vlaams Belangkopstuk Gerolf Annemans benadrukt dat "43% van de mensen die recht hebben op een sociale woning niet de Belgische nationaliteit bezitten". Voor Annemans moet Antwerpen werk maken van voorrangsregels voor Belgen en mensen die de laatste 6 à 7 jaar niet illegaal in ons land verbleven.

"Binnenstad heroveren met nultolerantiebeleid"

Een tweede prioriteit is veiligheid. Voor Gennez moet Mechelen werk maken van het terugdringen van woninginbraken en fietsdiefstalen. Ook dient men de GAS-wetgeving duidelijk te definiëren. Het kan volgens Gennez niet de bedoeling zijn GAS-boetes uit te schrijven aan kinderen die te luid zingen of mensen die een bloem plukken omdat ze verliefd zijn. "GAS-boetes zijn er om overlast, sluikstorten en andere zaken, die mensen echt op de zenuwen werken, aan te pakken", zegt de Mechelse politica.

Volgens Annemans is de criminaliteit de afgelopen zes jaar niet gedaald en moet de stad -naar New Yorks voorbeeld- de binnenstad heroveren met een nultolerantiebeleid. Heylen benadrukt dat Antwerpen over een politiekorps beschikt van 2.600 manschappen en dat de stad inzet op buurtinformatiewerken, winkelinformatienetwerken en community policing. Mertens valt CD&V bij dat het sociale weefsel in Antwerpen versterkt moet worden, omdat "sociale controle beter werkt dan cameracontrole".

De N-VA wil de verloedering aanpakken, omdat die "onveiligheidsgevoelens in de hand werken". Homans spreekt Mertens tegen wat betreft camera's en verklaart dat mensen in bepaalde wijken "smeken om cameracontrole gezien het ontradende effect ervan".

N-VA wil technische campus

Als laatste prioriteit schuiven de politici economie en werkgelegenheid naar voren. Volgens Gennez is Mechelen een aantrekkelijk stad voor bedrijven, omwille van de ondernemingsruimte, de bereikbaarheid, de gemiddelde en vereenvoudigde fiscaliteit en het 1-loket-systeem.

Voor PVDA+ moet de stad vooral jobs creëren, opdat de koopkracht van de burgers zou stijgen.

Vlaams Belang wil via een betere mobiliteit (en in het bijzonder de Oosterweelverbinding), een lagere fiscale druk en een arbeidsmarkt naar Deens of Duits model de stad economisch aantrekkelijker maken.

CD&V stelt dat men het potentieel van de stad niet uit het oog mag verliezen en dat men "creativiteit en talent" in de stad moet koesteren. Zo dienen samenwerkingsverbanden tussen de stad, bedrijven en de onderwijswereld opgevijzeld te worden.

De N-VA wil de paradox van enerzijds een hoge jongerenwerkloosheid en anderzijds de wanhopige vraag naar jonge werkkrachten in de haven wegwerken. De partij stelt daarom de oprichting van een technische campus voor, waarbij jongeren die niet meer naar school willen een technische opleiding kunnen genieten en onmiddellijk kunnen instromen op de arbeidsmarkt.

lees ook