"Inzetten op het geluk van elke inwoner"

De voorbije weken hebben alle Vlaamse lijsttrekkers via "De vragende partij" hun standpunten voor de verkiezingen van de gemeenteraden kenbaar kunnen maken. Nu is het de beurt aan de lijsttrekkers voor de Antwerpse districtsraden.

Onze redactie legde elke lijsttrekker voor de districtsraden twee vragen voor. Hieronder vindt u de antwoorden van de lijsttrekkers voor uw district.

De zin van een district levert weinig voer voor discussie. Het zijn eerder de omvang van de bevoegdheden en de omvang van de financiële middelen die aan de districten worden toegekend die een discussie uitlokken.

 1. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste beleidsitems van een district?
 2. Wat moet bij voorrang gerealiseerd worden door het district waarvoor u zich kandidaat stelt?

District Wilrijk

Hans Ides (CD&V)

 1. Een goed jeugd, sport, cultuur -en seniorenbeleid zorgt ervoor dat we in Wilrijk het eerste aanspreekpunt zijn voor alle verenigingen. Daar horen we bijvoorbeeld regelmatig dat de administratieve rompslomp voor het verkrijgen van subsidies veel te groot is. - De adviesbevoegdheid verkeersveiligheid en mobiliteit is een van de belangrijkste bevoegdheden die best verder uitgebouwd wordt.- Groenvoorziening en straatbeeld. In Wilrijk werd bewust ingezet op bloemenmanden, aanleg fietspaden en heraanleg van speelpleinen met moderne speeltuigen.
 2. Meer inspraak voor districten met betrekking tot het openbaar vervoer. In overleg met de Lijn moet een tram naar Wilrijk via de A12 mensen snel naar Antwerpen brengen. Verder moeten buslijnen vanuit elke wijk naar zowel Groenplaats als Centraal en Berchem station gaan.- Oplossingen voor sluipverkeer in de Wilrijkse wijken. O.a. bijsturingen aan wijkcirculatieplannen Koornbloem en Neerland. Geluidsschermen op A12 en E19. En verder de stadsvelo’s naar Wilrijk brengen.- Een verenigingsvriendelijk Wilrijk: Vereenvoudigen van project – en subsidieaanvragen.

Johan Peeters (SP.A)

 1. Het verfraaien en moderniseren van het openbaar domein en dit gepaard gaande met een zo breed mogelijke participatie van de bewoners. - De verkeersleefbaarheid van de verschillende woonwijken bewaken en bijsturen waar nodig in samenspraak met de inwoners. - Aanspreekbaar en bereikbaar zijn voor de bewoners, het ondersteunen van het brede verenigingsleven en de straat- en buurtcomités
 2. De Wilrijkse woonwijken verder verkeersveilig maken, Wilrijk verdient een tram, een heleboel straten heraanleggen, winkelstraat Jules Moretuslei opwaarderen , fietsen verder aanmoedigen met voldoende (overdekte) fietsenstallingen en comfortabele fietspaden, elektrisch rijden aanmoedigen want hét antwoord tegen geluidsoverlast en fijn stof, het brede verenigingsleven nog nadrukkelijker ondersteunen, inzetten op het geluk van elke inwoner.

Werner Theuns (Open VLD)

 1. Mobiliteit en Openbare Werken: Dit zijn twee verschillende beleidsdomeinen die ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn, dit is een districtsbevoegdheid, doch spijtig genoeg worden de plannen voor heraanleg van straten en pleinen door het stad aangeleverd die hier een eigen visie voorstaat en die niet altijd overeenstemt met de visie van het district, hier moet beter overleg mogelijk zijn. / Cultuur en feestelijkheden: Wilrijk heeft een groot aanbod cultuur en feestelijkheden, wat goed is moet behouden, doch kan verfijnd worden. / Jeugd & Senioren: Tijdens de "debattle", debat ingericht door de jeugdraad met de politieke partijen waren zij vragende partij om meer overleg tussen senioren- en jeugdraad.
 2. Betere mobiliteit: Door het hanteren van het STOP principe, eerst Stappers - dan Trappers - dan Openbaar vervoer - en als laatste het Privévervoer, staat het privévervoer ongeveer stil rondom ons centrum, uiteraard is de veiligheid van voetgangers en fietsers prioritair maar er zijn mogelijkheden genoeg om ook het privévervoer de plaats te geven waar het recht op heeft, op het openbare domein.

Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

 1. Veiligheidsbeleid moet via districten gevoerd worden door een districtsschepen Veiligheid die overleg met politie coördineert, bewonersvergaderingen organiseert en actieplannen opvolgt. Openbare Werken moet maximaal gedecentraliseerd worden zodat de heraanleg van straten en pleinen, de groenvoorziening en het onderhoud van het openbaar domein een totale bevoegdheid van de districtsbesturen wordt van ontwerp tot gunning.
  Het districtsbestuur moet autonoom kunnen beslissen over het lokaal verkeers-, senioren-, jeugd-, sport- en cultuurbeleid in het district.
 2. Er zou in Wilrijk een maandelijkse commissie Integrale Veiligheidzorg binnen de districtsraad georganiseerd moeten worden waarbij de (on)veiligheidsevolutie binnen het district beter kan opgevolgd worden. Alle Wilrijkenaren moeten gratis kunnen parkeren in het district en de mobiliteit dient verbeterd te worden zodat de structurele files in de spits en rond de winkelcentra verdwijnen.
  Wilrijkenaars moeten met hun klachten en vragen ook bij één loket terecht kunnen waar zij een goede en efficiënte hulpverlening moeten krijgen.

Sven Geysemans (Groen)

 1. Voor Groen is de inrichting van de straten en pleinen, de ondersteuning van het verenigingsleven en participatie prioritair. Daar zijn voldoende middelen voor nodig. De districten kregen amper 2% van het totale stadsbegroting. Groen wil dit bedrag verdubbelen. Voor de stad een hanteerbare verhoging, voor de districten een wereld van verschil. Districtsbesturen staan dicht bij de mensen en hebben goed zicht op wat er nodig is in de wijken. Groen wil voor, tijdens en na het uitvoeren van projecten in overleg gaan met de mensen uit die wijk. Zo maken we participatie heel concreet.
 2. Het huidige beleid installeerde op het Michel Willemsplein een accommodatie voor kinderen en jongeren. Groen wil het plein herinrichten zodat vooral jonge kinderen voldoende ruimte krijgen om te spelen en zich te amuseren. Voor Groen hoeft het voetbalveld daar dus niet te blijven. Groen wil in de buurt van o.a. de skate ramp aan de Krijgslaan en de Doornstraat ook andere activiteiten specifiek voor jongeren organiseren. Groen wil verder in overleg met de districten Hoboken en Antwerpen zoeken naar een uitweg voor de verkeersproblematiek op het Valaar.

Kristof Bossuyt (N-VA)

 1. - Openbare werken, mobiliteit - parkeerbeleid: het behoud van kosteloos parkeren, het niet blind knippen en versmallen van straten, beter aangelegde / herstelde voet- en fietspaden, betere coördinatie v/d werken
  - Persoonsgebonden aangelegenheden: sport, jeugd, cultuur en senioren (oud is niet out)
  - Performante dienstverlening voor én nabij de burger, bvb door een verruiming van de openingsuren van het districtshuis (latere avondopening en/of zaterdagochtendopening), komen tot meer reële inspraak én hogere respons van de de burgers
 2. - een evenwaardige samenwerking met het Schoon verdiep, met ruimte voor continu overleg én inspraak
  - indien er een tram komt, dit via het juiste tracé (Boomsesteenweg) en niet via de Heistraat
  - een flankerend, ondersteunend beleid voor wat betreft de lokale economie (middenstand, industrieterrein)
  - een zichtbare en aanspreekbare wijkagent
  - meer serviceflats en extra capaciteit RVT's
  - een gevangenis op de juiste locatie, dus niet in Wilrijk maar wel aan het Vlinderpaleis

District Hoboken

Kathelijne Toen (N-VA)

 1. De districten zullen een deel van de bevolkingsgroei moeten opvangen. Daarom wil de N-VA een beleid voeren dat kinderen en jongeren meer ruimte geeft en jonge en oudere senioren de kans geeft in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarnaast moet het district inzetten op regelmatig onderhoud van het publiek domein. Veiligheid begint bij onderhoud en heraanleg van straten, pleinen en groenzones. Veilig ontwerp en beheer laat Hobokenaren toe op straat te durven komen zonder angst.
 2. Hoboken heeft eerst en vooral nood aan betere fietsverbindingen vanuit de verschillende wijken naar het centrum. In het centrum zelf moeten we een verkeersluw plein maken op voorwaarde dat we alternatieven vinden voor de parkeerplaatsen die daar verloren gaan. Bovendien willen we andere wijken niet aan hun lot overlaten. Moretusburg, Hoboken-noord verdienen echt wel meer aandacht. En Hoboken moet meer samen met actieve Hobokenaren, verenigingen en bedrijven samenwerken.

Mie Branders (PVDA+)

 1. Als je het bekijkt binnen de bevoegdheden : Het beleid voor jeugd, sport en senioren verder uitwerken: maar vooral niet vergeten om die doelgroepen te betrekken vooraleer beslissingen te nemen.
  Als je het bekijkt binnen de adviesbevoegdheden : Het woonbeleid : er worden veel losstaande projecten gepland in één district, zonder coördinatie en zonder betrokkenheid van de bewoners. Zo hebben we in Hoboken bv. de nieuwe wijk Groen Zuid, kleinere bouwprojecten zoals NV-Mali en Hydepark, de inplanting van supermarkten, de renovatieprojecten van sociale woningen. Er is een enorme nood aan democratische inspraak vanuit het district. We denken daarbij aan een Woonraad naar het voorbeeld van de Stedelijke Gecoro.
 2. Er is heel veel leegstand in Hoboken, en niet het minst van sociale woningen die op renovatie wachten. Er is dus een inhaalbeweging nodig van de renovatie (inclusief de isolatie) van de bestaande sociale woningen. Heel wat huurders zullen moeten verhuizen tijdens die renovaties. Er is een sociaal plan nodig om die verhuizing aanvaardbaar en betaalbaar te maken. De huidige begeleiding is ondermaats.

District Deurne

Frank Geudens (SP.A)

 1. Organiseren van inspraak van de bevolking via buurtwerking, gesprekken met de inwoners, hoorzittingen, structurele of ad hoc raden. Relevante informatie verstrekken over alle initiatieven op het plaatselijke grondgebied. - Versterken van de buurtidentiteit. -Een goede relatie onderhouden met de hogere overheden en zo nodige initiatieven uitlokken.
 2. “Het hart van Deurne”, driehoek Turnhoutsebaan/ Craeybeckxlaan en Lakborslei , verder in praktijk brengen ten behoeve van het gemeenschapsleven. Ook in Deurne zuid met het Arenaplein en in Deurne Oost met het Wim Saerensplein ontmoetingsplekken creëren voor het wat grijze Deurne. Nog meer groen moet ons groene district kracht bijzetten. - Uitbouwen van een netwerk vrijwilligers om een reeks toffe projecten voor en met de bewoners, in relatie met hun buurt, in praktijk te brengen.

Dirk Van Duppen (PVDA+)

 1. 1) Directe bevoegdheden: Jeugd, sport, senioren en wonen. Belangrijk is de verschillende doelgroepen allemaal te betrekken vooraleer beslissingen te nemen. We hebben een absolute nood aan democratische inspraak vanuit het district en denken daarbij aan een Woonraad naar het voorbeeld van de Stedelijke Gecoro.
  2) Adviesbevoegdheden. Die kunnen zelfs nog belangrijker zijn. Ze betreffen overheden op hogere niveaus, waar beslissingen genomen worden die op de leefbaarheid van de mensen van het district enorme impact hebben. Denk maar aan het Lange Wapper dossier. Het districtsniveau moet gezien het het dichtste bij de burger staat daarbij ook een rol van een soort veredelde actiegroep kunnen spelen.
 2. Inzake de adviesbevoegdheden moet het districtsbestuur en de districtsraad het recht hebben op een uitvoerige argumentatie vanwege hogere overheden, indien deze het advies van het district niet of maar gedeeltelijk zouden opvolgen.

District Merksem

Kris Janssens (Open VLD)

 1. Beheer van het openbaar domein: heraanleg en onderhoud van straten en pleinen. Het district is hiervoor het best geplaatst gezien de nauwe band van de collegeleden met hun district / Lokaal jeugd-, sport- en cultuurbeleid. Door de nauwe samenwerking met lokale organisaties kent het district het best de noden en wensen van de inwoners / Beheer van parken en groenzones.
 2. In de volgende legislatuur wordt het voor het Merksems districtsbestuur uiterst belangrijk om goed te waken over de grote infrastructuurwerken die in en rond Merksem gepland zijn: heraanleg van de Bredabaan, eventueel nieuw goederenspoor en de aanleg van de A102. Die twee laatste projecten moeten absoluut gebeuren via een geboorde tunnel om zo de Merksemse bevolking niet nog meer te belasten met visuele en lawaaihinder.

Koen De Cock (CD&V)

 1. 1) Eerstelijnsbestuur, dicht bij de burger. Niet alleen binnen de eigen bevoegdheden, maar ook als belangrijke aangever naar het stedelijk bestuur. De districtsbesturen moeten door de stad dan ook als dusdanig erkend en gewaardeerd worden.
  2) De betrokkenheid van de inwoners op zoveel mogelijk manieren organiseren en stimuleren. Dit kan door een beleid van inspraak en samenspraak, initiatieven die mensen en verenigingen betrekken.
  3) De districtsbesturen hebben een belangrijke rol naar de verdere stadsontwikkeling. De bevolkingsaangroei zal in belangrijke mate in de districten opgevangen worden. De manier waarop we onze straten en pleinen aanleggen, groene ruimtes en speelterreinen voorzien, de mobiliteit organiseren zal mee bepalend zijn hoe de stad er in de toekomst zal uitzien.
 2. 1) De volledige uitvoering van het masterplan Groen Hart voor Merksem en de aanleg van het Laaglandpark. Deze beide realisaties moeten de groene long van Merksem vrijwaren en de nodige buffers voorzien.
  2) Samen met het stedelijk bestuur alle initiatieven nemen om na de heraanleg van de Bredabaan de retailhandel in Merksem centrum te promoten en te stimuleren. Een ‘rollend fonds’ in samenwerking met Vespa om verwaarloosde winkelpanden op te knappen en aan te bieden aan startende ondernemers.
  3) Verder bouwen aan cultuur voor iedereen met o.a. de realisatie van een nieuwe, kleine theaterzaal voor CC Merksem en een definitieve oplossing van kasteel Runcvoort.

Gilbert Verstraelen (SP.A)

 1. 1- openbaar domein: de aanleg en het onderhoud van openbaar domein, met inbegrip van straten, pleinen, sport- en speelterreinen en groene ruimte zoals parken, plantsoenen en recreatieruimte. Hiermee kan je in straten, buurten en wijken de sociale samenhang verbeteren en de leefbaarheid verhogen.
  2- ondersteuning van alle vrijwilligerswerk, zowel in verenigingen, straatcomités, welzijnsorganisaties, als individuele initiatieven. Ook dit werkt de maatschappelijke cohesie in de hand.
  3- goed overleg en samenwerking met alle andere overheden die een invloed kunnen uitoefenen op de goede werking van het district en de kwaliteit van de dienstverlening voor de burgers van dit district kunnen ten goede komen.
 2. Voor Merksem is het van het allergrootste belang dat er een oplossing voor het mobiliteitsprobleem komt voor de instroom van en naar Antwerpen. Het centrum van Merksem en de Bredabaan moeten ontlast worden van de te hoge verkeersdruk, zeker nu de Bredabaan heraangelegd wordt. Nieuwe of te vernieuwen ontsluitingswegen (A102, E19, Vaartkaai) moeten snel aangelegd worden en zonder hinder voor de Merksemenaars, dus ondergronds of met de nodige schermen om geluid en fijn stof te weren. Dit is Merksems belangrijkste project, maar de uitvoering van al deze projecten ligt in handen van de Vlaamse overheid, Infrabel en de NV Scheepvaart. stad en district zijn slechts initiatiefnemers en vragende partij.

Luc Bungeneers (N-VA)

 1. - Veiligheid: Ik pleit ervoor dat de districtsvoorzitter wordt opgenomen in de politieraad van de stad Antwerpen, zodat het veiligheidsbeleid op bovenlokaal vlak beter kan afgestemd worden op de specifieke noden van elk district.
  - Openbare Werken: Omdat ze het dichtst bij de burger staan, is het nodig dat de districtsbesturen bij de realisatie van grote werken verplicht betrokken worden om een bindend advies te geven aan de stad of aan de hogere overheid. Een goed voorbeeld hiervan is de heraanleg van de Bredabaan in Merksem.
  - Lokaal verenigingsbeleid: Het verenigingsleven is de motor van elk district. De activiteiten zorgen voor een dynamiek die elk district nodig heeft. Daarom moet het district bevoegd worden voor zijn eigen senioren-, cultuur- , jeugd- en sportbeleid.
 2. Twee zaken moeten wat mij betreft een prioriteit worden in Merksem. Ten eerste de heraanleg van de Bredabaan. Deze belangrijke winkelstraat heeft de afgelopen jaren een stuk van haar uitstraling verloren. Door een goed uitgevoerde heraanleg kunnen we opnieuw kwaliteitsvolle en leefbare handelszaken naar de Bredabaan trekken en de straat haar grandeur van vroeger teruggeven. Daarnaast pleit ik voor de ontwikkeling van een speel- en ontdekkingspark voor jongeren in het Bouckenborghpark. Daar kan de Merksemse jeugd zich uitleven en worden de jongeren ook gestimuleerd om zich actief in te zetten in hun district.

District Antwerpen

Lieve Stallaert Groen)

 1. (her)aanleg openbaar domein /groenvoorziening - participatie/communicatie - vrijetijd : lokaal jeugd- ,senioren- , sport- en cultuurbeleid
 2. een inhaaloperatie voor de voetpaden : geen “ golvende “ voetpaden (dwz met zonken aan garagepoorten, want dat is niet OK voor senioren en mensen met rolstoelen of kinderwagens / een inhaalbeweging qua groen: van de kleinste ingrepen tot nieuwe parken ( zie het parkenplan van Groen voor de hele stad) / veilige en comfortabele fietspaden die niet zomaar ergens stoppen , die breed genoeg zijn en een écht alternatief bieden voor de auto / meer en grotere aaneengesloten autoluwe gebieden / maar vooral: steeds in samenspraak met de betrokken bewoners en handelaars.

Chris Anseeuw (SP.A)

 1. 1. Het districtsbestuur is bevoegd voor de aanleg van het publiek domein. Jong en oud maakt ervan gebruik. Omdat niet iedereen een terras of tuin heeft, is het belangrijk dat die publieke ruimte van goede kwaliteit is.
  2. Met de logistieke en financiële ondersteuning van het verenigingsleven en initiatieven van bewoners draagt het district zorg voor het cement van de samenleving.
  3. De bevoegdheid communicatie en inspraak zorgt er voor dat we de bewoners echt bij het stedelijk beleid kunnen betrekken.
 2. Een fijn leefklimaat op mensenmaat scheppen voor alle Antwerpenaren, dáár zetten we op in. Groen en ademruimte zijn een basisrecht. Daarom moet iedereen op maximum 300 meter van zijn woning een park of plein hebben. Daarbij willen we de heraanleg van het Albertpark en meer groen en open ruimte in Antwerpen Noord.
  Ook op vlak van verkeersleefbaarheid steken we een tandje bij. We willen één gecoördineerd wijkcirculatieplan voor de hele 19e-eeuwse gordel, meer fietspaden én een autoluwe binnenstad.

Valerie Michel (N-VA)

 1. N-VA wil er vooral voor zorgen dat het district Antwerpen een grotere invloed krijgen in het lokale Antwerpse bestuur. Wij willen absoluut meebesturen op het districtsniveau. Onze speerpunten zijn hier het aanpakken van de verkeersproblematiek en de veiligheid, de ondersteuning van de lokale economie en een actief jeugd- en seniorenbeleid.
 2. Het thema van de (on)veiligheid staat hoog op onze agenda. In een samenleving moeten mensen zich veilig voelen. Ons veiligheidsbeleid is vooral gericht op misdaadpreventie inclusief dus drugspreventie. In het verlengde van een degelijk gemeentelijk anti-drugsbeleid moeten districten ook een rol spelen door bijvoorbeeld sensibilisering via scholen en jeugdwerking of door het vastleggen van LAST-boetes.

District Ekeren

Marc Elseviers (CD&V)

 1. Openbaar domein: hier kan het district werkelijke prioriteiten leggen, al zou een betere samenwerking met de stedelijke diensten en een hoger budget altijd welkom zijn./ Cultuurbeleid: naast eigen districts-activiteiten is hier vooral de ondersteuning van het verenigingsleven belangrijk om het bruisende karakter van het district te behouden./ Sociaal beleid: jeugd, scholen, verenigingen en senioren ondersteunen in hun specifieke wensen en activiteiten.
 2. Opwaardering van het districtscentrum. Door grote onzekerheid over de plannen voor de herinrichting van het Kristus Koningplein en de gewestweg door het centrum van Ekeren, inclusief de toekomstige parkeergelegenheid is er grote leegstand in het winkelcentrum van Ekeren. Hier moet dringend werk van gemaakt worden. Andere werkpunten zijn: Cultureel centrum en een degelijk fuifbeleid/ fuifzaal

Pol Bruyninckx (Open VLD)

 1. a) Er dient meer aandacht gegeven te worden aan de wensen van de inwoners meer luister bereidheid.
  b) Meer bindende bevoegdheden voor de districten .
  c) Een hogere dotatie voor de districten , deze is nu ontoereikend om een degelijk bestuur te kunnen uitvoeren.
 2. De dorpskern dient dringend opgewaardeerd te worden om de lokale economie te stimuleren.
  Is een te grote leegstand van winkelpanden en dat nodigt zeker niet uit om te komen winkelen in het centrum.

Elke Van Espen (SP.A)

 1. Antwerpen is een grote stad en moet zijn beleid differentiëren naar een beleid op maat in de districten. Deze besturen dicht bij de bewoners en bevestigen hun eigenheid in de wijken. De drie belangrijkste beleidsitems:
  - Het uitzicht van het straatbeeld
  - Cultuur en feestelijkheden
  - Jeugd en seniorenbeleid
  Deze bevoegdheden leiden tot zeer concrete maatregelen die het verschil maken op het niveau van de wijk. Communicatie en participatie zijn de troeven van besturen op het niveau van een district.
 2. - Een mooie en veilig dorpskern
  De heraanleg van het Kristus Koningplein blijft prioritair. De drukke Kloosterstraat wordt eenrichtingsverkeer en een mooie winkelstraat met brede voetpaden en ruimte voor de fietsers.
  - Een fuifzaal voor de jeugd
  - Vergroening van het openbaar domein
  SP.A Ekeren wil de parken nog beter inrichten. Banken, een publieke barbecue, drinkfonteintjes en voldoende vuilnisbakken zorgen ervoor dat buiten eten in onze parken aangenaam wordt. De Hoekakker moet groene ruimte blijven.

District Borgerhout

Alain Herremans (N-VA)

 1. Mobiliteit: wijkcirculatieplannen moeten streven naar een evenwicht tussen de belangen van alle weggebruikers: fysiek zwakkeren en hun hulpverleners, bewoners en hun bezoekers, handelaars en hun klanten. Aangepaste snelheid en goede weginfrastructuur moeten ieders veiligheid garanderen./ Veiligheid: zichtbare aanwezigheid en snel en accuraat optreden van wijkpolitie moet alle vormen van overlast en criminaliteit in de kiem smoren./ Gemeenschap: Kennis van het Nederlands is de sleutel tot harmonieus samenleven.
 2. Stoppen met het knippen van straten / geluidsschermen en fluisterasfalt om lawaaihinder van de snelweg en ring tegen te gaan / alle wijkcirculatieplannen opnieuw bekijken / meer trams, minder bussen in Borgerhout / behoud van parkeerplaatsen als randvoorwaarde voor elke heraanleg / district neemt de rol op in veiligheid en drugsbestrijding / stedelijke sportzalen, parken en bibliotheek in handen geven van het district /een ondernemingscoördinator voor ons district.

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Angie Bosmans (Vlaams Belang)

 1. 1. De heraanleg van de straten, waarbij we de nadruk leggen op meer inspraak van de bevolking (meer hoorzittingen, bevragingen, lokale referenda) en de maximale decentralisatie van de bevoegdheid ‘openbare werken’, waarbij dit een bevoegdheid van het district wordt van ontwerp tot gunning. Vaak worden mensen niet of onvoldoende ingelicht over werken in hun eigen straat .
  2. Veiligheid: we vinden dat de districten meer moeten worden betrokken bij het veiligheidsbeleid. De districten staan het dichtst bij de burger. Zij kunnen de ogen en de oren van het stadsbestuur zijn m.b.t. het veiligheidsbeleid. Er moet in elk district een veiligheidsschepen komen. Deze veiligheidsschepen moet gehoord worden door de veiligheidsschepen van de Stad .
  3. Het jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid moet volledig naar het district. De behoefde van de mensen liggen zijn vaak verschillend van district tot district en hier houd men te weinig rekening mee in de stad.

District Berchem

Sofie Blancke (PVDA+)

 1. 1) Directe bevoegdheden: Jeugd, sport, senioren en wonen. Belangrijk is de verschillende doelgroepen allemaal te betrekken vooraleer beslissingen te nemen. We hebben een absolute nood aan democratische inspraak vanuit het district en denken daarbij aan een Woonraad naar het voorbeeld van de Stedelijke Gecoro.
  2) Adviesbevoegdheden. Die kunnen zelfs nog belangrijker zijn. Ze betreffen overheden op hogere niveau’s, waar beslissingen genomen worden die op de leefbaarheid van de mensen van het district enorme impact hebben. Denk maar aan het Lange Wapper dossier. Het districtsniveau moet gezien het het dichtste bij de burger staat daarbij ook een rol van een soort veredelde actiegroep kunnen spelen.
 2. Inzake de adviesbevoegdheden moet het districtsbestuur en de districtsraad het recht hebben op een uitvoerige argumentatie vanwege hogere overheden, indien deze het advies van het district niet of maar gedeeltelijk zouden opvolgen.

lees ook