"Het gaat niet goed met de bossen in Vlaanderen"

Vorig jaar is er in Vlaanderen 59 hectare bos verdwenen. Dat zegt de natuurvereniging BOS+ in haar jaarlijkse Bosbarometer. De regering belooft al jaren om meer bomen te planten, maar voert de plannen niet uit, zo luidt het. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) weerlegt de kritiek.

"Het gaat niet zo goed met onze bossen en zeker niet met onze bosoppervlakte", zegt Bert De Somviele, de directeur van BOS+ in "De ochtend" op Radio 1. "Vlaanderen is netto een ontbosser, zo blijkt. En dat terwijl andere bosarme regio’s in Europa het veel beter doen."

"De laatste vijf jaar waarvan we officiële cijfers hebben, is er een negatieve netto-bosbalans van -1 hectare. Tegen eind 2012 had men ons nochtans 10.000 hectare extra bos beloofd. Van een ambitieus bosbeleid, nochtans beloofd in het Vlaamse regeerakkoord, is dus echt geen sprake", luidt het in de Bosbarometer.

Wie bomen kapt, moet nieuwe aanplanten of betalen aan het "boscompensatiefonds". Maar dat fonds loopt ver achter op de ontbossing, zo klaagt BOS+ aan. "Eind 2011 moest meer dan 1.300 hectare van de ontbossingen van de voorbije jaren nog op het terrein gecompenseerd worden."

De natuurorganisatie benadrukt dat de Vlaming duidelijk vragende partij is voor meer bossen en meer groen. "Wij pleiten er met aandrang voor dat er in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen concrete en ambitieuze oppervlaktedoelstellingen voor bos- en natuuruitbreiding gesteld worden", is hun oproep aan de Vlaamse regering.

"Constant keuzes maken"

Vlaams minister van Leefmilieu Schauvliege weerlegt de kritiek. Ze zegt dat de Bosbarometer onvolledige informatie bevat, omdat die enkel gebaseerd zou zijn op cijfermateriaal van afgeleverde vergunningen en subsidies voor bebossing.

Schauvliege zegt dat de Boswijzer van haar kabinet een eerste, objectieve aanduiding moet geven.

"Zoals Bos+ weet, zullen we pas volgend jaar, dankzij de Boswijzer, voor het eerst met kennis van zaken kunnen spreken over de evolutie van bosoppervlakte in Vlaanderen", aldus Schauvliege. "Dit nieuw instrument gaat op een veel exactere manier te werk en zal ons tweejaarlijks correcte wetenschappelijke resultaten voorleggen. De Boswijzer werkt met recente digitale luchtfotografie met zeer hoge resolutie. Gemakkelijker en heel nauwkeurig."

"Natuur is meer dan bos alleen. Binnen de schaarse ruimte in Vlaanderen komt het er op aan een goed evenwicht te vinden tussen de verschillende natuurdoelstellingen. Zo is er ook ruimte nodig voor zeldzame open natuurhabitats als heide, schrale graslanden, enzovoort. We moeten dus constant keuzes maken."