Multinationals kiezen massaal voor Belgische belastingroute

Twintig van de groot­ste honderd be­drij­ven ter we­reld maken ge­bruik van Belgische fis­ca­le re­gimes om zo wei­nig mo­ge­lijk be­las­tin­gen te moe­ten be­ta­len. Dat blijkt uit on­der­zoek dat De Tijd heeft uitgevoerd, waarover morgen uitgebreid in de krant wordt bericht.

België mag dan niet met­een een fis­caal pa­ra­dijs lij­ken, toch nemen zeer veel multinati­o­nals de Bel­gi­sche be­las­ting­rou­te om zo wei­nig mo­ge­lijk aan de fis­cus te moeten be­ta­len.

Som­mi­ge bedrijven, zoals oliegroep BP, wij­zi­gen daar­voor bijna per­ma­nent hun ven­noot­schaps­struc­tu­ren. Vlak voor de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek in voege trad, had oliegroep Exxon­Mo­bil bij­voor­beeld een Bel­gi­sche ven­noot­schap Exxon­Mo­bil Bel­gi­um Finance met een ka­pi­taal van 20 mil­joen euro. Nu is dat 6,8 mil­jard euro.

An­de­ren heb­ben sinds de in­voe­ring van de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek -die bedrijven met veel ka­pi­taal fis­caal be­voor­deelt- het eigen ver­mo­gen van hun werkvennoot­schap­pen sig­ni­fi­cant op­ge­trok­ken.

De no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek trok volgens De Tijd heel wat ope­ra­ti­o­ne­le ven­noot­schap­pen met veel ka­pi­taal aan. Volks­wa­gen bouw­de in ons land sinds 2006 zijn cen­tra­le financierings­ven­noot­schap voor lea­s­ingac­ti­vi­tei­ten uit. Het Ne­der­land­se Ra­bo­bank ver­huis­de de over­na­me­kas naar België. Zelfs staats­be­drij­ven zoals het Noor­se Sta­toil en Stat­kraft, heb­ben in ons land ven­noot­schap­pen met mil­jar­den aan ka­pi­taal.

Tot voor kort was Ar­cel­or­Mit­tal de kam­pi­oen van de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek. De staal­groep had de Bel­gi­sche ven­noot­schap met het groot­ste eigen ver­mo­gen: 45 mil­jard euro. Ter ver­ge­lij­king, dat is 4,5 keer zo veel als bij­voor­beeld de KBC Groep.

De fis­ca­le troe­ven van ons land zijn naast de no­ti­o­ne­le in­tres­taf­trek ook een gun­stig re­gime voor hol­dings en be­las­ting­ver­dra­gen met Zwit­ser­land en Hong­kong. Dat leidt tot op­mer­ke­lij­ke con­struc­ties.

Grote bui­ten­land­se be­drij­ven en in­ves­te­rings­fond­sen zijn hier vaak niet ac­tief, maar be­spa­ren wel hon­der­den mil­joe­nen euro’s aan be­las­tin­gen uit door hun over­na­mes langs een Bel­gisch kan­toor­tje met een of twee werk­ne­mers te laten lopen.