"Verkeer is grotere vervuiler dan industrie"

Het verkeer heeft de industrie voorbijgestoken als zwaarste vervuiler in ons land. Dat besluit de Bond Beter Leefmilieu (BBL) uit het Vlaams Milieurapport (MIRA). Vooral de uitstoot van fijn stof door dieselwagens is problematisch. Het verhaal staat in De Morgen. Volgens mobiliteitsvereniging Touring ligt de schuld volledig bij de overheid.

De laatste 10 jaar is de industrie een pak schoner geworden, maar het verkeer volgt niet. De wagens worden wel zuiniger, maar door het stijgend aantal kilometers op onze wegen, wordt die winst tenietgedaan, aldus de BBL.

"De helft van de kankerverwekkende uitstoot van PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, nvdr) wordt veroorzaakt door het transport. Sinds 2000 steeg de PAK-emissie van transport met ongeveer de helft, vooral door meer transport en het toenemende gebruik van diesel", zegt expert Erik Grietens van de milieu-organisatie in De Morgen.

Vooral de uitstoot van fijn stof, waarvan het verkeer de grootste bron is, is problematisch, zo luidt het. Het aantal dagen met een te hoog gemiddelde was tweemaal zo hoog in 2011 als in 2010 en klom zo boven de grenswaarde. Op verkeersintensieve plaatsen ligt ook de uitstoot van verzurende stikstofoxiden door het verkeer te hoog.

De jaarlijkse ziektekosten als gevolg van fijn stof worden geschat op 5,22 miljard euro. Het gaat dan zowel om acute luchtwegeninfecties, astma, de chronische longaandoening COPD en kankers.

De industrie kan betere cijfers voorleggen. De uitstoot van fijn stof daalde tussen 2000 en 2011 met 11 procent. Die van verzurende stoffen halveerde en die van ozonvormende stoffen daalde met 39 procent. Ook de lozingen in waterlopen zijn fors verminderd.

De BBL kijkt in de richting van de overheid om het probleem aan te pakken. Het volume van het autoverkeer terugdringen kan met het inperken van dieselbedrijfswagens en tankkaarten, hogere belastingen om autoverkeer te ontmoedigen, door een stadstol of een kilometerheffing, inzetten op park-and-ride-systemen om autoverkeer uit de centra te houden en meer investeringen in openbaar vervoer, zo stelt de milieu-organisatie voor.

"De brave pendelaar is geen zondaar"

Ook mobiliteitsvereniging Touring houdt de overheid verantwoordelijk voor de toegenomen vervuiling. "De luchtvervuiling door auto's en verkeer is niet de schuld van de mensen maar wel van de overheden die er niet in slagen om de congestie weg te werken en de files te doen verminderen", zegt woordvoerder Danny Smagghe. "Nu plots de brave pendelaar en burger van dit land met alle zonden van de wereld beladen is een verkeerde boodschap."

Volgens Touring doet de overheid te weinig inspanningen om dieselwagens uit het verkeer te weren. Ook investeringen in synchronisatie van verkeerslichten, het oplossen van knelpunten en een performant en gelijkwaardig openbaar vervoer zouden ondermaats zijn. "Ten slotte is het inplanten van grote winkelcomplexen langs drukke verkeersaders gewoon om bijkomende files en opstoppingen vragen", klinkt het.

Het Vlaams Milieurapport (MIRA) van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat de toestand van het Vlaamse leefmilieu samenvat, kan u hier bekijken.