"Te weinig aandacht voor buitenwijken? Ik zie dat anders"

Zes maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 duikt deredactie.be opnieuw in de lokale politiek én in ons participatief platform "De vragende partij". Is er van de beloftes van de toenmalige lijsttrekkers iets overgebleven in de bestuursakkoorden? In vijf gemeenten pikten we er één belofte uit. Vandaag bekijken we of Genk wel genoeg investeert in de verschillende buitenwijken. Burgemeester Wim Dries is formeel: "De tevredenheid over de wijken in Genk is zeer groot."

Op "De vragende partij" uitte een inwoner in de maanden voor de verkiezingen haar ongenoegen over de buitenwijken in Genk. Die zouden "onverzorgd" zijn, met "slechte wegen". Ook de buitenwijken moeten "eindelijk eens onderhouden" worden, vond de vrouw, "in plaats van steeds het centrum te vernieuwen".

Volgens burgemeester Wim Dries (CD&V, foto in tekst) is dat echter geen opvatting die bij de meerderheid van de Genkse bevolking leeft. Hijzelf ziet het ook "helemaal anders". Dries noemt meteen een aantal wijken of stadsdelen op, onder meer Winterslag en Waterschei, waar de voorbije jaren veel meer budgetten naar toe gingen dan naar het centrum en benadrukt dat de leefbaarheid van de wijken heel hoog staat aangeschreven in het bestuursakkoord van zijn coalitie (CD&V, ProGenk).

Dries vindt de opmerking van de inwoner op "De vragende partij" in die zin terecht dat "we evenwichtig in alle wijken moeten investeren", maar voegt er meteen aan toe dat "we overal ons best doen". "Er is een heel sterke wijkaanpak in ons bestuursakkoord opgenomen en we zullen dat ook opvolgen, onder meer wat de netheid van de wijken betreft. Maar we kunnen niet alles tegelijk doen natuurlijk. Het zal wel eens voorkomen dat de ene wijk een jaar langer zal moeten wachten."

Welke concrete projecten er in die verschillende wijken dan op stapel staan? Dries noemt onder andere het project "Lo2020" in de wijk Sledderlo, een "groot wijkvernieuwingsproject" waar "tientallen miljoenen euro's" investeringen mee gemoeid zijn. Maar ook projecten in Winterslag, Waterschei en de mijnsites. "En het centrum zelf is natuurlijk ook een wijk", voegt hij eraan toe.

Bovendien is er in het bestuursakkoord afgesproken om in alle "stadsdelen" een aantal zaken te realiseren, zoals het organiseren van kinderopvang, indoor- en outdoorsportinfrastructuur op te zetten, de duurzaamheid te bevorderen en de sociale infrastructuur te ondersteunen.

De meeste projecten lopen over verschillende jaren en verschillende legislaturen, afhankelijk van het project. "In iedere wijk gebeurt er wel iets", merkt de burgemeester op, die ook een recente tevredenheidsstudie aanhaalt waaruit is gebleken dat de tevredenheid over de wijken in Genk "zeer groot" is. "Meer zelfs dan over Genk in het algemeen. Er waren hoge scores voor wijkidentificatie. Maar we moeten daar hoe dan ook verder in investeren."

De burgemeester benadrukt ook het participatieve luik aan de wijkaanpak van zijn coalitie, zoals het project "Buren voor buren". "Iedereen in de wijk moet meehelpen. Vandaar ook dat ik in mijn belofte het woord samen heb gebruikt." Het stadsbestuur zal in de toekomst op die burgerzin blijven hameren, beklemtoont Dries.

"Vooral investeren in de mensen"

Ook de grootste oppositiepartij N-VA is het er niet mee eens dat de buitenwijken aan hun lot worden overgelaten. De N-VA zat tot voor kort mee in het bestuur (in kartel met CD&V), maar nam in oktober met een eigen lijst aan de verkiezingen deel en zit nu op de oppositiebanken. "Ik denk dat dat vooral een subjectief gevoel is", reageert Ann Baptist (foto in tekst), destijds lijsttrekker en nu onder meer actief in de commissie wijkontwikkeling. "Er is stevig geïnvesteerd in de wijken, onder meer in de riolering, de stoepen, enzovoort."

Toch zit de N-VA niet helemaal op dezelfde golflengte met het huidige bestuur als het over wijkontwikkeling gaat, met name over de sportinfrastructuur. Baptist pleit voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Als het op een topsporthal aankomt, moeten de inspanningen vooral geconcentreerd worden. "Wij zijn niet zozeer voor dure infrastructuur in alle wijken, maar eerder voor kleine, goedkopere ingrepen, zoals investeringen in ontmoetingspleintjes."

Maar meer nog moet het stadsbestuur de komende jaren werk maken van investeringen in mensen, vindt Baptist. "Vooral de opdeling in zwarte en witte scholen is een groot probleem, een tsunami die op ons afkomt." De interne stadsvlucht naar scholen in het centrum en in de "zogenaamd betere wijken" moet aangepakt worden, onder meer door "goede opvoedingsondersteuning". "We moeten veel meer daarop inzetten dan op grootse plannen als tramlijnen naar mijnsites en zo", besluit ze.

G 360: de Genkenaar aan het woord

Bij elke gemeente staan we ook even stil bij de participatie van de inwoners. Heeft "De vragende partij" het stadsbestuur op ideeën gebracht of bestonden er al langer participatieve projecten waarbij de inwoners mee het beleid konden bepalen?

In Genk was er in maart alvast de "G 360", een dag vol brainstormsessies waar de inwoners van de stad - er kwamen uiteindelijk 385 Genkenaren op af - samen met het bestuur het meerjarenbeleid konden voorbereiden. De inwoners konden er zelf voorstellen lanceren. "We hebben daar meer dan duizend ideeën gekregen. We zullen ze uiteraard niet allemaal kunnen uitvoeren, maar er zaten heel wat leuke ideeën bij", zegt Dries.

Volgens de burgemeester komt er kort na de zomer een vervolg. Vooraleer er een definitief beleidsplan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, worden de Genkenaren nog eens uitgenodigd om er hun advies over te geven. Daarnaast komen er nog heel wat "participatieve projecten over heel veel zaken". "Er zijn tientallen projecten die we samen met de mensen willen doen", zegt de burgemeester, die er tegelijk op wijst dat de stad uiteindelijk wel haar verantwoordelijkheid moet opnemen.