Correctionele parketten ontvingen minder strafzaken in 2012

De correctionele parketten ontvingen in 2012 ruim 3 procent minder strafzaken dan in 2011. Het gaat om de eerste afname sinds 2007. Verder lag het aantal afgesloten zaken in 2012 hoger dan het aantal binnengekomen zaken. De stock hangende zaken nam met 7 procent af: van 258.430 naar 241.559 op 31 december 2012. Dat meldt het college van Procureurs-generaal in de tiende editie van de jaarstatistiek van de correctionele parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg.

Vorig jaar zijn bij de 27 correctionele parketten 707.473 dossiers binnengekomen, tegenover 731.009 in 2011. Het gaat om de eerste daling in vijf jaar tijd. Tussen 2007 en 2011 kende de instroom van geopende of heropende strafzaken een gestage toename, van 703.344 zaken in 2007 naar 731.009 in 2011 (+4 procent). Deze tendens is in 2012 dus terug omgebogen, aldus het college.

De afname tegenover 2011 is vooral het gevolg van een verminderde instroom van 'drugsdelicten' (-16 procent), van zaken met betrekking tot 'vernielingen, beschadigingen en brandstichting' (-15 procent, o.a. vandalisme en graffiti), en van dossiers rond 'opzettelijke slagen en verwondingen' (-7 procent). Verder is er een opvallende afname van het aantal zaken in de rubrieken 'ontucht & seksuele uitbuiting' (-9 procent) en 'familiale sfeer' (-8 procent).

Net als de vorige jaren was er een opmerkelijke stijging van het aantal dossiers inzake 'informaticabedrog' (+33 procent). Ook werden aanzienlijk meer dossiers aangelegd voor financieel-economische criminaliteit. Ten opzichte van 2011 zijn de rubrieken 'economische aangelegenheden', 'heling & witwas' en 'financiële aangelegenheden' toegenomen met respectievelijk 16, 10 en 6 procent.

Het aantal afgesloten dossiers daalde met 1 procent: van 718.703 in 2011 naar 712.924 vorig jaar. Onder meer het aantal zonder gevolg gestelde zaken nam af. Minder zaken werden geseponeerd omwille van opportuniteitsredenen. Er werden wel 12 procent meer zaken geseponeerd omwille van 'te weinig recherchecapaciteit'. "Mogelijks houdt dit verband met de toename van het aantal zaken rond informaticabedrog. Dit type misdrijf vereist immers vaak gespecialiseerde kennis van zowel politiediensten als parketmagistraten", aldus het persbericht.

Het aantal seponeringen op grond van een technisch motief, waarbij strafrechtelijke vervolging niet mogelijk is (o.a. wegens onbekende dader, onvoldoende bewijzen, geen misdrijf), bleef nagenoeg stabiel. Het aantal zaken dat werd overgemaakt aan de bevoegde ambtenaar met het oog op een administratieve geldboete lag 11 procent hoger dan in 2011.

Het college meldt een opvallende verschuiving van de klassieke vormen van strafvervolging (rechtstreekse dagvaarding en vaststelling voor de raadkamer) naar een meer intensieve uitstroom via alternatieve afhandelingsmogelijkheden. Het aantal zaken dat in 2012 werd afgesloten na betaling van een minnelijke schikking lag 34 procent hoger dan in 2011, terwijl het aantal zaken afgesloten na het succesvol voltooien van een bemiddeling in strafzaken met 22 procent toenam. Het aantal zaken dat rechtstreeks werd gedagvaard of werd vastgesteld voor de raadkamer daalde daarentegen met respectievelijk 5 procent en 9 procent tegenover 2011.