Beperkingen op toplonen van Vlaamse overheidsmanagers

De Vlaamse regering heeft beslist dat managers van Vlaamse instellingen niet meer mogen verdienen dan de Vlaamse minister-president. Dat komt neer op 242.000 euro op jaarbasis met een eventuele variabele vergoeding van 20 procent van het jaarsalaris. Ook de federale regering denkt na over dergelijke beperkingen.

De Vlaamse regering keurde een ontwerpakkoord goed waarin ze het loon van de managers van haar instellingen aan banden legt. Naast de beperkingen op het vast en het variabel loon omvat het akkoord ook een regeling over de vertrekpremie. Die mag in het contract met de manager worden opgenomen, maar wordt beperkt tot maximaal een jaar salaris. Een fiscale interessante omweg om een managementvennootschap om het loon uit te betalen, is uitgesloten. De artsen van het UZ Gent hebben een uitzondering op de regel verkregen. Bovendien kan de Vlaamse regering beslissen om af te wijken van deze loonnorm als de marktomstandigheden daartoe dwingen. 

Ook bevat het akkoord enkele facetten van zogenaamd deugdelijk bestuur. De raden van bestuur moeten voor een derde bestaan uit onafhankelijke bestuursleden en alle Vlaamse diensten moeten een deontologische code hebben, net als een regeling om klokkenluiders te beschermen, schrijft Het Nieuwsblad.

Ook de federale regering wil loonnormen

De federale regering wil eveneens het loon van haar topmanagers inperken, al loopt het beslissingsproces daar vertraging op. 

Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) probeert deze week nog een akkoord te bereiken over een compromistekst. Over die tekst wordt al een jaar lang onderhandeld. Zijn voorganger Paul Magnette (PS) moest tot tweemaal toe vaststellen dat er geen consensus gevonden kon worden. Nu probeert Labille het dus opnieuw. 

In de tekst die Labille wil voorleggen zou de vaste verloning eveneens gelijkgeschakeld worden op het niveau van de regeringsleider, maar de variabele vergoeding zou hoger uitvallen dan de regeling door de Vlaamse regering. In concreto zou het gaan om een een basissalaris van 200.000 euro en een eventuele variabele vergoeding tot 90.000. Ook in dit voorstel zou sprake zijn van enkele uitzonderingen. 

Een goede zaak?

Het onderwerp roept veel controverse op. Enerzijds zijn de hoge lonen moeilijk verzoenbaar met de besparingen die de overheid zichzelf en haar instellingen oplegt, anderzijds wil men managers een competitief voorstel met de privé-sector kunnen aanbieden.

Door deze loonbeperkingen kan het moeilijker worden om goede managers uit de privé-sector te overhalen.