Bloggen kan de gezondheid schaden - Walter Van Steenbrugge

Bloggen kan slecht voor de gezondheid zijn. Dat mocht Raif Badawi ondervinden nadat hij een website had ontworpen waar hij mensen uitnodigde om via het web te dialogeren over de rol van religie in zijn moslimland. Badawi werd aangeklaagd en voor de rechter in Jeddah gebracht. Hij werd zopas schuldig bevonden aan de overtreding van de islamitische wetten en bekocht zijn blogwerk met zeshonderd zweepslagen en zeven jaar effectieve celstraf.

Neutraliteit is strafbaar

Mensen inviteren om van gedachten te wisselen over religieuze en dus existentiële kwesties mag dus niet.
Het gaat hier nog verder dan het uiten van een mening, namelijk om het openlijk informeren naar de mening van anderen om zich desgevallend een eigen mening te kunnen vormen.
Je zou mogen zeggen dat dit nochtans een vorm van intelligentie en wijsheid is.
Anders gezegd: als je geen blijk geeft van een onvoorwaardelijke aanhang van de moslimgodsdienst ben je strafbaar. Neutraliteit is uit den boze en leidt tot lijfstraffen en een genadeloze verwijdering uit de maatschappij.

Behalve enkele mensenrechtenorganisaties lijken er weinigen wakker te liggen van deze uitspraak.

Ofschoon er een intens handelsverkeer is met Saudi-Arabië en er ook tal van diplomatieke betrekkingen bestaan met die regio is er zo goed als geen protest of commotie te bespeuren.

Eigen aan de moslimcultuur?

De vraag stelt zich of het schenden van de neutraliteit een eigen product is van het Midden-Oosten en de moslimcultuur.
Dat het Westen op vandaag dit soort van extremisme niet meer kent is zowaar een feit maar of de zorg om neutraliteit alhier te lande in voldoende mate wordt beschermd is dan weer een andere kwestie.

Het neutraliteitsbeginsel is nochtans een verworven grondprincipe van de democratische rechtsstaat.
Dit principe houdt in dat de overheid in al zijn verhoudingen met de burger geen religieuze, politieke, levensbeschouwelijke of filosofische visie vertolkt, veruitwendigt, bevoordeelt laat staan afdwingt. De overheid is er immers voor alle burgers, zonder enig onderscheid naar religieuze, politieke, levensbeschouwelijke of filosofische overtuigingen.

In alle omstandigheden blijft de overheid neutraal en moet ze neutraal naar buiten treden. Ze moet in haar contact met de burgers die neutraliteit bevestigen. Er mag geen schijn van beïnvloeding bestaan, precies om die neutraliteit te beschermen en te vrijwaren.

Te Deum

Wat nu gezegd van het feit dat bij de aanstelling van de nieuwe koning het Te Deum obligaat in het protocol van de dag diende opgenomen en de kroning diende vooraf te gaan?

Alle machten van het land, de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht in strak gelid naar de kathedraal. Leonard als voorpost op het trompetgeschal rond King Philip, met enkele dagen later de heer Danneels naast het altaar, in breedbeeld op de openbare omroep, ter herdenking van het overlijden van koning Boudewijn.

Blijkbaar vindt iedereen ook deze jarenlange traditie geen probleem.

Een vastgeroest ritueel

Het overblijfsel van de keizer-koster periode waarin de osmose tussen Kerk en Staat volledig was, wordt klakkeloos geaccepteerd.
Nochtans kun je door deze traditie de indruk hebben dat de overheid dit soort van religie aanmoedigt nu ze alle staatsmachten 'en masse' naar de kerk doet gaan.

Het is niet omdat iets tot een vastgeroest ritueel is verworden dat je geen pleidooi mag houden voor de bescherming van het neutraliteitsbeginsel en je de burger in al zijn vrijheid laat beslissen welke levensbeschouwelijke visie hij aankleeft.

Neutraliteit is immers een fundamenteel en constitutioneel basisrecht.
Ik mag hopen dat deze blog geen Badawi effect ressorteert....

(Walter Van Steenbrugge is strafpleiter.)

lees ook