Hoger minimumpensioen, minder kinderbijslag vanaf 1 september

Net zoals elke maand, zijn er ook vanaf september enkele veranderingen. Zo gaat het minimumpensioen voor zelfstandigen naar omhoog en gaat de kinderslag naar beneden voor het oudste of enige kind (geboren vóór 1997). Op interimvlak wordt het gebruik van dagcontracten aan banden gelegd en voortaan bestaat het inschrijvingscertificaat van voertuigen uit twee delen.

Vanaf vandaag gaan de minimumpensioenen voor zowel zelfstandigen als werknemers met 1,25 procent omhoog. De beslissing over de verhoging, die wordt betaald met middelen uit de welvaartsenveloppe, viel in april. Tegelijkertijd gaan ook de pensioenen van vijf jaar oud op 1 september van dit jaar én volgend jaar met 2 procent omhoog.

De toename van het minimumpensioen voor zelfstandigen betekent dat een gezinspensioen voor een volledige loopbaan op 1.403,73 euro per maand komt te liggen, ofwel een toename met 17,33 euro. Het minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige neemt toe met 13,10 euro tot 1.060,94 euro. Bij de werkenden stijgt het minimumpensioen na een volledige loopbaan naar 13.480,03 euro per jaar voor alleenstaanden en 16.844,72 per jaar voor gezinnen.

Nog op 1 september verhoogt het minimumbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) -een uitkering voor bejaarde personen die niet over voldoende middelen beschikken- met 2 procent. Daardoor zullen de bedragen neerkomen op 1.011,70 euro per maand voor alleenstaanden en 1.348,93 euro per maand voor samenwonenden. Er staat ook een stijging van 1,25 procent van het minimumrecht per loopbaanjaar (een correctiemechanisme in het stelsel van de werknemers) geprogrammeerd. Het bedrag neemt toe van 22.189,36 naar 22.466,73 euro per jaar. Tot slot stijgen de uitkeringen voor personen met een handicap met 2 procent.

Minder kindergeld voor oudste kind geboren vóór 1997

De kinderbijslag gaat naar beneden voor het oudste of het enige kind, als dat kind geboren werd vóór 1997. De regering heeft namelijk een overgangsmaatregel voor die kinderen afgeschaft, een besparing die in 2014 zowat 8,5 miljoen euro moet opleveren, zo zegt de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Concreet wordt de leeftijdsbijslag aangepast, dat is het bedrag dat bovenop de basiskinderbijslag (90,28 euro voor het eerste kind) komt en dat afhankelijk is van de leeftijd van het kind.

Normaal gezien gaat die leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar omhoog, maar voor het oudste (of enige) kind werd dat bedrag in 1997 gehalveerd. Er werd toen wel een uitzondering gemaakt voor de oudste kinderen die vóór 1 januari 1997 geboren werden, maar de huidige regering heeft nu beslist om die overgangsmaatregel af te schaffen.

Voor de betrokken 18- tot 24-jarigen zal de maandelijkse leeftijdsbijslag daardoor dalen van 33,69 naar 27,60 euro. Het totale bedrag van het kindergeld zal voor hen zakken tot 117,88 euro, dus 6,09 euro minder dan voorheen. Bij de 16- tot 18-jarigen gaat er 7,41 euro van het bedrag af: de leeftijdsbijslag daalt van 31,36 naar 23,95 euro.

De maatregel heeft dit jaar betrekking op 171.926 kinderen, zo zegt de RKW. Volgend jaar daalt dat aantal al tot 148.953 kinderen. De wijzigingen gelden niet voor kinderen die genieten van een sociale toeslag, wezen en kinderen met een handicap.

Verbod op levensbeschouwelijke kentekens in GO!-onderwijs

In het gemeenschapsonderwijs (GO!) geldt vanaf dit schooljaar een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. In zowat 80 procent van de scholen van het gemeenschapsonderwijs gold al een dergelijk verbod, dat wordt dus vanaf september uitgebreid naar alle instellingen.

Het verbod geldt voor leerlingen, leerkrachten en personeel. De enige uitzondering vormen de godsdienstles en activiteiten die met de godsdienstles verband houden. Onder levensbeschouwelijke tekens wordt niet alleen een hoofddoek verstaan, maar bijvoorbeeld ook een keppeltje, een kruisje of een tulband.

25.000 studenten "verhuizen" van hogeschool naar unief

Door de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten, "verhuizen" ongeveer 25.000 studenten vanaf dit academiejaar van de hogescholen naar de universiteiten. Ook een deel van het hogeschoolpersoneel krijgt een nieuwe werkgever.

Vanaf het academiejaar 2013-2014 vallen de academische opleidingen onder de verantwoordelijkheid van de universiteiten, ook die die door hogescholen werden aangeboden. Het gaat om "academisch gerichte opleidingen" in de studiegebieden industriële wetenschappen, handelswetenschappen, toegepaste taalkunde, architectuur, gezondheidszorg, biotechniek en productontwikkeling.

Voor de academische kunstopleidingen (muziek & podiumkunsten en de audiovisuele & beeldende kunst) is een uitzondering gemaakt. Daarvoor worden binnen de hogescholen "schools of arts" ingericht. Daarnaast blijven de academische opleidingen inzake nautische wetenschappen op de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen.

De nieuwe regels houden niet noodzakelijk massale fysieke verhuizingen in. "Voor een groot deel van de studenten verandert de locatie niet en worden de opleidingen nog altijd aangeboden op de hogeschoolcampussen waaronder ze voorheen ressorteerden", zegt Rosette S'Jegers, de secretaris-generaal van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). "Elke universiteit en hogeschool heeft de integratie op haar manier ingevuld, afhankelijk van de associatie en de campusstructuur", aldus nog S'Jegers.

Leerlingen uit basisonderwijs kunnen doventolk aanvragen

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kunnen ook leerlingen uit het gewoon basisonderwijs ondersteuning krijgen van een doventolk in de klas. "Dat was al het geval in het middelbaar en hoger onderwijs, maar vanaf nu hebben ook leerlingen uit de kleuterschool of de lagere school recht op een doventolk", legt Richard Timmerman uit, de secretaris-generaal van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO).

Bovendien komt er voor leerlingen van alle leeftijden een versoepeling van de criteria om in aanmerking te komen voor een tolk. "Vroeger was een verlies van 90 decibel nodig aan beide oren, vanaf dit schooljaar komen leerlingen al in aanmerking wanneer een verlies van 70 decibel aangetoond kan worden", legt Timmerman uit. Daarenboven moeten de leerlingen over voldoende capaciteiten beschikken om op een zinvolle manier geholpen te kunnen worden door een tolk. "De betrokken leerling moet voldoende de Vlaamse gebarentaal beheersen of over voldoende leesvaardigheden beschikken", aldus de secretaris-generaal.

Interim: gebruik van dagcontracten aan banden gelegd

Op 1 september worden in de sector van de uitzendarbeid een aantal nieuwe maatregelen van kracht. Ondernemingen kunnen vanaf dan uitzendkrachten ook officieel inschakelen om openstaande vacatures in te vullen met het oog op een vaste job, het zogenoemde motief instroom. Daarmee wordt bedoeld het motief om uitzendkrachten in te zetten met als doel ze bij een gunstige evaluatie door de werkgever te doen aanwerven. Per vacature zijn evenwel maar drie pogingen voor maximaal zes maanden per uitzendkracht toegestaan binnen een periode die in totaal niet langer mag zijn dan negen maanden.

Ook wordt het gebruik van dagcontracten aan banden gelegd. Wanneer een werkgever de nood aan flexibiliteit niet kan bewijzen, is het uitzendbureau aan de uitzendkracht die met opeenvolgende dagcontracten aan de slag ging, bovenop het loon een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met het loon dat had moeten worden betaald bij een overeenkomst voor twee weken.

Tot slot zullen ondernemingen die over een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging beschikken om de zes maanden globale informatie moeten geven met betrekking tot het aantal uitzendkrachten en hun prestatie per periode.

Inschrijvingscertificaat van auto in twee delen

Het inschrijvingscertificaat voor voertuigen bestaat voortaan uit twee delen. Een deel moet in het voertuig bewaard worden en het andere deel dient de eigenaar op een "veilige" plaats buiten het voertuig te bewaren. Een voertuig kan enkel verkocht worden op vertoon van de twee delen van het inschrijvingscertificaat.

Het nieuwe certificaat is voorzien van veiligheidselementen (onder andere beveiligd papier met watermerk) waardoor namaak en vervalsen minder makkelijk worden. Het dubbele, beveiligde certificaat is inbegrepen in de prijs van het kenteken (30 euro). Bij verandering van wagen, en met behoud van hetzelfde (Europese) kenteken, kost het beveiligde certificaat 26 euro.

"Gesplitste aankoop" blijft onder voorwaarden mogelijk

De zogenoemde "gesplitste aankoop", een techniek waarbij bijvoorbeeld ouders samen met hun kind een woning kopen zodat er geen successierechten moeten worden betaald na hun overlijden, blijft onder voorwaarden mogelijk. Dat heeft minister van Financiën Koen Geens (CD&V) beslist, nadat de fiscus de techniek een tijdje als "fiscaal verdachte constructie" had beschouwd. De beslissing van de minister is van toepassing vanaf 1 september. De gesplitste aankoop met voorafgaande schenking op fiscaal gebied is aanvaardbaar indien het duidelijk is dat de begiftigde vrij over de geschonken sommen heeft kunnen beschikken, of wanneer op de voorafgaande schenking schenkingsrechten zijn betaald.

Ongegronde meervoudige asielaanvragen aangepakt

Vanaf 1 september gelden nieuwe regels voor de behandeling van meervoudige asielaanvragen. Bedoeling is de ongegronde aanvragen aan banden te leggen. Dat moet helpen de asielprocedure met meer kwaliteit, maar vooral sneller te laten verlopen.

Meervoudige aanvragen zijn de tweede, derde... aanvraag die door een en dezelfde persoon wordt ingediend. Van de 9.556 aanvragen die tussen 1 januari en 31 juli van dit jaar binnenliepen, waren er 6.063 enkelvoudige en 3.493 meervoudige aanvragen (36 procent). Vorig jaar bedroegen de meervoudige aanvragen 29,1 procent van het totaal. In juli liepen 1.311 asielaanvragen binnen, waarvan het in 448 gevallen (34 procent) om meervoudige aanvragen ging.

Een groot deel van de meervoudige aanvragen blijkt ongegrond. "Te veel mensen denken: 'Hoe meer aanvragen ik indien, des te meer kans ik maak op asiel.' Maar dat is natuurlijk fout", legt bevoegd staatssecretaris Maggie De Block uit. "Momenteel zijn er zo'n 600 mensen die in ons land al een vierde asielaanvraag hebben lopen en ongeveer 60 mensen die tien of meer vragen indienden. Hier zitten misbruiken tussen en die moeten tegengehouden worden."

Nieuw in de wet is dat een meervoudige aanvraag voortaan meteen wordt behandeld door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen. Momenteel gaat de Dienst Vreemdelingenzaken eerst vormelijk nog na of er sprake is van "nieuwe elementen". Dat is informatie die bij de vorige procedure niet gegeven kon worden. Zeventig procent van de aanvragen raakt door die formele filter en verhuist dan naar het CGVS voor de procedure ten gronde. Volgens de nieuwe wet gaat het commissariaat-generaal meteen na of een nieuw element gegrond is of niet. Alleen mensen met een echte gegronde reden om erkend te worden, zouden nog door deze filter geraken. Daardoor moet de procedure aan kwaliteit winnen. Bovendien is het de bedoeling op deze manier ook tijd te winnen. Als er geen nieuwe, gegronde elementen zijn, zal het CGVS binnen de acht dagen beslissen dat het dossier niet verder moet worden onderzocht.

Erkenning buitenlandse diploma's voortaan betalend

Wie zijn of haar buitenlands diploma in Vlaanderen wil laten erkennen, zal daarvoor voortaan moeten betalen. Tot hiertoe was de procedure gratis, vanaf september zal ze, afhankelijk van het type, tussen de 90 en 300 euro kosten.

Voor de aanvragen voor een gelijkwaardigheidserkenning met een studiebewijs uitgereikt in het basisonderwijs wordt per aanvraag en per studiebewijs voortaan 90 euro aangerekend. Hetzelfde geldt voor aanvragen voor een gelijkwaardigheidserkenning met een studiebewijs uitgereikt in het secundair onderwijs, voor zover een uitspraak op niveau van graad en onderwijsvorm (aso, kso, tso, bso) volstaat. Is een uitspraak over een specifieke studierichting vereist, dan moet de aanvrager voortaan per aanvraag en per studiebewijs 180 euro betalen.

Een diploma hoger onderwijs laten erkennen kost 180 euro voor een volledige erkenning en 90 euro voor een niveaugelijkwaardigheid. Voor de graad van doctor geldt een tarief van 300 euro. Een gelijkwaardigheidserkenning voor studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs die niet tot het hoger onderwijs behoren kost 180 euro.

Voor asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair-beschermden blijft de procedure gratis, net als voor mensen met een bepaald statuut.