Open VLD mist scherpte en ambitie - Bert Schelfhout

Vanaf vandaag organiseert Open Vld haar Toekomstcongres. De voorliggende congrestekst mist scherpte en ambitie. Het is niet de kapstok waar de komende jaren een duidelijk liberale koers van de moederpartij kan aan opgehangen worden.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Het is als jonge liberaal bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat een liberale partij zich tot doel stelt om het overheidsbeslag tot onder de 50% te zien dalen. Wat een gebrek aan ambitie! Het doel moet minstens bij 40% liggen. Met heel wat jongeren hebben we de intentie om het congres in de goede richting te stuwen.

We kunnen er niet om heen. Liberale waarden staan in onze Westerse samenleving onder druk. Ik verwacht van een liberale partij dat deze zich hier met hand en tand tegen verzet. Dit ideologisch congres geeft onze partij de kans om zich te verheffen boven dagjespolitiek en politieke stratego. Heel wat Europese landen namen het de voorbije jaren niet nauw met hun begroting waardoor toekomstige generaties de rekening voorgeschoteld zullen krijgen. Belgische politici verdedigen halsstarrig de overheidsbelangen in Belgacom.

De repressieve aanpak van de cannabisconsument schiet zijn doel voorbij. Vlaamse investeringsdossiers geraken niet beslist door de mallemolen van studies en administratie. De conservatieve reflex in Europa, zoals de protesten tegen het homohuwelijk in Frankrijk, bedreigen de liberale principes.

Een ideologische toekomstverklaring van de liberale partij in Vlaanderen moet heldere antwoorden bieden op deze cruciale uitdagingen.

Vlaktaks

Anders dan Open Vld is Jong VLD voorstander van een vlaktaks met belastingvrije som. We moeten een vereenvoudiging nastreven van ons complex en prehistorisch belastingstelsel. Werknemers, zelfstandigen en ondernemers willen niet bezig zijn met aftrekposten maar met hun gezin of hun zaak. Een aantal Europese landen zoals Estland en Letland tonen aan dat een vlaktaks werkt ten voordele van de mensen en de overheid. Helaas is België momenteel koploper inzake personenbelasting. De complexiteit van het huidige systeem is enorm duur en inefficiënt. Eén tarief met sociale correctie (belastingvrije som) zorgt voor eenvoud en rechtvaardigheid. We vermijden een wirwar van aftrekposten waar alleen ingewijden nog wijs uit raken. Iedereen draagt bij volgens eigen kunnen. Mensen met een laag inkomen worden minimaal belast.

Flexibel

Een flexibele arbeidsmarkt is cruciaal voor een gezonde economie die jobs genereert. Door maatregelen zoals het vereenvoudigen van het ontslagrecht krijgen jongeren zonder werkervaring meer kansen. Loonvorming en arbeidstijden die nauw aansluiten op de loopbaan bieden werknemers en werkgevers de mogelijkheid om snel en efficiënt in te spelen op allerhande opportuniteiten. De liberale partij moet hier breekpunten van maken in het partijprogamma.

40 % overheidsbeslag

Het is voor ons jongeren onbegrijpelijk dat een liberale partij zich in een ideologische verklaring tot doel stel om het overheidsbeslag tot onder 50% te doen dalen. We hopen en durven vermoeden dat zelfs de socialisten die ‘ambitie’ delen. Wij willen het overheidsbeslag tot minstens onder de 40% zien zakken. Het is onaanvaardbaar dat de overheid nu reeds meer dan de helft van de mensen hun productiviteit inpalmt..

Privacy, migratie en cannabis

Jong VLD wil dat de overheid zo weinig mogelijk tussenkomt in de persoonlijke levenssfeer van de burgers. We zijn dan ook sterk gekant tegen de uitholling van een fundamenteel recht zoals privacy. Ook in het digitale tijdperk heeft niemand het recht om mensen te onderwerpen aan willekeurige en massale screenings zoals het afnemen van DNA bij baby’s. Als steeds meer vrijheden opgeofferd worden in naam van (pseudo-)veiligheid, zullen we eindigen met geen van beide.

Mensen mogen niet gehinderd worden om in onze regio een beter leven op te bouwen. Een vrije immigratiepolitiek is echter onverenigbaar met onvoorwaardelijke sociale voorzieningen. In dat opzicht is een hervorming van het sociale zekerheidstelsel noodzakelijk.

Het gebruik van cannabis moet uit de criminele sfeer gehaald worden. Een repressief beleid mist het beoogde effect en heeft een hoge maatschappelijke en sociale kost. Mensen die verslaafd zijn aan drugs kampen met een gezondheidsprobleem. Hen als misdadigers beschouwen bewijst geen dienst aan de samenleving. Wij willen een volwassen maatschappelijk debat.

Kerntaken overheid centraal stellen

De overheid moet op een betrouwbare en consistente manier zorgvuldig gedefinieerde kerntaken vervullen. Overheidsinmenging bij banken leidt tot wantoestanden zoals onder meer het Dexia-debacle. Een efficiëntere werking van het spoor kan jaarlijks een tot anderhalf miljard besparen becijferde het VBO. Zweden slaagde er in zijn spoorverkeer te liberaliseren en de kosten te drukken. Tegelijk kon men het aantal reizigers en de tevredenheid verhogen. Het gaat over maatregelen die in Nederland en Zwitserland reeds met succes werden geïmplementeerd. Waar wachten we op om dit ook te doen?

Private televisiestations kunnen eveneens kwalitatief aanbod brengen. Televisie hoeft geen taak van onze overheid te zijn. Een privatisering van de openbare omroep haalt het onevenwicht van deze valse concurrentie weg. We pleiten dan ook voor een doorgedreven subsidiariteit. Leg het zwaartepunt van de bevoegdheden bij de burger en niet bij de staat.

Politieke ethiek

Als jonge liberalen strijden wij voor een gezonde politieke ethiek. Deze kan mede de politieke geloofwaardigheid herstellen. Het principe van de politieke cumul moet voor iedereen gelijk zijn. Dat geldt voor alle partijen en Open VLD in het bijzonder. Ik ben voorstander om volgend cumulprincipe wettelijk te verankeren. “Het is verboden lokale uitvoerende mandaten te cumuleren met een parlementair mandaat bij gemeenten boven de 15 000 inwoners.”

Jong VLD merkt de noodzaak om de toekomstverklaring van de liberale partij in Vlaanderen in de liberale richting te stuwen. Dit congres is een belangrijke horde. Vrijheid en verantwoordelijkheid vormen de toetssteen waarop wij, jongeren, elk voorstel zullen stemmen.

(De auteur is voorzitter Jong VLD.)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.