"Vlaamse meerderheid volgt het best Open VLD-oplossing"

Oppositiepartij Open VLD roept de Vlaamse meerderheidspartijen op om zich te scharen achter het liberale wetsvoorstel om de juridische blokkering van geplande grote infrastructuurwerken teniet te doen. Dat stellen Dirk Van Mechelen en Mercedes Van Volcem na berichten dat de Raad van State de oplossing van de Vlaamse regering de grond had ingeboord. "Tegelijk met het voorstel van de Vlaamse Regering werd immers ook het voorstel van decreet van Open VLD aan de Raad van State voorgelegd. De Raad van State gaf dat voorstel wel groen licht. Om die reden roepen wij CD&V, N-VA en SP.A op om zich achter ons voorstel te scharen en ons voorstel zo snel mogelijk goed te keuren."

Op 31 juli 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dat rechtszekerheid moest geven aan ruimtelijke uitvoeringsplannen die volgens het integratiespoor tot stand kwamen. Het integratiespoor liet toe het ruimtelijk uitvoeringsplan en het milieueffectrapport samen op te maken, maar het Grondwettelijk Hof vernietigde de regeling wegens discriminatie op vlak van de mogelijkheid tot inspraak.

Het arrest van de Raad van State heeft volgens Open VLD zware gevolgen voor een 70-tal RUP's die opgemaakt werden volgens het integratiespoor". Het gaat zowel om gewestelijke, gemeentelijke als provinciale RUP's. Die zijn niet vernietigd door de uitspraak, maar belanghebbenden kunnen nu wel terug de onwettigheid van deze RUP's inroepen en op basis van deze RUP's verleende vergunningen aanvechten.

Het Open VLD-voorstel voorziet dat de inspraakprocedure wordt hernomen, met een aankondiging in de kranten. "Vervolgens gaan we na of de aard en de inhoud van eventuele bezwaarschriften verschilt van de integratieprocedure waar er alleen maar een aankondiging via de website was. Als dat het geval is dan moet de opmaak van de RUP hernomen worden. Is dat niet het geval, dan kan de vernietigde RUP opnieuw bevestigd worden of kan de lopende procedure voort worden gezet", zegt Dirk Van Mechelen.