Levensverwachting Belgen neemt niet langer toe

De levensverwachting van de Belgen neemt niet langer toe. Uit de nieuwe sterftecijfers van 2012, gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, blijkt dat de levensverwachting bij de geboorte lichtjes gedaald is.

Voor de hele bevolking in België (beide geslachten) is de kaap van 80 jaar wel overschreden, maar de levensverwachting bij de geboorte is met iets meer dan een maand afgenomen (-44 dagen) en bedraagt nu 80,25 jaar.

Die lichte daling is iets meer uitgesproken bij mannen, bij wie de levensverwachting bij de geboorte 77,61 jaar bedraagt (-55 dagen), dan bij vrouwen, bij wie de levensverwachting 82,82 jaar bedraagt (-18 dagen). Het verschil tussen de geslachten neemt dus niet verder af en bevindt zich opnieuw op het niveau van 2010 (5,2 jaar, nog steeds in het voordeel van vrouwen).

De daling is ook groter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (79,95 jaar of een afname van iets meer dan een half jaar) dan in het Vlaams Gewest (81,1 jaar of een afname van -37 dagen). In het Waals Gewest werd er een lichte verbetering opgetekend (78,79 jaar of +22 dagen).

Conjunctureel toeval of duurzamere trend?

De daling in de levensverwachting bij de geboorte kan in verband gebracht worden met twee gebeurtenissen. Ten eerste nam het aantal griepgevallen in februari-maart 2012 sterk toe. Volgens het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid zorgde die griepepidemie voor een sterke stijging van het aantal sterfgevallen.

Ten tweede zet de vergrijzing van de bevolking in België zich door. In dat verband moet er gewezen worden op de vervanging, in de top van de leeftijdspiramide, van de generaties met lage geboortecijfers van de Eerste Wereldoorlog door grotere en vooral minder uitgedunde generaties.

Het is nog te vroeg om met zekerheid te zeggen of het slechts gaat om een conjunctureel toeval zoals in 2003 of in 2008, of om een duurzamere trend in de levensverwachting.