Schauvliege stelt bouwstop voor rond luchthaven Zaventem

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft aan de gemeenten rond Brussels Airport een 'ontwerp-actieplan omgevingslawaai' voorgelegd. In de gebieden met de meeste lawaaioverlast wordt een bouwverbod en/of uitdoofbeleid opgelegd. Schauvliege voorziet ook nieuwe isolatievoorschriften. De gemeente Machelen reageert bij monde van burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A) alvast negatief.

Op basis van de resultaten van geluidsmetingen deelt Schauvliege de regio rond Zaventem in vier zones in. In zone A (meer dan 70 dB) wil ze een uitdoving van geluidgevoelige functies via onteigening van bestaande woningen, herbestemming van percelen in woongebied en annulering van bestaande verkavelingvergunningen. In zone B (65 tot 70 dB) stelt ze een bouwverbod voor van nieuwe woningen en herbestemming van onbebouwde percelen. Zone A telt 157 woningen en 5,3 ha onbebouwde percelen in woongebied, in zone B is dat respectievelijk 1.890 en 35,08 ha. In zones C en D zijn nieuwe woningen slechts beperkt mogelijk.

"We kunnen niet akkoord gaan met maatregelen die verhinderen dat bestaande woonzones niet meer bebouwbaar zijn. Volgens deze plannen zouden er in nagenoeg heel het centrum van Diegem geen nieuwe woningen meer gebouwd kunnen worden. Wij willen voldoende nieuwbouw en vernieuwingsmogelijkheden blijven behouden zodat het dynamisch karakter van de woonomgeving behouden blijft", aldus De Groef, die in zijn reactie ook wijst op de problematiek van betaalbaar wonen in de Vlaamse rand.

In plaats van de gehinderden aan te pakken eist Machelen dat in de eerste plaats de bron van de geluidshinder aangepakt wordt, zoals met een betere spreiding van de vluchten en de inzet van geluidsarmere vliegtuigen. Hij vraagt zich ook af wie de kosten van onteigeningen, planschade en dergelijke zal betalen.