Forse besparingen in "Plan V" van de N-VA

De N-VA heeft op een persconferentie de becijfering voorgesteld van haar verkiezings- programma. De partij wil fors besparen, onder meer in de werkloosheidsuitkeringen. Het brugpensioen en de wachtuitkering wil de N-VA afschaffen. Door de Moesen-norm zouden de uitgaven van de federale overheid worden bevroren. De partij wil ook meteen een indexsprong in 2015. Er zijn daarnaast heel wat maatregelen "die werken moeten belonen".

Het tweede luik van het verkiezingsprogramma dat de N-VA vandaag voorstelde, draagt de naam "Plan V". De N-VA is de laatste partij die zijn becijferde verkiezingsprogramma voorlegt aan de kiezers. En ze komen met een erg gedetailleerd overzicht, dat drastische maatregelen bevat. "Eerlijk, hoopgevend en realistisch", stellen ze zelf.

De partij wil een herstelbeleid vanaf dag één, zo luidt het. Om werken meer te laten lonen, stelt de N-VA voor om de personenbelasting te hervormen. De schijf van 45% wordt afgeschaft en de schijf van 40% wordt opgetrokken tot 35.000 euro. Vanaf 2018 zouden de inkomens tot 50.000 euro in de 40%-schijf vallen. Wie meer verdient, betaalt het hoogste tarief van 50%.

De sociale werkbonus wordt verhoogd door een verlaging van de werknemersbijdragen voor de lagere lonen. Op het minimumloon moeten geen werknemersbijdragen meer betaald worden. Dat betekent volgens de N-VA een netto-loonsverhoging van 2 à 3% voor iedereen die minder dan 3.000 euro bruto verdient.

De lasten voor de bedrijven wil de N-VA met 4,5 miljard euro doen dalen. De partij heeft daarvoor een algemene lineaire lastenverlaging in gedachten. In totaal wil de partij de loonkostenhandicap in 2 jaar tijd met 5 procent verminderen. Dat moet de loonkloof met onze buurlanden wegwerken.

In 2015 willen de Vlaams-nationalisten meteen een indexsprong doorvoeren, behalve voor de laagste sociale uitkeringen. Dat betekent dus dat de lonen niet zullen aangepast worden aan de levensduurte. De automatische indexering zoals die nu bestaat, wordt hervormd. Vanaf 2016 zou er gewerkt worden met een "slim mechanisme", waarbij er één keer per jaar een aanpassing zou zijn via akkoorden op sectorniveau. Geen nationaal loonoverleg meer dus.

Uitgaven bevriezen door "Moesen-norm"

De N-VA benadrukt dat ze de sociale zekerheid niet uit het oog verliest. Tegen 2019 liggen de sociale uitgaven 8,5 miljard euro hoger in de meerjarenbegroting van de partij (6,9 miljard daarvan is voor de pensioenen, 2,1 miljard voor de gezondheidszorg).

De N-VA wil snoeien in de uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen. Wie werkloos wordt, zou nog maximaal 2 jaar een uitkering kunnen krijgen, met een uitzondering voor 50-plussers. De uitkering zal in het begin wel hoger liggen dan nu. De wachtuitkering verdwijnt, net als het brugpensioen. En in het tijdskrediet worden de "excessen" weggewerkt.

Om te besparen in de overheidsuitgaven wil de N-VA de Moesen-norm hanteren. Dat komt erop neer dat het nominale totaalbudget van de federale overheid de komende 2 jaar bevroren wordt (ook in de gezondheidszorg). Voor bepaalde deelbudgetten mogen de uitgaven wel nog stijgen, zoals de pensioenen. Voorzitter Bart De Wever ontkent niet dat dat moeilijk zal zijn. "Dat gaat natuurlijk pijn doen, maar 2 jaar op de tanden bijten en dan ben je er wel door."

"Niet hard, neoliberaal of een bloedbad"

In totaal heeft de N-VA berekend dat haar herstelplan de komende 5 jaar 17 miljard euro zal kosten. Dat geld moet volgens de partij voor 70% van besparingen komen. Belastingen zijn goed voor 12,5 procent van het totaalplaatje. De rest komt van terugverdieneffecten en rentewinst.

Tegen 2019 willen de Vlaams-nationalisten de schuldgraad van de overheid laten dalen tot 91% (tegenover 100% nu). Een begrotingsevenwicht hoopt de N-VA te bereiken in 2018, met het jaar daarop een overschot van 750 miljoen euro. Dat is twee jaar later dan met Europa is afgesproken. Het "Plan V" gaat overigens enkel over het federale niveau, niet over het Vlaamse.

"Ik verwacht niet dat er applaus zal zijn, dat krijgen wij zelden. Er zal heel wat kritiek zijn, maar het is noodzakelijk dat dit wordt uitgevoerd", zegt De Wever, die het slotwoord uitsprak op de persconferentie, waarin hij vooral wilde benadrukken dat het niet om een asociaal plan gaat. Hij heeft het over "ingrijpende" maatregelen, maar ontkent dat het plan "hard, neoliberaal of een bloedbad" zou zijn.

De andere voorstellen:

  • De vennootschapsbelasting daalt van 34 naar 25%. Dat vervangt de notionele-interestaftrek, die dooft uit.
  • Een "fiscaal pact" met het bedrijfsleven: de fiscale spelregels worden voor 5 jaar vastgelegd.
  • "Pestbelastingen" als de verhoogde liquidatiebonus en de belastingverhoging voor bedrijfswagens worden teruggeschroefd.
  • Wie een leefloon krijgt, moet gemeenschapsdienst verrichten. Het bedrag van de uitkering gaat wel naar omhoog.
  • Het minimumpensioen wordt verhoogd tot het niveau van de armoedegrens.
  • De N-VA wil een pensioenleeftijd van 65 en een loopbaan van 45 jaar. Vroeger met pensioen gaan kan in bepaalde gevallen, maar wie dat doet, krijgt minder.
  • De "gelijkgestelde periodes" in de pensioenopbouw worden afgebouwd.
  • Ecofiscaliteit en hogere belastingen accijnzen op onder andere roltabak moeten 1,225 miljard opbrengen.
  • De opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude schat de N-VA op 457 miljoen euro, de nucleaire rente (die Electrabel moet betalen) op 445 miljoen.

lees ook