"De rit van de regeringen": wie deed wat?

In de reeks "De rit van de regeringen" hebben we een overzicht gemaakt van de realisaties van de Vlaamse en de federale regering. Tot slot en voor de duidelijkheid: een lijst van al wat er aan bod is gekomen ingedeeld per beleidsniveau. De links brengen u naar het juiste artikel voor meer details.

FEDERALE REGERING

Pensioenen

 • Leeftijd voor vervroegd pensioen is verhoogd naar 62, brugpensioen wordt afgebouwd
 • Pensioenbonus is verlaagd
 • 65-plussers kunnen onbeperkt bijverdienen
 • Wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar gebleven

Werk

 • Indexkoppeling is bewaard gebleven
 • Werkloosheidsuitkeringen zijn degressief geworden
 • Lastenverlaging van zo'n 700 miljoen euro
 • Eenheidsstatuut: geen onderscheid meer tussen arbeiders en bedienden

Belastingmaatregelen

 • Verhoging van de roerende voorheffing van 21 naar 25 procent
 • Hogere heffing op Liquidatiebonus
 • Hogere nucleaire rente en bankentaks
 • Hogere belasting op bedrijfswagens
 • Geen hogere btw, geen vermogensbelasting

Overheidsbedrijven

 • Hervorming van de NMBS-structuur
 • Jo Cornu wordt aangesteld als topman van de spoorwegen
 • Stefaan De Clerck wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Belgacom en andere politieke benoemingen
 • Ontslag van Didier Bellens als CEO van Belgacom heeft heel wat voeten in de aarde

Begroting

 • Europese doelstelling van 2012 niet gehaald, maar boete wordt vermeden
 • In 2013 tekort van -2,8%, beter dan Europese doelstelling van -3%
 • Staatsschuld gestegen tot 99,7%

Bankenwet

 • Banken die steun van de overheid krijgen, mogen geen bonussen meer betalen
 • Volledige splitsing tussen zakenbank en investeringsbank komt er niet
 • Landen van Eurozone werken aan bankenunie

Asiel en Migratie

 • Versnelde asielprocedure
 • Verstrengde Snel-Belgwet
 • Meer vrijwillige terugkeer
 • Ontradingscampagnes in het buitenland
 • Daling van aantal asielaanvragen
 • Kritiek op "harde" beleid met gedwongen terugkeer

Armoedebestrijding

 • Federaal armoedeplan geactualiseerd in 2012
 • Project om kinderarmoede proactief op te sporen
 • Leefloon en inkomensgarantie voor ouderen zijn lichtjes gestegen
 • Armoedeverenigingen boos over beperking wachtuitkering en versnelde verlaging werkloosheidsuitkeringen

Defensie

 • Nieuwe "vrijwillige legerdienst" is geen succes
 • Verschuiving naar specialisaties, zoals ontmijning en luchttransport
 • Forse personeelsvermindering en sluiting kazernes
 • Discussie rond vervanging van F-16-straaljagers

Mobiliteit

 • Discussie over vliegroutes in de buurt van Zaventem
 • Meer doorgedreven bobcampagnes

Staatshervorming

 • Akkoord over zesde staatshervorming
 • Forse inkrimping Senaat
 • Splitsing BHV
 • Overheveling bevoegdheden naar de gewesten
 • Nieuwe Financieringswet

Fraudebestrijding

 • Actieplan tegen fiscale en sociale fraude
 • Wet-Landuyt om vrijspraak door procedurefouten tegen te gaan
 • Laatste ronde fiscale amnestie in 2013
 • Invoering van de "witte kassa" in de horeca
 • Betalingen van meer dan 3.000 euro mogen niet meer in cash

Wet op de verruimde minnelijke schikking: de "afkoopwet"

 • De wet maakt het mogelijk om een proces te vermijden door het betalen van een boete
 • Omstreden, want het zou leiden tot klassejustitie

Justitie

 • Bouw van nieuwe gevangenissen
 • Uitbreiding systeem van enkelbanden
 • Wet-Lejeune is verscherpt
 • Nieuwe wet inzake GAS-boetes

Koninklijke familie

 • Deel van dotatie wordt voortaan belast
 • Discussie rond stichting van koningin Fabiola
 • Dotatie Fabiola ingeperkt, andere ongewijzigd

Lonen politici en overheidsmanagers

 • Daling salaris parlementsleden met 5%
 • Uittredingsvergoeding bij vrijwillig vertrek is afgeschaft
 • Pensioenleeftijd parlementsleden stijgt van 55 naar 62
 • Loonplafond van 290.000 euro voor overheidsmanagers
 • Discussie rond lonen Johnny Thijs (Bpost) en Dominique Leroy (Belgacom)

Energie

 • Tijdelijke bevriezing energieprijzen
 • Leveranciers moeten goedkoopste tarief bekendmaken aan klanten
 • Daling btw op elektriciteit van 21% naar 6%
 • Kerncentrales blijven langer open
 • Creatie van “strategische reserve” om tekorten op te vangen

Telecom

 • Nieuwe wet maakt het makkelijker contracten op te zeggen en van abbonement te veranderen
 • Campagne om mensen naar goedkopere tarieven te leiden

Ontwikkelingssamenwerking

 • Besparing van 700 miljoen euro op beleidsdomein
 • Doel van 0,7% van bni wordt niet gehaald (0,45% in 2013)

Binnenlandse zaken en politie

 • Catherine De Bolle wordt nieuwe commissaris-generaal van de federale politie
 • Hervormingsplan voor de federale politie
 • Brandweerhervorming is afgerond

VLAAMSE REGERING

Cultuur

 • Nieuw Kunstendecreet
 • Bouw VIAA
 • Nieuw Topstukkendecreet
 • Oprichting Kunstenhuis

Belastingmaatregelen

 • De verdeeltaks (of "miserietaks"), die moet worden betaald bij verdeling van een onroerend goed n.a.v. een scheiding bijvoorbeeld, stijgt van 1 naar 2,5 procent.
 • Afschaffing jobkorting
 • Kindpremie is uitgesteld

Media

 • Meer aandacht voor diversiteit in de media
 • Audiodescriptie, ondertiteling en gebarentaal bij de VRT
 • Staten-Generaal van de Media in 2009, 2011 en 2013
 • Oprichting Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid
 • Actieplan voor de regionale tv-omroepen

Begroting

 • In 2010 tekort van 483,9 miljoen
 • Jaren daarna kleine overschotten
 • Discussie over bijdrage deelstaten aan federale begroting

De Lijn

 • Akkoord over nieuwe tramlijnen
 • Plannen om net uit te breiden en te verbeteren
 • Opnieuw nachtbussen in Gent
 • Discussie over gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

Armoedebestrijding

 • Vlaams Actieplan Armoedebestrijding
 • Invoering van de armoedetoets
 • Oprichting van 23 Wijkgezondheidscentra
 • Stimuleren sociale woningbouw

Integratie

 • Oprichting Agentschap voor Inburgering en Integratie
 • Rel rond starterskits
 • Wachtlijsten voor lessen Maatschappelijke Oriëntatie

Welzijn en zorg

 • Extra investeringen in kinderopvang, jeugdzorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg
 • Wachtlijsten blijven lang en zijn nog gegroeid
 • Nieuwe decreten met grondige wijzigingen inzake jeugdhulpverlening en kinderopvang

Mobiliteit

 • Inhaaloperatie wegwerkzaamheden op Vlaamse wegen
 • Invoering van trajectcontrole
 • Extra scheepvaartlijnen
 • Stijging met 33% in aantal file-uren
 • Beslissing in Oosterweeldossier

Wonen

 • Budget voor sociale leningen is opgetrokken, maar blijkt niet toereikend
 • Discussie over behoud woonbonus
 • Plan voor bouw van 6.000 nieuwe sociale huurwoningen
 • Minder lange wachttijd voor huurpremie

Onderwijs

 • Akkoord over hervorming secundair onderwijs
 • Discussie over loopbaanpact en hervorming lerarenopleiding
 • Extra plaatsen in kleuter- en basisonderwijs
 • Extra geld voor scholenbouw

Lonen politici en ambtenaren

 • Afschaffing uittredingsvergoeding parlementsleden bij vrijwillig vertrek
 • Inperking uittredingsvergoeding voor wie niet herkozen wordt
 • Pensioenleeftijd parlementsleden opgetrokken tot 62
 • Beperking loon Vlaamse topambtenaren

Energie

 • Premies voor de betere isolatie van woningen
 • Strengere energienormen voor woningen
 • Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen doen kosten oplopen

Leefmilieu en natuur

 • Vlaams Klimaatbeleidsplan (VKP) om uitstoot van broeikasgassen te verminderen
 • Aankoop van emissierechten in het buitenland
 • 17.800 ha natuurreservaten erkend tegen eind 2014
 • Nieuw Natuurdecreet en aanleg van nieuwe bossen
 • Nieuwe "omgevingsvergunning" (integreert bouwvergunning en milieuvergunning)

lees ook